Program a výsledky hlasování 17. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 4 dne 24. 6. 2009

1.    Volba návrhové a volební komise

2.    Zpráva o výsledku hospodaření MČ Praha 4 za období 1. čtvrtletí 2009

3.    Návrh k převodu movitého majetku formou nepeněžitého daru pro 4-Volnočasovou o. p. s. umístěného v rekreačním středisku Vápenka, obec Horní Maršov, k. ú. Horní Albeřice

4.    Studie dostupnosti zdravotnických služeb na území MČ Praha 4

5.    Nové sídlo Úřadu městské části Praha 4

6.    Znovuzvolení přísedícího Obvodního soudu pro Praha 4
volba probíhala tajným hlasováním

7.    Návrh k zaujetí stanoviska k návrhu dopravního opatření zpracovaného firmou ROPID dne 16. 9. 2008 dle usnesení ZMČ Praha 4
č. 13Z-48/2008

8.    Privatizace bytového fondu

a)    k prodeji bytové jednotky č. 46/21 v domě č. p. 46, Podolské nábřeží or. č. 20 k. ú. Podolí a domě v č. p. 48, Podolská or. č. 156, k. ú. Podolí – zařazené ve 4c) vlně privatizace bytového fondu, jejich oprávněným nájemcům

b)    k přeřazení obytného domu č. p. 1194, ul. Lopatecká or. č. 36 a pozemku parc. č. 1702 (zastavěná plocha a nádvoří), vše v k. ú. Nusle ze 4b) vlny privatizace bytového fondu (prodej domů jako celků) do 4c) vlny privatizace bytového fondu Bytové družstvo Lopatecká 36

c)    k prodeji bytových jednotek v domě č. p. 8, Michelská or. č. 27 na pozemku parc. č. 1348, k. ú. Michle – zařazených ve 4c) vlně privatizace bytového fondu, jejím oprávněným nájemcům

d)    k prodeji bytových jednotek v domě č. p. 21, Michelská or. č. 61 na pozemku parc. č. 1633, k. ú. Michle – zařazených ve 4c) vlně privatizace bytového fondu, jejím oprávněným nájemcům

e)    k prodeji bytových jednotek v domě č. p. 711, Michelská or. č. 57 na pozemku parc. č. 1628, k. ú. Michle – zařazených ve 4c) vlně privatizace bytového fondu, jejím oprávněným nájemcům

f)    k prodeji bytových jednotek v domě č. p. 527, Krumlovská or. č. 4 na pozemku parc. č. 206/2, k. ú. Michle – zařazených ve 4c) vlně privatizace bytového fondu, jejím oprávněným nájemcům

g)    k prodeji bytových jednotek v domě č. p. 236,  Pod Vinohradem  or. č. 4  katastrální území Braník – zařazených ve 4c) vlně privatizace bytového fondu, jejich oprávněným nájemcům

h)    k prodeji bytových jednotek v domě č. p. 762,  Žateckých  or. č. 6  katastrální území Nusle – zařazených ve 4c) vlně privatizace bytového fondu, jejich oprávněným nájemcům

i)    k prodeji bytové jednotky č. 1040/10 v domě č. p. 1040, 5. května or. č. 38 na pozemku p. č. 2006, k. ú. Nusle – zařazeno ve 4c) vlně privatizace bytového fondu, jejímu oprávněnému nájemci

j)    k prodeji bytové jednotky č. 1357/32 v domě č. p. 1357, Mečislavova or. č. 16 na pozemku p. č. 339, k. ú. Nusle – zařazeno ve 4c) vlně privatizace bytového fondu, její oprávněné nájemkyni

k)    ke změně usnesení Zastupitelstva MČ Praha 4 č. 14Z-15/2008 ze dne 18. 12. 2008 k  prodeji pozemku parc. č. 1232 – zastavěná plocha a nádvoří (803 m2), k. ú. Krč, Praha 4, obec hl. m. Praha kupujícímu – vlastníkům jednotek v budově č. p. 554, ul. Obětí 6. května or. č. 4, k. ú. Krč, Praha 4

l)    ke změně usnesení Zastupitelstva městské části Praha 4 č. 14Z-14/2008 ze dne 18.12. 2008 - týkající se prodeje pozemku parc. č. 1234 - zastavěná plocha a nádvoří (866 m²),  k. ú. Krč, Praha 4, obec hl. m. Praha kupujícímu – vlastníkům jednotek v budově č. p. 553, ulice Obětí 6. května or.č.2, k.ú. Krč, Praha 4

