VŘ - referent / referentka oddělení státního dozoru v odboru stavebním (22. 4. - 7. 5. 2015)

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

Městská část Praha 4 – Úřad městské části Praha 4
zastoupený tajemníkem Úřadu městské části Praha 4

vyhlašuje dne 22.04.2015 výběrové řízení na obsazení

pracovního místa

referent / referentka oddělení státního dozoru
v odboru stavebním


s místem výkonu práce Praha, v platové třídě 10

Požadavky na uchazeče dle § 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů:
 • fyzická osoba, která dosáhla věku 18 let,
 • občan České republiky nebo cizí státní občan s trvalým pobytem v České republice, který ovládá český jazyk,
 • způsobilost k právním úkonům,
 • bezúhonnost.

Další požadavky:

požadované vzdělání

 • vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu stavebního či architektonického směru, nebo vyšší odborné vzdělání stavebního směru a 2 roky praxe v oboru stavebnictví

požadované znalosti

 • zkouška odborné způsobilosti stavebního řádu výhodou
 • praxe ve veřejné správě výhodou
 • znalost práce na PC

další dovednosti a schopnosti

 • komunikační a organizační schopnosti
 • flexibilita
 • přesnost a spolehlivost
 • psychická odolnost

Zájemce podá písemnou přihlášku podle § 7 odst. 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, která musí obsahovat tyto náležitosti:
a) jméno, příjmení a titul,
b) datum a místo narození,
c) státní příslušnost,
d) místo trvalého pobytu,
e) číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana,
f) datum a podpis.

K přihlášce je podle § 7 odst. 5 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů nutno připojit tyto doklady:
a) životopis, ve kterém budou uvedené údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech týkajících se správních činností,
b) výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce, u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem; pokud takový doklad domovský stát nevydá, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením,
c) ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání.

Přihlášku s požadovanými doklady je nutno doručit tak, aby ji vyhlašovatel obdržel nejpozději dne 07.05.2015 do podatelny na adresu:

Úřad městské části Praha 4
personální oddělení
Antala Staška 2059/80b
140 46  Praha 4

Obálku označit slovy: „Výběrové řízení na pozici referent/referentka státního dozoru v odboru stavebním“.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu.

V Praze dne 22.04.2015

JUDr. Pavel ŠIMICE
pověřený vedením Úřadu městské části Praha 4

Vytisknout