Program 5. zasedání Rady městské části Praha 4 dne 9. 3. 2016

P R O G R A M 

5. zasedání Rady MČ Praha 4 dne 9. 3. 2016


1. Návrh k pronájmu volných bytů ve smyslu „Závazného postupu při pronajímání bytů v domech ve vlastnictví (spoluvlastnictví) hl.m. Prahy svěřených městské části Praha 4“.

Předkládá: Mgr. Zicha

2. Návrh k pronájmu bytů a k rozhodnutí o bytovém případu ve smyslu „Závazného postupu při pronajímání bytů v domech ve vlastnictví (spoluvlastnictví) hl.m. Prahy svěřených městské části Praha 4“,  v objektech základních a mateřských škol.
Předkládá: Mgr. Zicha


3. Návrh k rozhodnutí o bytových případech.

Předkládá: Mgr. Zicha

4. Návrh k ukončení nájmů bytů výpovědí a k podání žalob na vyklizení bytu.

Předkládá: Mgr. Zicha

5. Návrh na zveřejnění záměru prodeje volné bytové jednotky č. 727/26 v domě na adrese Adamovská 727/5, Praha 4 – Michle, včetně ideálního spoluvlastnického podílu na společných částech domu a ideálního podílu na zastavěném pozemku.

Předkládá: Mgr. Zicha

6. Návrh na zveřejnění záměru prodeje volné bytové jednotky č. 230/1 v domě na adrese Závišova 230/12, Praha 4 – Nusle, včetně ideálního spoluvlastnického podílu na společných částech domu a včetně ideálního podílu na zastavěném pozemku.

Předkládá: Mgr. Zicha

7. Návrh k žádosti nájemce bytu č. x v domě Krchlebská xx, Praha 4, katastrální území Krč, o poskytnutí slevy.

Předkládá: Mgr. Zicha

8. Návrh k žádosti paní L. W. o snížení nájemného za pronájem bytu č.  xx, Viktorinova xx, Praha 4, katastrální území Nusle.
Předkládá: Mgr. Zicha

9. Návrh k žádosti o uzavření splátkové dohody, o prominutí poplatku z prodlení, o odložení splatnosti plateb, o prominutí skladného.
Předkládá: Mgr. Zicha

10. Návrh k pronájmu nebytového prostoru č. 804 v domě č. p. 414, ul. Mečislavova 11, katastrální území Nusle, Praha 4.
Předkládá: Mgr. Zicha

11. Návrh k uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě ze dne 10. 11. 2015 na pronájem nebytového prostoru č. 301 v domě č. p. 150, ul. Nuselská 33, katastrální území Nusle, Praha 4.

Předkládá: Mgr. Zicha

12. Návrh k uzavření dodatku č. 2 k nájemní smlouvě na pronájem nebytového prostoru - jednotky č. 373/802 v domě čp. 373, Na Kolejním statku 5, Praha 4, katastrální území Michle.
Předkládá: Mgr. Zicha

13. Návrh k uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě č. 2015/1015/OOM/ZST uzavřené dne 11. 12. 2015 se společností Metropolitní odborná umělecká střední škola Praha 4 s.r.o., IČ: 256 38 530 na pronájem nebytového prostoru v objektu č.p. 1282, Štúrova 12, katastrální území Krč, Praha 4.
Předkládá: Mgr. Zicha

14. Návrh na výpověď nájemních smluv na pronájem nebytových prostor č. 802 a 803 v domě čp. 1065, Jivenská 10, Praha 4, katastrální území Michle, Mgr. K. P., IČ 880 19 926.
Předkládá: Mgr. Zicha

15. Návrh na ukončení nájemní smlouvy na pronájem nebytového prostoru – jednotky č. 785/301 v domě čp. 785, Na Klaudiánce 30, Praha 4, katastrální území Podolí, uzavřené se společností Virgo s.r.o., IČ 618 57 947, dohodou.
Předkládá: Mgr. Zicha

16. Návrh ke změně usnesení č. 1R-18/2016 ze dne 13. 1. 2016 na pronájem nebytových prostor - celého 2.NP - v objektu č.p. 1683, Na Strži 40, Praha 4, katastrální území Krč, společnosti GYM Prag, s.r.o., IČ: 289 24 428 a ke schválení znění smlouvy o smlouvě budoucí o nájmu a o stavebních úpravách nebytových prostor a smlouvy nájemní.
Předkládá: Mgr. Zicha

