Rybářský lístek

Podle zákona č. 99/2004 Sb., o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů (zákon o rybářství), ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky č. 197/2004 Sb., k provedení zákona č. 99/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, se rybářský lístek vydává dle níže uvedených podmínek.

Rybářské lístky se vydávají pouze na příslušném pracovišti Odboru životního prostředí a dopravy Úřadu městské části Praha 4, Antala Staška 2059/80b a pro obyvatele Kunratic pak na pracovišti K Libuši 7, Praha 4 – Kunratice.

Požadované doklady od občanů s trvalým pobytem na území MČ Praha 4

 • Vydání nového rybářského lístku
  • platný občanský průkaz, popř. cestovní pas s potvrzením o občanském průkazu
  • osvědčení Českého rybářského svazu o zkoušce ze základních rybářských znalostí, doklad o studiu rybářství, doklad rybářské stráže či rybářského hospodáře
 • Vydání duplikátu při ztrátě/odcizení/poškození
  • od 1. ledna 2014 nelze vydat duplikáty za poškozený, zničený, ztracený nebo odcizený rybářský lístek, totéž paltí i při každé změně údajů (viz. dopis Ministerstva zemědělství ČR - soubor PDF).

Požadované doklady od cizinců - nutnost zdržovat se na území Prahy 4

 • Vydání nového rybářského lístku
  • platný cestovní pas nebo průkaz o povolení k dlouhodobému pobytu
  • osvědčení Českého rybářského svazu o zkoušce ze základních rybářských znalostí, rybářský lístek (či jiný doklad osvědčující nárok na rybářský lístek) platný v zahraničí s  překladem do českého jazyka stvrzeným podpisem
 • Vydání duplikátu při ztrátě/odcizení/poškození
  • od 1. ledna 2014 nelze vydat duplikáty za poškozený, zničený, ztracený nebo odcizenýrybářský  lístek, totéž paltí i při každé změně údajů (viz. dopis Ministerstva zemědělství ČR - soubor PDF).

Žádost o vydání se vyplní přímo v kanceláři elektronicky.

Za nezletilé dítě (do 15 let) žádá o rybářský lístek zákonný zástupce – předkládá rodný list dítěte a svůj občanský průkaz.

Jestliže žádost o vydání rybářského lístku vyřizuje jiná osoba, musí být pověřena plnou moci, která nemusí být úředně ověřena.

Správní poplatek za vydání rybářského lístku (dle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích):

 

pro občany Prahy 4 a cizince

pro nezletilé, studenty v oboru, rybářskou stráž či rybářského hospodáře

platnost ryb. lístku do 1 roku

100 Kč

 50 Kč

platnost ryb. lístku do 3 let

200 Kč

100 Kč

platnost ryb. lístku do 10 let

500 Kč

250 Kč


Další informace získáte na telefonním čísle 261 192 536

Vytisknout