VŘ - účetní v oddělení sociální intervence odboru sociálního

Městská část Praha 4 – Úřad městské části Praha 4 
zastoupený tajemníkem Úřadu městské části Praha 4


vyhlašuje dne 10.06.2014 výběrové řízení na obsazení pracovního místa

 účetní v oddělení sociální intervence
odboru sociálního 

 
 s místem výkonu práce Praha, v platové třídě 9 

Požadavky na uchazeče podle § 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů:

-  fyzická osoba, která dosáhla věku 18 let,

-  občan České republiky nebo cizí státní občan s trvalým pobytem v České republice, který ovládá český jazyk

-  způsobilost k právním úkonům,

-  bezúhonnost.


Další požadavky:

Požadované vzdělání

-  vyšší odborné vzdělání nebo střední vzdělání s maturitní zkouškou ekonomického zaměření

Požadované znalosti

-  praxe v oblasti účetnictví podmínkou

-  praxe ve státní správě nebo veřejné správě vítána

-  znalost práce na PC

Další dovednosti a schopnosti

-  komunikační a organizační schopnosti

-  flexibilita

-  přesnost a spolehlivost

-  psychická odolnost

 Zájemce podá písemnou přihlášku podle § 7 odst. 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, která musí obsahovat tyto náležitosti:

a)  jméno, příjmení a titul,

b)  datum a místo narození,

c)  státní příslušnost,

d)  místo trvalého pobytu,

e)  číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana,

f)  datum a podpis.


K přihlášce je podle § 7 odst. 5 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, nutno připojit tyto doklady:

a)  životopis, ve kterém budou uvedené údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech týkajících se správních činností,

b)  výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce, u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem, pokud takový doklad domovský stát nevydá, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením,

c)  ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání.

Přihlášku s požadovanými doklady je nutno doručit tak, aby ji vyhlašovatel obdržel nejpozději dne 30.06.2014 do podatelny na adresu: 

Úřad městské části Praha 4 
personální oddělení
Antala Staška 2059/80b
140 46 Praha 4

Obálku označit slovy: „Výběrové řízení na pozici účetní v oddělení sociální intervence odboru sociálního“.

 Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu. V Praze dne 09.06.2014

   Lanny DUDRA
  tajemník Úřadu městské části Praha 4 

 

Vytisknout