17. Návrh ke zrušení usnesení Rady MČ Praha 4 č. 29R-1239/2015 ze dne 16.12.2015 a k uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě č. 2015/0964/OOM/ZST uzavřené dne 7. 12. 2015 s N. M., IČ: 041 78 211 na pronájem nebytového prostoru v objektu č.p. 1281, Štúrova 10, katastrální území Krč, Praha 4.
Předkládá: Mgr. Zicha

18. Návrh k uzavření dodatku č. 1 v úplném znění k nájemní smlouvě ze dne 20. 6. 2002 na pronájem nebytového prostoru č. 801 – garáže (pravá část dvougaráže) – v objektu bez č.p./č.e., na pozemku parc. č. 1041/2, katastrální území Nusle, Praha 4, (ve dvoře domu Viktorinova 1210/8, katastrální území Nusle, Praha 4).
Předkládá: Mgr. Zicha

19. Návrh k odpisu pohledávky ve výši 95 Kč za společností Kachliarstvo a krby s.r.o., IČ 36018881.
Předkládá: Mgr. Zicha

20. Návrh k souhlasu s uzavřením nájemní smlouvy na pronájem části fasády domuč.p. 798, 5. května 62, katastrální území Nusle, Praha 4 za účelem umístění stavby pro reklamu.
Předkládá: Mgr. Zicha

21. Návrh k udělení souhlasu k podnájmu pozemku parc. č. 3144/18 se stavbou č.p. 1752, Točitá 40 a pozemků parc. č. 3144/17, parc. č. 3142/5, parc. č. 3147/3, parc. č. 3145/9 a parc. č. 3146/5, vše katastrální území Krč, Praha 4.
Předkládá: Mgr. Zicha

22. Návrh k uzavření nájemní smlouvy o pronájmu pozemku parc. č. 700/96 v katastrálním území Michle.
Předkládá: Mgr. Zicha

23. Návrh k pronájmu pozemku parc. č. 2848/874, zastavěná plocha a nádvoří, se stavbou č.p. 3304, Malovická 2 a pozemku parc. č. 2848/284, ostatní plocha, zeleň, vše katastrální území Záběhlice, Praha 4.
Předkládá: Mgr. Zicha

24. Návrh k uzavření smlouvy o zřízení věcného břemenek tíži pozemku parc. č. 2612/150 v  katastrálním území Braník.
Předkládá: Mgr. Zicha

25. Návrh k uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene k tíži pozemků parc. č. 1178/2 a parc. č. 1178/3 v katastrálním území Michle.
Předkládá: Mgr. Zicha

26. Návrh k uzavření dodatku č. 6 ke smlouvě o zajištění výroby novin MČ Praha 4 – Tučňák ze dne 5.11. 2007 mezi městskou částí Praha 4 a Strategic Consulting s.r.o., IČ: 257 92 920, se sídlem Pod Rapidem 10, 100 00 Praha 10 – Vinohrady.
Předkládá: Mgr. Zicha

27. Návrh vyjádření městské části Praha 4 k návrhu Nařízení hl. m. Prahy, které nahradí stávající nařízení č.11/2007, kterým se vymezují oblasti hlavního města Prahy, ve kterých lze místní komunikace nebo jejich určené úseky užít za cenu sjednanou v souladu s cenovými předpisy, ve znění pozdějších předpisů; k ceníku parkovacích oprávnění v zónách placeného stání pro oblast celých městských částí schváleného 9.2.2016 usnesením č. 244 Radou hl. m. Prahy a Metodice pro vydávání parkovacích oprávnění do zóny placeného stání v Hl. m. Praze; k projektu zón placeného stání na území MČ Praha 4 včetně jeho organizačního a ekonomického zajištění.
Předkládá: starosta

28. Návrh k  uzavření dodatku č. 4 ke smlouvě o pachtu zařízení tepelného hospodářství č. 2015/0719/OOM/STAR uzavřené dne 1.9.2015, ve znění pozdějších dodatků, se společností 4-Energetická, a.s., IČ: 285 50 901.
Předkládá: starosta

29. Návrh k zahájení zadávacího řízení podle § 21 odst. 1 písm. b) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, vedeného v užším řízení, k zadání podlimitní veřejné zakázky na stavební práce spočívající v realizaci stavební úpravy školní kuchyně z hlediska dispozičně stavebních a provozních úprav a oprav, včetně veškerých zdravotně technických instalací (voda, plyn, kanalizace, elektro, VZT, chlazení) a rekonstrukce technologicky gastronomického vybavení kuchyně ZŠ Filosofská 1166/3, parc. č. 2612/79, k.ú. Braník („ZŠ Filosofská 1166/3, Praha 4 - k.ú. Braník – rekonstrukce školní kuchyně“), odesláním oznámení o zahájení zadávacího řízení k uveřejnění ve věstníku veřejných zakázek.
Předkládá: Ing. Kovářík

