VŘ - referent / referentka oddělení životního prostředí a odpadového hospodářství v odboru životního prostředí a dopravy (31. 8. - 15. 9. 2015)

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ
 
Městská část Praha 4 - Úřad městské části Praha 4
zastoupený tajemníkem Úřadu městské části Praha 4 
 
vyhlašuje dne 31. 8. 2015 výběrové řízení na obsazení pracovního místa 
 
referent / referentka oddělení životního prostředí a odpadového hospodářství
v odboru životního prostředí a dopravy
 
s místem výkonu práce Praha, v platové třídě 10
 
Požadavky na uchazeče dle § 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů: 
 • fyzická osoba, která dosáhla věku 18 let,
 • občan České republiky nebo cizí státní občan s trvalým pobytem v České republice, který ovládá český jazyk,
 • způsobilost k právním úkonům,
 • bezúhonnost.
 
DALŠÍ POŽADAVKY: 
požadované vzdělání 
 • vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu nebo vyšší odborné vzdělání
 
požadované znalosti
 • praxe v oblasti životního prostředí podmínkou
 • ZOZ pro správní činnost ochrana přírody a krajiny výhodou
 • praxe ve veřejné správě výhodou
 • znalost práce na PC
 
další dovednosti a schopnosti 
 • komunikační a organizační schopnosti 
 • flexibilita
 • přesnost a spolehlivost
 • psychická odolnost
 
Zájemce podá písemnou přihlášku podle § 7 odst. 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, která musí obsahovat tyto náležitosti: 
a) jméno, příjmení a titul
b) datum a místo narození,
c) státní příslušnost,
d) místo trvalého pobytu,
e) číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana,
f) datum a podpis.
 
K přihlášce je podle § 7 odst. 5 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, nutno připojit tyto doklady: 
a) životopis, ve kterém budou uvedené údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech týkajících se správních činností,
b) výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce, u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem, pokud takový doklad domovský stát nevydá, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením,
c) ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání.
 
Přihlášku s požadovanými doklady je nutno doručit tak, aby ji vyhlašovatel obdržel nejpozději dne 15. 9. 2015 do podatelny na adresu: 
Úřad městské části Praha 4
personální oddělení
Antala Staška 2059/80b
140 46 Praha 4
 
Obálku označit slovy: „Výběrové řízení na pozici referent / referentka oddělení životního prostředí a odpadového hospodářství v OŽPAD“.
 
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu. 
 
V Praze dne 31. 8. 2015 
JUDr. Pavel ŠIMICE
pověřený vedením Úřadu městské části Praha 4 
Vytisknout