Program a výsledky hlasování 20. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 4 dne 4. 12. 2009

1. Volba návrhové komise

2. Návrh k uzavření smluv o poskytnutí podpory ze Státního fondu životní prostředí ČR v rámci Operačního programu životní prostředí na projekty zateplení základních škol Horáčkova 1100 a Jeremenkova 1003 a mateřských škol Matěchova 1069, Mezivrší 15/32, Jihozápadní IV. 4/1760 a Sedlčanská 14/526 se Státním fondem životního prostředí ČR, se sídlem Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11,
IČ: 00020779

3. Návrh ke zprávě o výsledku hospodaření městské části Praha 4 za I.- III. čtvrtletí r. 2009

4. Návrh k návrhu Zásad pro hospodaření v období rozpočtového provizoria městské části Praha 4 na rok 2010

5. Návrh ke stanovení výše náhrady ušlého výdělku pro rok 2010 neuvolněným členům Zastupitelstva městské části Praha 4

6. Návrh ke zrušení usnesení Zastupitelstva městské části Praha 4 č. 18Z-34/2009 za dne 17. 9. 2009 a schválení přeložení termínu zasedání Zastupitelstva MČ Praha 4 z 16. 12. 2009 na 21. 1. 2010

7. Zpráva o činnosti Rady MČ Praha 4 v období od 14. 10. 2009 do 18. 11. 2009

8. Privatizace bytového fondu
a) k přeřazení obytného domu č. p. 598, ul. Zelinářská or. č. 16 a pozemků parc. č. 1797/1 a parc. č. 1798 , vše v k. ú. Braník ze 4b)3.vlny privatizace bytového fondu (prodej domů s pozemky do podílového spoluvlastnictví) do 4c) vlny privatizace bytového fondu (prodej jednotek - bytů a nebytových prostor)

b) k prodeji nemovitostí, a to ideální 1/4 spoluvlastnického podílu vzhledem k celku, a to budovy čp. 821 na pozemku parc. č. 169 a pozemku parc. č. 169 – zastavěná plocha a nádvoří, památkově chráněné území o výměře 467 m2, vše v k. ú. Michle, zapsáno na LV č. 1471 pro k. ú. Michle

c) k prodeji bytových jednotek v domě č. p. 313, Čestmírova or. č. 24  katastrální území Nusle – zařazených ve 4c) vlně privatizace bytového fondu, jejich oprávněným nájemcům

d) k prodeji bytových jednotek v domě č. p. 230, Závišova or. č. 12, k. ú. Nusle – zařazených ve 4c) vlně privatizace bytového fondu, jejich oprávněným nájemcům

e) k prodeji bytových jednotek v domě č. p. 214, Nuselská or. č. 42, k. ú. Nusle – zařazených ve 4c) vlně privatizace bytového fondu, jejich oprávněným nájemcům

f) k prodeji bytových jednotek v domě č. p. 513, Nuselská or. č. 76 na pozemku parc. č. 988/1, k. ú. Michle – zařazených ve 4c) vlně privatizace bytového fondu, jejím oprávněným nájemcům

g) k prodeji bytových jednotek č. 8/1 a č. 8/2 v domě č. p. 8, Michelská or. č. 27 na pozemku parc. č. 1348, k. ú. Michle – zařazených ve 4c) vlně privatizace bytového fondu, jejich oprávněným nájemcům

h) k prodeji bytové jednotky č. 784/9 v domě č. p. 784, Na Klaudiánce or. č. 28, k. ú. Podolí a v domě č. p. 785, Na Klaudiánce or. č. 30 katastrální území Podolí – zařazených ve 4c) vlně privatizace bytového fondu, jejímu oprávněnému nájemci

i) na prodej bytové jednotky č. 269/3 v budově čp. 269, Na Lysině 13, Praha 4 – Podolí, včetně ideálních podílů na zastavěném pozemku parc. čís. 830/1, k. ú. Podolí oprávněnému nájemci a k prodeji id. podílů na zastavěném pozemku parc. čís. 830/1 a parc. č. 830/2, k. ú. Podolí spoluvlastníkům bytové jednotky č. 269/6 v domě čp. 269, Na Lysině 13, Praha 4 – Podolí  

