Zde můžete vkládat své dotazy související s činností městské části Praha 4 a Úřadu městské části Praha 4. Pro vložení dotazu tazatelem není třeba se registrovat ani přihlašovat, nový dotaz můžete položit přímo pomocí formuláře.

Vaše dotazy jsou zpravidla zveřejněny (včetně jména a předmětu dotazu) po zodpovězení příslušným zaměstnancem Úřadu MČ Praha 4 nebo voleným zástupcem samosprávy (řešitelem, řešiteli).

Přijaty k dalšímu zpracování jsou jen jasně formulované a konkrétní dotazy vztahující se k jednotlivým tématům. Další podmínkou pro zpracování je uvedení celého jména (jméno a příjmení), předmětu a reálného e-mailového kontaktu.

Některé dotazy jsou řešitelem (řešiteli) zodpovídány přímo, a to na e-mailovou adresu uvedenou tazatelem při vložení dotazu. Následně se zde tedy otázka a odpověď nemusí zobrazit. Je plně na řešiteli(lích), jakou formu odpovědi (nebo jejich kombinaci) zvolí.

Pokud je Váš dotaz obsáhlejší, komplikovanější nebo zahrnuje širší problematiku, doporučujeme Vám obrátit se na konkrétní zaměstnance úřadu .

Vyplněním povinných polí formuláře (jméno, předmět, e-mail, otázka) a jeho odesláním vyslovuje tazatel souhlas s jejich zpracováním a archivací ze strany MČ Praha 4 a s jejich využitím k další komunikaci mezi tazatelem a řešitelem (řešiteli).

UPOZORNĚNÍ: Pokud pošlete správně vyplněné údaje, tak vám z e-mailové adresy ...@publix.cz během pár minut dorazí potvrzení. Zde pro jistotu zkontrolujte i vaši nevyžádanou poštu. Pokud potvrzení nedorazí, tak jste uvedli neexistující e-mailovou adresu a váš dotaz nemůže být dále zpracován. Z výše uvedené adresy odesílá potvrzení automat a nemůže být používána k dotazům a další korespondenci. 

