Uzavření manželství

1. Identifikační číslo

-

2. Kód

-

3. Pojmenování (název) životní situace

Uzavření manželství

4. Základní informace k životní situaci

Manželství na území České republiky lze uzavřít formou občanského sňatku nebo formou církevního sňatku. Manželství se uzavírá svobodným a úplným souhlasným prohlášením muže a ženy (snoubenců), kteří spolu chtějí uzavřít manželství, o tom, že spolu vstupují do manželství. Prohlášení se činí veřejně a slavnostním způsobem v přítomnosti dvou svědků.

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Snoubenci.

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Snoubenci musí před uzavřením manželství předložit matričnímu úřadu potřebné předepsané doklady, jimiž prokazují právní způsobilost k uzavření manželství. Rozsah předkládaných dokladů je upraven zákonem o matrikách, jménu a příjmení tak, aby bylo možné spolehlivě prokázat, že jsou splněny všechny podmínky pro uzavření manželství stanovené tímto zákonem a občanským zákoníkem.
Předkládané doklady musí mít náležitosti veřejných listin. Jsou-li vystaveny orgány cizích států, musí být opatřeny potřebnými ověřeními, nestanoví-li mezinárodní smlouva jinak a úředně přeloženy do českého jazyka.

Formou občanského sňatku lze uzavřít manželství před starostou, zástupcem starosty nebo pověřeným členem zastupitelstva městské části.

Formou církevního sňatku lze uzavřít manželství před osobou pověřenou oprávněnou církví nebo náboženskou společností.

7. Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace

Předběžně vyberte místo i zamýšlený termín k uzavření manželství a dostavte se na příslušný úřad.

8. Na které instituci životní situaci řešit

Po vybrání místa a termínu se obraťte na matriční úřad, do jehož správního obvodu vybraná lokalita k uzavření manželství spadá. U tohoto matričního úřadu nebo jeho prostřednictvím domluvte místo a termín uzavření manželství, má-li být manželství uzavřeno občanskou formou.

Oddací síň, která slouží k uzavírání občanských sňatků v matričním obvodu Úřadu městské části Praha 4 se nachází na radnici v Nuslích, 2. patro, Táborská 500, Praha 4-Nusle (foto 1, foto 2).

Oddacími dny jsou všechny pátky v měsíci v rozmezí od 8 do 14 hodin. S případnými dotazy ohledně jiného termínu je možné se obrátit na oddací matriku.

Termín uzavření manželství je možné nezávazně rezervovat telefonicky na telefonních číslech: 261 192 576 nebo 261 192 577. Závazným se sjednaný termín stává až po předložení potřebných dokladů a vyplněného dotazníku k uzavření manželství.

Úřední dny na oddací matrice jsou pondělí a středa od 8 do 18 hodin na adrese ÚMČ Praha 4, Antala Staška 2059/80b, Praha 4-Krč.

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Odbor správních agend - Oddělení matrik

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

Doklady potřebné k uzavření manželství:

 • platný doklad, kterým je možné prokázat totožnost,
 • rodný list,
 • doklad o státním občanství (lze prokázat občanským průkazem nebo cestovním dokladem),
 • výpisy údajů z informačního systému evidence obyvatel o místě trvalého pobytu a o osobním stavu (lze prokázat občanským průkazem),
 • případný úmrtní list zemřelého manžela,
 • případný pravomocný rozsudek o rozvodu předchozího manželství; byl-li rozvod vysloven cizím soudem a jeho rozsudek není v České republice účinný, pak občan České republiky předloží rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR o uznání rozsudku (bližší informace obdržíte na matričním úřadu),
 • rozhodnutí soudu o povolení uzavřít manželství opatřené doložkou o právní moci, jde-li o osobu nezletilou starší 16 let,
 • rozhodnutí soudu o povolení uzavřít manželství opatřené doložkou o právní moci - osoba, jejíž způsobilost k právním úkonům je rozhodnutím soudu omezena nebo fyzická osoba stižená duševní poruchou, která by měla za následek omezení způsobilosti k právním úkonům.

