Program a výsledky hlasování 24. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 4 dne 2. 9. 2010

1. Volba návrhové a volební komise
pro: 39 - proti: 0 - zdržel se: 0 *

2. Návrh ke znovuzvolení přísedících Obvodního soudu pro Prahu 4
tajná volba

3. a) Návrh ke zprávě o výsledku hospodaření městské části Praha 4 za I. pololetí r. 2010
pro: 34 - proti: 0 - zdržel se: 5 *

b) Návrh ke zprávě o činnosti Rady městské části Praha 4 v období od 6. 1. 2010 do 17. 3. 2010
pro: 29 - proti: 0 - zdržel se: 11 *

4. Návrh k záměru založit společnost s ručením omezeným Branický dvůr s.r.o. a k nepeněžitému vkladu do základního kapitálu této společnosti
pro: 32 - proti: 4 - zdržel se: 4 *

5. Návrh výroční zprávy společnosti 4-Majetková, a. s. za rok 2009 zahrnující současně i zprávu o podnikatelské činnosti společnosti
4-Majetková, a. s. a o stavu jejího majetku ke dni 31. 12. 2009
pro: 33 - proti: 0 - zdržel se: 6 *

6. Návrh k novele Prováděcího předpisu pro 4c) vlnu privatizace bytového fondu (prodej jednotek), schváleného usnesením zastupitelstva městské části Praha 4 č. 18Z-6/2009 ze dne 17. 9. 2009
pro: 35 - proti: 4 - zdržel se: 0 *

7. Privatizace bytového fondu   
a) k prodeji bytové jednotky 762/7 v domě č. p. 762,  Žateckých or. č. 6, katastrální území Nusle – zařazené ve 4c) vlně privatizace bytového fondu, jejímu oprávněnému nájemci

b) k prodeji bytové jednotky č. 242/14 v domě č. p. 242, Nuselská or. č. 44, katastrální území Nusle – zařazené ve 4c) vlně privatizace bytového fondu, jejímu oprávněnému nájemci

c) k prodeji bytové jednotky č. 1357/1 v domě č. p. 1357, Mečislavova or. č. 16 na pozemku p. č. 339, katastrální území Nusle – zařazeno ve 4c) vlně privatizace bytového fondu, její oprávněné nájemkyni

d) k prodeji bytové jednotky č. 318/1 v domě č. p. 318, Nuselská or. č. 6, na pozemcích parc. č. 245/1, parc. č. 245/3 a parc. č. 245/4, katastrální území Nusle – zařazeno ve 4c) vlně privatizace bytového fondu, jejím oprávněným nájemcům

e) k prodeji bytových jednotek č. 798/5, 798/24, 798/32, a 798/35 v domě č. p. 798, 5. května or. č. 62, na pozemku parc. č. 1128, katastrální území Nusle – zařazených ve 4c) vlně privatizace bytového fondu, jejich oprávněným nájemcům

f) k prodeji nemovitostí ve 4b) vlně privatizace bytového fondu – obytného domu č. p. 581, ul. Vlastislavova or. č. 14 a pozemku parc. č. 320 v katastrálním území Nusle, Praha 4, obec hl. m. Praha v souladu s usnesením Obvodního zastupitelstva Prahy 4 č. 20/Z/43-98 ze dne 23. 9. 1998

g) k prodeji bytových jednotek v domě č. p. 1194, Lopatecká or. č. 36 na pozemku parc. č. 1702, katastrální území Nusle – zařazených ve 4c) vlně privatizace bytového fondu, jejich oprávněným nájemcům

h) k prodeji bytových jednotek v domě č. p. 761,  Žateckých  or.č. 8  katastrální území Nusle – zařazených  ve  4c) vlně privatizace bytového fondu, jejich oprávněným nájemcům

i) k prodeji bytové jednotky č. 1278/51 v domě č. p. 1278, Na Dolinách or. č. 47 na pozemku p. č. 1717, katastrální území Nusle – zařazeno ve 4c) vlně privatizace bytového fondu, její oprávněné nájemkyni

j) k prodeji bytové jednotky č. 785/10 v domě č. p. 784, Na Klaudiánce or.č. 28, katastrální území Podolí a v domě č. p. 785, Na Klaudiánce or.č. 30, katastrální území Podolí – zařazených ve 4c) vlně privatizace bytového fondu, jejímu oprávněnému nájemci

k) ke zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví k nemovitostem, a to budově č. p. 605 na pozemku 322/1, budově bez čp./če na pozemku 322/3 a pozemkům parc.č. 322/1, 322/2 a 322/3, vše v k.ú . Nusle

l) k prodeji bytové jednotky č. 1357/18 v domě č. p. 1357, Mečislavova or. č. 16, na pozemku p. č. 339, katastrální území Nusle – zařazeno ve 4c) vlně privatizace bytového fondu, její oprávněné nájemkyni