 Vložit otázku do tohoto tématu


*  
*  
*    
 
*  


Otázky k tomuto tématu


1 2 3 4 5  další 
 • Otázka: opěrná zeď (Pavel Macháček 13.04.2021 10:51) – Stavební úřad
  Dobrý den,na hranici našeho pozemku máme opěrnou zeď cca 1,2m vysokou a na ní plot. Zeď se vyboulila a rozpadá se. Chceme ji zbourat a postavit na stejném místě znovu.Náš pozemek sousedí se soukromým pozemkem. Potřebujeme na tuto akci stavební povolení, či jiný dokument?
  Děkuji za odpověď, macháček
  • Odpověď: (Vít Drbal (drbal) 19.04.2021 8:20)
   Vážený pane,
   v případě opěrné stěny vysoké 1,2 m a Vámi navrženého postupu je třeba ohlásit stavebnímu úřadu záměr odstranit stavbu ( se všemi náležitostmi) a novou stavbu je třeba následně umístit a povolit , pro umístění a povolení je možné požádat o společné řízení, včetně doložení společné dokumentace a jejího projednání s dotčenými orgány státní správy a správci technické a dopravní infrastruktury.
   Dle § 79 odst. 2 písm. f) a § 103 odst.1 písm. a) rozhodnutí ani jiné opatření stavebního úřadu nevyžadují opěrné zdi do výšky 1 m a oplocení do výšky 2 m, které nehraničí s veřejně přístupnými pozemními komunikacemi nebo veřejným prostranstvím a které se nacházejí v zastavěném území či v zastavitelné ploše., což jak uvádíte není Váš případ. Doporučuji Vám se obrátit na odborně způsobilou osobu, která Vám posoudí zda výška opěrné stěny plnící tuto funkci je Vámi uváděných 1,2 m.
   S pozdravem
   Ing. Eva Kotasová
   vedoucí odboru stavebního
 • Otázka: stáří domu (Marta Krapková 24.02.2021 18:41) – Stavební úřad
  Dobrý den, ráda bych věděla, v kterém roce byl kolaudován dům na adrese U zeleného ptáka 1147/8 a také, z jakého materiálu je dům postaven? Předem děkuji za odpověď, případně za informaci, kam se s takovými dotazy obrátit. Marta
  • Odpověď: (Vít Drbal (drbal) 05.03.2021 11:45)
   Dobrý den,
   informace ze spisů stavebního úřadu jsou neveřejné doporučujeme se obrátit na vlastníka stavby. Na základě jeho plné moci můžete nahlédnout do správního archivu našeho úřadu.
   Zda archiv Vámi požadované informace obsahuje stavební úřad nezjišťoval.
   S pozdravem
   Ing. Eva Kotasová
   vedoucí odboru stavebního
 • Otázka: Dotaz (Trefil 10.02.2021 18:00) – Stavební úřad
  Dobrý den,
  mám takový dotaz. Bydlím v panelovém domě. Máme společnou chodbu spolu s dvěma dalšími byty. Tato chodba je oddělena od hlavní chodby s výtahem bezpečnostní mříží. Podle nedávného rozhodnutí HZS Praha je nutné z důvodu požární ochrany mříž deinstalovat. Rádi bychom ovšem nahradili mříž protipožárními dveřmi, zabudovanými do stěny, jelikož máme zájem na ochraně našeho majetku. Proto bych se chtěl zeptat, jestli to je legální, případně jestli je i nějaké jiné řešení. Po dotazu na HZS Praha jsem byl odkázán na vás. Ještě by mě zajímalo, pokud by bylo vybudování dveří možné a pokud by sousedé souhlasili, jak máme postupovat dál.
  Předem děkuji za odpověď
  Trefil
  • Odpověď: (Vít Drbal (drbal) 15.02.2021 9:01)
   Vážený pane,
   z hlediska stavebního zákona se jedná o stavební úpravu pro změnu v užívání části stavby, která vyžaduje ohlášení, popřípadě stavební povolení dle typu stavebních úprav.
   To zda půjde věc povolit závisí zejména na tom, zda doložíte souhlas SVJ na situaci, popřípadě družstva či spoluvlastníků vlastníků (pokud je dům v podílovém spoluvlastnictví) a dále na splnění podmínek požární ochrany, mohou být ale i jiné problémy. Výsledek řízení či jiného postupu dle stavebního zákona nelze předjímat.
   Nevím zda kolegové z Hasičského záchranného sboru budou schopni s Vámi věc zkonzultovat bez dokumentace, neboť tam vidím největší úskalí zda vůbec půjde Váš záměr realizovat.
   Za stavební úřad Vám doporučuji se obrátit na odborně způsobilou osobu, kterou je např. autorizovaný inženýr pro pozemní stavby, která Vám vypracuje návrh stavebních úprav a zejména zprávu požární ochrany. S návrhem od odborně způsobilé osoby pak můžete kontaktovat v úředních hodinách místně příslušného referenta našeho úřadu, který Vám pomůže vybrat vhodný typ žádosti a sdělí Vám jaká stanoviska dotčených orgánů a jaké další přílohy žádosti budete potřebovat.
   S pozdravem
   Ing. Eva Kotasová
   vedoucí odboru stavebního
 • Otázka: plynovodní přípojka (Matenova 20.01.2021 11:28) – Stavební úřad
  dobrý den, Pražská plynárenská opravila těsnění uzávěru plynu na plynovodní přípojce před plynoměrem a tuto službu mi vyúčtovala. vzhledem k tomu, že tato část vedení není v mém majetku, tak nevím proč.
  dotaz tedy zní: postupovala Pražská plynárenská správně?
  jaká jsou tedy pravidla pro opravy plynovodní přípojky.
  děkuji
  Matěnová
  • Odpověď: (Vít Drbal (drbal) 29.01.2021 8:38)
   Dobrý den,
   dle §2 zákona č.458/2000 Sb., energetický zákon je :
   • hlavním uzávěrem plynu uzavírací armatura odběrného plynového zařízení, která odděluje odběrné plynové zařízení od plynovodní přípojky,
   • odběrným plynovým zařízením veškerá zařízení počínaje hlavním uzávěrem plynu včetně zařízení pro konečné využití plynu; není jím měřicí zařízení,
   • plynovodní přípojkou zařízení začínající odbočením z plynovodu distribuční soustavy a ukončené před hlavním uzávěrem plynu; toto zařízení slouží k připojení odběrného plynového zařízení.
   Jak je výše uvedeno je tedy hlavní uzávěr plynu rozhraním mezi přípojkou (která může ale nemusí být součástí distribuční plynárenské soustavy) a plynovým odběrným zařízením.
   Oprávněné zájmy zákazníků a spotřebitelů v energetických odvětvích chrání Energetický regulační úřad, kam se můžete obrátit v případě, že se budete i po zaslání výše uvedených definic domnívat, že vás dodavatel plynu poškodil.
   Stavební úřad ve věci sporu dodavatele energie a odběratele nemá žádnou pravomoc a nemůže Vám tedy pomoci.
   S pozdravem
   Ing. Eva Kotasová
   vedoucí odboru stavebního
 • Otázka: Rekonstrukce bytu v panelovém domě - otvor v nosné zdi (Ivan 05.01.2021 17:39) – Stavební úřad
  Dobrý den,

