Program a výsledky hlasování 18. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 4 dne 17. 9. 2009

1.    Volba návrhové komise

2.    Návrh ke zprávě o výsledku hospodaření městské části Praha 4 za I. pololetí r. 2009

3.    Návrh k Zásadám pro sestavení rozpočtu městské části Praha 4 na rok 2010 a rozpočtového výhledu do r. 2015

4.    Návrh k úpravě zřizovacích listin příspěvkových organizací zřízených městskou částí Praha 4

5.    Návrh k poskytnutí dotace HMP ve výši 129 163,- Kč na nákup 16 ks taktických vest pro strážníky Městské policie HMP zařazené do OŘ MP Praha 4

6.    Návrh novely Prováděcího předpisu pro 4c). vlnu privatizace bytového fondu (prodej jednotek), schváleného usnesením zastupitelstva městské části Praha 4 č. 7Z-17/2007 ze dne 14. 12. 2007 a doplněného usnesením zastupitelstva městské části Praha 4 č. 13Z-27/2008 ze dne 6. 11. 2008

7.    Privatizace bytového fondu
a)    ke změně usnesení Zastupitelstva městské části Praha 4 č. 14Z-24/2008 ze dne 18. 12. 2008, týkajícího se prodeje bytových jednotek v domě č. p. 1357, Mečislavova or. č. 16,  v katastrálním území Nusle – zařazených ve 4c) vlně privatizace bytového fondu, jejich oprávněným nájemcům – změna se týká bytové jednotky č. 1357/29

b)    k pokračování prodeje v rámci privatizace, po uplynutí šestiměsíční lhůty k přijetí nabídky na prodej bytové jednotky č. 1040/17 v domě č. p. 1040, 5. května or. č. 38, katastrální území Nusle – zařazeném ve 4c) vlně privatizace bytového fondu

c)    k pokračování prodeje v rámci privatizace po uplynutí šestiměsíční lhůty k přijetí nabídky na prodej bytové jednotky č. 48/12 v domě č. p. 46,  Podolské nábřeží or. č. 20  katastrální území Podolí a domě v č. p. 48, Podolská or. č. 156 katastrální území Podolí (domy spolu tvoří jeden funkční celek) – zařazených ve  4c) vlně privatizace bytového fondu

d)    k prodeji nemovitostí ve 4b)2. vlně privatizace bytového fondu – obytného domu č. p. 618, ul. Táborská or. č. 14 a pozemků parc. č. 788/4 a parc. č. 789, vše v katastrálním území Nusle, Praha 4, obec hl. m. Praha v souladu s usnesením Obvodního zastupitelstva Prahy 4 č. 20/Z/43-98 ze dne 23. 9. 1998

e)    k prodeji nemovitostí ve 4b)2. vlně privatizace bytového fondu – obytného domu č. p. 1005, ul. U Strže or. č. 10 a pozemku parc.č. 1285/76, vše v katastrálním území Krč, Praha 4, obec hl. m. Praha v souladu s usnesením Obvodního zastupitelstva Prahy 4 č. 20/Z/43-98 ze dne 23. 9. 1998

f)    k prodeji bytové jednotky č. 761/15 v domě č. p. 760,  Podolská or. č. 110  katastrální území Podolí a v domě č. p. 761, Podolská or. č. 112 katastrální území Podolí – zařazených ve 4c) vlně privatizace bytového fondu, jejímu oprávněnému nájemci

g)   k prodeji bytových jednotek v domě č. p. 727, Náměstí Hrdinů or. č. 9  katastrální území Nusle – zařazených ve 4c) vlně privatizace bytového fondu, jejich oprávněným nájemcům

h)   k prodeji bytových jednotek v domě č. p. 1432, V Horkách or. č. 22, v katastrálním území Nusle – zařazených ve 4c) vlně privatizace bytového fondu, jejich oprávněným nájemcům

i)   k prodeji bytových jednotek v domě č. p. 976, Podle Kačerova or. č. 3 na pozemku parc. č. 1993, katastrální území Michle – zařazených ve 4c) vlně privatizace bytového fondu, jejím oprávněným nájemcům

