Tisková zpráva tajemníka Úřadu MČ Praha 4 k platnosti rozšíření parkovacích zón v Praze 4


modré zóny
Ilustrační foto

Zóny placeného stání (ZPS) a jejich změny schvaluje Rada hlavního města Prahy formou nařízení. Realizace schválené ZPS, případně její změny, je prováděna formou stanovení místní úpravy provozu na místních komunikacích.

Toto stanovení je rozhodnutím přenesené státní správy a příslušným orgánem je pro komunikace II. a III. třídy silničně-správní oddělení Odboru životního prostředí a dopravy Úřadu městské části Praha 4. Účastníkem řízení vedeném silničně-správním orgánem je kromě Policie ČR a vlastníka komunikace i obec, což je v případě Hlavního města Prahy vždy samospráva hlavního města, čili Rada HMP zastoupená samosprávným odborem magistrátu.

Při zveřejnění rozhodnutí silničně-správního oddělení Odboru životního prostředí a dopravy Úřadu městské části Praha 4 týkající se rozšíření ZPS do dalších částí Prahy 4 v roce 2019 došlo k nedostatkům, kterých si všimnul člen Zastupitelstva městské části Praha 4 Viktor Derka (Piráti). Na elektronické úřední desce nebyly dálkově přístupné přílohy tohoto rozhodnutí, tj. příslušné mapy nových oblastí ZPS. Místo nich byla vyvěšena informace, kde si občané mohou tyto mapy v úřední době prohlédnout. Toto pochybení konstatovalo i oddělení silničního správního úřadu Odboru pozemních komunikací a drah Magistrátu hlavního města Prahy.

Stanovení místní úpravy provozu na místních komunikacích II. a III. třídy bylo zrušeno rozhodnutím Magistrátu hlavního města Prahy ve lhůtě uvedené v rozhodnutí a bude před uplynutím této lhůty nahrazeno přechodným opatřením vydaným silničně-správním orgánem městské části Praha 4 tak, aby značení ZPS nepřestalo platit. Následně vydá silničně-správní orgán městské části Praha 4 nové stanovení místní úpravy provozu na místních komunikacích II. a III. třídy, které uveřejní se všemi náležitostmi na úřední desce, která nyní již umožňuje veškeré přílohy přehledně pro občany zveřejnit.

Je to stejné řešení, k jakému v obdobných případech přistoupily v Praze i úřady jiných městských částí.

Pokuty za neoprávněné parkování v ZPS byly stanoveny na základě platného a účinného nařízení Rady HMP k rozšíření ZPS v Praze 4 a na základě platných a účinných stanovení úprav provozu na místních komunikacích I. třídy vydaného magistrátem a na místních komunikacích II. a III. třídy vydaného Úřadem městské části Praha 4, tudíž je nikdo vracet nebude. Takto postupovaly orgány přenesené státní správy ve všech obdobných případech a jinak ani postupovat nemohou.

Zóny placeného stání slouží obyvatelům Prahy 4, podnikatelům a dalším subjektům, které v Praze 4 podnikají nebo provozují svou činnost.
Zveřejněno: 14.09.2020 – Vít Drbal
Vytisknout