m) k prodeji bytových jednotek v domě č. p. 845, Na Pankráci or. č. 18 na pozemku parc. č. 1583/1, katastrální území Nusle – zařazených ve  4c) vlně privatizace bytového fondu, jejich oprávněným nájemcům

n) k prodeji bytových  jednotek č. 791/2 a č. 791/11 v domě č. p. 791, Lounských or.č. 10, katastrální území Nusle – zařazené ve 4c) vlně privatizace bytového fondu, jejich oprávněným nájemcům

o) k prodeji bytové jednotky 762/12 v domě č. p. 762, Žateckých or. č. 6 katastrální území Nusle – zařazené ve 4c) vlně privatizace bytového fondu, jejímu oprávněnému nájemci

p) k prodeji bytové jednotky č. 733/6 v domě č. p. 733, Soudní or. č. 3 na pozemku parc. č. 2158, katastrální území Nusle – zařazeno ve 4c) vlně privatizace bytového fondu, jejímu oprávněnému nájemci

q) k prodeji bytové jednotky č. 798/16 v domě č. p. 798, 5. května or. č. 62 na pozemku parc. č. 1128, katastrální území Nusle – zařazeno ve  4c) vlně privatizace bytového fondu, jejímu oprávněnému nájemci

r) k prodeji bytové jednotky č. 513/6 v domě č. p. 513, Nuselská or. č. 76 na pozemku parc. č. 988/1, katastrální území Michle – zařazeno ve 4c) vlně privatizace bytového fondu, jejímu oprávněnému nájemci

s) k prodeji bytových jednotek č. 711/3, 711/5, 711/6, 711/8 a 711/15 v domě č. p. 711, Michelská or. č. 57 na pozemku parc. č. 1628, katastrální území Michle – zařazeno ve 4c) vlně privatizace bytového fondu, jejich oprávněným nájemcům

t) ke změně usnesení Zastupitelstva městské části Praha 4 č. 17Z-11/2009 ze dne 24. 6. 2009 k prodeji bytových jednotek v domě č. p. 711, Michelská or. č. 57 na pozemku parc. č. 1628, katastrální území Michle – zařazených ve 4c) vlně privatizace bytového fondu, jejich oprávněným nájemcům, změna se týká bytové jednotky č. 711/16

u) ke změně usnesení Zastupitelstva městské části Praha 4 č. 22Z-15/2010 ze dne 15. 4. 2010, týkajícího se prodeje bytových jednotek v domě č. p. 921, Mikuláše z Husi or. č. 11, v katastrálním území Nusle – zařazených ve 4c) vlně privatizace bytového fondu, jejich oprávněným nájemcům – změna se týká bytové jednotky č. 921/16

v) k prodeji bytové jednotky č. 921/11 v domě č. p. 921, Mikuláše z Husi or. č. 11 na pozemku parc. č. 1573, katastrální území Nusle – zařazeném ve 4c) vlně privatizace bytového fondu, její oprávněné nájemkyni

w) k prodeji bytové jednotky č. 1241/4, v domě č. p. 1241, 5. května or. č. 42, v katastrálním území Nusle – zařazeném ve 4c) vlně privatizace bytového fondu, jejímu oprávněnému nájemci

x) k prodeji bytové jednotky č. 1041/7 v domě č. p. 1041, 5. května or. č. 36, na pozemku parc. č. 2005, vše v katastrálním území Nusle – zařazeném ve 4c) vlně privatizace bytového fondu, její oprávněné nájemkyni

y) k prodeji bytových jednotek v domě č. p. 1143, 5. května or. č. 61 na pozemku parc. č. 1110, katastrální území Nusle – zařazených ve 4c) vlně privatizace bytového fondu, jejich oprávněným nájemcům

z) ke změně usnesení Zastupitelstva městské části Praha 4 č. 18Z-14/2009 ze dne 17. 9. 2009, týkajícího se  prodeje bytových jednotek v domě č. p. 1432, V Horkách or. č. 22 na pozemku parc. č. 437/1 a souvisejících pozemků parc. č. 437/3 (zastavěná plocha a nádvoří, společný dvůr) a parc. č.437/4 (zastavěná plocha a nádvoří, společný dvůr), vše v katastrálním území Nusle – zařazených ve 4c) vlně privatizace bytového fondu, jejich oprávněným nájemcům - změna se týká bytové jednotky č. 1432/20

