Program 38. zasedání Rady městské části Praha 4 dne 23. listopadu 2011

1. Návrh k uzavření nájemních smluv na pronájem volných bytů ve smyslu „Závazného postupu při pronajímání bytů v domech ve vlastnictví (spoluvlastnictví) hl. m. Prahy svěřených městské části Praha 4“
Předkládá: p. Caldr

2. Návrh k pronájmu bytů ve smyslu „Závazného postupu při pronajímání bytů domech ve vlastnictví (spoluvlastnictví) hl. m. Prahy svěřených městské části Praha 4“
Předkládá: p. Caldr

3. Návrh k obsazení vrácených bytů z kvóty MHMP
Předkládá: p. Caldr   

4. Návrh k žádosti o prominutí platby za užívání pozemku, k žádosti o prominutí skladného, k žádostem o prominutí smluvní pokuty, k žádostem o prominutí poplatku z prodlení, k žádostem o uzavření splátkové dohody
Předkládá: p. Caldr

5. Návrh ve věci žádosti Ing. Arch. J. D. B. o zjištění ceny prostor, nyní jednotky č. x/xv domě čp. xx, v ulici Žateckých x v Praze 4-Nuslích, ke dni 18. 10. 2004
Předkládá: p. Caldr

6. Návrh k uzavření dodatku č. 5 ke smlouvě č. 2009/95/OHOS/NAJE/STAR/1 o nájmu nebytových prostor v objektu č. p. 1691, Táborská,
k. ú. Nusle, s ČR – Úřad práce hl. m. Prahy
Předkládá: p. Caldr

7. Návrh k pronájmu nebytových prostor v objektu č. p. 1592, Plamínkové 4, k. ú. Nusle
Předkládá: p. Caldr

8. Návrh k pronájmu stavby bez č.p./č.e. na pozemku parc. č. 2074/4, k. ú. Nusle
Předkládá: p. Caldr   

9. Návrh k udělení souhlasu s uzavřením podnájemní smlouvy mezi společností 4-Majetková, a. s. a družstvem Parkovací dům Jílovská, družstvo - Jílovská 1148/14, k. ú. Braník
Předkládá: p. Caldr

10. Návrh k uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č. 1212/2009/0/OSTA/OBYP/STAR ze dne 3. 9. 2009, ve znění dodatku č. 1 - ostraha objektu Na Strži 1683/40, k. ú. Krč a Branický dvůr 44/44, k. ú. Braník
Předkládá: p. Caldr

11. Návrh k návrhu na uzavření dodatku č. 1 smlouvy o poskytnutí grantu č. SML/2011/0446/OŽPAD s příjemcem Společenství vlastníků jednotek Podolská 1485-1490, Praha 4-Braník se sídlem Praha 4, Braník, Podolská č. p. 1488, PSČ 147 00, IČ: 27593398
Předkládá: p. Caldr   

12. Návrh k uzavření smlouvy o výkonu umělecké činnosti na předvánoční akci pro seniory „Neseďte doma, přijďte za námi“ mezi městskou částí Praha 4 a skupinou BOKOMARA se zpěvačkou Naďou Urbánkovou
Předkládá: pí Staňková
materiál byl stažen

13. Návrh ke sloučení Mateřské školy, Praha 4, Táborská 19 s Mateřskou školou, Praha 4, Boleslavova 1a s účinností od 1. 1. 2012
Předkládá: pí Staňková    
materiál na 7. zastupitelstvo

14. Návrh k poskytnutí účelově určeného finančního daru ve výši 30 000,- Kč Dětskému krizovému centru, o. s., se sídlem
V Zápolí 1250/21, Praha 4, IČ: 60460202 a k uzavření darovací smlouvy
Předkládá: pí Staňková

15. Návrh k poskytnutí účelově určeného finančního daru ve výši 50 000,- Kč Náboženské obci Církve československé husitské v Praze 4-Michle, se sídlem Praha 4- Michle, U Michelského mlýna 124/27, IČ: 63839555 a k uzavření darovací smlouvy
Předkládá: pí Staňková

16. Návrh ke stanovení výše platů ředitelů základních škol a mateřských škol zřizovaných městskou částí Praha 4 v souvislosti se stanovením výkonů pro školní rok 2011/2012 s účinností od 1. 11. 2011.
Předkládá: pí Staňková 

17. Návrh k rozhodnutí uzavřít smlouvu o dílo ve věci veřejné zakázky malého rozsahu pod názvem „Oprava chodníku v ulici Hurbanova 1189“, p. č. 2869/352, k. ú. Krč dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, zahájeném dne
7. 11. 2011 odesláním výzvy k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace
Předkládá: Ing. Bodenlos

18. Návrh k rozhodnutí uzavřít smlouvu o dílo ve věci veřejné zakázky malého rozsahu pod názvem „Oprava chodníku v ulici Hurbanova“, p. č. 2869/324, k. ú. Krč dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, zahájeném dne 7. 11. 2011 odesláním výzvy k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace
Předkládá: Ing. Bodenlos

