V Braníku letos začala revitalizace Kunratického potoka


V Braníku letos začala revitalizace Kunratického potoka
Předmětem revitalizace bylo koryto Kunratického potoka pod ulicí Vrbova v délce zhruba 100 metrů.

Kunratický potok v Braníku prochází dlouhodobě plánovanou revitalizací. Jejím cílem je v rámci vlastnických a finančních možností uvést vodní tok do přírodě bližší podoby, tak aby nebyl pouze zarostlým odvodňovacím kanálem. V rámci pilotní části byla v úseku pod ulicí Vrbova provedena úprava koryta v délce zhruba 100 metrů a další úpravy se připravují.

Původní degradované opevnění z kamenné dlažby s vloženou betonovou kynetou bylo nahrazeno opevněním z balvanité rovnaniny o hmotnosti nad 200 kilogramů. Prostorové a vlastnické poměry neumožňovaly v tomto úseku větší práci s břehy, a tak se jednalo spíš o částečnou revitalizaci odehrávající se ve dně koryta. Přesto změnou skladby opevnění došlo ke zvýšení množství vody zachycené v korytě (větší pórovitost opevnění) a podpoře samočistících schopností vody (díky většímu povrchu velkých balvanů se zvětšila plocha pro činnost bakterií vykonávajících tuto funkci a větší prosvětlenost koryta).

Po více než pěti letech plánování a stavebních řízení se tak začíná realizovat myšlenka, pro kterou se před lety nadchli jak současný radní pro životní prostředí a místní Agendu 21 Tomáš Hrdinka (ANO 2011), tak jeho předchůdce, tehdejší radní pro životní prostředí Ondřej Růžička (STAN).

„V rámci pilotní části, která byla menšího rozsahu, jsme si zároveň ověřili některé technické podmínky území, mimo jiné geologické podmínky v korytě, které jsou důležité pro další navazující a již rozsáhlejší projekty nad ulicí Vrbova v parku Za mlýnem. Ty připravujeme k realizaci v dalších letech,“ uvedl specialista vodních toků Josef Šlinger z pražského magistrátu.

„S panem Šlingerem, který za magistrátní revitalizací stojí, jsem dlouhodobě v kontaktu a těší mě, že si v této problematice dobře rozumíme. I na tomto příkladu je vidět, že revitalizace toků ve městech mají svůj smysl a občanům je dobré jejich přínos stále připomínat, což v rámci místní Agendy také činíme,“
poznamenal radní Tomáš Hrdinka.

V dalším období dojde k postupné obnově břehové vegetace, například letos na podzim je plánována dosadba domácích druhů dřevin s tím, že především akáty budou naopak postupně odstraňovány. Do příštího roku se zvažuje lokální dosadba mokřadních rostlin do spár balvanité rovnaniny.

Investorem úprav a dalších projektových příprav je hlavní město Praha zastoupené odborem ochrany prostředí MHMP.


Aktualizováno: 25.10.2021 – Vít Drbal
Vytisknout