VŘ - vedoucí mzdového oddělení odboru personálně mzdového

Městská část Praha 4 – Úřad městské části Praha 4

zastoupený tajemníkem Úřadu městské části Praha 4

vyhlašuje dne 02.07.2014 výběrové řízení na obsazení pracovního místa

vedoucí mzdového oddělení

odboru personálně mzdového

s místem výkonu práce Praha, v platové třídě 10

Požadavky na uchazeče podle § 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů:

-  fyzická osoba, která dosáhla věku 18 let,

-  občan České republiky nebo cizí státní občan s trvalým pobytem v České republice, který  ovládá český jazyk,

-  způsobilost k právním úkonům,

-  bezúhonnost,

-  na funkci vedoucího úředníka splnění dalších předpokladů podle § 2 a 4 zákona č. 451/1991 Sb., kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích České a Slovenské Federativní Republiky, České a Slovenské Republiky, ve znění pozdějších předpisů (tj. lustrační osvědčení a čestné prohlášení), předpoklady podle tohoto ustanovení neprokazují osoby narozené po 1. prosinci 1971.

Další požadavky:

požadované vzdělání

-   vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu nebo vyšší odborné vzdělání

požadované znalosti

-  praxe ve státní správě nebo samosprávě podmínkou

-  praxe ve vedoucí funkci v oblasti mzdové agendy minimálně pět let podmínkou

-  znalost pracovněprávních předpisů a zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících  územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, podmínkou

-  zkouška mzdového auditora výhodou

-  znalost práce na PC

a dále

-  řídící, komunikační a organizační schopnosti

-  přesnost a spolehlivost

-  psychická odolnost

-  flexibilita

Zájemce podá písemnou přihlášku podle § 7 odst. 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, která musí obsahovat tyto náležitosti:

a)  jméno, příjmení a titul,

b)  datum a místo narození,

c)  státní příslušnost,

d)  místo trvalého pobytu,

e)  číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana,

f)   datum a podpis.

K přihlášce je podle § 7 odst. 5 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, nutno připojit tyto doklady:

a)  životopis, ve kterém budou uvedené údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech týkajících se správních činností,

b)  výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce, u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem, pokud takový doklad domovský stát nevydá, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením,

c)  ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání.

Přihlášku a požadované doklady je nutné doručit tak, aby ji vyhlašovatel obdržel nejpozději dne 21.07.2014 do podatelny na adresu:

Úřad městské části Praha 4

personální oddělení

Antala Staška 2059/80b

140 46 Praha 4

Obálku označit slovy: „Výběrové řízení na vedoucí mzdového oddělení OPM“.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu.

V Praze dne 01.07.2014

Lanny DUDRA

tajemník Úřadu městské části Praha 4

Vytisknout