  plánuji v bytě rekonstrukci, která počítá i se zásahem do nosné zdi. Jde o otvor do kuchyně, cca 1m široký. Jak dlouho může trvat vyřízení stavebního povolení pro takovou stavbu? Děkuji.
  • Odpověď: (Vít Drbal (drbal) 12.01.2021 11:36)
   Dobrý den,
   délka stavebního řízení se odvíjí zejména od toho, zda stavebník při podání žádosti o stavební povolení předloží veškeré náležitosti požadované právními předpisy.
   V obecné rovině platí, že stavební povolení má být vydáno do 60 dnů, ve zvlášť složitých případech do 90 dnů.
   Pokud žádost není úplná a stavební úřad vyzve stavebníka k doplnění a současně řízení přeruší, pak po dobu přerušení řízení lhůty pro vydání stavebního povolení neběží.
   Přeji hezký den
   Ing. Miloslava Koptíková
   vedoucí odd. stavebního řádu II.
 • Otázka: Výměna oken (Ivana Havlová 30.12.2020 18:00) – Stavební úřad
  Dobrý den,
  v rodinném domě na Spořilově, který dle katastru spadá do zóny památkové ochrany, potřebujeme vyměnit okna. Stávající jsou z roku 2006, kdy je tehdejší vlastník vyměnil se souhlasem odboru památkové péče. Jsou to okna dřevěná, bohužel však nekvalitní, s nehomologovanými skly, jejichž termoizolační vlastnosti jsou špatné, neustále se rosí, tvoří se na nich plíseň, těsnení odpadá atd. Ten samý problém jsou i dveře. Jednalo by se tedy o udržovací práce, bez změny dělení oken, pouze o výměnu za kvalitnější materiál (drevo-hliník). Je nutno si znovu předem vyžádat stanovisko odboru památkové péče, nebo stačí, že dodržíme intence toho z roku 2006, jelikož se již nejedná o okna původní? Je také nutno nějak ohlásit tyto eventuální udržovací práce na stavební úřad či pouze na něj nebo je možno tuto výměnu provést bez dalšího?
  Velice děkuji za odpověď
  • Odpověď: (Vít Drbal (drbal) 04.01.2021 16:45)
   Dobrý den,
   pokud se bude jednat o udržovací práce dle ust. § 103 odst. 1 písm. c) nebo stavební úpravy dle ust. § 103 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, tak není třeba stavebnímu úřadu nic ohlašovat. V případě, že nebudou dodržena uvedená ustanovení stavebního zákona, je třeba výměnu oken ohlásit.
   Ve věci dotazu k závaznému stanovisku odboru památkové péče Magistrátu hl. m. Prahy Vám doporučuji se obrátit přímo na tento odbor, který je v dané věci příslušným dotčeným orgánem (https://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/magistrat/odbory/index.html?divisionId=162).
   S pozdravem
   Bc. Michal Šmíd
   vedoucí oddělení stavebního řádu I.
 • Otázka: Zaskleni lodzije a propojeni s pokojem (Anna Langerová 27.12.2020 16:34) – Stavební úřad
  Dobry den, chtela bych propojit lodzii se sousedicim pokojem a zaskleni. Jedna se o panelovy/zdeny dum a nekolik sousedu uz zaskleno maji, nikoliv propojeni s pokojem. Nejednalo by se o bourani nosnych zdi, ale osdstraneni okna a prepazky ktera je z pokoje do lodzije. Jake povoleni a postup je potreba? Na koho se obratit? Dekuji Anna
  • Odpověď: (Vít Drbal (drbal) 29.12.2020 14:21)
   Dobrý den,
   pro provedení bude pravděpodobně třeba pravomocné stavební povolení, neboť bez stavebního povolení nebo ohlášení je možné provést pouze stavební úpravy, které jsou definovány v ust. § 103 odst. 1 písm. d) stavebního zákona.