19. Návrh k ukončení dohodou smlouvy o nájmu nebytových prostor č. 2009/159/OHOS/NAJE/STAR/ 2 ze dne
9. 2. 2009 ve znění dodatku č. 1 č. 2009/1624/OHOS/NAJE/STAR/48 ze dne 3. 11. 2009 a dodatku č. 2 č. 2010/36/OHOS/NAJE/STAR/1 ze dne 29. 1. 2010 uzavřené mezi  4-Majetkovou, a. s. se sídlem Táborská 350, 140 45 Praha 4, IČ: 28477456 a městskou částí Praha 4, Antala Staška 2059/80b, 140 46 Praha 4
Předkládá: tajemník

20. Návrh k uzavření kupní smlouvy o převodu vlastnického práva k automobilu VW Trasnsporter 2.5 TDi na městskou část Praha 4 mezi PHAETON s.r.o., Praha 2 - Vyšehrad, Neklanova 152/42, PSČ 128 00, IČ: 28244079 a městskou částí Praha 4, Antala Staška 2059/80b, Praha 4, IČ: 00063584
Předkládá: tajemník

21. Návrh k uzavření darovací smlouvy o poskytnutí daru ve výši 5000,- Kč mezi městskou částí Praha 4 a panem V. B., Mariánská x,
142 00 Praha 4, výlučně určeného na přípravu a účast na MS v lukostřelbě, které se koná 4. - 10. 2. 2012 v Las Vegas v USA
Předkládá: starosta

22. Návrh k uzavření darovací smlouvy o poskytnutí daru ve výši 10.000,- Kč mezi městskou částí Praha 4 a Obcí Baráčníků Roztyly, se sídlem Praha 4, Hlavní 119, PSČ 141 00, IČ: 00441309, výlučně určeného na uspořádání
2. plesu Obce Baráčníků Roztyly v sokolovně TJ Sokol Spořilov-Roztyly
Předkládá: starosta

23. Návrh k uzavření darovací smlouvy o poskytnutí daru ve výši 10 000,- Kč mezi městskou částí Praha 4 a paní Ž. H., bytem Kloboučnická x, 140 00 Praha 4 - Nusle, výlučně určeného k zajištění účasti její nezletilé dcery, reprezentantky v hip-hopových disciplínách, na mezinárodní soutěži IDO World Championship Street Dance Show and Hip Hop Cups 2011“
Předkládá: starosta

24. Návrh k uzavření smlouvy o dílo na zhotovení projektové dokumentace včetně výkonu inženýrské činnosti a autorského dozoru na akci:  Oddělení vytápění školnických bytů v objektech v Praze 4 - MŠ Na Lánech 1107/22, k. ú. Michle, MŠ Jitřní 2/424, k. ú. Hodkovičky, MŠ Jílovská 75, k. ú. Braník, MŠ Na Zvoničce 13/1030,  k. ú. Podolí, ZŠ Sdružení 1080, k. ú. Nusle, ZŠ Táborská 421/45, k. ú. Nusle, ZŠ Jílovská 1100, k. ú. Braník, ZŠ K Sídlišti 840, k. ú. Podolí, ZŠ Na Planině 1393/13, k. ú. Krč, ZŠ Plamínkové 1593/2, k. ú. Nusle, ZŠ Filosofská 1166, k. ú. Braník, ZŠ Ohradní 1366/49, k. ú. Michle a ZŠ U Krčského lesa - Jánošíkova 1320, k. ú. Krč
Předkládá: starosta

25. Návrh k uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. SML/2011/0768/OSIO se společností BOMART spol. s r.o. na zhotovení projektové dokumentace a dodávky souvisejících prací pro akci: „Celková oprava a rekonstrukce obvodového pláště a výtahů v objektu ubytovny Novodvorská 435/153, Praha 4 - Lhotka“|
Předkládá: starosta

26. Návrh k uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. SML/2011/0651/OSIO ze dne 12. 7. 2011 se zhotovitelem PP 53, a. s., IČ: 29011299, na základě zadávacího řízení k podlimitní veřejné zakázce na stavební práce „Rozšíření pavilonu MŠ Boleslavova 1/č. p. 1675, Praha 4 – Nusle – dodatečné stavební práce“ podle § 34 (jednací řízení bez uveřejnění) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, na zvýšení celkové ceny díla a prodloužení termínu dokončení díla v souvislosti se zjištěným skutečným stavem nemovitosti, který si vyžádá provedení víceprací a současně s tím nebudou provedeny některé stavební práce
Předkládá: starosta

27. Návrh k uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č. 2009/1478/OIV/DILO/STA ze dne 13. 10. 2009 ve znění dodatku č. 1 č. dodatku SML/2010/0929/OIV ze dne 16. 6. 2010 se společností RIPS projekt, s. r. o. na změnu doby zhotovení díla a změnu ceny díla u veřejné zakázky „Výstavba hromadných garáží, k. ú. Záběhlice“ na pozemku parc. č. 2848/648 při ulici Hlavní v Praze 4
Předkládá: starosta

28. Návrh k přijetí daru od společnosti Generali Pojišťovna, a. s., se sídlem Bělehradská 132, 120 84 Praha 2, Česká republika,
IČ: 61859869
Předkládá: p. Caldr

