Udělení státního občanství České republiky

O udělení státního občanství České republiky rozhoduje ministerstvo vnitra.

Žádost se podává osobně u krajského úřadu, v hlavním městě Praze u úřadu městské části příslušném podle místa trvalého pobytu žadatele.

Státní občanství České republiky lze na žádost udělit fyzické osobě, která splňuje současně tyto zákonné podmínky:

1)  má na území České republiky povolen trvalý pobyt nepřetržitě
 • po dobu alespoň 5 let,
 • po dobu alespoň 3 let, jde-li o žadatele, který je občanem státu Evropské unie,
 • po dobu, která společně s bezprostředně předcházejícím oprávněným pobytem na území České republiky, dosahuje alespoň 10 let.
2)  nebyl-li žadatel pravomocně odsouzen pro nedbalostní trestný čin k nepodmíněnému trestu odnětí svobody, nebo pro úmyslný trestný čin

3)  prokáže-li žadatel znalost českého jazyka, základní znalost ústavního systému České republiky a základní orientaci v kulturně-společenských, zeměpisných a historických reáliích České republiky

4)neporušil-li žadatel v posledních 3 letech závažným způsobem povinnosti vyplývající z jiných právních předpisů upravujících vstup a pobyt cizinců na území České republiky, veřejné zdravotní pojištění, sociální zabezpečení, důchodové pojištění, zaměstnanost, daně, cla, odvody a poplatky, vyživovací povinnost vůči dítěti, které má trvalý pobyt na území České republiky, nebo veřejnoprávní povinnosti k obci, ve které je žadatel přihlášen k trvalému pobytu

5)  prokáže-li žadatel výši a zdroje svých příjmů za poslední 3 roky

6)  prokáže-li žadatel, že v posledních 3 letech výrazně a bez vážných důvodů nezatěžoval systém státní sociální podpory nebo systém pomoci v hmotné nouzi.

Ministerstvo může některé podmínky prominout. Důvody k prominutí jsou vymezeny zákonem.

Žadatel připojí k žádosti o udělení tyto doklady:
 • písemnou žádost,
 • formulář (dotazník k žádosti o udělení státního občanství ČR žadatel dostane a vyplní na úřadě),
 • rodný list,
 • oddací list nebo doklad o vzniku registrovaného partnerství,
 • doklad o rozvodu manželství nebo rozhodnutí o zrušení partnerství,
 • úmrtní list zemřelého manžela nebo partnera,
 • doklady, které prokazují pobyt žadatele na území České republiky a jeho pobyt v zahraničí – cestovní pas, průkaz o povolení k pobytu, průkaz azylanta,
 • výpis z evidence trestů nebo čestné prohlášení o bezúhonnosti, jde-li o cizí stát; tyto doklady nesmí být starší 6 měsíců – pokud se žadatel zdržoval déle jak 6 měsíců nepřetržitě mimo území České republiky,
 • životopis zpracovaný volnou formou v českém jazyce,
 • doklad o absolvování zkoušky znalosti z českého jazyka, základní znalosti ústavního systému České republiky a základní orientace v kulturně-společenských, zeměpisných a historických reáliích České republiky,
 • doklady prokazující zdroje finančních prostředků,
 • potvrzení o zaměstnání včetně výše příjmů a pracovní smlouvy,
 • potvrzení o studiu, poslední školní vysvědčení nebo jiné doklady prokazující studium
 • potvrzení finančního úřadu o neexistenci daňových nedoplatků (ne starší 30 dnů ke dni podání žádosti, povinnost se týká i žadatelů mladších 18 let)
 • potvrzení celního úřadu o neexistenci daňových nedoplatků (ne starší 30 dnů ke dni podání žádosti, povinnost se týká i žadatelů mladších 18 let)
 • potvrzení Pražské správy sociálního zabezpečení o bezdlužnosti (ne starší 30 dnů ke dni podání žádosti, povinnost se netýká žadatelů mladších 18 let)
 • potvrzení zdravotní pojišťovny o počátku pojištění a o řádném průběhu plateb (vyúčtování pojistného) veřejného zdravotního pojištění (ne starší 30 dnů ke dni podání žádosti, povinnost se týká i žadatelů mladších 18 let)
 • potvrzení úřadu práce o evidenci mezi uchazeči o zaměstnání (ne starší 30 dnů ke dni podání žádosti, povinnost se netýká žadatelů mladších 18 let)
 • přehled čerpaných dávek státní sociální podpory, příp. potvrzení o tom, že žádné dávky SSP nečerpá (ne starší 30 dnů ke dni podání žádosti)
Všechny doklady vystavené orgány cizího státu musí být opatřeny náležitým vyšším ověřením (superlegalizační doložkou nebo doložkou Apostille), nestanoví-li mezinárodní smlouva jinak, a úředním překladem do českého jazyka, jsou-li vystaveny v cizím jazyce.

Manželé mohou podat společnou žádost o udělení, do níž mohou zahrnout své nezletilé děti.

K žádosti o udělení dítěti staršímu 15 let je třeba jeho souhlas s úředně ověřeným podpisem.  Pokud dítě vyjádří svůj souhlas a žádost podepíše před správním orgánem, u něhož je žádost podána, úředně ověřený podpis se nevyžaduje.

Žádost o udělení státního občanství České republiky, vyplněný dotazník a doklady stanovené zákonem, zašle příslušný úřad, spolu se svým stanoviskem, nejpozději do 30 dnů od jejího podání ministerstvu vnitra.

Správní řízení o udělení státního občanství je zahájeno dnem, kdy žádost došla ministerstvu, které má na vyřízení žádosti lhůtu 180 dnů od zahájení správního řízení.

Státní občanství České republiky uděluje Ministerstvo vnitra České republiky; žadatel nabývá státní občanství České republiky dnem složení slibu a převzetím Listiny o udělení státního občanství České republiky.

Za udělení státního občanství české republiky:

 • zletilé fyzické osobě se platí správní poplatek ve výši 2 000,- Kč
 • nezletilé fyzické osobě se platí správní poplatek ve výši 500,- Kč
 • azylantovi se platí správní poplatek ve výši 500,- Kč

Sankce:

Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že jako žadatel o udělení státního občanství ČR uvede nepravdivý údaj nebo neúplný údaj o své bezúhonnosti v čestném prohlášení.

Za tento přestupek lze uložit pokutu do 20 000 Kč.