VŘ - referent / referentka správních deliktů v odboru stavebním

Městská část Praha 4 – Úřad městské části Praha 4

zastoupený tajemníkem Úřadu městské části Praha 4

vyhlašuje dne 27.06.2014 výběrové řízení na obsazení pracovního místa

referent / referentka správních deliktů

v odboru stavebním

 

s místem výkonu práce Praha 4, v platové třídě 10

 

Požadavky na uchazeče podle § 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů:

-  fyzická osoba, která dosáhla věku 18 let,

-  občan České republiky nebo cizí státní občan s trvalým pobytem v České republice, který ovládá český jazyk,

-  způsobilost k právním úkonům,

- bezúhonnost.

Další požadavky:

požadované vzdělání

-  vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu právního směru, nebo vyšší odborné vzdělání stavebního

směru a 2 roky praxe v oboru stavebnictví

požadované znalosti

-  praxe v oblasti správních deliktů ve stavebnictví výhodou

-  zkušenosti z oblasti výkonu státní správy a samosprávy vítány

-  znalost práce na PC

další dovednosti a schopnosti

-  komunikační a organizační schopnosti

-  flexibilita

-  přesnost a spolehlivost

-  psychická odolnost

Zájemce podá písemnou přihlášku podle § 7 odst. 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, která musí obsahovat tyto náležitosti:

a)  jméno, příjmení a titul,

b)  datum a místo narození,

c)  státní příslušnost,

d)  místo trvalého pobytu,

e)  číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana,

f)  datum a podpis.

K přihlášce je podle § 7 odst. 5 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů nutno připojit tyto doklady:

a)  životopis, ve kterém budou uvedené údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech týkajících se správních činností,

b)  výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce, u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem; pokud takový doklad domovský stát nevydá, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením,

c) ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání.

Přihlášku s požadovanými doklady je nutno doručit tak, aby ji vyhlašovatel obdržel nejpozději dne 18.07.2014 do podatelny na adresu:

Úřad městské části Praha 4
personální oddělení
Antala Staška 2059/80b
140 46  Praha 4

 

Obálku označit slovy: „Výběrové řízení na pozici referent/referentka správních deliktů v odboru stavebním“.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu.

V Praze dne 26.06.2014

 

Lanny DUDRA

tajemník Úřadu městské části Praha 4

 

 

Vytisknout