   Z Vašeho popisu není možné posoudit, např. zda se stavebními úpravami nezmění vzhled stavby či zda se jejich provedením negativně neovlivní požární bezpečnost stavby, dále není zřejmé, zda stavba není kulturní památkou.
   I když ve svém popisu uvádíte, že nedojde k „bourání nosných zdí“, není zřejmé, co považujete za „přepážku z pokoje do lodžie“. Není dále zřejmé, zda jste osobou oprávněnou posoudit (projektant s příslušnou autorizací), zda se jedná o nosnou konstrukci či nikoli.
   Doporučuji obrátit se na projektanta s příslušnou autorizací a nechat si vypracovat projektovou dokumentaci, ze které rozsah stavebních úprav bude zřejmý.
   Přeji hezký den
   Ing. Miloslava Koptíková
   vedoucí odd. stavebního řádu II.
 • Otázka: Klimatizace (Renata Studená 23.09.2020 9:28) – Stavební úřad
  Dobrý den,
  prosím o informaci, jaké povolení je potřeba k umístění klimatizační jednotky na balkóně, který patří do společných prostor SVJ v činžovním domě s 19. byty. Při montáži je potřeba narušit obvodovou zeď - udělat průchod skrz zeď u přilehlého balkónu.
  Děkuji s pozdravem R. Studená
  • Odpověď: (Vít Drbal (drbal) 14.12.2020 21:46)
   Vážená paní,
   dle §103 odst.1 písm.d zákona č.183/2006Sb, ve znění pozdějších předpisů (stavební zákona) stavební povolení ani ohlášení nevyžadují:
   stavební úpravy, pokud se jimi nezasahuje do nosných konstrukcí stavby, nemění se vzhled stavby ani způsob užívání stavby, nevyžadují posouzení vlivů na životní prostředí a jejich provedení nemůže negativně ovlivnit požární bezpečnost stavby a nejde o stavební úpravy stavby, která je kulturní památkou.
   V případě, že splňujete výše uvedené není třeba mít k započetí prací potvrzení stavebního úřadu, v opačném případě u bytového domu je třeba požádat o stavební povolení na stavební úpravy stavby. Ostatní ustanovení stavebního zákona a jiných právních předpisů zůstávají v platnosti i pro stavební úpravy dle § 103 stavebního zákona. Ke změně vzhledu nedojde v případě, že jednotka není za zábradlím vidět.
   Co se týká zásahu do nosných konstrukcí není každá část obvodové zdi vždy nosnou konstrukcí, doporučuji Vám se ve věci zásahu do nosných konstrukcí a požární bezpečnosti obrátit na odborně způsobilou osobu, jakou je např. autorizovaný inženýr pro pozemní stavby, která Vám se „zatříděním“ Vaší žádosti pomůže.
   S pozdravem
   Ing. Eva Kotasová
   vedoucí odboru stavebního
 • Otázka: Dotaz na bourací aktivity (Martin Činátl 16.11.2020 13:29) – Stavební úřad
  Co vše je zapotřebí od vašeho úřadu, potažmo od kterých dalších institucí, pokud se někdo rozhodne zbourat (nebo jinak zlikvidovat stavbu), která je na katastrálním území Prahy 4 a je to tzv. podzemní stavba zasahující mimo půdorys nadzemní stavby (např. sklep, kanalizační/telekomunikační/napájecí/teplovodní kolektor)?
  Je zapotřebí nějakého zvláštního povolení, na základě nějaké konkrétní žádosti, jako je tomu v případě stavby/rozsáhlejší rekonstrukce?
  Postačí ohlášení takové aktivity na váš úřad?
  Kdo se následně o plánované aktivitě má dozvědět a jakou cestou, pokud se dílo nachází na pozemku, jehož není provádějící subjekt vlastníkem?
  Má vlastník pozemku nějakou šanci s takovou aktivitou nesouhlasit a zabránit jí?

