Program 7. zasedání Rady městské části Praha 4 dne 4. 3. 2015

P R O G R A M

7. zasedání Rady MČ Praha 4 dne 4. 3. 2015

1. Návrh k uzavření nájemních smluv na pronájem volných bytů ve smyslu „Závazného postupu při pronajímání bytů v domech ve vlastnictví (spoluvlastnictví) hl. m. Prahy svěřených městské části Praha 4“.
Předkládá: starosta

2. Návrh k pronájmu bytu ve smyslu „Závazného postupu při pronajímání bytů v domech ve vlastnictví (spoluvlastnictví) hl. m. Prahy svěřených městské části Praha 4“ a k rozhodnutí o bytovém případu v objektech základních a mateřských škol.
Předkládá: starosta

3. Návrh ke zveřejnění záměru pronájmu volných startovacích bytů ve smyslu „Závazného postupu při pronajímání startovacích bytů v domech ve vlastnictví hl. m. Prahy svěřených městské části Praha 4“.
Předkládá: starosta

4. Návrh k rozhodnutí o bytových případech.
Předkládá: starosta

5. Návrh k žádosti O. R. a R. R. o vypořádání nákladů na změnu předmětu nájmu bytu č. xx  na adrese Mečislavova xx, Praha 4, k.ú. Nusle.
Předkládá: starosta

6. Návrh na poskytnutí slevy 20% z nájemného na období od 1.1.2015 do doby odstranění závady pro nájemce bytu č. x v domě Kotorská xx, Praha 4, k.ú. Nusle, z důvodu zhoršené kvality bydlení.
Předkládá: starosta

7. Návrh k žádosti na poskytnutí slevy 20% z nájemného na období od 1.9.2014 do doby poskytnutí bytové náhrady pro nájemce bytu pana M. B., v domě č.p. xx, ul. Hodonínská x, k.ú. Michle, z důvodu zhoršené kvality bydlení nezaviněné nájemcem.
Předkládá: starosta

8. Návrh k žádosti o dodatečný souhlas se zastavěním světlíku v domě č.p. x, Nuselská xx, Praha 4, k.ú. Nusle – vlastník bytové jednotky č. x Ing. M. L., MBA.
Předkládá: starosta

9. Návrh k dodatkům k nájemní smlouvě, ke smlouvě o zajištění havarijní služby a ke smlouvě o zajištění provádění kontrol, revizí a technických prohlídek objektů se společností 4-Majetková, a.s., IČ: 284 77 456.
Předkládá: starosta

10. Návrh k uzavření dodatku č. 1 k dohodě o ukončení nájmu dle nájemní smlouvy č. 516/07/NAJE/OMO/STAR ze dne 10.9.2007, ve znění pozdějších dodatků, ze dne 7.10.2014 se společností PORG – gymnázium a základní škola, o.p.s., IČ: 256 98 117.
Předkládá: starosta

11. Návrh k opravě usnesení č. 5R-102/2015 ze dne 11. 2. 2015 a k uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě č. 2014/1157/OOM/STAR uzavřené dne 21. 10. 2014 s nájemcem JUNÁK – svaz skautů a skautek ČR, středisko PLATAN Praha 4, IČ: 40613593, na pronájem nebytového prostoru č. 801 (jednotky č. 1278/801) v domě č. p. 1278, ul. Na Dolinách 47, katastrální území Nusle, Praha 4.
Předkládá: starosta

12. Návrh k udělení souhlasu k podnájmu nebytových prostor v objektu č.p. 333, Svatoslavova, katastrální území Nusle, Praha 4 a k žádosti o snížení nájemného,  Obchodní akademie, Praha 4, Svatoslavova 333, se sídlem Svatoslavova 333, Praha 4, IČ: 613 85 948.
Předkládá: starosta

13. Návrh k žádosti o poskytnutí slevy z nájemného za pronájem nebytového prostoru č. 304 (jednotky č. 1255/304) v domě č. p. 1255, ul. Nad Jezerkou 1, katastrální území Nusle, Praha 4.
Předkládá: starosta

14. Návrh k pronájmu nebytového prostoru č. 404 v domě č. p. 227, ul. Svatoslavova 27, katastrální území Nusle, Praha 4.
Předkládá: starosta
materiál byl stažen

15. Návrh k pronájmu nebytové jednotky č. 1330/101 v domě č. p. 1330, ul. 5. května 8, katastrální území Nusle, Praha 4.
Předkládá: starosta