8.    Majetkové dispozice
a)    k  prodeji pozemku parc. č. 255/2 – zastavěná plocha a nádvoří (194 m2), katastrální území Michle, Praha 4, obec hlavní město Praha kupujícímu – Počátecká 15, s. r. o.  se sídlem Praha 4, Počátecká 581/15,  IČ: 49358995

b)   k prodeji pozemku parc. č. 68/1 v katastrální území Podolí

c)   ke svěření pozemku parc. č. 1285/66 v k. ú. Krč do svěřené správy nemovitostí městské části Praha 4

d)   k  prodeji pozemku parc. č. 2910/14 – zastavěná plocha a nádvoří (252 m2), katastrální území Nusle, Praha 4, obec hlavní město Praha kupujícímu – Družstvo Nusle čp. 1543 se sídlem Praha 4, Pujmanové 1543, IČ: 61863769

e)   ke svěření pozemku parc. č. 939/3 v k. ú. Braník do správy městské části Praha 4

f)    k prodeji pozemku parc. č. 2889/100 v k. ú. Krč

g)   k prodeji pozemku parc. č. 886 v katastrálním území Michle

h)   ke svěření pozemku parc. č. 2585/12 v k. ú. Krč do správy městské části Praha 4

i)    k odejmutí pozemků parc. č. 2848/382 a 2848/383 v k. ú. Záběhlice ze svěřené správy nemovitostí městské části Praha 4

j)    k prodeji ideálních podílů části pozemku parc. č. 1285/74, označené dle geometrického plánu č. 2117-55/2009 jako pozemek parc. č. 1285/166, v k. ú. Krč

9.    Návrh ke změně v poskytnutí úhrady čistého nájemného nebo jeho části na zajištění bydlení azylanta pí Galiny Nikolaenko v roce 2009

10.    Návrh k udělení čestného občanství městské části Praha 4 panu Prof. MUDr. Pavlu Pafkovi, DrSc.

11.    Návrh k udělení čestného občanství městské části Praha 4 paní Doc. PhDr. Věnceslavě Hrdličkové, CSc.

12.    Návrh k udělení čestného občanství městské části Praha 4 panu Doc. PaedDr. Jaroslavu Kozlíkovi, CSc.

13.    Návrh k udělení čestného občanství městské části Praha 4 panu Jaroslavu Němečkovi

14.    Návrh k poskytnutí finančního daru ve výši 100.000,- Kč TJ ABC Braník, o. s., se sídlem Praha 4, Branická 275/93, IČ: 00198773, účelově určeného a k uzavření darovací smlouvy

15.    Návrh k výroční zprávě o činnosti a hospodaření 4-Volnočasové, o. p. s. za rok 2008

16.    Návrh na poskytnutí dotace k ceně kurzu lékařské tělesné výchovy v tělocvičně Plaveckého stadionu Podolí pořádaného Českým svazem tělesné výchovy se sídlem Zátopkova č. p.100/2, 160 17 Praha 6, IČ: 00469548

17.    Návrh na změnu termínu zasedání Zastupitelstva MČ Praha 4 v prosinci 2009

18.    Zpráva o činnosti Rady MČ Praha 4 v období od 10. 6. 2009 do 19. 8. 2009

19.    Informace k vyúčtování grantů městské části Prahy 4 pro oblast životního prostředí pro rok 2008

20.    Informace ke stavu projektů energetických úspor v základních a mateřských školách spolufinancovaných z Fondu soudržnosti (Operační program životní prostředí) a státního rozpočtu ČR (Státní fond životního prostředí)

21.    Informace – k zaujetí stanoviska k návrhu ROPIDu ze srpna 2009

22.    Informace a návrh k zaujetí stanoviska městské části Praha 4 ke zúžení Legerovy ulice a k ukončení dopravních opatření v ulici Legerova na základě vypracované dopravní studie

23.    Návrh k podání informace k podpisu smlouvy o budoucí smlouvě o nájmu a smlouvě o nájmu ve věci veřejné zakázky „Nová radnice městské části Praha 4“ zadávané v soutěžním dialogu podle ustanovení § 21 odst. 1 písm. e) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů s firmou MEDICON a. s., IČ: 28463293, Praha 4, Antala Staška 1670/80, PSČ 140 46 dle usnesení Rady MČ Praha 4 č. 33R-917/2009 ze dne 24. 7. 2009

24.    Informace k postupu komise RMČ Praha 4 ve věci „Příprava využití Branického dvora jako Vysoké školy památkové péče“

25.    Informace o činnosti výborů Zastupitelstva MČ Praha 4
a)    finanční výbor
b)    kontrolní výbor

26.    Různé
a)    Dopis adresovaný Zastupitelstvu MČ Praha 4
b)    Informace o počtu dětí v základních a mateřských školách ve školním roce 2009/2010

27.    Dotazy a náměty

Vytisknout