Program 4. zasedání Rady městské části Praha 4 dne 24. 2. 2016

P R O G R A M

 4. zasedání Rady MČ Praha 4 dne 24. 2. 2016


1. Návrh k pronájmu volných bytů ve smyslu „Závazného postupu při pronajímání bytů v domech ve vlastnictví (spoluvlastnictví) hl.m. Prahy svěřených městské části Praha 4“.

Předkládá: Mgr. Zicha

2. Návrh k uzavření nájemních smluv na pronájem volných bytů ve smyslu „Závazného postupu při pronajímání bytů v domech ve vlastnictví (spoluvlastnictví) hl.m. Prahy svěřených městské části Praha 4“.
Předkládá: Mgr. Zicha

3. Návrh k rozhodnutí o bytových případech.
Předkládá: Mgr. Zicha

4. Návrh na zveřejněnízáměru prodeje volné bytové jednotky č. 599/6 v domě na adrese Na Dolinách 599/14, Praha 4 – Podolí, včetně ideálního spoluvlastnického podílu na společných částech domu a ideálního podílu na zastavěném pozemku.
Předkládá: Mgr. Zicha

5. Návrh na zveřejněnízáměru prodeje volné bytové jednotky č. 727/29 v domě na adrese Adamovská 727/5, Praha 4 – Michle, včetně ideálního spoluvlastnického podílu na společných částech domu a ideálního podílu na zastavěném pozemku.
Předkládá: Mgr. Zicha

6. Návrh na zveřejněnízáměru prodeje volné bytové jednotky č. 230/5 v domě na adrese Závišova 230/12, Praha 4 – Nusle, včetně ideálního spoluvlastnického podílu na společných částech domu a včetně ideálního podílu na zastavěném pozemku.
Předkládá: Mgr. Zicha

7. Návrh na zveřejněnízáměru prodeje volné bytové jednotky č. 1330/9 v domě na adrese 5. května 1330/8, Praha 4 – Nusle, včetně ideálního spoluvlastnického podílu na společných částech domu a ideálního podílu na zastavěných pozemcích.
Předkládá: Mgr. Zicha

8. Návrh na  poskytnutí slevy z nájemného na období od 5.9.2015 do 10.12.2015 pro nájemce bytů č. 1, 2, 6, 8, 9, 11, 14, 15, 18, 19 a 20 v domě Krchlebská 1888/2, Praha 4, katastrální území Krč, z důvodu zhoršené kvality bydlení.
Předkládá: Mgr. Zicha

9. Návrh k uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytování právních služeb ze dne 15.6. 2015 s advokátem Mgr. Jakubem Urbánkem, IČ 63927900, se sídlem, Hošťálkova 852/46, Praha 6 – Břevnov, PSČ 169 00.
Předkládá: Mgr. Zicha

10. Návrh k nájemním vztahům s nájemci nebytových prostor v nebytovém objektu č. p. 1594, Hvězdova, katastrální území Nusle, Praha 4.
Předkládá: Mgr. Zicha

11. Návrh k uzavření nájemní smlouvy na pronájem nebytových prostor (ordinace č. N.04) o celkové výměře 36,28 m2 umístěných v objektu č.p. 1825, Jílovská 14a (Lékařský dům Jílovská), katastrální území Braník, Praha 4.
Předkládá: Mgr. Zicha

12. Návrh k uzavření nájemní smlouvy na pronájem nebytového prostoru o celkové výměře 230,45 m2 v objektu č.p. 1013, Novodvorská 151, katastrální území Lhotka, Praha 4.
Předkládá: Mgr. Zicha

13. Návrh k uzavření nájemní smlouvy se společností FORTUNA GAME a.s., IČ: 430 03 575 na pronájem nebytového prostoru o výměře 29,90 m2 v objektu č.p. 1013, Novodvorská 151, katastrální území Lhotka, Praha 4.
Předkládá: Mgr. Zicha

14. Návrh k pronájmu nebytového prostoru č. 802 v domě č. p. 1429, ul. Maroldova 11, katastrální území Nusle, Praha 4.
Předkládá: Mgr. Zicha

15. Návrh k pronájmu nebytového prostoru - garáže v domě č. p. 1372, Baarova č. o. 33, Praha 4, katastrální území Michle.
Předkládá: Mgr. Zicha

16. Návrh k pronájmu nebytových prostor (skladu č. 006) v objektu č.p. 1683, Na Strži 40, katastrální území Krč, Praha 4, spolku Okamžik z.s., IČ 708 37 791.
Předkládá: Mgr. Zicha

17. Návrh k uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě č. 2015/1021/OOM/ZST uzavřené dne 4. 1. 2016 s Hanou Vaňkátovou, IČ: 430 83 382 na pronájem nebytového prostoru č. 700 v objektu č.p. 1282, Štúrova 12, katastrální území Krč, Praha 4.
Předkládá: Mgr. Zicha

18. Návrh k uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě č. 2016/0088/OOM/ZST uzavřené dne 10. 2. 2016 se společností ŠMEJKAL MASO s.r.o., IČ: 278 92 182 na pronájem nebytového prostoru č. 704 v objektu č.p. 1282, Štúrova 12, katastrální území Krč, Praha  4.
Předkládá: Mgr. Zicha

19. Návrh k uzavření dodatku č. 5 ke smlouvě o nájmu č. 1994/3762/OSM/NAJE/STAR uzavřené dne 29. 8. 1994, ve znění pozdějších dodatků, s CENTREM LÉČEBNÉ REHABILITACE METODOU VÁCLAVA VOJTY, IČ: 452 45 649 na pronájem nebytových prostor v objektu č.p. 1096, Horáčkova 2, katastrální území Krč, Praha 4.
Předkládá: Mgr. Zicha

20. Návrh k uzavření dodatku č. 5 k nájemní smlouvě č. 0947/05/NEBYTY/OBFM/CIZI ze dne 19. 8. 2005, ve znění pozdějších dodatků, se společností Vyšší odborná škola herecká s.r.o., IČ: 256 05 593 - pozemek parc. č. 1415 s budovou č.p. 1023, Hadovitá 7, pozemek parc. č. 1414 a pozemek parc. č. 1418/5, vše katastrální území Michle, Praha 4.
Předkládá: Mgr. Zicha

21. Návrh k pronájmu garážových stání v ulici Točitá, katastrální území Krč, Praha 4.
Předkládá: Mgr. Zicha

22. Návrh k ukončení nájemní smlouvy č. 0648/06/NEBYTY/OBFM/CIZI ze dne 16.5.2006, ve znění pozdějších dodatků, na pronájem nebytových prostor o celkové výměře 163, 24 m2 v objektu č.p. 1219, Pujmanové 8, katastrální území Krč, Praha 4.
Předkládá: Mgr. Zicha

23. Návrh ke zveřejnění změny podstatné náležitosti nájemní smlouvy č. 2012/0393/OOM/RAD ze dne 9. 5. 2012, ve znění dodatku č. 1 ze dne 21. 3. 2014, na pronájem části nebytového objektu č.p. 2930, Hlavní 114, katastrální území Záběhlice, Praha 4.
Předkládá: Mgr. Zicha

24. Návrh k uzavření dohody o postoupení práv a povinností z nájemní smlouvy na pronájem nebytového prostoru č. 301 v domě č. p. 297, Nuselská 5, katastrální území Nusle, Praha 4 a k uzavření dodatku č. 4 se společností ORRERO a.s., IČ: 63319551, se sídlem Tři Dvory 98, Litovel.
Předkládá: Mgr. Zicha

25. Návrh ke zrušení usnesení Rady MČ Praha 4 č. 2R-77/2016 ze dne 27. 1. 2016 – odkup movitého vybavení umístěného v Kulturním centru Novodvorská, Novodvorská 1013/151, katastrální území Lhotka, Praha 4 za kupní cenu 40.000 Kč bez DPH.
Předkládá: Mgr. Zicha

26. Návrh k žádosti bývalého budoucího nájemce Ester Walters, IČ 64623327, o prominutí smluvní pokuty za nedodržení termínu změny účelu užívání z bytu na nebytový prostor - kancelář, v nemovitosti č.p. 967, ul. Hodonínská 13, Praha 4, katastrální území Michle.
Předkládá: Mgr. Zicha

27. Návrh k žádosti spolku Občanské sdružení Baobab, IČ 67360670, o prominutí smluvní pokutya úroků z prodlení za pozdní úhradu nájemného a služeb za pronájem nebytového prostoru v objektu čp. 1219, ul. Pujmanové 8, Praha 4, katastrální území Krč.
Předkládá: Mgr. Zicha

28. Návrh k uzavření smlouvy o dílo na odstranění následků havárie vodovodní přípojky v objektu č.p. 1068, Rabasova 12, katastrální území, Krč, Praha 4.
Předkládá: Mgr. Zicha

29. Návrh k vyslovení souhlasu s přesahem požárně nebezpečného prostoru na pozemek parc.č. 950/17 v katastrálním území Hodkovičky.
Předkládá: Mgr. Zicha

30. Návrh k uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene k tíži pozemků parc. č 879/1, parc. č. 879/46, parc. č. 1250/54, parc. č. 1255/17, parc. č. 1255/28, parc. č. 1255/33, parc. č. 1255/36, parc. č. 1255/42, parc. č. 1256/18, parc. č. 1263/11, parc. č. 1263/21, parc. č. 1263/23, parc. č. 1263/24, parc. č. 1264/31, parc. č. 1264/54, parc. č. 1285/55, parc. č. 1285/58 a parc. č. 1285/67, vše v katastrálním území Krč.
Předkládá: Mgr. Zicha
materiál byl přerušen

31. Návrh k uzavření smlouvy o provedení stavebních úprav chodníků na částech pozemku parc. č. 2848/376 v katastrálním území Záběhlice.
Předkládá: Mgr. Zicha

32. Návrh ke zveřejnění záměru společného prodeje pozemků parc. č. 1232/2 a parc. č. 1232/3 v katastrálním území Podolí.
Předkládá: Mgr. Zicha

33. Návrh ke zveřejnění záměru prodeje pozemku parc. č. 1191/3 v katastrálním území Krč.
Předkládá: Mgr. Zicha

34. Návrh ke zveřejnění záměru prodeje pozemku parc. č. 1191/2 v katastrálním území Krč.
Předkládá: Mgr. Zicha

35. Návrh ke zveřejnění záměru prodeje části pozemku parc. č. 1254/8 v katastrálním území Krč, rozděleného dle GP č. 2715-165/2015.
Předkládá: Mgr. Zicha

36. Návrh k uzavření smlouvy o dílo se zhotovitelem SPS engineering, s. r. o., Perucká 7, 120 00  Praha 2, IČ: 45798851 na realizaci akce: „Oprava fasády, výměna oken a oprava nebytového prostoru v  bytovém objektu Svatoslavova 277/12, Praha 4, k. ú. Nusle“.
Předkládá: Ing. Kovářík

37. Návrh k uzavření smlouvy o dílo se zhotovitelem EL-EX, spol. s r. o., Milánská 410, 100 00 Praha 10, IČ: 41691121 na realizaci akce: „Oprava elektroinstalace ve společných prostorách bytového objektu Jivenská 1065/10, Praha 4, k. ú. Michle“.
Předkládá: Ing. Kovářík

38. Návrh k petici proti plánované výstavbě rodinných řadových domů v ulici Pod Klaudiánkou.
Předkládá: Mgr. Rejchrtová

39. Návrh plánu kontrolních výkonů prováděných organizačními jednotkami ÚMČ Praha 4 v roce 2016.
Předkládá: tajemník

40. Návrh ke zprávě  o vyřizování stížností, oznámení, podnětů a petic občanů evidovaných ÚMČ Praha 4 a o kontrolních výkonech provedených kontrolním odborem a organizačními jednotkami v roce 2015.
Předkládá: tajemník

41. Návrh ke zrušení usnesení č. 41R-1226/2009 ze dne 14.10.2009 a ke  vzorové nájemní smlouvě na krátkodobý pronájem sálů 301, 303 a místnosti 308 ve 3.NP a místnosti 205 ve 2.NP  Úřadu MČ Praha 4 v Táborské ulici čp.500.
Předkládá: tajemník

42. Návrh k doplnění otevřeného seznamu dodavatelů městské části Praha 4.
Předkládá: tajemník

43. Návrh k jmenování pana Ing. Martina Anděry vedoucím odboru správních agenda a stanovení platu pana Ing. Martina Anděry.
Předkládá: tajemník

44. Návrh k výroční zprávě podle § 18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, za rok 2015.
Předkládá: tajemník

45. Návrh k uzavření smlouvy o poskytování právní pomoci s JUDr. Josefem Pavelkou, advokátem.
Předkládá: starosta

46. Návrh k uzavření Dodatku č. 4 ke Smlouvě o Roznášce informačních materiálů č. 2010/517/OKAS/OSTA/STA (982807-0460/2010) ze dne 16. 4. 2010 uzavřené mezi městskou částí Praha 4 a Českou poštou, s.p., IČ: 47114983, se sídlem Politických vězňů 909/4, 225 99 Praha 1,  a týkající se změny obsahu přílohy č. 2 - Seznam specifikovaných zakázek ke Smlouvě.
Předkládá: starosta

47. Návrh k významnému navýšení počtu vozidel těžké nákladní dopravy v jižní části ulice 5. května, na Brněnské ul., na Spořilovské ul. a na Jižní spojce v oblasti Spořilova vyvolané výstavbou dalších logistických center.
Předkládá: starosta

48. Návrh ke změně obecně závazné vyhlášky hl. m. Prahy č. 13/2014 Sb., o školských obvodech základních škol, v části „Městská část Praha 4“.
Předkládá: Ing. Míth

49. Návrh k zajištění provozu v mateřských školách zřizovaných městskou částí Praha 4 v období červenec - srpen 2016 a k zajištění činnosti školských zařízení pro zájmové vzdělávání (školních družin) v období červenec - srpen 2016.
Předkládá: Ing. Míth

50. Návrh k zajištění zápisu dětí do mateřských škol zřizovaných městskou částí Praha 4 pro školní rok 2016/2017.
Předkládá: Ing. Míth

51. Návrh k prodeji volné bytové jednotky č. 798/35 na adrese 5. května 798/62, Praha 4 – Nusle, včetně ideálního spoluvlastnického podílu na společných částech domu a včetně ideálního podílu na zastavěném pozemku.

52. Návrh k prodeji volné bytové jednotky č. 853/10 na adrese 5. května 853/29, Praha 4 – Nusle, včetně ideálního spoluvlastnického podílu na společných částech domu a včetně ideálního podílu na zastavěném pozemku.
Předkládá: Mgr. Zicha
materiál na 14. zastupitesltvo

52. Návrh k prodeji volné bytové jednotky č. 853/10 na adrese 5. května 853/29, Praha 4 – Nusle, včetně ideálního spoluvlastnického podílu na společných částech domu a včetně ideálního podílu na zastavěném pozemku.
Předkládá: Mgr. Zicha
materiál na 14. zastupitesltvo

53. Návrh k prodeji id. 393/19492 pozemku parc. č. 1231/2 v katastrálním území Krč.

Předkládá: Mgr. Zicha
materiál na 14. zastupitesltvo

54. Návrh k prodeji pozemku parc. č. 2155/1 v katastrálním území Nusle.

Předkládá: Mgr. Zicha
materiál na 14. zastupitesltvo

55. Návrh k prodeji pozemku parc. č. 1142/4 v katastrálním území Krč.

Předkládá: Mgr. Zicha
materiál na 14. zastupitesltvo

56. Návrh k uzavření Smlouvy o dílo na dodávku a montáž vodoměrů pro bytový dům Dolní 1489/7, Praha 4 – Nusle.

Předkládá: Mgr. Zicha

57. Návrh k uzavření Smlouvy o dílo na dodávku a montáž vodoměrů pro bytové domy Svatoslavova 771/7, Praha 4 – Nusle a Na kolejním statku 373/5, Praha 4 – Michle.
Předkládá: Mgr. Zicha

58. Informace o postupu Úřadu městské části Praha 4 v přípavě na zavedení zón olaceného státní na území městské části Praha 4. 
materiál byl stažen

59. Informace k udělování souhlasu/nesouhlasu obce podle § 33 odst. 6 zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů.
Předkládá: Mgr. Kotvová

60. Informace k odlišnosti v organizaci školního roku 2015/2016 v Základní škole s rozšířenou výukou jazyků a s rozšířenou výukou tělesné výchovy, Praha 4, Filosofská 3 zřizované městskou částí Praha 4 v souvislosti s rozsáhlou rekonstrukcí školní kuchyně v souladu s ustanovením § 24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.
Předkládá: Ing. Míth

61. Návrh k žádosti na poskytnutí slevy z nájemného pro nájemce bytů v domě č.p. 725, ul. Jeremenkova 90, k.ú. Podolí, z důvodu zhoršené kvality bydlení nezaviněné nájemcem.
Předkládá: Mgr. Zicha

62. Informace - určení nositelů odpovědí na interpelace, dotazy a náměty vznesených na 13. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 4 dne 3. 2. 2016.

63. Různé

64.Návrh k zahájení zadávacího řízení podle § 21 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, vedeného v otevřeném řízení k zadání nadlimitní veřejné zakázky na služby spočívající v zajištění dodavatele pro obměnu a optimalizaci tiskových a reprografických služeb na pracovištích Úřadu městské části Praha 4 („Outsourcing tiskových služeb pro městskou část Praha 4“), odesláním oznámení o zahájení zadávacího řízení k uveřejnění do věstníku veřejných zakázek.
Předkládá: Z. Pokorný
materiál byl přerušen

65. Návrh ke změně vzorové smlouvy o dílo (stavba).
Předkládá: tajemník

66. Návrh k  uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě o pachtu zařízení tepelného hospodářství č. 2015/0719/OOM/STAR uzavřené dne 1.9.2015, ve znění pozdějších dodatků, se společností 4-Energetická, a.s., IČ: 285 50 901.
Předkládá: starosta

67. Návrh k uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o budoucí smlouvě o nájmu nebytového prostoru v domě čp. 112, U Kublova č.or. 5, Praha 4, katastrální území Podolí, s Mgr. Arturem Korsitzke.

Předkládá: Mgr. Zicha

68. Návrh k nájemnímu vztahu se společností Centrum RehaMed, s.r.o., IČ: 256 95 576 – pronájem nebytových prostor v objektu č.p. 1402, Nad Malým mýtem 2 a pronájem pozemku parc. č. 1794/1, vše katastrální území Braník, Praha 4.

Předkládá: Mgr. Zicha

69. Návrh k organizačnímu zabezpečení vydávání kompostérů v rámci grantu podporovaného SFŽP v rámci programu Operační program Životní prostředí.

Předkládá: Ing. Růžička

Vytisknout