VŘ - právník / právnička odboru kancelář tajemníka

Městská část Praha 4 – Úřad městské části Praha 4

zastoupený tajemníkem Úřadu městské části Praha 4

vyhlašuje dne 09.02.2015 výběrové řízení na obsazení

pracovního místa

právník / právnička odboru kancelář tajemníka

s místem výkonu práce Praha 4, v platové třídě 11

Požadavky na uchazeče dle § 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů:

-  fyzická osoba, která dosáhla věku 18 let,

-  občan České republiky nebo cizí státní občan s trvalým pobytem v České republice, který ovládá český jazyk,

-  způsobilost k právním úkonům,

-  bezúhonnost.

Další požadavky:

požadované vzdělání

-  vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu nebo vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu právního směru na právnické fakultě v ČR

požadované znalosti

-  praxe ve státní správě nebo samosprávě podmínkou

-  znalost zákona č. 106/1999, o svobodném přístupu k informacím;  zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze a zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, podmínkou

-  znalost práce na PC

a dále

-  dobré vyjadřovací schopnosti v písemném i mluveném projevu

-  komunikační a organizační schopnosti

-   psychická odolnost

-   spolehlivost a flexibilita

Zájemce podá písemnou přihlášku podle § 7 odst. 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, která musí obsahovat tyto náležitosti:

a)  jméno, příjmení a titul,

b)  datum a místo narození,

c)  státní příslušnost,

d)  místo trvalého pobytu,

e)  číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana,

f)  datum a podpis.

K přihlášce je podle § 7 odst. 5 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů nutno, připojit tyto doklady:

a)  životopis, ve kterém budou uvedené údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech týkajících se správních činností,

b)  výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce, u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem; pokud takový doklad domovský stát nevydá, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením,

c)  ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání.

Přihlášku s požadovanými doklady je nutno doručit tak, aby ji vyhlašovatel obdržel nejpozději dne 24.02.2015 do podatelny na adresu:

Úřad městské části Praha 4

personální oddělení

Antala Staška 2059/80b

140 46 Praha 4

Obálku označit slovy: „Výběrové řízení na pozici právník/právnička odboru kancelář tajemníka.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu.

V Praze dne 09.02.2015

Lanny DUDRA

tajemník Úřadu městské části Praha 4

Vytisknout