V případě uzavření manželství církevní formou snoubenci (nebo jeden ze snoubenců) žádají o vydání osvědčení o splnění všech požadavků zákona o rodině pro uzavření manželství církevní formou. Bez tohoto osvědčení nelze církevní sňatek uzavřít - manželství by nevzniklo. Osvědčení vydává matriční úřad, v jehož správním obvodu bude manželství uzavřeno. K vydání osvědčení se předkládají stejné doklady jako při uzavření manželství.

Jsou-li k uzavření manželství předkládány cizozemské doklady, je třeba, aby měly náležitosti veřejné listiny, tj. musí být opatřeny potřebnými ověřeními, nestanoví-li mezinárodní smlouva jinak a úředně přeloženy do českého jazyka. Předkládané pravomocné cizí rozhodnutí o rozvodu manželství v případě, že je jedním z účastníků řízení státní občan České republiky, se uznává na území České republiky na základě rozhodnutí Nejvyššího soudu České republiky, nestanoví-li mezinárodní smlouva jinak.

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

KE STAŽENÍ:

Tento dotazník je snoubencům k dispozici také na kterémkoli matričním úřadu. Jeho první část vyplňují snoubenci ve spolupráci s matrikářem. Druhou část vyplňuje matrikář.
Protokol o uzavření manželství vyplňuje matrikář ve spolupráci se snoubenci nebo snoubencem na základě veřejných listin a listin, které snoubenci předloží.

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Poplatek za:

 • uzavření manželství mezi snoubenci, kteří nemají trvalý pobyt na území České republiky - 3 000 Kč,
 • uzavření manželství mezi snoubenci, z nichž pouze jeden má trvalý pobyt na území České republiky - 2 000 Kč,
 • vydání povolení uzavřít manželství mimo stanovenou dobu nebo mimo úředně určenou místnost - 1 000 Kč,
 • vydání vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství - 500 Kč.

V ostatních případech není správní poplatek za uzavření manželství stanoven. Poplatky se platí v hotovosti před provedením úkonu.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Lhůty pro vyřízení nejsou stanoveny.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Pokud snoubenec (popřípadě snoubenci) nemluví nebo nerozumí česky nebo je snoubenec (popřípadě snoubenci) nebo jejich svědci neslyšící nebo němý, je při prohlášení o uzavření manželství nutná přítomnost tlumočníka. Účast tlumočníka zajišťuje jeden ze snoubenců na vlastní náklady, bez jeho přítomnosti nelze prohlášení o uzavření manželství v těchto případech učinit.

Prohlášení o uzavření manželství se činí veřejně a slavnostním způsobem v přítomnosti dvou svědků. Po uzavření manželství se do knihy manželství a oddacího listu zapisují jména, příjmení a rodná čísla svědků; jde-li o cizince, který nemá rodné číslo, datum a místo jeho narození. Z uvedeného vyplývá, že svědek se u uzavření manželství prokazuje průkazem totožnosti, tzn. občanským průkazem nebo cestovním pasem.

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Po uzavření manželství je manželům vydán oddací list.

16. Elektronická služba, kterou lze využít

Tuto situaci není možné řešit zasláním žádosti elektronickou poštou.

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

Zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení
Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád
Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích
Zákon č. 3/2002 Sb., o církvích a náboženských společnostech
Vyhláška Ministerstva vnitra ČR č. 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon o matrikách, jménu a příjmení

18. Jaké jsou související předpisy

-

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

V případě nevyhovění žádosti o vydání osvědčení (církevní sňatek) je možno podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí prostřednictvím úřadu, který rozhodnutí vydal.

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Sankce nejsou stanoveny.

21. Nejčastější dotazy

-

22. Další informace

-

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů a v jiné formě

Ministerstvo vnitra ČR

24. Související životní situace a návody, jak je řešit

Uzavření manželství občanskou formou
Uzavření manželství církevní formou
Uzavření manželství v cizině
Uzavření manželství s cizincem

25. Za správnost návodu odpovídá útvar

Odbor správních agend

26. Kontaktní osoba

Bógyiová Helena
Hana Ondráčková

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

8. ledna 2014

28. Popis byl naposledy aktualizován

20. 5. 2021

29. Datum konce platnosti popisu

Konec platnosti návodu není stanoven.

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace