Program 40. zasedání Rady městské části Praha 4 dne 21. prosince 2011

1. Návrh k uzavření nájemních smluv na pronájem volných bytů v domech s pečovatelskou službou, ve smyslu „Závazného postupu při pronajímání bytů v domech s pečovatelskou službou městské části Praha 4“
Předkládá: p. Caldr

2. Návrh k rozhodnutí o bytovém případu v objektu mateřské školy
Předkládá: p. Caldr

3. Návrh na poskytnutí slevy 10% z nájemného na období od 1. 10. 2011 do 31. 12. 2011 pro nájemce bytu č. x v domě č. p. xxx, Krčská xx, Praha 4, k. ú. Krč, paní M. S. z důvodu zhoršené kvality bydlení nezaviněné nájemcem
Předkládá: p. Caldr

4. Návrh k návrhu na využití možnosti jednostranného zvyšování nájemného z bytů v domech ve vlastnictví hl. m. Prahy svěřených do správy MČ Praha 4 podle zákona č. 107/2006 Sb.
Předkládá: p. Caldr

5. Návrh k uzavření dohody o dalším členském vkladu člena družstva Parkovací dům Jílovská, družstvo,
IČ: 24804100
Předkládá: p. Caldr

6. Návrh na zveřejnění záměru prodeje volné bytové jednotky č. 190/2 na adrese Bělehradská 190/8,
Praha 4 – Nusle, včetně ideálního spoluvlastnického podílu na společných částech domu a včetně ideálního podílu na zastavěném pozemku
Předkládá: p. Caldr

7. Návrh na zveřejnění záměru prodeje volné bytové jednotky č. 1359/33 na adrese Čestmírova 1359/27, Praha 4 – Nusle, včetně ideálního spoluvlastnického podílu na společných částech domu a  včetně ideálního podílu na zastavěném  pozemku
Předkládá: p. Caldr

8. Návrh na zveřejnění záměru prodeje volné bytové jednotky č. 1359/7 na adrese Čestmírova 1359/27, Praha 4 – Nusle, včetně ideálního spoluvlastnického podílu na společných částech domu a  včetně ideálního podílu na zastavěném  pozemku
Předkládá: p. Caldr

9. Návrh k udělení souhlasu k podnájmu nebytových prostor v objektu č.p. 250, Boleslavova 1, k.ú. Nusle
Předkládá: p. Caldr
materiál byl stažen

10. Návrh uzavření dodatku č. 2 k nájemní smlouvě č. 1332/08/NAJE/OMO/ZST ze dne 28. 11. 2008, ve znění dodatku č. 1, na pronájem nebytových prostor v objektu č. p. 1683, Na Strži 40, k. ú. Krč s L. Šindelářem, místem podnikání Vlnitá 4/26, Praha 4, IČ: 17024081
Předkládá: p. Caldr

11. Návrh k pronájmu garáží v ulici U Ledáren, k. ú. Braník, Hornokrčská, k. ú. Krč a k pronájmu garážových stání v ulici Točitá, k. ú. Krč
Předkládá: p. Caldr

12. Návrh uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě č. 1662/09/P/PRON/OBYP/ZST ze dne 13. 11. 2009 na pronájem části stěny objektu č. p. 853, 5. května 29, k. ú. Nusle se společností Super poster, s.r.o., IČ: 25063723
Předkládá: p. Caldr

13. Návrh k uzavření kupní smlouvy a dohody o započtení se společností Andelapartments s.r.o., IČ: 28544919
Předkládá: p. Caldr
materiál byl stažen

14. Návrh k dohodám o narovnání - spol. 4-Majetková, a. s., TOMMI-holding, spol. s r. o. a ELSICO, spol. s r. o.
Předkládá: p. Caldr

15. Návrh k dodatkům k nájemní smlouvě, ke smlouvě o zajištění havarijní služby a ke smlouvě o zajištění provádění kontrol, revizí a technických prohlídek objektů se 4-Majetkovou, a. s.
Předkládá: p. Caldr

16. Návrh k poskytnutí účelově určeného finančního daru ve výši 10 000,- Kč občanskému sdružení Lata – Programy pro ohroženou mládež, občanské sdružení, se sídlem Senovážné nám. 24, Praha 1 – Nové Město,
IČ: 60447800 a k uzavření darovací smlouvy
Předkládá: pí Staňková