9. Majetkové dispozice
a) ke změně usnesení Zastupitelstva městské části Praha 4 č. 15Z-22/2009 ze dne 12. 3. 2009 - týkající se prodeje pozemků parc. č. 5721/13 - zastavěná plocha a nádvoří (198 m²), parc. č. 5721/14 - zastavěná plocha nádvoří (198 m2) a parc. č. 5721/15 - zastavěná plocha a nádvoří (198 m2), vše k. ú. Záběhlice, Praha 4, obec hl. m. Praha, kupujícímu – vlastníkům jednotek v budovách č. p. 2633, č. p. 2634 a č. p. 2635 situovaných na pozemcích, které jsou předmětem prodeje a koupě, vše k. ú. Záběhlice, pod adresou Trenčínská or. č. 1, or. č. 3 a or. č. 5, Praha 4, kteří kupují pozemky do svého podílového spoluvlastnictví v poměru, který odpovídá spoluvlastnickým podílům ke společným částem budov

b) k prodeji pozemků parc. č. 771/3 a 771/4 v k. ú. Nusle

c) k  prodeji  pozemku parc. č. 2910/76 – zastavěná plocha a nádvoří (238 m2), k. ú. Nusle, Praha 4, obec hl. m. Praha kupujícímu – DĚKANSKÁ II/1536, s. r. o. se sídlem: Praha 4, Děkanská vinice II/1536/8, IČ: 62414283

d) k prodeji pozemku parc. č. 1182 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 239 m², k. ú. Krč, obec hl. m. Praha, kupujícím – vlastníkům jednotek v domě č. p. 534, ul. U Nových domů III or. č. 3, k. ú. Krč, Praha 4

e) k prodeji pozemků parc. č. 591/46 – zastavěná plocha a nádvoří (76 m2) a parc. č. 591/47 – zastavěná plocha a nádvoří (86 m2), oba k. ú.  Krč, Praha 4, obec hl. m. Praha kupujícímu – Bytové družstvo Točitá 1726-1727 se sídlem Praha 4, Točitá 1726/5, PSČ 140 00,  IČ: 27178242

f) ke směně části pozemku parc. č. 2303/1 za část pozemku parc. č. 2303/4, vše v k. ú. Nusle

g) ke svěření pozemku parc. č. 3267 v k. ú. Krč do správy městské části Praha 4

h) k prodeji pozemku parc. č. 493/1, k. ú. Nusle společnosti Nuselská 49, spol. s r. o. se současným zřízením práva odpovídajícího věcnému břemeni

10. Návrh na upuštění od vymáhání pohledávky Lemas s.r.o., Michelská 57/711, Praha 4

11. Návrh k žádosti  o uzavření splátkové dohody Alžběta Žbánková/Hanibalová, Stallichova 514/2, Praha 4

12. Návrh k návrhu odpovědi občanům na „Petici za zachování pěšího průchodu z ulice U Kola k Thomayerově nemocnici a za zachování volně přístupné plochy zeleně na poz. parc. č. 3267, k. ú. Krč“

13. Informace k vyúčtování finančních prostředků-grantů MČ Praha 4 na podporu kultury a umění v roce 2008 a k vyúčtování grantů městské části Praha 4 pro oblast sociální poskytnutých v roce 2008

14. Informace k vyúčtování dotace městské části Praha 4 z rozpočtu hlavního města Prahy na poskytování vybraných sociálních služeb pro občany celého správního obvodu městské části Praha 4 pro rok 2008

15. Informace k vyhodnocení realizace organizační změny spočívající ve sloučení Základní školy s rozšířenou výukou jazyků, Praha 4, Filosofská 3 a Základní školy s rozšířenou výukou tělesné výchovy, Praha 4, Jitřní 185, Základní školy U Krčského lesa, Jánošíkova 1320 a Základní školy, Praha 4, Jánošíkova 1300 zřizovanými městskou částí Praha 4

16. Informace o dalším postupu řešení prodeje pozemku parc. č. 2889/100 k. ú. Krč

17. Informace o činnosti výborů Zastupitelstva MČ Praha 4   
a) finanční výbor
b) kontrolní výbor

18. Připomínky ke konceptu nového územního plánu pro hl. m. Praha na území MČ Praha 4

19. Různé
a) Dopis adresovaný Zastupitelstvu MČ Praha 4
b) Informace ke změně ve vedení tramvajových linek PID (Pražské integrované dopravy) na území MČ Praha 4 realizované firmou ROPID
(Regionální organizátor Pražské integrované dopravy) s realizací k 29. 11. 2009

20. Dotazy a náměty

Vytisknout