16. Návrh k pronájmu nebytové jednotky č. 798/302 v domě č. p. 798, ul. 5. května 62, katastrální území Nusle, Praha 4.
Předkládá: starosta

17. Návrh k pronájmu garážového stání č. 63 v ulici Točitá, katastrální území Krč, Praha 4.
Předkládá: starosta

18. Návrh k pronájmu pozemku parc. č. 2019/27, se stavbou bez čp/če, garáže, v ulici Hornokrčská, katastrální území Krč, Praha 4.
Předkládá: starosta

19. Návrh ke zveřejnění záměru prodeje pozemku parc. č. 1239/1 v katastrálním území Krč.
Předkládá: starosta

20. Návrh ke zveřejnění záměru prodeje pozemků parc. č. 879/58 a 879/77 v katastrálním území Krč.
Předkládá: starosta

21. Návrh ke zveřejnění záměru prodeje pozemku parc. č. 1180 v katastrálním území Krč.
Předkládá: starosta

22. Návrh k poskytnutí slevy z nájemného K. K., bytem Sinkulova xx, Praha 4, za pronájem části pozemku parc. č. 654, katastrální území Nusle, Praha 4.
Předkládá: starosta

23. Návrh k žádosti o poskytnutí slevy z nájemného za pronájem pozemku parc.č. 310/98, zastavěná plocha a nádvoří, se stavbou č.p. 1245, Bítovská 3 a pozemku parc.č. 310/110, ostatní plocha - zeleň na kterém je postaveno 5 ks prefabrikovaných buněk, vše katastrální území Michle, Praha 4.
Předkládá: starosta

24. Návrh k zaujetí stanoviska městské části Praha 4 k žádosti o úplatný převod pozemku parc.č. 2791/19 a části pozemku parc.č. 3295/1 v katastrálním území Krč ve vlastnictví hl. m. Prahy.
Předkládá: Mgr. Rejchrtová

25. Návrh k zaujetí stanoviska městské části Praha 4 k žádosti o úplatný převod pozemků parc.č. 2923/13 a parc.č. 2923/14 v katastrálním území Braník ve vlastnictví hl. m. Prahy.
Předkládá: Mgr. Rejchrtová

26. 
a) Návrh k zaujetí stanoviska městské části Praha 4 k žádosti o úplatný převod pozemků parc.č.  2631/4 a 3386/7 v katastrálním území Michle ve vlastnictví hl. m. Prahy.
Předkládá: Mgr. Rejchrtová

b) Návrh ke svěření pozemku parc.č.  2631/4 a části pozemku parc.č. 3386/7 oba v katastrálním území Michle ve vlastnictví hl. m. Prahy do správy městské části Praha 4.
Předkládá: Mgr. Rejchrtová
materiál na 3. zastupitelstvo

27. Návrh k zaujetí stanoviska městské části Praha 4 k žádosti o úplatný převod pozemku parc.č.  582/4 v katastrálním území Michle ve vlastnictví hl. m. Prahy.
Předkládá: Mgr. Rejchrtová

28. Nárh k zaujetí stanoviska městské části Praha 4 k žádosti o úplatný převod pozemků parc.č.  2025/1 a parc.č. 2025/2 v katastrálním území Podolí ve vlastnictví hl. m. Prahy.
Předkládá: Mgr. Rejchrtová

29.
a) Návrh k zaujetí stanoviska městské části Praha 4 k žádosti o úplatný převod části pozemku parc.č.  700/1 v katastrálním území Michle ve vlastnictví hl. m. Prahy.
Předkládá: Mgr. Rejchrtová

b) Návrh ke svěření pozemku parc.č.  700/1 v katastrálním území Michle ve vlastnictví hl. m. Prahy do správy městské části Praha 4.
Předkládá: Mgr. Rejchrtová
materiál na 3. zastupitelstvo

30. Návrh ke změně vzorové smlouvy o poskytnutí grantu a ke schválení vzorové smlouvy o poskytnutí dotace na účel určený žadatelem v žádosti nebo na účel stanovený právním předpisem.
Předkládá: Mgr. Rejchrtová

31. Návrh k zaujetí stanoviska městské části Praha 4 k návrhu technické novely nařízení č. 11/2014 Sb. hlavního města Prahy, kterým se stanovují obecné požadavky na využívání území a technické požadavky na stavby v hlavním městě Praze („Pražské stavební předpisy.
Předkládá: Mgr. Rejchrtová

