Protihlukový val a stěna ochrání Spořilovský plácek

Nový protihlukový val a dvě protihlukové stěny mají ulevit obyvatelům Spořilovského plácku v Praze 4 před následky těžké tranzitní dopravy. Jejich stavba je plánována na sedm měsíců a stát bude necelých 37 milionů Kč bez DPH, investorem je Technická správa komunikací. Je to jedno z řady dílčích opatření, jejich cílem je ochránit do dostavby jihovýchodního úseku Pražského okruhu obyvatele Spořilova.

Protihlukový val a stěna ochrání Spořilovský plácek

„Dnes zahajujeme stavbu, která má chránit tuto část Spořilova před nadměrným hlukem, emisemi a vibracemi z těžké tranzitní dopravy,“ uvedl starosta Petr Štěpánek (Trojkoalice/Zelení). „Zdejší obyvatelé doplácejí na to, že stát nebyl schopen dostavět úsek 511 Silničního okruhu kolem Prahy, lidem jezdí pod okny tisíce těžkých kamiónů denně, a na Starém i Novém Spořilově jsou tak porušovány hygienické limity. “

Val i protihlukové zdi budou umístěny po pravé straně (ve směru do centra) u ulice 5. května, v místě mimoúrovňového křížení ulice 5. května a Jižní spojky pokračují dále ve směru odbočovacího pruhu směrem na Spořilov až do ulice Hlavní. Jejich hlavním účelem je zajištění ochrany obyvatel v ulicích Jižní XVII, Čtyřdílná, Jižní XVI a Jihozápadní III před hlukem z dopravy.

„Je to důležitý příspěvek ke zlepšení situace na Spořilově, který naše městská část požadovala, ale není jediný,“ uvedl dále starosta Petr Štěpánek. „Společně s hlavním městem a s Technickou správou připravujeme zakrytí Spořilovské spojky, Rada hlavního města Prahy zakázala nákladním autům přesahujícím 12 metrů délky sjíždět z Pražského okruhu do města a schválila také zákaz vjezdu kamionů na Jižní a Štěrboholskou spojku a Spořilovskou ulici, které v současnosti nahrazují nedokončenou jihovýchodní část pražského okruhu.“

Protihlukový val naváže na dosavadní protihlukovou stěnu v jihovýchodní části tohoto území, bude veden podél ulice 5. května západním směrem a bude se stáčet táhlým obloukem nad zářezem Jižní spojky k severu. Bude mít základní výšku 6 metrů nad okolním terénem a délku zhruba 210 metrů.

Protihlukový val a stěna ochrání Spořilovský plácek

Protihluková stěna – jih s délkou přibližně 204 metrů bude umístěna na protihlukovém valu a bude navazovat na dosavadní protihlukovou stěnu při ulici Jižní XV, dále bude pokračovat západním směrem podél ulice 5. května a v trase valu se stáčí k severu, kde bude na horní ploše svahového kuželu protihlukového valu ukončena. Výška protihlukové stěny v této části bude 2,5 metru a bude vybudována z neprůhledných výplňových panelů, které pohlcují zvuk.

Protihluková stěna – sever ve své délce zhruba 143 metrů naváže na severní část protihlukové stěny jih a bude dále pokračovat k severozápadu ve směru odbočovacího pruhu z Jižní spojky na Spořilov až do ulice Hlavní, přičemž konec protihlukové stěny sever (zajišťující ochranu zástavby v ulici Jihozápadní III) je veden po koruně dosavadní pilotové stěny. Výška protihlukové stěny v této části bude 6 metrů a bude také vybudována z neprůhledných výplňových panelů, které pohlcují zvuk. 

Městská část Praha 4 usiluje o zmírnění následků těžké tranzitní dopravy v Praze a ve Středočeském kraji. Prosazuje urychlenou dostavbu jihovýchodní části Silničního kruhu okruhu kolem Prahy (Běchovice – dálnice D1)a řadu dílčích opatření, včetně zakrytí Spořilovské spojky, aby do dostavby a zprovoznění Pražského okruhu ochránila své obyvatele před hlukem, emisemi a vibracemi. Starosta Petr Štěpánek navrhnul ministru dopravy ČR Danu Ťokovi přepravovat kamiony přes území Středočeského kraje po železnici systémem RoLa. O zlepšení situace na Spořilově dlouhodobě usilují také místní spolky Zdravý Spořilov a SOS Spořilov.

Poslední rozsáhlé měření hluku ze silniční dopravy se na Spořilově uskutečnilo v letech 2014 a 2015 na 20 měřících místech s předpokládaným nejvyšším hlukovým zatížením ze silničního provozu na Jižní spojce, 5. května a Spořilovské. Na 19 z  20 míst bylo prokázáno překročení hlukových limitů 60 dB ve dne a 50 dB v noci.

Ústav experimentální medicíny AV ČR v roce 2014 provedl monitoring znečišťujících látek v oblasti Spořilova (3 lokality, měřeno mimo byt i v bytech). Ve všech lokalitách (včetně Spořilovského plácku) byly překročeny standardy koncentrací prachových částic i benzo(a)pyrenu ve venkovním ovzduší i v jednotlivých bytech.

Protihlukový val a stěna ochrání Spořilovský plácek

Křižovatka komunikací 5. května a Jižní spojka (Spořilovský plácek) je nejzatíženější mimoúrovňovou křižovatkou na pražské siliční síti.  V roce 2016 se na této křižovatce průměrně pohybovalo 204.000 vozidel za den.

V minulých letech byla pro ochranu obyvatel Spořilova před negativními účinky hlukové a imisní zátěže přijata řada protihlukových opatřen, například snížení povolené rychlosti v Senohrabské ulici a Na Chodovci na 30 km/hod., výsadba izolační zeleně v Senohrabské ulici a výstavba protihlukových stěn. V roce 2015 byla osazena mobilní protihluková stěna v délce zhruba 220 m při odbočení ze Spořilovské spojky do ulice Severní I. Další protihluková opatření musí následovat, mj. protihluková stěna v západní části Starého Spořilova v úseku ulic Sliačská a Hlavní.

Protihlukový val a stěna ochrání Spořilovský plácek

Vytisknout