Program 8. mimořádného zasedání Rady městské části Praha 4 dne 30. 3. 2015

PROGRAM
8. mimořádného zasedání Rady MČ Praha 4 dne 30. 3. 2015


1. Návrhk rozdělení kompetencí členů Rady městské části Praha 4.

Předkládá: starosta

2. Návrh k doplnění členů redakční rady měsíčníku městské části Praha 4 Tučňák.

Předkládá: starosta

3. Návrh ke zrušení komisí Rady městské části Praha 4.

Předkládá: starosta

4. Návrh ke jmenování Mgr. Evy Šimkové, koordinátorem místní Agendy 21 a ke jmenování Mgr. Petra Štěpánka, CSc., odpovědným politikem místní Agendy 21

Předkládá: starosta

5. Návrh k uzavření Dodatku č.2 ke smlouvě o dílo č. SML/2014/0274/OSIO ze dne 28.4.2014 se zhotovitelem díla společností VW WACHAL a.s., IČ: 25567225, se sídlem Tylova 220/17, Kroměříž, PSČ 757 01 na realizaci akce „Relaxační centrum Kosmos – stavební úpravy a změna užívání části stavby čp. 1013, k.ú.Lhotka, Praha 4“. Dodatkem č.2, který řeší odstoupení od uvedené  smlouvy o dílo dohodou smluvních stran, dojde k ukončení smluvního vztahu.

Předkládá: Ing. Kovářík

6. Různé

Vytisknout