m)    k prodeji nemovitostí ve 4b)1. vlně privatizace bytového fondu – obytného domu č. p. 530, ul. U Nových domů II or. č. 7 a pozemků parc. č. 1171 a parc. č. 1172, vše v k. ú. Krč, Praha 4, obec hl. m. Praha v souladu s usnesením Zastupitelstva městské části Praha 4 č. 3Z-51/2003 ze dne 2. 4. 2003

n)    k prodeji nemovitostí ve 4b)2. vlně privatizace bytového fondu – obytných domů č. p. 830, č. p. 831 a č. p 836 v ul. Táborská or. č. 6, or. č. 8 a or. č. 10 a pozemků parc. č. 780/4, 780/18, 780/19, 780/3, 780/16, 780/17, 780/2, 780/15, vše v k. ú. Nusle, Praha 4, obec hl. m. Praha v souladu s usnesením Obvodního zastupitelstva Prahy 4 č. 20/Z/43-98 ze dne 23. 9. 1998

o)    ke změně usnesení Zastupitelstva MČ Praha 4 č. 13Z-4/2008 ze dne 6. listopadu 2008 - týkající se prodeje pozemku parc. č. 1264/22 v k. ú. Krč - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 334 m², zastavěného domem č. p. 978, ul. Kremličkova or. č. 6, k. ú. Krč, obec hl. m. Praha, kupujícímu - Bytové družstvo Kremličkova 978, se sídlem Praha 4, Kremličkova 978/6, IČ: 61862169

9.    Majetkové dispozice

a)    k prodeji pozemku parc. č. 98/26 v k. ú. Braník panu Josefu Pozníčkovi a zřízení věcného břemene chůze a jízdy k pozemku parc. č. 98/17 v k. ú. Braník ve prospěch vlastníka pozemku parc. č. 98/26 v k. ú. Braník

b)    ke koupi spoluvlastnických podílů pozemků parc. č. 438/7, 438/8, 438/9 a 452/3 v k. ú. Hodkovičky od paní Blanky Vendrové a Věry Turkové

c)    ke koupi pozemků parc. č. 700/135 a č. 700/163 v k. ú. Michle od spoluvlastníků pozemků paní Marie Koucké, Růženy Rosenheimové a Dany Bechyňové a pana Josefa Krále a Jaromíra Pácala

d)    na svěření pozemku parc. č. 2936/3 v k. ú. Braník o výměře 129 m2, ve vlastnictví hlavního města Prahy do správy MČ Praha 4 za účelem zajištění bezkolizního dopravního připojení sousedících pozemků ve svěřené správě městské části Praha 4

e)    na  svěření pozemků ve vlastnictví hlavního města Prahy - parc. č. 950/9, parc. č. 950/11, část pozemku parc. č. 939/1 a část pozemku parc. č. 1077/8 vše v k. ú. Hodkovičky za účelem zřízení sběrného dvora, jehož provozovatelem bude městská část Praha 4

10.  Návrh k poskytnutí finančního daru ve výši 100.000,- Kč SK Krč Praha, se sídlem Praha 4, Pálkařská 225, IČ: 60445190, účelově určeného a k uzavření darovací smlouvy

11.  Návrh ke schválení dotace k ceně vstupného do Plaveckého stadionu Podolí 

12.  Návrh k předání movitého majetku Základní škole U Krčského lesa, Praha 4, Jánošíkova 1320, k hospodaření s účinností od 1. 7. 2009

13.  Informace k průběhu procesu slučování Základní školy U Krčského lesa, Praha 4, Jánošíkova 1320 a Základní školy, Praha 4 Jánošíkova 1300, dále Základní školy s rozšířenou výukou jazyků, Praha 4, Filosofská 3 a Základní školy s rozšířenou výukou tělesné výchovy, Praha 4, Jitřní 185, ke dni 10. 6. 2009

14.  Informace k přípravě na zahájení provozu gymnázia Milady Horákové v budově Základní školy, Praha 4, Na Planině 1393

15.  Informacek postupu projednávání usnesení Zastupitelstva MČ Praha 4 č. 16Z-23/2009 ze dne 14. 5. 2009 ve věci  „Fungování MHD na jihu hl. m. Prahy a návrhu požadovaného budoucího vývoje dopravní obslužnosti území“ 

16.  Zpráva o činnosti Rady MČ Praha 4 v období od 29. 4. 2009 do 1. 6. 2009 

17.  Informace o činnosti výborů Zastupitelstva MČ Praha 4   

a)    finanční výbor
b)    kontrolní výbor

18.  Různé

19.  Dotazy a náměty

Vytisknout