17. Návrh na realizaci soutěže pro ZŠ ve sběru použitých mobilů konané v lednu 2012
Předkládá: Ing. Bodenlos

18. Návrh ke zrušení usnesení č. 38R-1044/2011 ze dne 23. 11. 2011, jímž Rada MČ Praha 4 rozhodla uzavřít smlouvu o dílo jako zadavatel veřejné zakázky malého rozsahu pod názvem „Oprava chodníku v ulici Hurbanova 1189“, dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů o výběru nejvhodnější nabídky společnosti Pražská plynárenská Servis distribuce a.s., IČ: 47116471, se sídlem Praha 4, U Plynárny 1450/2a, PSČ 140 00, za cenu 97 876 Kč bez DPH, DPH 19 575,20 Kč, cena s DPH 117 451,20 Kč
Předkládá: Ing. Bodenlos

19. Návrh k návrhu nařízení, kterým se mění vyhláška č. 5/1968 Sb., o prohlášení chráněných přírodních výtvorů v Praze a jejich ochranných pásem
Předkládá: Ing. Bodenlos

20. Návrh k poskytnutí peněžitých darů za přínos k rozvoji městské části Praha 4
Předkládá: starosta

21. Návrh k návrhu úprav v oblasti příspěvku na provoz ZŠ a MŠ na rok 2011
Předkládá: starosta

22. Návrh k uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. SML/2011/0919/OSIO ze dne 26. 10. 2011 na provedení stavebních prací akce „Rekonstrukce školního atletického hřiště  ZŠ Horáčkova 1100, Praha 4“
Předkládá: starosta

23. Návrh k uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. SML/2011/0858/OSIO ze dne 26. 9. 2011 uzavřené podle
§ 536 a násl. zák. č. 513/1991 Sb. obchodní zákoník ve znění pozdějších předpisů a dle usnesení Rady MČ Praha 4 č. 31R-829/2011 ze dne 14. 9. 2011 na realizaci akce „Výměna oken a dveří v bytovém objektu Marie Cibulkové 448/17, Praha 4, k. ú. Nusle“
Předkládá: starosta

24. Návrh k uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. SML/2011/0481/OSIO ze dne 31. 5. 2011 uzavřené podle
§ 536 a násl. zák. č. 513/1991 Sb. obchodní zákoník ve znění pozdějších předpisů a dle usnesení Rady MČ Praha 4 č. 17R-401/2011 ze dne 18. 5. 2011 na realizaci akce „Dodávka a instalace nového osobního výtahu včetně rekonstrukce schodišťového prostoru v objektu DPS Branická 65/46, Praha 4, k. ú. Braník“
Předkládá: starosta

25. Návrh k uzavření dodatku č.2  ke  smlouvě  o  dílo č. SML/2011/0311/OSIO se společností PM6, s.r.o.  na zhotovení  revize projektových dokumentací a dodávky souvisejících prací pro akci: „Revitalizace bývalého kina Kosmos, Novodvorská 1013, Praha 4, k.ú.Lhotka“
Předkládá: starosta

26. Návrh k zadání veřejné zakázky na realizaci akce „Sanace vlhkosti nebytového prostoru v bytovém objektu Na Dolinách 524/40, Praha 4, k. ú. Podolí“
Předkládá: starosta

27. Návrh k zaujetí stanoviska městské části Praha 4 k navržené úpravě územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy č. U 1028 v k. ú. Michle. Navržená úprava č. U 1028 v k. ú. Michle se týká části území vymezené ulicemi U Plynárny a Chodovská
Předkládá: starosta

28. Návrh k uzavření kupní smlouvy se společností 4-Majetková, a. s., IČ: 28477456 o prodeji movitých věcí v majetku městské části Praha 4
Předkládá: tajemník

29. Návrh k uzavření kupní smlouvy na dodávku 15 koncových stanic a tiskáren pro odbor sociální Úřadu MČ Praha 4 mezi společností NESS Czech s.r.o., se sídlem Praha 4, V Parku 2335/20, PSČ 148 00, IČ: 45786259 a městskou částí Praha 4, Antala Staška 2059/80b, Praha 4, IČ: 00063584
Předkládá: tajemník

30. Návrh na uzavření smlouvy na ostrahu v 1. NP Úřadu MČ Praha 4, Antala Staška 2059/80b, Praha 4 mezi Jánem Antolíkem, Praha 4 - Michle, Ohradní 1341/17, IČ: 76216870 a městskou částí Praha 4, Antala Staška 2059/80b, 140 46 Praha 4, IČ: 00063584
Předkládá: tajemník
materiál byl stažen

31. Informace o obdržení certifikátu společenské odpovědnosti samosprávnému celku MČ Praha 4 a propůjčení značky ekologické firmy společností ASEKOL s.r.o.
Předkládá: Ing. Bodenlos

