VŘ - referent / referentka oddělení sociální intervence v odboru sociálním

Městská část Praha 4 – Úřad městské části Praha 4
zastoupený tajemníkem Úřadu městské části Praha 4
 vyhlašuje dne 10.06.2014 výběrové řízení na obsazení pracovního místa
 referent / referentka oddělení sociální intervence v odboru sociálním 

s místem výkonu práce Praha, v platové třídě 10

Požadavky na uchazeče podle § 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů:

-  fyzická osoba, která dosáhla věku 18 let,

-  občan České republiky nebo cizí státní občan s trvalým pobytem v České republice, který ovládá český jazyk,

-  způsobilost k právním úkonům,

-  bezúhonnost.

Další požadavky:

Požadované vzdělání

-  vysokoškolské vzdělání se sociálním zaměřením v bakalářském studijním programu nebo vyšší odborné vzdělání sociálně právního zaměření.

Požadované znalosti

-  praxe ve státní správě podmínkou

-  praxe ve veřejném opatrovnictví podmínkou

-  zkouška odborné způsobilosti sociálního zaměření podmínkou

-  znalost práce na PC

Další dovednosti a schopnosti

-  komunikační a organizační schopnosti

-  flexibilita

-  přesnost a spolehlivost

-  psychická odolnost při práci s problémovými klienty

Zájemce podá písemnou přihlášku podle § 7 odst. 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, která musí obsahovat tyto náležitosti:

a)  jméno, příjmení a titul,
b)  datum a místo narození,
c)  státní příslušnost,
d)  místo trvalého pobytu,
e)  číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního  občana,
f)  datum a podpis.

K přihlášce je podle § 7 odst. 5 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, nutno připojit tyto doklady:

a)  životopis, ve kterém budou uvedené údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech týkajících se správních činností,

b)  výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce, u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem, pokud takový doklad domovský stát nevydá, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením,

c)  ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání.

Přihlášku s požadovanými doklady je nutno doručit tak, aby ji vyhlašovatel obdržel nejpozději dne 30.06.2014 do podatelny na adresu:

 

Úřad městské části Praha 4

personální oddělení

Antala Staška 2059/80b

140 46 Praha 4

 

Obálku označit slovy: „Výběrové řízení na pozici referent/referentka oddělení sociální intervence v odboru sociálním“.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu.

V Praze dne 09.06.2014

 

 

Lanny DUDRA

tajemník Úřadu městské části Praha 4

 

 

Vytisknout