Program a výsledky hlasování 23. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 4 dne 4. 6. 2010

1. Slib nového člena Zastupitelstva MČ Praha 4

2. Volba návrhové a volební komise

3. Návrh ke znovuzvolení přísedících Obvodního soudu pro Prahu 4

4. Návrh ke zvolení Mgr. Alžběty Rejchrtové členkou Finančního výboru Zastupitelstva městské části Praha 4

5. Návrh k navýšení rozpočtu městské části Praha 4 a k návrhu úprav v oblasti investičních a provozních výdajů rozpočtu na rok 2010

6. Návrh k vytvoření 5-ti devítimandátových volebních obvodů pro volby do Zastupitelstva městské části Praha 4 v roce 2010

7. Návrh ke změně ustanovení čl. 9 odst. 3) a čl. 11) odst. 6 Jednacího řádu Zastupitelstva městské části Praha 4 schváleného usnesením Zastupitelstva městské části Praha 4 č. 1Z-2-2007 ze dne 9. 2. 2007 ve znění jeho změn schválených usneseními č. 7Z-2-2007 ze dne 14. 12. 2007 a č. 16Z- 6/2009 ze dne 14. 5. 2009

8. Návrh ke zprávě o výsledku hospodaření městské části Praha 4 za I. čtvrtletí roku 2010

9. Privatizace bytového fondu
a) k prodeji bytových jednotek v domě č. p. 242, Nuselská or. č. 44,  katastrální území Nusle – zařazených ve 4c) vlně privatizace bytového fondu, jejich oprávněným nájemcům

b) k prodeji jednotky č. 791/32 v domě č. p. 791, Lounských or. č. 10, katastrální území Nusle – zařazené ve 4c) vlně privatizace bytového fondu, jejich oprávněným nájemcům

c) ke změně usnesení Zastupitelstva městské části Praha 4 č. 18Z-13/2009 ze dne 17. 9. 2009, týkajícího se prodeje bytových jednotek v domě č. p. 727 náměstí Hrdinů or. č. 9,  v katastrálním území Nusle – zařazených ve 4c) vlně privatizace bytového fondu, jejich oprávněným nájemcům – změna se týká bytové jednotky č. 727/12

d) k prodeji bytových jednotek v domě č.p. 26, Vodárenská or. č. 5 v katastrálním území Podolí – zařazených ve 4c) vlně privatizace bytového fondu, jejich oprávněným nájemcům

e) k prodeji bytové jednotky č. 527/5 v domě č. p. 527, Krumlovská or. č. 4 na pozemku parc. č. 206/2, katastrální území Michle – zařazeno ve 4c) vlně privatizace bytového fondu, jejímu oprávněnému nájemci

f) ke změně usnesení Zastupitelstva městské části Praha 4 č. 17Z-12/2009 ze dne 24. 6. 2009, týkajícího se  prodeje bytových jednotek v domě č. p. 527, Krumlovská or. č. 4 na pozemku parc. č. 206/2, katastrální území Michle – zařazených ve 4c) vlně privatizace bytového fondu, jejich oprávněným nájemcům - změna se týká bytové jednotky č. 527/26

g) k prodeji bytové jednotky č. 21/2 v domě č. p. 21, Michelská or. č. 61 na pozemku parc. č. 1633, katastrální území Michle – zařazeno ve 4c) vlně privatizace bytového fondu, jejímu oprávněnému nájemci

h) k prodeji bytové jednotky č. 798/20 v domě č. p. 798, 5. května or. č. 62 na pozemku parc. č. 1128, katastrální území Nusle – zařazeno ve  4c) vlně privatizace bytového fondu, jejímu oprávněnému nájemci

i) k prodeji bytových jednotek v domě č. p. 733, Soudní or. č. 3 na pozemku parc. č. 2158, katastrální území Nusle – zařazených ve 4c) vlně privatizace bytového fondu, jejich oprávněným nájemcům

j) k prodeji bytových jednotek v domě č. p. 1418, Nuselská or. č. 51 katastrální území Nusle – zařazených ve 4c) vlně privatizace bytového fondu, jejich oprávněným nájemcům

k) k prodeji bytových jednotek v domě č. p. 1255, Nad Jezerkou or. č. 1 na pozemku parc. č. 2035, katastrální území Nusle – zařazených ve 4c) vlně privatizace bytového fondu, jejich oprávněným nájemcům

l) ke změně usnesení Zastupitelstva městské části Praha 4 č. 20Z-13/2009 ze dne 4. 12. 2009 k prodeji bytových jednotek v domě č. p. 513, Nuselská or. č. 76 na pozemku parc. č. 988/1, katastrální území Michle – zařazených ve 4c) vlně privatizace bytového fondu, jejich oprávněným nájemcům, změna se týká bytové jednotky č. 513/1

10. Majetkové dispozice
a) k prodeji pozemku parc. č. 1254/23 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 301 m², katastrální území Krč, obec hl. m. Praha, kupujícím – vlastníkům jednotek v domě č.cp. 872, ul. Pacovská or.cč. 25, katastrální území Krč, Praha 4

b) k  prodeji pozemku parc. č. 76 – zastavěná plocha a nádvoří (253 m2), katastrální území Nusle, Praha 4, obec hl. m. Praha kupujícímu – Bytové družstvo Na Zámecké 3/362, družstvo  se sídlem Praha 4, Na Zámecké 362/3, PSČ 140 00, IČ: 26717549

c) k prodeji pozemku parc. č. 2374/32 v k. ú. Braník

d) ke zrušení a vypořádání  podílového spoluvlastnictví k nemovitostem, a to pozemkům KN parc. č. 1748/112, 1748/113, 1748/114, 1749/2, 1749/3, 1749/4, 1750/2, 1750/3 a 1750/4, vše  v k. ú. Michle

e) ke změně usnesení Zastupitelstva městské části Praha 4 č. 22Z-32/2010 ze dne 15. 4. 2010 k prodeji objektu v ul. Pacovská č. p. 869 s pozemkem parc. č. 1254/20 v k. ú. Krč společnosti MARKET TREND s. r. o.

11. Návrh na pronájem nebytových prostor v domě č. p. 702 Na Veselí č. 48, v Praze 4 (restaurace U Klokočníka), na prominutí smluvní pokuty Pivovaru Kácov s.r.o ve výši 2 024 749,- Kč s možností splácení zbylé části smluvní pokuty ve výši 535 144 Kč a na převzetí části smluvní pokuty ve výši 100.000,- Kč Městysem Kácov

12. Návrh postoupení pohledávek za úplatu postupníkovi Miroslavu Bártovi, bytem Třebíčská 346/2, Velké Meziříčí

13. Návrh ke zprávě o činnosti Rady městské části Praha 4 v období od 6. 1. 2010 do 17. 3. 2010

14. Návrh k založení družstva pod obchodní firmou: Parkovací dům Jílovská, družstvo

15. Návrh k poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu hl. města Prahy na poskytování vybraných sociálních služeb pro občany celého správního obvodu MČ Praha 4 pro rok 2010 ve výši 2 521 500,- Kč

16. Návrh k udělení grantů městské části Praha 4 v rámci II. kola grantového řízení pro oblast: sportu, tělovýchovy a využívání volného času dětí a mládeže, kultury a umění a životního prostředí pro rok 2010

17. Informace o činnosti výborů Zastupitelstva MČ Praha 4   
a) finanční výbor
b) kontrolní výbor

18. Různé
a) dopisy adresované Zastupitelstvu městské části Praha 4
b) Informace k záměru prodeje rekreačního zařízení Boží Dar

19. Dotazy a náměty

Vytisknout