Program a výsledky hlasování 22. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 4 dne 15. 4. 2010

0. Návrh k zániku mandátu pana Ing. Vladimíra Vedrala jako člena Zastupitelstva městské části Praha 4

1. Volba návrhové komise

2. Návrh ke znovuzvolení přísedících Obvodního soudu pro Prahu 4

3. Návrh ke Zprávě o vyúčtování výsledků hospodaření městské části Praha 4 za rok 2009

4. Návrh k navýšení rozpočtu městské část Praha 4 a k návrhu úprav v oblasti investičních a provozních výdajů  rozpočtu na rok 2010

5. Návrh ke změně termínu zasedání Zastupitelstva městské části Praha 4 v červnu 2010

6. Návrh ke změně ustanovení čl. 9 odst. 3) Jednacího řádu Zastupitelstva městské části Praha 4 schváleného usnesením Zastupitelstva městské části Praha 4 č. 1Z-2-2007 ze dne 9. 2. 2007 ve znění jeho změn schválených usneseními č. 7Z-2-2007 ze dne 14. 12. 2007 a č. 16Z- 6/2009 ze dne 14. 5. 2009
materiál byl stažen a bude zařazen na příštím jednání zastupitelstva

7. Privatizace bytového fondu
a) k prodeji bytové jednotky č. 1128/14 v domě č. p. 781, Na Klaudiánce or. č. 19 na pozemku p. č. 960/3, katastrální území Podolí a domě č. p. 1128, Na Klaudiánce or. č. 21 na pozemku 960/8, katastrální území Podolí – zařazené  ve 4c) vlně privatizace bytového fondu, jejímu oprávněnému nájemci

b) k prodeji bytové jednotky č. 762/3 v domě č. p. 762,  Dvorecké náměstí or. č. 6 na pozemku 1267/1, katastrální území Podolí – zařazené ve 4c) vlně privatizace bytového fondu, jejímu oprávněnému nájemci

c) k prodeji bytových jednotek č. 236/2 a č. 236/7, v domě č. p. 236, Pod Vinohradem or. č. 4, katastrální území Braník – zařazených ve 4c) vlně privatizace bytového fondu, jejich oprávněným nájemcům

d) k prodeji bytové jednotky č. 21/1 v domě č. p. 21, Michelská or. č. 61 na pozemku parc. č. 1633, katastrální území Michle – zařazeno ve 4c) vlně privatizace bytového fondu, jejímu oprávněnému nájemci

e) k prodeji bytových jednotek č. 513/7 a 513/16 v domě č. p. 513, Nuselská or. č. 76 na pozemku parc. č. 988/1, katastrální území Michle – zařazených ve 4c) vlně privatizace bytového fondu, jejich oprávněným nájemcům

f) k prodeji bytové jednotky č. 711/7 v domě č. p. 711, Michelská or. č. 57 na pozemku parc. č. 1628, katastrální území Michle – zařazeno ve 4c) vlně privatizace bytového fondu, jejímu oprávněnému nájemci

g) ke změně usnesení Zastupitelstva městské části Praha 4 č. 17Z-11/2009 ze dne 24. 6. 2009, týkajícího se prodeje bytových jednotek v domě č. p. 711, Michelská or. č. 57 na pozemku parc. č. 1628, katastrální území Michle - zařazených ve 4c) vlně privatizace bytového fondu, jejich oprávněným nájemcům - změna se týká bytové jednotky č. 711/4

h) k prodeji nemovitostí ve 4b)2. vlně privatizace bytového fondu – obytného domu č. p. 1220, ul. Dačického or. č. 2  a  pozemků parc. č. 1786 a parc. č. 1787, vše v katastrálním území Nusle, Praha 4, obec hl. m. Praha v souladu s usnesením Obvodního zastupitelstva Prahy 4 č. 20/Z/43-98 ze dne 23. 9. 1998

