VŘ - vedoucí oddělení public relations a volnočasových aktivit v odboru kancelář starosty (30. 4 - 15. 5. 2015)

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

Městská část Praha 4 – Úřad městské části Praha 4
zastoupený tajemníkem Úřadu městské části Praha 4

vyhlašuje dne 30.04.2015 výběrové řízení na obsazení
pracovního místa

vedoucí oddělení public relations a volnočasových aktivit
v odboru kanceláře starosty

s místem výkonu práce Praha, v platové třídě 10

Požadavky na uchazeče dle § 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů:

 • fyzická osoba, která dosáhla věku 18 let,
 • občan České republiky nebo cizí státní občan s trvalým pobytem v České republice, který ovládá český jazyk,
 • způsobilost k právním úkonům,
 • bezúhonnost,
 • na funkci vedoucího úředníka splnění dalších předpokladů podle § 2 a 4 zákona č. 451/1991 Sb., kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích České a Slovenské Federativní Republiky, České a Slovenské Republiky, ve znění pozdějších předpisů (tj. lustrační osvědčení a čestné prohlášení), předpoklady podle tohoto ustanovení neprokazují osoby narozené po 1. prosinci 1971.

Další požadavky:

požadované vzdělání

 • vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu nebo vyšší odborné vzdělání

požadované znalosti

 • praxe ve vedoucí pozici podmínkou
 • praxe v organizování PR projektů podmínkou
 • praxe ve veřejné správě výhodou
 • znalost AJ, NJ nebo FJ výhodou
 • znalost práce na PC

další dovednosti a schopnosti

 • řídící, komunikační a organizační schopnosti
 • flexibilita
 • psychická odolnost

Zájemce podá písemnou přihlášku podle § 7 odst. 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, která musí obsahovat tyto náležitosti:
a) jméno, příjmení a titul,
b) datum a místo narození,
c) státní příslušnost,
d) místo trvalého pobytu,
e) číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana,
f) datum a podpis.

K přihlášce je podle § 7 odst. 5 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, nutno připojit tyto doklady:
a) životopis, ve kterém budou uvedené údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech týkajících se správních činností,
b) výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce, u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem, pokud takový doklad domovský stát nevydá, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením,
c) ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání.

Přihlášku s požadovanými doklady je nutno doručit tak, aby ji vyhlašovatel obdržel nejpozději dne 15.05.2015 do podatelny na adresu:

Úřad městské části Praha 4
personální oddělení
Antala Staška 2059/80b
140 46 Praha 4

Obálku označit slovy: „Výběrové řízení na pozici vedoucí oddělení PR a volnočasových aktivit v OKAS“.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu.

V Praze dne 30.04.2015

JUDr. Pavel ŠIMICE,
pověřený vedením Úřadu městské části Praha 4

Vytisknout