  Předem děkuji.
  M.Č.
  • Odpověď: (Vít Drbal (drbal) 19.11.2020 17:59)
   Dobrý den,
   každý záměr odstranit stavbu má svá specifika, která se odvíjí od konkrétní stavby, jejího umístění a návaznosti na okolní zástavbu. Bez konkrétní stavby a místa nelze určit konkrétní rozsah požadovaných dokladů a stanovisek dotčených orgánů. Požadavky na povolení odstranění stavby, terénních úprav a zařízení stanovuje ust. § 128 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon). V ust. § 128 odst. 1 stavebního zákona jsou uvedeny stavby, které vyžadují ohlášení odstranění a stavební úřad na základě podaného ohlášení buď vydá souhlas s odstraněním stavby (§ 128 odst. 2 a 3 stavebního zákona), nebo vede řízení dle ust. § 128 odst. 4 stavebního zákona. Ve věci vlastnictví § 128 stavebního zákona pouze stanovuje, že o odstranění stavby může požádat pouze její vlastník. Vlastník pozemku by byl v případě řízení o povolení odstranění stavby účastníkem řízení, ve kterém může uplatňovat námitky.
   Pokud by se jednalo o odstranění podzemní části stavějící stavby, tak by se jednalo o změnu dokončené stavby, která by vyžadovala ohlášení stavby (§ 104 až 107 stavebního zákona) nebo stavební povolení (§108 až 115 stavebního zákona).
   S pozdravem
   Ing. Eva Kotasová
   vedoucí odboru stavebního
 • Otázka: Rekonstrukce plynového rozvodu v domě (Filip Winter 06.11.2020 11:31) – Stavební úřad
  Dobrý den, v našem bytovém domě v Sinkulově 1121/42 musíme provést rekonstrukci starých plynových rozvodů od hlavního uzávěru ke stávajícím plynoměrům (nikoliv dále do bytů). Nový rozvod bude vedený jinde než starý a samozřejmě podléhá schválení a revizi plynárny. Potřebujeme také stavební povolení či ohlášení ? Citace zákona, kterou na podobné dotazy reagujete, bohužel odpověď nedává, prosím o konkrétnější stanovisko. Děkuji, Filip Winter
  • Odpověď: (Vít Drbal (drbal) 13.11.2020 13:53)
   Vážený pane,
   dle §103 odst.1 písm.d zákona č.183/2006Sb, ve znění pozdějších předpisů (stavební zákona) stavební povolení ani ohlášení nevyžadují:
   odst.1 písm.d
   stavební úpravy, pokud se jimi nezasahuje do nosných konstrukcí stavby, nemění se vzhled stavby ani způsob užívání stavby, nevyžadují posouzení vlivů na životní prostředí a jejich provedení nemůže negativně ovlivnit požární bezpečnost stavby a nejde o stavební úpravy stavby, která je kulturní památkou.

   V případě, že splňujete výše uvedené není třeba mít k započetí prací potvrzení stavebního úřadu, v opačném případě u bytového domu je třeba požádat o stavební povolení na stavební úpravy stavby. Ostatní ustanovení stavebního zákona a jiných právních předpisů zůstávají v platnosti i pro stavební úpravy dle § 103 stavebního zákona. V konkrétním případě Vám doporučuji, se obrátit na odborně způsobilou osobu, jakou je autorizovaný inženýr pro pozemní stavby , který Vám věc odborně posoudí.
   S pozdravem
   vedoucí odboru stavebního


Vytisknout