i) k prodeji bytových jednotek v domě č. p. 921, Mikuláše z Husi or. č. 11 na pozemku parc. č. 1573, katastrální území Nusle – zařazených ve 4c) vlně privatizace bytového fondu, jejich oprávněným nájemcům

j) k prodeji nemovitostí ve 4b) vlně privatizace bytového fondu - obytných domů č. p. 420, ul. Ohradní or. č. 20 a č. p. 421, ul. Ohradní or. č. 22 a pozemků parc. č. 1355, 1356, 1357, 1358, vše v katastrálním území Michle, Praha 4, obec hl. m. Praha v souladu s usnesením Obvodního zastupitelstva Prahy 4 č. 20/Z/43-98 ze dne 23. 9.1998

k) k prodeji bytové jednotky č. 781/7 v domě č. p. 781, Na Klaudiánce or. č. 19 na pozemku p. č. 960/3, katastrální území Podolí a domě č. p. 1128, Na Klaudiánce or. č. 21 na pozemku 960/8, katastrální území Podolí – zařazené ve 4c) vlně privatizace bytového fondu, jejímu oprávněnému nájemci

l) k pokračování prodeje v rámci privatizace, po uplynutí šestiměsíční lhůty k přijetí nabídky na prodej bytové jednotky č. 1041/8 v domě č. p. 1041, 5. května or. č. 36  – zařazeném ve 4c) vlně privatizace bytového fondu

m) k pokračování prodeje v rámci privatizace, po uplynutí šestiměsíční lhůty k přijetí nabídky na prodej bytové jednotky č. 1041/9 v domě č. p. 1041, 5. května or. č. 36  – zařazeném ve 4c) vlně privatizace bytového fondu

n) k prodeji bytových jednotek č. 921/3 a 921/6 v domě č. p. 921, Mikuláše z Husi or. č. 11 na pozemku parc. č. 1573, katastrální území Nusle – zařazených ve 4c) vlně privatizace bytového fondu, jejich oprávněným nájemcům

o) k prodeji bytové jednotky č. 1043/2, v domě č. p. 1042, 5. května or. č. 34, na pozemku parc.č. 2004 a v domě č. p. 1043, 5. května or. č. 32, na pozemku parc. č. 2003, vše v katastrálním území Nusle (domy spolu tvoří jeden funkční celek) – zařazených ve 4c) vlně privatizace bytového fondu - její oprávněné nájemkyni

p) k prodeji bytových jednotek č. 1357/2, 1357/13 a 1357/25 v domě č. p. 1357, Mečislavova or. č. 16 na pozemku p. č. 339, katastrální území Nusle – zařazeno ve 4c) vlně privatizace bytového fondu, jejich oprávněným nájemcům

q) k prodeji bytové jednotky 727/7 v domě č. p. 727, Náměstí Hrdinů or. č. 9, katastrální území Nusle – zařazených ve 4c) vlně privatizace bytového fondu, jejich oprávněným nájemcům

8. Majetkové dispozice
a) k prodeji spoluvlastnického podílu na zastavěném pozemku parc. č. 848 v k. ú. Hodkovičky, manželům MUDr. Václavu Švábovi a Mgr. Marii Švábové

b) k prodeji pozemku parc. č. 2869/45 – zastavěná plocha a nádvoří (190 m2), katastrální území Krč, Praha 4, obec hl. m. Praha kupujícímu – Hurbanova 12, družstvo se sídlem Praha 4, Hurbanova 12, IČ: 61463655

c) ke změně usnesení Zastupitelstva městské části Praha 4 č. 19Z-11/2009 ze dne 5. 11. 2009 k prodeji pozemku parc. č. 1250/10 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 397 m² v katastrální území Krč, obec hl. m. Praha, kupujícím – vlastníkům jednotek v budově č. p. 1583, ul. Herálecká IV or. č. 4, katastrální území Krč, Praha 4

