Program a výsledky hlasování 21. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 4 dne 21. 1. 2010

1. Volba návrhové komise   

2. Návrh k návrhu rozpočtu městské části Praha 4 na rok 2010  

3. Návrh k Zásadám hmotné zainteresovanosti příspěvkových organizací městské části Praha 4 na rok 2010, Zásadám hospodaření pro hlavní a doplňkovou činnost příspěvkových organizací městské části Praha 4 na rok 2010 a Zásadám pro vlastní vedlejší hospodářskou činnost městské části Praha 4 na rok 2010

4. Návrh ke stanovení termínů zasedání Zastupitelstva městské části Praha 4 v roce 2010

5. Privatizace bytového fondu
a) k prodeji bytových jednotek v domě č. p. 359, Týmlova or. č. 16 na pozemku parc. č. 2903, katastrální území Michle – zařazených ve 4c) vlně privatizace bytového fondu, jejich oprávněným nájemcům

b) k prodeji jednotek v domě č. p. 791,  Lounských or. č. 10  katastrální území Nusle – zařazených  ve  4c) vlně privatizace bytového fondu, jejich oprávněným nájemcům

c) k prodeji bytových jednotek v domě č. p. 113, Nuselská or. č. 17 na pozemku parc. č. 281, katastrální území Nusle – zařazených ve 4c) vlně privatizace bytového fondu, jejich oprávněným nájemcům

d) k prodeji bytových jednotek v domě č. p. 318, Nuselská or. č. 6 na pozemku parc. č. 245/1 a v budově bez č. p. na pozemku parc. č.  245/3, které spolu s další budovou bez č. p. na pozemku parc. č. 245/4 tvoří jeden funkční celek, katastrální území Nusle – zařazených ve 4c) vlně privatizace bytového fondu, jejich oprávněným nájemcům

e) k prodeji bytových jednotek v domě č. p. 798, 5. května or. č. 62 na pozemku parc. č. 1128, katastrální území Nusle – zařazených ve 4c) vlně privatizace bytového fondu, jejich oprávněným nájemcům

f) k prodeji bytové jednotky č. 784/1 v domě č.p. 784, Na Klaudiánce or.č. 28, katastrální území Podolí a v domě č.p. 785, Na Klaudiánce or.č. 30 katastrální území Podolí – zařazených ve  4c) vlně privatizace bytového fondu, jejímu oprávněnému nájemci

g) k prodeji nemovitostí ve 4b)2. vlně privatizace bytového fondu - obytného domu č. p. 903, ul. Ohradní or. č. 30 a pozemků parc. č. 1394 (zastavěná plocha a nádvoří o výměře 648 m²) a parc. č. 1395 (zahrada o výměře 959 m²), vše v katastrálním území Michle, Praha 4, obec hl. m. Praha v souladu s usnesením Zastupitelstva městské části Praha 4 č. 20Z-13/2005 ze dne 7. 12. 2005

6. Majetkové dispozice
a) k prodeji pozemku parc. č. 1309 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 156 m², katastrální území Krč, obec hl. m. Praha, kupujícím – vlastníkům jednotek v domě č. p. 999, ul. Matěchova or. č. 11, katastrální území Krč, Praha 4

b) k prodeji pozemku parc. č. 50/1 v katastrálním území Braník

c) ke směně pozemků a budov bez čp/če, v katastrálním území Podolí za pozemky v katastrálním území Nusle

7. Návrh ke zprávě o činnosti Rady městské části Praha 4 v období od 18. 11. 2009 do 17. 12. 2009

8. a) Návrh ke zrušení usnesení 18. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 4 č. 18Z-5/2009 k poskytnutí dotace HMP ve výši 129 163 Kč na nákup 16 ks taktických vest pro strážníky Městské policie HMP zařazené do OŘ MP Praha 4

8. b) Návrh k poskytnutí dotace k ceně vstupného do areálu Plaveckého stadionu Podolí v roce 2010 seniorům s trvalým pobytem na území městské části Praha 4

9. Informace ve věci změny stanov společnosti 4-Majetková, a. s.

10. Informace o činnosti výborů Zastupitelstva MČ Praha 4   
a) finanční výbor
b) kontrolní výbor

11. Různé -  Návrh k návrhu zaujetí stanoviska městské části Praha 4 ke zúžení Legerovy ulice

12. Dotazy a náměty

Vytisknout