Program 6. zasedání Rady městské části Praha 4 dne 20. 2. 2015

P R O G R A M

6. zasedání Rady MČ Praha 4 dne 20. 2. 2015

1. Návrh k  předání movitého majetku k hospodaření Mateřské škole, Praha 4, Na Chodovci 2540, s účinností od 1. 3. 2015.
Předkládá: Mgr. Kotvová

2. Návrh k zajištění zápisu dětí do mateřských škol zřizovaných městskou částí Praha 4 pro školní rok 2015/2016.
Předkládá: Mgr. Kotvová

3. Návrh ke změně zápisu Základní školy, Praha 4, Školní 700 v rejstříku škol a školských zařízení, z důvodu zvýšení kapacity školského zařízení  pro zájmové vzdělávání – školní družiny, dle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů,  s účinností od 1.9.2015.
Předkládá: Mgr. Kotvová

4. Návrh k rozpočtu městské části Praha 4 na rok 2015.
Předkládá: starosta

5. Návrh k uzavření nájemních smluv na pronájem volných bytů ve smyslu „Závazného postupu při pronajímání bytů v domech ve vlastnictví (spoluvlastnictví) hl.m. Prahy svěřených městské části Praha 4“.
Předkládá: starosta

6. Návrh k rozhodnutí o bytových případech.
Předkládá: starosta

7. Návrh na poskytnutí slevy 20% z nájemného na období od 1.1.2015 do doby odstranění závady pro nájemce bytu č. 1 v domě Kotorská 1591/5, Praha 4, k.ú. Nusle, z důvodu zhoršené kvality bydlení.
Předkládá: starosta
materiál byl stažen

8. Návrh k žádosti J. Č. na realizaci záměru odkupu společných půdních prostor v bytovém domě na adrese 5. Května xx, Praha 4 – Nusle, za účelem realizace výstavby půdní vestavby.
Předkládá: starosta

9. Návrh k uzavření dodatků k nájemním smlouvám na pronájem nebytových prostor – garáží v bytovém domě čp. 1372, Baarova 33, Praha 4, katastrální území Michle.
Předkládá: starosta

10. Návrh na uzavření dodatku č. 3 k nájemní smlouvě na pronájem nebytového prostoru č. 200 v domě čp. 43, Branická č.or. 55, Praha 4, katastrální území Braník, s Ústavem sociálních služeb v Praze 4, přísp. org., IČ 70 88 61 99.
Předkládá: starosta

11. Návrh k uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě na pronájem nebytové jednotky č. 46/301 v bytovém domě čp. 46, Podolské nábřeží 20, Praha 4, katastrální území Podolí a návrh k uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě na pronájem nebytové jednotky č. 513/802 v bytovém domě čp. 513, Nuselská 76, Praha 4, katastrální území Michle, se společností MAXXCATERING s.r.o., IČ 03276805.
Předkládá: starosta

12. Návrh ke zrušení usnesení RMČ Praha 4 č. 24R-1152/2014 ze dne 3.9.2014, týkající se souhlasu MČ Praha 4 jako člena Společenství vlastníků jednotek Michelská 21/61, Praha 4, k.ú. Michle, s výběrem zhotovitele revitalizace domu Michelská 21/61, Praha 4 – Michle.
Předkládá: starosta

13. Návrh k uzavření smlouvy o výpůjčce části pozemku se Společenstvím SVJ Údolní 1103/1104 a společností UDOL s.r.o., ve věci revitalizace stanoviště kontejnerů.
Předkládá: starosta

14. Návrh k uzavření smlouvy o výpůjčce části pozemku se Společenstvím vlastníků jednotek Michle čp. 1205 a 1206 a Ing. K. Č., spoluvlastníkem domu Batelovská xx, Praha 4, PSČ 140 00, ve věci revitalizace stanoviště kontejnerů.
Předkládá: starosta

15. Návrh k uzavření smlouvy o výpůjčce části pozemku parc. č. 1250/25 v k.ú. Krč se Společenstvím vlastníků Herálecká IV. 964 a 1584 Praha, ve věci revitalizace stanoviště kontejnerů.
Předkládá: starosta

16. Návrh k uzavření smlouvy o výpůjčce části pozemku parc. č. 1588/2 v k.ú. Krč s TRIDOMS společenství vlastníků jednotek, ve věci revitalizace stanoviště kontejnerů.
Předkládá: starosta

17. Návrh k uzavření smlouvy o výpůjčce části pozemku se Společenstvím vlastníků jednotek Michle 1258, ve věci revitalizace stanoviště kontejnerů.
Předkládá: starosta

18. Návrh k pronájmu části pozemku parc. č. 5721/31 v katastrálním území Záběhlice.
Předkládá: starosta

19. Návrh k uzavření dodatku č. 7 ke smlouvě o nájmu uzavřené dne 13.5.1996, ve znění pozdějších dodatků – pozemek parc. č. 2869/166 se stavbou č.p. 1282 a pozemek parc. č. 2869/167 se stavbou č.p. 1281, ulice Štúrova, vše katastrální území Krč, Praha 4.
Předkládá: starosta