8. Majetkové dispozice   
a) k prodeji pozemku parc. č. 140/12 – zastavěná plocha a nádvoří (283 m2), katastrální území Lhotka, Praha 4, obec hl. m. Praha kupujícímu – Družstvo obyvatelů, družstvo se sídlem Praha 4-Lhotka, Mariánská ul. 403/37, IČ: 61861821

b) k prodeji pozemku parc. č. 1285/81 – zastavěná plocha a nádvoří (244 m2), katastrální území Krč, Praha 4, obec hlavní město Praha kupujícímu – ROHÁK spol. s r.o. se sídlem Praha 4-Krč, Halasova 997/5, IČ: 61507377

c) ke společnému prodeji pozemků parc. č. 1707/1 a 1707/2 v k. ú. Braník

d) k odkupu pozemků parc. č. 1917 a 1919/4 v k. ú. Braník v ideálním podílovém spoluvlastnictví id. ½ Ing. Dlabal a id. ½ Ing. Mašek

e) k uzavření kupní smlouvy na prodej části pozemku parc. č. 2303/1, označenou dle geometrického plánu číslo 1610-13/2010 jako díl „a“ v k. ú. Nusle

9. Návrh na prominutí poplatku z prodlení a na uzavření splátkové dohody J. Bronský, Točitá xxx/x, Praha 4

10. Návrh na uhrazení dlužné částky za opravy ve spoluvlastnickém domě č. p. 554, Podolská 96, Praha 4, k. ú. Podolí, formou jednorázové splátky ve výši 120.000,- Kč v roce 2010 a z podílu na budoucích výnosech domu za rok 2010 a 2011 – žádost spoluvlastníků PhDr. J. Š. a MUDr. J. Š.

11. Návrh na uzavření splátkové dohody J. Kříž, Adamovská xxx/x, Praha 4

12. Návrh ke schválení financování neinvestičního projektu s pracovním názvem „Porovnání, aktualizace a inovace sociálních politik v oblasti slaďování pracovního a rodinného života“ v rámci komunitárního programu PROGRESS - Sociální experimentování

13. Návrh ke schválení financování neinvestičního projektu „Zavádění elektronického vzdělávání v MČ Praha 4“ schváleného v rámci 57. výzvy Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ)

14. Návrh k poskytnutí účelové dotace pro Občanské sdružení TŘI se sídlem Sokolská 584, Čerčany

15. Návrh k poskytnutí účelové dotace pro Fakultní Thomayerovu nemocnici s poliklinikou Praha 4

16. Návrh k darům obcím postiženým „rychlou“ povodní v srpnu 2010

17. Návrh k udělení ceny městské části Praha 4 vybraným osobnostem za projev osobní statečnosti během druhé světové války, za významná umělecká a kulturní díla, za vědeckou, sportovní a reprezentační činnost a za celoživotní činnost pedagogickou a vzdělávací

18. Návrh k udělení čestného občanství městské části Praha 4 panu Josefu Abrhámovi, bytem Jižní II. xxx/x, Praha 4

19. Návrh k udělení čestného občanství městské části Praha 4 Prof. RNDr. Miroslavu Fiedlerovi, DrSc., bytem Jihlavská xxx/x, Praha 4

20. Návrh k udělení čestného občanství městské části Praha 4 paní Emmě Srncové, bytem Nad Havlem xx, Praha 4

21. Návrh k udělení čestného občanství městské části Praha 4 paní Libuši Šafránkové, bytem Jižní II. xxx/x, Praha 4

22. Návrh k udělení čestného občanství městské části Praha 4 manželům Ing. Ludmile Třískové, CSc. a Ing. Pavlu Třískovi, CSc., bytem Družstevní ochoz xxx, Praha 4

23. Návrh k udělení čestného občanství městské části Praha 4 PhDr. Evě Zaoralové, bytem Branická xxx/x, Praha 4

24. Návrh k poskytnutí finančního daru ve výši 50 000 Kč SK Krč Praha, se sídlem Praha 4, Pálkařská 225, IČ: 60445190, účelově určeného a k uzavření darovací smlouvy

25. Návrh k výběru poskytovatele služby lázeňského plavání s dotací MČ Praha 4 k ceně vstupného v roce 2010 seniorům starších 60ti let s trvalým pobytem na území městské části Praha 4

26. Informace k vyúčtování grantů městské části Prahy 4 pro oblast životního prostředí pro rok 2009

27. Informace k vyhlášení III. kola grantového řízení městské části Praha 4 pro oblast životního prostředí pro rok 2010

28. Informace o činnosti výborů Zastupitelstva MČ Praha 4   
a) finanční výbor
b) kontrolní výbor

29. Různé
a) Dopisy adresované Zastupitelstvu městské části Praha 4
b) Informace o projednání dohody o užívání společné věci – park Jezerka
c) Návrh odpovědi k dopisu pana J. Chorváta ze dne 25. 8. 2010

30. Dotazy a náměty

______________________________________________

* v bodě 1. až 6. nebylo k dispozici elektronické hlasovací zařízení

Vytisknout