32. Návrh k zaujetí stanoviska Rady městské části Praha 4 k žádosti o úplatný převod stavby bez č.p. – rampy na pozemku parc.č. 3120 v katastrálním území Nusle.
Předkládá: Mgr. Rejchrtová

33. Návrh k zajištění vyvěšení tibetské vlajky na budovách Úřadu městské části Praha 4.
Předkládá: tajemník

34. Návrh k uzavření smlouvy o spolupráci mezi městskou částí Praha 4 a Ústavem pro studium totalitních režimů, se sídlem Siwiecova 2, 130 00 Praha 3, IČ: 75112779.
Předkládá: Bc. Hroza

35. Návrh k uzavření smlouvy o vytvoření díla slovesného  a o poskytnutí licence k jeho užití mezi městskou částí Praha 4 a Mgr. T. J., bytem Italská XX, 120 00 Praha 2.
Předkládá: Bc. Hroza

36. Návrh k  předání movitého majetku k hospodaření Základní škole, Praha 4, Plamínkové 2  a Základní škole, Praha 4, Jižní IV., 10, s účinností od 15. 3. 2015.
Předkládá: Mgr. Kotvová

37. Návrh ke jmenování ředitele Základní školy a Mateřské školy, Praha 4, Ohradní 49 na základě výsledku konkursního řízení.
Předkládá: Mgr. Kotvová
materiál byl stažen

38. Návrh ke stanovení výše platů některých ředitelů základních škol zřizovaných městskou částí Praha 4 v souvislosti s aktualizací Pravidel pro stanovení platu a poskytování odměn ředitelům škol zřizovaných městskou částí Praha 4.
Předkládá: Mgr. Kotvová

39. Návrh ke schválení podání žádostí o dotace a financování projektů – „Snížení energetické náročnosti objektu MŠ Fillova, Praha 4“ a „Separace bioodpadu v MČ Praha 4 – II. etapa“.
Předkládá: Mgr. Kotvová
materiál na 3. zastupitelstvo

40. Návrh ke schválení odůvodnění významné veřejné zakázky „Zajištění externího správce, tj. outsourcing informačních technologií a služeb“ v souladu s ustanovením § 156 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění.
Předkládá: tajemník
materiál na 3. zastupitelstvo

41. Návrh ke jmenování Mgr. Evy Šimkové, koordinátorem místní Agendy 21 a ke jmenování Ing. Jiřího Bodenlose odpovědným politikem místní Agendy 21.
Předkládá: starosta
materiál na 3. zastupitelstvo

42. Návrh na prodej bytové jednotky č. 1255/12 v domě č. p. 1255,  Nad Jezerkou č.o. 1 na pozemku parc. č. 2035, k.ú. Nusle – zařazené  ve 4c) vlně privatizace bytového fondu, jejím nájemcům
Předkládá: starosta
materiál na 3. zastupitelstvo

43. Návrh k prodeji části pozemku parc. č. 1285/74 označené dle GP č. 2570-28/2014 jako pozemek parc. č. 1285/174, vše v k. ú. Krč.
Předkládá: starosta
materiál na 3. zastupitelstvo

44. Návrh k prodeji pozemku parc. č. 2267 v katastrálním území Nusle.
Předkládá: starosta
materiál na 3. zastupitelstvo

45. Návrh k „Petici proti výstavbě Administrativního centra Budějovická a za odkup pozemků MČ Praha 4 a hl.m. Praha“.
Předkládá: Mgr. Rejchrtová
materiál na 3. zastupitelstvo

46. Návrh programu 3. zasedání Zastupitelstva mětské části Praha 4 dne 11. 3. 2015.
Předkládá: starosta

47. Různé

48. Návrh ke schválení výběru dodavatelů na dodávku: 35 kusů notebooků pro členy Zastupitelstva městské části Praha 4 s dodavatelem AutoCont CZ, a.s., sídlem Hornopolní 34, 702 00 Ostrava, IČ: 47676795 a 10 kusů tabletů pro členy Zastupitelstva městské části Praha 4 s dodavatelem YOUR SYSTEM, spol. s r.o., sídlem Türkova 231/5, 149 00 Praha 4, IČ:00174939.
Předkládá: tajemník

Vytisknout