VŘ - referent / referentka odboru kancelář tajemníka

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

Městská část Praha 4 – Úřad městské části Praha 4

zastoupený tajemníkem Úřadu městské části Praha 4

 vyhlašuje dne 04.12.2014 výběrové řízení na obsazení

pracovního místa

referent / referentka odboru kancelář tajemníka

s místem výkonu práce Praha 4, v platové třídě 6

Požadavky na uchazeče dle § 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů:

 • fyzická osoba, která dosáhla věku 18 let,
 • občan České republiky nebo cizí státní občan s trvalým pobytem v České republice, který ovládá český jazyk,
 • způsobilost k právním úkonům,
 • bezúhonnost.

Další požadavky:

požadované vzdělání

 • střední vzdělání s maturitní zkouškou nebo střední vzdělání s výučním listem

požadované znalosti

 • praxe ve státní správě nebo samosprávě výhodou
 • znalost práce na PC

a dále

 • komunikační a organizační schopnosti
 • psychická odolnost při práci s problémovými klienty
 • flexibilita
 • spolehlivost

Zájemce podá písemnou přihlášku podle § 7 odst. 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, která musí obsahovat tyto náležitosti:

a) jméno, příjmení a titul,

b) datum a místo narození,

c) státní příslušnost,

d) místo trvalého pobytu,

e) číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana,

f) datum a podpis.

K přihlášce je podle § 7 odst. 5 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů nutno, připojit tyto doklady:

a) životopis, ve kterém budou uvedené údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech týkajících se správních činností,

b) výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce, u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem; pokud takový doklad domovský stát nevydá, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením,

c) ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání.

Přihlášku s požadovanými doklady je nutno doručit tak, aby ji vyhlašovatel obdržel nejpozději dne 22.12.2014 do podatelny na adresu:

Úřad městské části Praha 4
personální oddělení
Antala Staška 2059/80b
140 46 Praha 4

Obálku označit slovy: „Výběrové řízení na pozici referent/referentka odboru kancelář tajemníka.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu.

V Praze dne 04.12.2014

Lanny DUDRA,
tajemník Úřadu městské části Praha 4

Vytisknout