VŘ - vedoucí odboru správních agend (30. 11. - 15. 12. 2015)

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ
 
Městská část Praha 4 - Úřad městské části Praha 4
zastoupený tajemníkem Úřadu městské části Praha 4
 
vyhlašuje dne 30. 11. 2015 výběrové řízení na obsazení pracovního místa
 
vedoucí odboru správních agend
 
s místem výkonu práce Praha, v platové třídě 11
 
Požadavky na uchazeče dle § 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů:
 • fyzická osoba, která dosáhla věku 18 let,
 • občan České republiky nebo cizí státní občan s trvalým pobytem v České republice, který ovládá český jazyk,
 • způsobilost k právním úkonům,
 • bezúhonnost,
 • na funkci vedoucího úředníka splnění dalších předpokladů podle § 2 a 4 zákona č. 451/1991 Sb., kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích České a Slovenské Federativní Republiky, České a Slovenské Republiky, ve znění pozdějších předpisů (tj. lustrační osvědčení a čestné prohlášení), předpoklady podle tohoto ustanovení neprokazují osoby narozené po 1. prosinci 1971.
 
DALŠÍ POŽADAVKY:
požadované vzdělání
 • vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu nebo vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu
 
požadované znalosti
 • praxe ve vedoucí pozici minimálně 3 roky
 • zkouška zvláštní odborné způsobilosti při vedení evidence obyvatel a vydávání občanských průkazů a cestovních dokladů podmínkou
 • zkouška zválštní odborní způsobilosti při správě matrik a státního občanství výhodou
 • zkouška pro zajišťování voleb podmínkou
 • znalost práce na PC
 • znalost AJ, NJ nebo FJ výhodou
 
a dále
 • řídící, komunikační a organizační schopnosti
 • přesnost a spolehlivost
 • flexibilita
 • psychická odolnost
 
Zájemce podá písemnou přihlášku podle § 7 odst. 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, která musí obsahovat tyto náležitosti:
a) jméno, příjmení a titul
b) datum a místo narození,
c) státní příslušnost,
d) místo trvalého pobytu,
e) číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana,
f) datum a podpis.
 
K přihlášce je podle § 7 odst. 5 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, nutno připojit tyto doklady:
a) životopis, ve kterém budou uvedené údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech týkajících se správních činností,
b) výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce, u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem, pokud takový doklad domovský stát nevydá, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením,
c) ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání.
 
Přihlášku s požadovanými doklady je nutno doručit tak, aby ji vyhlašovatel obdržel nejpozději dne 15. 12. 2015 do podatelny na adresu:
Úřad městské části Praha 4
personální oddělení
Antala Staška 2059/80b
140 46 Praha 4
 
Obálku označit slovy: „Výběrové řízení na pozici vedoucí odboru správních agend“.
 
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu.
 
V Praze dne 30. 11. 2015
Ing. Hana ENGLOVÁ
pověřená vedením Úřadu městské části Praha 4
Vytisknout