Program a výsledky hlasování 16. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 4 dne 14. 5. 2009

1.    Volba návrhové a volební komise

2.1  Změna v Radě městské části Praha 4   
a)   k ukončení činnosti MUDr. Michaely Bartákové ve funkci zástupkyně starosty MČ Praha 4
b)   volba neuvolněného člena rady
volba probíhala tajným hlasováním

2.2  Volba nového tajemníka kontrolního výboru   

2.3  Znovuzvolení přísedícího Obvodního soudu pro Praha 4
volba probíhala tajným hlasováním

2.4  Návrh ke změně v Jednacím řádu  Zastupitelstva MČ Praha 4   

3.1  Privatizace bytového fondu
   
a)   pokračování prodeje v rámci privatizace, po uplynutí šestiměsíční lhůty k přijetí nabídky na prodej bytové jednotky č. 1043/11 v domě č. p. 1042, 5. května or. č. 34 a v domě č. p. 1043, 5. května or. č. 32, oba k. ú. Nusle – zařazených ve 4c) vlně privatizace bytového fondu

b)   prodej bytové jednotky č. 1042/10, v domě č. p. 1042, 5. května or. č. 34, na pozemku parc.č. 2004 v domě č. p. 1043, 5. května or. č. 32, na pozemku parc.č. 2003, vše v k. ú. Nusle zařazených ve 4c) vlně privatizace bytového fondu oprávněné nájemkyni

c)   prodej bytových jednotek v domě č. p. 1041, 5. května or. č. 36, na pozemku parc.č. 2005, vše v k. ú. Nusle – zařazeném ve 4c) vlně privatizace bytového fondu oprávněným nájemcům

d)   změna usnesení Zastupitelstva MČ Praha 4 č. 11Z-11/2008 ze dne 12. června 2008 - k prodeji bytových jednotek v domě č. p. 1042, 5. května or. č. 34, v k. ú. Nusle a v domě č. p. 1043, 5. května or. č. 32,  v k. ú. Nusle – zařazených ve 4c) vlně privatizace bytového fondu, oprávněným nájemcům - týkající se bytové jednotky č. 1043/9 v domě č.p. 1043, 5. května or. č. 32,  v k. ú. Nusle

3.2    Majetkové dispozice

e)   svěření pozemků parc. č. 3864, 3993, 4012/2, 4860, 5084, 5101, 5102, 5227, 5229, 5415, 5781, 5782, 5783, 5785, 5786, 5787, 5789, 5791, 5792, 5793, 5794, 5796, 5797, 5800, 5802, 5817, 5827, 5832 a částí pozemků parc. č. 5083, 5098, 5500 to vše v k.ú. Záběhlice do správy MČ Praha 4

f)   bezúplatné nabytí pozemků parc. č. 455/1, 455/92, 455/94, 455/98, 455/99, 455/105, 455/106, 405/107, 455/108 a 455/129 v k. ú. Krč

g)   svěření pozemku parc. č. 3049/15 v k.ú. Záběhlice do správy MČ Praha 4

h)   prodej pozemku parc. č. 782 – zastavěná plocha a nádvoří ( 291 m2 ), k. ú. Nusle, Praha 4, kupujícímu – NORMA, bytové družstvo

i)    prodej pozemku parc. č. 1052/64 – zastavěná plocha a nádvoří ( 246 m2 ), k. ú. Krč, Praha 4 kupujícímu – Družstvo Bartákova 40

j)    prodej pozemku parc. č. 1597/2 – zastavěná plocha a nádvoří ( 396 m2 ), k. ú. Braník, Praha 4 kupujícímu – vlastníkům jednotek v budově č. p. 981, ulice Branická or.č. 121 a 123, Praha 4

k)   prodej pozemků parc. č. 211/1 a 2009/6  v k. ú. Podolí  panu Radko Součkovi

l)   prodej pozemků parc. č. 1251/1, 1251/2, 1247 a stavby bez čp/če (jiná stavba) na pozemku parc. č. 1247, vše v k. ú. Krč 

3.3 Smlouva o smlouvě budoucí kupní k pozemku parc. č. 1588/1 v k. ú. Krč společnosti MEDICON, a. s.

4.   Použití fondu „Sociální konto“ určeného na sociální účely, na nákup movitého majetku za účelem vybavení Domova pro seniory se sídlem Roztylské náměstí 2772/44 Praha 4 ve výši 2,5 mil. Kč

5.   Návrh změn rozpočtu v oblasti investičních výdajů   

6.   Zpráva o podnikatelské činnosti společnosti 4-Majetková, a. s. a o stavu jejího majetku ke dni 31. 12. 2008

7.   Návrh k „Fungování MHD na jihu hl. m. Prahy a návrh požadovaného budoucího vývoje dopravní obslužnosti území“

8.   Provoz domova pro seniory v nemovitosti č.p. 2772, Roztylské nám. 44, Praha 4, k. ú. Záběhlice

9.   Sloučení Základní školy, Praha 4, Sdružení 1080 a Mateřské školy, Praha 4, Družstevní ochoz 5, s účinností od 1. 7. 2009

10. Udělení dotace MČ Praha 4 z rozpočtu hl. m. Prahy na poskytovaní vybraných sociálních služeb pro občany celého správního obvodu MČ Praha 4 pro rok 2009 ve výši 2,389.000,-Kč

11.  Nové sídlo úřadu městské části Praha 4   

12.  Návrh k poskytnutí úhrady čistého nájemného nebo jeho části na zajištění bydlení azylantů v roce 2009

13.  Návrh o úplatném postoupení pohledávky za firmou Petit Press, s. r. o., se sídlem Libušská 319, Praha 4, IČ: 063854 ve výši 817 998,- Kč, Aleši a Mgr. Marii Jelínkovým

14. Zpráva o činnosti Rady MČ Praha 4 v období od 4. 3. 2009 do 20. 4. 2009 

15. Informace o činnosti výborů Zastupitelstva MČ Praha 4   
a)   finanční výbor
b)   kontrolní výbor

16. Různé
dopis adresovaný Zastupitelstvu MČ Praha 4

17. Dotazy a náměty
návrh ke stanovisku k probíhajícímu rušení přechodů přes tramvajová tělesa 

Vytisknout