d) k návrhu na zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví k nemovitostem, a to domu čp. 549 na pozemku parc. č. 2184, pozemkům parc. č. 2184, 2185/1, 2185/2 v k. ú. Braník, vše v k. ú. Braník, projednávané Obvodním soudem pro Prahu 4 pod čj. 10 C 395/2009

e) ke svěření pozemků parc. č. 1447/1 a 1448/8 v k. ú. Lhotka do svěřené správy nemovitostí městské části Praha 4

f) k společnému prodeji pozemků parc. č. 1833/24, 1844/1 a 1844/2 v k. ú. Michle

g) ke svěření pozemků parc. č. 1026/3 v katastrální území Hodkovičky do správy městské části Praha 4

h) ke svěření spoluvlastnického podílu id ½ pozemku parc. č. 1514/1 a pozemků parc. č. 1512/3, 1512/4, 1512/44 a části pozemku parc. č. 1512/2 vše v katastrálním území  Podolí do správy městské části Praha 4

i) k prodeji objektu v ul. Pacovská č. p. 869 na pozemku parc. č. 1254/20 a pozemku parc. č. 1254/20, vše v k. ú. Krč, společnosti MARKET TREND s.r.o.

j) ve věci stanoviska městské části Praha 4 k návrhu na zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví k nemovitostem, a to budově čp. 307 na pozemku parc. č. 1142, pozemku parc. č. 1142 v k. ú. Michle, vše zapsáno na LV č. 1527 pro k. ú. Michle, projednávané Obvodním soudem pro Prahu 4 pod čj. 8 C 211/2009

k) k prodeji bytového domu č. p. 510, ul. Čestmírova na pozemku parc. č. 292 a pozemku parc. č. 292 v k. ú. Nusle

l) k prodeji částí pozemku parc. č. 2889/100 o výměře 1525 m2, ostatní plocha – ostatní komunikace v k. ú. Krč rozděleného dle geometrického plánu č. 2194-19/2010 pro k. ú. Krč, na pozemky parc. č. 2889/110, 2889/111, 2889/112, 2889/113, 2889/114, vše ostatní plocha – ostatní komunikace v k. ú. Krč (Akademická vesnice)

m) k odnětí id. 3/16 pozemků parc. č. 1936/2 a 1937 v k. ú. Braník ze svěřené správy

9. Návrh k žádosti na uzavření splátkové dohody Olga Roudenská, dříve bytem 5. května 1045/28, Praha 4

10. Návrh k poskytnutí úhrady čistého nájemného nebo jeho části na zajištění bydlení azylantů v roce 2010

11. Návrh ke zprávě o činnosti Rady městské části Praha 4 v období od 6. 1. 2010 do 17. 3. 2010

12. Návrh ke způsobu řešení dopravy v klidu na území městské části Praha 4 a k záměru založení družstva pod obchodní firmou: Parkovací dům Jílovská, družstvo

13. Návrh k  udělení grantů městské části Praha 4 pro oblast: sportu, tělovýchovy a využívání volného času dětí a mládeže; kultury a umění; sociální, zdravotní a životního prostředí pro rok 2010

14. Informace o vyhlášení II. kola grantového řízení městské části Praha 4 pro oblast: sportu, tělovýchovy a využívání volného času dětí a mládeže; kultury a umění a životního prostředí pro rok 2010

15. Informace k vyúčtování finančních prostředků-grantů MČ Praha 4 pro oblast kultury a umění na rok 2009

16. Informace k vyúčtování finančních prostředků-grantů MČ Praha 4 pro oblast  sociální poskytnutých v roce 2009

17. Informace k usnesení Zastupitelstva MČ Praha 4 21Z-18/2010 ze dne 21. 1. 2010

18. Informace o činnosti výborů Zastupitelstva MČ Praha 4   
a) finanční výbor
b) kontrolní výbor

19.    Různé
a) Dopisy adresované Zastupitelstvu městské části Praha 4

20.    Dotazy a náměty

Vytisknout