Vydání osvědčení o státním občanství České republiky

Osvědčení o státním občanství ČR vydává matriční úřad podle místa trvalého pobytu nebo posledního trvalého pobytu na území ČR, na základě žádosti a prohlášení žadatele.

Pokud žadatel trvalý pobyt na území ČR nikdy neměl, žádost se podává u Úřadu městské části Praha 1.


Žádost lze podat i prostřednictvím zastupitelského úřadu ČR v zahraničí.


Za nezletilé dítě mladší 15 let podává žádost jeho zákonný zástupce nebo opatrovník.


Žadatel připojí k žádosti o osvědčení tyto doklady:
  • platný doklad totožnosti
  • občanský průkaz nebo cestovní pas,
  • rodný list,
  • oddací list, pokud uzavřel manželství (doklad o vzniku partnerství, pokud vstoupil do partnerství),
  • popřípadě doklad o rozvodu manželství (doklad o zrušení partnerství), úmrtní list zemřelého manžela nebo partnera,
  • dříve vydané doklady o jeho státním občanství a o státním občanství rodičů, popř. i dalších předků, má-li žadatel tyto doklady k dispozici,
  • doklad prokazující datum a způsob nabytí cizího státního občanství,
  • případně další doklady, potřebné pro zjištění státního občanství – doklad o osvojení (došlo-li k osvojení občanem České republiky), rodné listy rodičů, jejich oddací list, příp. doklad o rozvodu nebo jejich úmrtní listy, má-li tyto doklady žadatel k dispozici.
Všechny doklady, vystavené v cizím jazyce, musí být opatřeny úředním překladem do českého jazyka, případně vyšším ověřením.

Osvědčení o státním občanství má platnost 1 rok.


Za vydání osvědčení se platí
správní poplatek ve výši 100 Kč.

Vystavení osvědčení pro vydání prvního občanského průkazu pro patnáctileté není zpoplatněno.
Vytisknout