Volební právo občanů jiných členských států EU


Právo volit a právo být volen do Zastupitelstva městské části Praha 4 a Zastupitelstva hl. města Prahy mají kromě státních občanů ČR i státní občané členských států EU, kteří alespoň druhý den voleb dosáhnou věku nejméně 18 let, jsou v Městské části Praha 4 přihlášeni k trvalému pobytu, popř. zde mají přechodný pobyt, a nejsou u nich překážky výkonu volebního práva a jsou zapsáni v dodatku stálého seznamu voličů.

Právo volit a být volen ve volbách do zastupitelstva obce upravuje zákon č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů v ustanovení § 4 a 5 citovaného zákona.

  V současné době mohou volit a být voleni pouze ti cizinci, kteří jsou státními občany jiných členských států Evropské unie: Belgie, Bulharsko, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Chorvatsko, Irsko, Itálie, Kypr, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko, Malta, Německo, Nizozemsko, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Řecko, Slovensko, Slovinsko, Spojené království, Španělsko, Švédsko.

  Občan členského státu EU, který o zápis do dodatku již jednou požádal pro některé předchozí volby do zastupitelstev obcí, v něm zůstává zapsán, aniž by musel svoji žádost pro každé volby opakovat (zůstává v dodatku zapsán i v případě změny trvalého nebo přechodného pobytu na území ČR).

  Z dodatku lze voliče vyškrtnout pouze na jeho vlastní žádost nebo z důvodu pozbytí práva volit (např. ukončení pobytu na území ČR).

Do dodatku stálého seznamu voličů bude volič zapsán pouze na základě vlastní žádosti, přičemž lhůta a pro podání žádosti o zapsání do dodatku začala dnem vyhlášení voleb tj. 31. května 2018 a končí dne 3. října 2018 v 16:00 hodin, kdy se seznamy uzavírají.

 Po zápisu cizince do dodatku provede úřad hlášení Ředitelství služby cizinecké policie.

  Pokud občan členského státu EU tuto žádost nepodá, ve volbách do Zastupitelstva MČ Praha 4 nemůže volit.

  Znovu proto opakujeme, pokud si volič občan členského státu EU tuto žádost již v souvislosti s předchozími volbami podal a byl do dodatku zapsán, opakovaně již žádost podávat nemusí, neboť v dodatku je veden stále již od předchozích voleb. Ověření, zda v dodatku stálého seznamu je volič občan EU uveden, lze pouze osobně  na Úřadu městské části Praha 4, na odboru správních agend, přízemí, přes přepážku („Informace OSA“), úřední dny a hodiny níže uvedené, po předložení platného dokladu k pobytu v MČ Praha 4.

  Žádost o zápis do dodatku stálého seznamu lze podat osobně na Úřadu městské části Praha 4, na odboru správních agend, přízemí, přes přepážku („Informace OSA“) osobně a to v úředních dnech pondělí a středa od 08:000 – do 18:00 hodin a v úterý a čtvrtek od 08:00  – 12:00 hodin u pracovnic OSA pí Dagmar Militké, tel. 261 192 675 nebo pí Jarmily Řehákové, u kterých lze získat podrobnější informace.

Podrobné informace jsou uvedeny na internetových stránkách MV  - a odkaz na článek volební právo občanů jiných členských států EU ve volbách do zastupitelstev obcí.


Zveřejněno: 03.08.2018 – Vít Drbal
Vytisknout