Úřad rozhodl o prominutí navýšení místního poplatku


Úřad městské části Praha 4 jako správce místních poplatků v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu na území České republiky od 12. března 2020 promíjí na dobu do 30. dubna 2020 navýšení všech místních poplatků dle zákona o místních poplatcích za včas nezaplacené nebo neodvedené poplatky nebo část těchto poplatků dle § 11 odst. 3 tohoto zákona.

Prominutí navýšení místních poplatků se vztahuje na všechny poplatníky, jichž se důvod prominutí týká, a to ode dne právní moci tohoto rozhodnutí.

Více ZDE (pdf).

Odůvodnění:

Vláda České republiky vyhlásila od 12.3.2020 na území České republiky nouzový stav z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/. Stalo se tak usnesením vlády České republiky ze dne 12. března 2020 č. 194.

Ustanovení § 16b zákona o místních poplatcích dává správci poplatku možnost z moci úřední místní poplatek nebo jeho příslušenství zcela nebo částečně prominout při mimořádných, zejména živelních událostech.

Právě za takovouto mimořádnou událost, správce poplatku považuje i vyhlášení nouzového stavu v důsledku výskytu koronaviru, spojeného s řadou vládních krizových opatření a omezení, zejména zákazem volného pohybu osob.

Správce poplatku proto z moci úřední prominul navýšení místních poplatků v případě, kdy poplatek nebo jeho část poplatník nezaplatí nebo neodvede ve správné výši a včas. Tímto rozhodnutím se promíjí navýšení poplatku všem poplatníkům, jichž se důvod prominutí týká, a to ode dne právní moci tohoto rozhodnutí.

Prominutí navýšení poplatku je prozatím správcem poplatku časově omezeno do 30.4.2020.

Toto rozhodnutí správce poplatku oznámí vyvěšením na své úřední desce a zároveň ho zveřejní i na svých webových stránkách.

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí nelze uplatnit opravné prostředky (§ 259 odst. 4 daňového řádu).
Zveřejněno: 01.04.2020 – Vít Drbal   |   Aktualizováno: 01.04.2020 – Vít Drbal
Vytisknout