Program a výsledky hlasování 19. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 4 dne 5. 11. 2009

1.    Volba návrhové komise

2.    Privatizace bytového fondu
a)  ke změně usnesení Zastupitelstva městské části Praha 4 č. 17Z-9/2009 ze dne 24. 6. 2009, týkajícího se prodeje bytových jednotek v domě č. p. 8, Michelská or. č. 27 na pozemku parc. č. 1348, katastrální území Michle – zařazených ve 4c) vlně privatizace bytového fondu, jejich oprávněným nájemcům - změna se týká bytové jednotky č. 8/13

b)  k prodeji bytových jednotek č. 527/19 a č. 527/23 v domě č. p. 527, Krumlovská or. č. 4 na pozemku parc. č. 206/2, katastrální území Michle – zařazených ve 4c) vlně privatizace bytového fondu, jejich oprávněným nájemcům

c)  k prodeji bytové jednotky č. 711/10 v domě č. p. 711, Michelská or. č. 57 na pozemku parc. č. 1628, katastrální území Michle – zařazeno ve 4c) vlně privatizace bytového fondu, jejímu oprávněnému nájemci

d)  k prodeji bytové jednotky č. 46/9 v domě č. p. 46, Podolské nábřeží or. č. 20 v katastrálním území Podolí a domě v č. p. 48, Podolská or.
č. 156  v katastrálním území Podolí – zařazených  ve 4c) vlně privatizace bytového fondu, jejímu oprávněnému nájemci


e)  k prodeji nemovitostí ve 4b)2. vlně privatizace bytového fondu – obytného domu č.p. 334, ul. Vodárenská or. č. 7  a  pozemku parc.č. 25, vše v k. ú. Podolí, Praha 4, obec hl. m. Praha v souladu s usnesením Obvodního zastupitelstva Prahy 4 č. 20/Z/43-98 ze dne 23. 9. 1998

3.    Majetkové dispozice
a)  ke změně usnesení Zastupitelstva městské části Praha 4 č. 17Z-17/2009 ze dne 24.6.2009  a ke změně usnesení č. 14Z-15/2008 ze dne 18. 12. 2008 týkajících se prodeje pozemku parc. č. 1232 – zastavěná plocha a nádvoří ( 803 m2 ), katastrální území Krč, Praha 4, obec hlavní město Praha kupujícímu – vlastníkům jednotek v budově č.p. 554, ul. Obětí 6. května or.č.4, katastrální území Krč, Praha 4

b)  k  prodeji pozemku parc. č. 2869/35 – zastavěná plocha a nádvoří ( 218 m2 ),  katastrální území Krč, Praha 4, obec hl.m. Praha kupujícímu – Bernolákova 1164 spol. s r.o. se sídlem Praha 4, Bernolákova 1164, PSČ 142 00, IČ: 625 77 671

c)  k prodeji pozemku parc. č. 2869/245 v k. ú. Krč

d)  k  prodeji  pozemku parc. č. 1264/21 – zastavěná plocha a nádvoří ( 334 m2 ),  katastrální území Krč, Praha 4, obec hl.m. Praha kupujícímu – HOME 977 s.r.o.  se sídlem Praha 4 - Krč, Kremličkova 977/8,  PSČ 140 00, IČ: 62418173

e)  k prodeji pozemku parc. č. 1250/10 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 397 m² , katastrální území Krč, obec hl. m. Praha, kupujícím – vlastníkům jednotek v budově č.p. 1583, ul. Herálecká IV or.č. 4, katastrální  území Krč, Praha 4

f)  k prodeji pozemků parc.č. 1999/2, 2001/1, 2002, 2003, 2008/1 a 2019/1 v katastrálním území Braník

g)  směna pozemku parc. č. 840/21 v k.ú. Lhotka ve vlastnictví hl. města Prahy – svěřená správa nemovitostí ve vlastnictví obce MČ Praha 4 za pozemek parc. č. 438/2 v k.ú. Hodkovičky ve vlastnictví manželů Vondrovských

4.    Návrh k poskytnutí dotace ve výši 416 000 Kč společnosti 4-Volnočasová o.p.s. se sídlem Praha 4, Lhotka, Novodvorská 1013,
142 00 Praha 4, IČ: 28389841 na úhradu nákladů spojených s kurzem PC pro seniory

5.    Návrh k odpisu zmařené investice vynaložené na Prováděcí projekt na rekonstrukci ÚT v objektech OÚ MČ Praha 4 v Táborské ul.  z r. 2000 ve výši  375 900,- Kč

6.    Návrh ke zrušení usnesení Zastupitelstva městské části Praha 4 č. 15Z-47/2009 ze dne 12.3.2009 týkající se schválení záměru založit obecně prospěšnou společnost 4-domov pro seniory o.p.s. se sídlem Jílovská 432/11, Praha 4

7.    Návrh ke změně účelu poskytnuté dotace pro o.s. Hospic Štrasburk, který je nájemcem a provozovatelem pobytového zařízení v nemovitosti č.p. 2772, Roztylské nám. 44, Praha 4 z domova pro seniory na odlehčovací služby

8.    Návrh k Petici občanů městské části Praha 4 - nesouhlas se záměrem Rady a Zastupitelstva MČ Praha 4 prodat a zastavět pozemek parc. č. 2889/100, katastrální území Krč

9.    Zpráva o činnosti Rady MČ Praha 4 v období od 10. 6. 2009 do 19. 8. 2009

10.    Informace k vyhlášení grantů na rok 2010

11.    Informace k vyúčtování finančních prostředků – grantů MČ Praha 4 pro oblast sportu, tělovýchovy a využívání volného času dětí a mládeže pro rok 2008

12.    Informace – zimní údržba chodníků na území MČ Praha 4

13.    Informace k průběhu projektu „ Úřad bez korupce“

14.    Informace o činnosti výborů Zastupitelstva MČ Praha 4   

a)    finanční výbor
b)    kontrolní výbor

15.    Různé

a)    Dopis adresovaný Zastupitelstvu MČ Praha 4

16.    Dotazy a náměty

Vytisknout