32. Informace - kontrola úkolů ze zápisů ze zasedání Rady městské části Praha 4

33. Informace - dopisy adresované Radě městské části Praha 4

34. Různé

35. Návrh k ukončení nájmu bytu výpovědí a k podání žaloby na vyklizení bytu
Předkládá: p. Caldr

36. Návrh k udělení souhlasu s provedením oprav nad rámec drobných oprav a obvyklé údržby společnosti
4-Majetková, a. s., IČ: 28477456 – Novodvorská 435/153, k. ú. Lhotka
Předkládá: p. Caldr

37. Návrh k novelizaci Závazného postupu při pronajímání bytů v domech ve vlastnictví (spoluvlastnictví) hlavního města Prahy svěřených městské části Praha 4, schváleného usnesením Rady městské části Praha 4 č. 23R-1017-2001 ze dne 27. 11. 2001 včetně jeho pozdějších doplňků a usnesením Rady městské části Praha 4 č. 4R-86/2007 ze dne 14. 3. 2007 a usnesením Rady městské části Praha 4 č. 8R-239 /2008 ze dne 5. 3. 2008 a usnesením Rady městské části Praha 4 č. 46R-1297/2008 ze dne 12. 11. 2008 a usnesením Rady městské části Praha 4 č. 19R-458/2009 ze dne 29. 4. 2009 a usnesením Rady městské části Praha 4 č. 51R-1461/2009 ze dne 9. 12. 2009, usnesením Rady městské části Praha 4 č. 9R-169/2010 ze dne 10. 3. 2010 a usnesením Rady městské části Praha 4 č. 18R-421/2011 ze dne 25. 5. 2011   
Předkládá: p. Caldr
materiál byl stažen

38. Návrh ke zveřejnění záměru prodeje objektu č. p. 1300, Jánošíkova 6 na pozemku parc. č. 2869/127 a pozemků parc. č. 2869/127, 2869/146 a 2869/147, vše k. ú. Krč
Předkládá: p. Caldr

39. Návrh k uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene k části pozemku parc. č. 2448/1 v k. ú. Nusle ve prospěch družstva Bytové družstvo Družstevní ochoz 954/56, družstvo
Předkládá: p. Caldr

40. Návrh k uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene k části pozemku parc. č. 141/5 v k. ú. Braník ve prospěch společnosti Dopravní podnik hl. m. Prahy, a. s.
Předkládá: p. Caldr   
materiál byl stažen

41. Návrh k výběru zájemce o pronájem volných prostor a k ostatním nebytovým případům
Předkládá: p. Caldr

42. Návrh k uzavření dodatku č. 11 k mandátní smlouvě mezi městskou částí Praha 4 a společností 4-Majetková, a. s.
Předkládá: p. Caldr

43. Návrh k uzavření nájemních smluv na pronájem volných bytů ve smyslu „Závazného postupu při pronajímání bytů v domech ve vlastnictví (spoluvlastnictví) hl. m. Prahy svěřených městské části Praha 4“
Předkládá: p. Caldr

44. Návrh k revokaci usnesení Rady městské části Praha 4 č. 38R-1098/2011 ze den 23. 11. 2011 a ke smluvním vztahům se společností 4-Energetická, a. s., se sídlem Táborská 350, Praha 4, IČ: 28550901
Předkládá: p. Caldr

45. Návrh k rozhodnutí o bytových případech
Předkládá: p. Caldr

46. Návrh k žádosti o vyplacení přeplatků dle výsledku opravných vyúčtování záloh na služby za období r. 2007, 2008, 2009 v domě č. p. 725 Jeremenkova 90, Praha 4
Předkládá: p. Caldr

47. Návrh ke změně funkčního schématu Úřadu městské části Praha 4 pro rok 2012
Předkládá: tajemník

48. Návrh ke schválení kulturní a osvětové akce „Čarodějnice na Centrálním parku Prahy 4“ pořádané tréninkovou kavárnou Café Na půl cesty, jejímž provozovatelem je O.s. Green Doors se sídlem Pujmanové 1219/8, Praha 4, 140 00, IČ: 60164221, DIČ: CZ60164221
Předkládá: tajemník

49. Návrh k uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č.: SML/2010/1315/OŽPAD ze dne 15. 3. 2010 se zhotovitelem společností STRABAG se sídlem Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5 na zhotovení díla představující veřejnou zakázku pod názvem „ZŠ Plamínkové – rekonstrukce sportovního areálu“ uzavřené na základě usnesení Rady MČ Praha 4 č. 29R-924/2010 ze dne 9. 8. 2010
Předkládá: tajemník

50. Návrh ke změně vzorové smlouvy o dílo a vzorové smlouvy o dílo na zhotovení projektové dokumentace a dodávky souvisejících prací
Předkládá: tajemník