30. Návrh k úpravě platu paní Ing. Evy Tylové, vedoucí odboru kanceláře starosty.
Předkládá: tajemník

31. Návrh k zaujetí stanoviska městské části Praha 4 k návrhu Strategického plánu hl. m. Prahy - aktualizace 2016.
Předkládá: Mgr. Rejchrtová

32. Návrh k zaujetí stanoviska městské části Praha 4 k úplatnému převodu pozemku parc.č. 2301/1 a v katastrálním území Nusle.
Předkládá: Mgr. Rejchrtová

33. Návrh k zaujetí stanoviska městské části Praha 4 k zveřejnění posudku podle § 9 a doplněné dokumentace vlivů na životní prostředí podle § 8 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, k záměru: „Riverpark Modřany, Praha 12“.
Předkládá: Mgr. Rejchrtová

34. Návrh k zaujetí stanoviska městské části Praha 4 k žádosti o úplatný převod části pozemku parc.č. 2936/1 v katastrálním území Braník.
Předkládá: Mgr. Rejchrtová

35. Návrh k zaujetí stanoviska městské části Praha 4 k žádosti o pronájem části pozemku parc.č. 3221 v katastrálním území Michle.
Předkládá: Mgr. Rejchrtová

36. Návrh k doplnění otevřeného seznamu dodavatelů městské části Praha 4.
Předkládá: tajemník

37. Návrh  ke zprávě o provedené inventarizaci majetku a závazků MČ Praha 4 a ve všech příspěvkových organizacích k 31. 12. 2015.

Předkládá: tajemník

38. Návrh k uzavření smlouvy o partnerské spolupráci mezi městem Snina, Slovenská republika a Městskou částí Praha 4, Česká republika.

Předkládá: starosta
materiál na 14. zastupitelstvo
projednávání materiálu bylo přerušeno


39. Návrh k nabídce Ing. V. U., nar. xx, bytem Hlavní xx, Praha 4 na úplatné nabytí stavby bez čp/če, garáže, na pozemku parc. č. 1921/21, katastrální území Braník, Praha 4.
Předkládá: Mgr. Zicha

40. Návrh k odnětí pozemků parc. č. 346/28 a 346/64, oba v katastrálním území Braník ze správy městské části Praha 4.
Předkládá: Mgr. Zicha
materiál na 14. zastupitelstvo

41. Různé.

42. Návh k uzavření Smlouvy o dílo na odstranění havárie zborcené opěrné zdi a sesuvy půdy na pozemku par.č.2784, k.ú. Michle, u bytového domu U plynárny 63/427, Praha 4 – Michle.
Předkládá: Mgr. Zicha

43. Návrh k uzavření smlouvy o výpůjčce elektromobilu značky Volkswagen UP mezi Pražskou energetikou, a.s., sídlem Na Hroudě 1492/4, 100 05 Praha 10, IČ:60193913 a městskou částí Praha 4, sídlem Antala Staška 2059/80b, 146 00 Praha 4, IČ:00063584.
Předkládá: tajemník

44. Návrh ke jmenování pana JUDr. Pavla Šimice, vedoucího odboru právního a Ing. Evy Tylové, vedoucí odboru kanceláře starosty, zastupováním Ing. Hany Englové, vedoucí odboru kanceláře tajemníka, zástupce tajemníka ÚMČ Praha 4, v době dovolené, nemoci a při tajemníkově a její nepřítomnosti v zaměstnání z jiného důvodu.
Předkládá: tajemník

45. Návrh k zahájení zadávacího řízení podle § 21 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, vedeného v otevřeném řízení k zadání nadlimitní veřejné zakázky na služby spočívající v zajištění dodavatele pro obměnu a optimalizaci tiskových a reprografických služeb na pracovištích Úřadu městské části Praha 4 („Outsourcing tiskových služeb pro městskou část Praha 4“), odesláním oznámení o zahájení zadávacího řízení k uveřejnění do věstníku veřejných zakázek.
Předkládá: Z. Pokorný

46. Návrhk pronájmu pozemku parc. č. 1504, zastavěná plocha a nádvoří, se stavbou č.p. 411, Branická 63, katastrální území Braník, Praha 4.
Předkládá: Mgr. Zicha

Vytisknout