20. Návrh ke zveřejnění záměru prodeje pozemku parc. č. 1007 v katastrálním území Nusle.
Předkládá: starosta

21. Návrh k vydání bezdůvodného obohacení SK OAZA Praha získaného užíváním pozemků ve vlastnictví hl. m. Prahy svěřených do správy městské části Praha 4 bez právního důvodu v období od 15. 2. 2013 do 31. 12. 2014.
Předkládá: starosta

22. Návrh k rozhodnutí jediného akcionáře společnosti 4-Energetická, a.s. se sídlem Praha 4, Táborská 350/32, PSČ 140 45, IČ 28550901 o určení auditora pro ověření řádné účetní závěrky za rok 2014 sestavené společností 4-Energetická, a.s.
Předkládá: starosta

23. Návrh k uzavření dodatku č. 2 ke Smlouvě o Roznášce informačních materiálů uzavřené dne 16. 4. 2010 mezi městskou částí Praha 4 a Českou poštou, s.p., IČ: 47114983, se sídlem Politických vězňů 909/4, 225 99 Praha 1, týkající se změny obsahu přílohy č. 2 - Seznam specifikovaných zakázek ke smlouvě.
Předkládá: starosta

24. Informace o plánu kontrolních výkonů prováděných organizačními jednotkami ÚMČ Praha 4 v roce 2015.
Předkládá: tajemník

25. Návrh k výroční zprávě podle § 18 zákona zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, za rok 2014.
Předkládá: tajemník

26. Návrh na odpis pohledávek – smluvních pokut evidovaných u České pošty, s. p., IČ 47114983, za pozdní platby za nebytový prostor v domě čp. 322, Podolská 21, Praha 4, katastrální území Podolí a nebytový prostor v domě a čp. 750, Jiskrova 5, Praha 4, katastrální území Braník.
Předkládá: starosta
materiál na 3. zastupitelstvo
materiál byl stažen

27. Návrh k prodeji části pozemku parc. č. 1231 označené dle GP č. 2619-206/2014 jako pozemek parc. č. 1231/2, vše v katastrálním území Krč.
Předkládá: starosta
materiál na 3. zastupitelstvo

28. Návrh k prodeji pozemku parc. č. 1982 v katastrálním území Michle.
Předkládá: starosta
materiál na 3. zastupitelstvo

29. Návrh ke společnému prodeji pozemků parc. č. 234/3 a parc. č. 236/2, oba v katastrálním území Michle.
Předkládá: starosta
materiál na 3. zastupitelstvo

30. Návrh k prodeji pozemku parc. č. 1178/1 v katastrálním území Krč.
Předkládá: starosta
materiál na 3. zastupitelstvo

31. Návrh k prodeji části pozemku parc. č. 1588/2 označené dle GP č. 2569-27/2014 jako pozemek parc. č. 1588/117, vše v katastrálním území Krč.
Předkládá: starosta
materiál na 3. zastupitelstvo

32. Různé.

33. Návrh k uzavření Dohody o spolupráci při řešení projektu „Práce s odpady a recyklace nás baví“ mezi MČ Praha 4 a EKO-KOM, a.s.
Předkládá: Ing. Bodenlos

34. Návrh k žádosti D. K. o vypořádání nákladů na změnu předmětu nájmu bytu č. x na adrese Michelská xx, Praha 4, k.ú. Michle.
Předkládá: starosta

35. Návrh k žádosti společnosti Virgo s.r.o., IČ 61857947, o prominutí smluvních pokut a úroků z prodlení za pozdní platby nájemného a služeb za nebytový prostor v domě čp. 785, Na Klaudiánce 30, Praha 4, katastrální území Podolí.
Předkládá: starosta
materiál na 3. zastupitelstvo

36. Návrhk žádosti společnosti PKC Praha spol. s r.o., IČ 61467413, o prominutí smluvních pokut za pozdní platby nájemného a služeb za nebytový prostor v domě čp. 761, Podolská 112, Praha 4, katastrální území Podolí
Předkládá: starosta

37. Návrh ke změně přílohy č. 2 usnesení Rady MČ Praha 4 č.51R-1518/2009 ze dne 9. 12. 2009 spočívající v rozšíření předmětu nájmu a v úpravě výše nájemného.
Předkládá: tajemník

38. Návrh k doplnění otevřeného seznamu dodavatelů městské části Praha 4.
Předkládá: tajemník

39. Návrh k návrhu obecně závazné vyhlášky, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 55/2000 Sb. HMP, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy, ve znění pozdějších předpisů.
Předkládá: PhDr. Kučera

40. Návrh k rozhodnutí o námitkách stěžovatelů YOUR SYSTEM, spol. s r.o. a T-Mobile Czech Republic a.s. proti rozhodnutí zadavatele o vyloučení uchazeče a následném zrušení zadávacího řízení, vedeného v užším řízení podle § 21 odst. 1 písm. b) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, k zadání nadlimitní významné veřejné zakázky na služby, spočívající v zajištění externího správce, tj. outsourcing informačních technologií a služeb („Zajištění externího správce, tj. outsourcing informačních technologií a služeb“).
Předkládá: tajemník

Vytisknout