VŘ - účetní do odboru finanční správy (2. 4. - 17. 4. 2015)

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ


Městská část Praha 4 – Úřad městské části Praha 4
zastoupený tajemníkem Úřadu městské části Praha 4

 

vyhlašuje dne 02.04.2015 výběrové řízení na obsazení pracovního místa

účetní do odboru finanční správy 

 

s místem výkonu práce Praha, v platové třídě 9

Požadavky na uchazeče dle § 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů:

 • fyzická osoba, která dosáhla věku 18 let,
 • občan České republiky nebo cizí státní občan s trvalým pobytem v České republice, který ovládá český jazyk,
 • způsobilost k právním úkonům,
 • bezúhonnost.

Další požadavky:

požadované vzdělání 

 • vyšší odborné vzdělání nebo střední vzdělání s maturitní zkouškou ekonomického zaměření

požadované znalosti 

 • praxe ve veřejné správě výhodou
 • znalost programu GINIS výhodou 
 • znalost práce na PC

další dovednosti a schopnosti

 • komunikační a organizační schopnosti
 • flexibilita
 • přesnost a spolehlivost
 • psychická odolnost

Zájemce podá písemnou přihlášku podle § 7 odst. 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, která musí obsahovat tyto náležitosti:

 • jméno, příjmení a titul,
 • datum a místo narození,
 • státní příslušnost,
 • místo trvalého pobytu,
 • číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana,
 • datum a podpis.

K přihlášce je podle § 7 odst. 5 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů nutno připojit tyto doklady:

 • životopis, ve kterém budou uvedené údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech týkajících se správních činností,
 • výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce, u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem; pokud takový doklad domovský stát nevydá, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením,
 • ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání.

Přihlášku s požadovanými doklady je nutno doručit tak, aby ji vyhlašovatel obdržel nejpozději dne 17.04.2015 do podatelny na adresu:

Úřad městské části Praha 4

personální oddělení

Antala Staška 2059/80b

140 46 Praha 4


Obálku označit slovy: „Výběrové řízení na pozici účetní do odboru finanční správy“.


Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu.

V Praze dne 02.04.2015

    JUDr. Pavel ŠIMICE

pověřený vedením Úřadu městské části Praha 4


Vytisknout