29. Návrh k zaujetí stanoviska městské části Praha 4 k záměru pronájmu a následnému úplatnému převodu části pozemku parc. č. 310/147 v k. ú. Michle
Předkládá: starosta

30. Návrh k zaujetí stanoviska městské části Praha 4 k záměru pronájmu a následného úplatného převodu části pozemku parc. č. 2736 v k. ú. Krč
Předkládá: starosta

31. Návrh k zaujetí stanoviska městské části Praha 4 k žádosti o úplatný převod pozemků parc. č. 2578/2 a 2578/3 v k. ú. Braník
Předkládá: starosta

32. Návrh k zaujetí stanoviska městské části Praha 4 k žádosti o úplatný převod části pozemku parc. č. 3060, k. ú. Krč ve vlastnictví hl. m. Prahy
Předkládá: starosta

33. Návrh k zaujetí stanoviska městské části Praha 4 k žádosti o úplatný převod pozemku parc. č. 2528/20 v k. ú. Krč
Předkládá: starosta

34. Návrh k zaujetí stanoviska městské části Praha 4 k žádosti o pronájem či úplatný převod částí pozemku parc. č. 909/1 k. ú. Hodkovičky ve vlastnictví hl. m. Prahy
Předkládá: starosta

35. Návrh k zaujetí stanoviska městské části Praha 4 k žádosti o pronájem a úplatný převod částí pozemku parc. č. 276/8 k. ú. Braník ve vlastnictví hl. m. Prahy
Předkládá: starosta

36. Návrh k zaujetí stanoviska městské části Praha 4 k žádosti o pronájem a následný úplatný převod pozemků parc. č. 3336/2, 1887/1, 1889, 1891, 1893 vše k. ú. Michle ve vlastnictví hl. m. Prahy
Předkládá: starosta

37. Návrh k uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. SML/2011/0862/OSIO s firmou STANO PRAHA a. s., Jeseniova 1462/198, 130 00 Praha 3, IČ: 25680081 zohledňující provedené více a méněpráce veřejné zakázky malého rozsahu akce „Provedení komunikace a terénních úprav části areálu při objektu Jitřní č. p. 185, Praha  4 – k. ú. Hodkovičky“
Předkládá: starosta

38. Návrh k uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. SML/2011/0929/OSIO ze dne 18. 10. 2011 uzavřené podle § 536 a násl. zák. č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník ve znění pozdějších předpisů a dle usnesení Rady MČ Praha 4 č. 34R-916/2011 ze dne 12. 10. 2011 pro akci „Oprava bytu č. 16 Krčská 994/55 a bytu č. 36, Severní 2914, Praha 4“
Předkládá: starosta

39. Návrh k rozhodnutí o nevyhovění námitkám stěžovatele EBM – Expert Building Management, s.r.o. proti rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky ve zjednodušeném podlimitním řízení na služby „PD Dům seniorů Hudečkova, Praha 4“, zahájeném dne 15. 9. 2011 odesláním výzvy k podání nabídky a prokázání kvalifikace
Předkládá: starosta

40. Návrh ke zprávě o výsledku hospodaření městské části Praha 4 za I. - III.  čtvrtletí r. 2011
Předkládá: starosta
materiál byl stažen

41. Návrh k návrhu Zásad pro hospodaření v období rozpočtového provizoria městské části Praha 4 na rok 2012
Předkládá: starosta    
materiál na 7. zastupitelstvo

42. Návrh ke stanovení termínů zasedání Zastupitelstva městské části Praha 4 v roce  2012
Předkládá: starosta    
materiál na 7. zastupitelstvo

43. Návrh k zaujetí stanoviska městské části Praha 4 k žádosti o svěření pozemku parc. č. 2736 k. ú. Krč ve vlastnictví hl. m. Prahy do správy městské části Praha 4
Předkládá: starosta    
materiál na 7. zastupitelstvo

44. Návrh k zaujetí stanoviska městské části Praha 4 k žádosti o svěření pozemku parc. č. 310/147 k. ú. Michle ve vlastnictví hl. m. Prahy do správy městské části Praha 4
Předkládá: starosta    
materiál na 7. zastupitelstvo

45. Návrh ke zprávě o činnosti Rady městské části Praha 4 v období od 14. 9. 2011 do 14. 11. 2011
Předkládá: starosta     materiál na 7. zastupitelstvo

46. Návrh ke stanovení výše náhrady ušlého výdělku pro rok 2012 neuvolněným členům Zastupitelstva městské části Praha 4
Předkládá: tajemník       
materiál na 7. zastupitelstvo

47. Návrh ke změně usnesení Zastupitelstva MČ Praha 4 č. usn. 5Z-3/2011 ze dne 23. 6. 2011 týkající se prodeje bytových jednotek v domě č. p. 190, Bělehradská č. or. 8, k. ú. Nusle – zařazených ve 4c) vlně privatizace bytového fondu - jejich oprávněným nájemcům
Předkládá: p. Caldr    
materiál na 7. zastupitelstvo

48. Návrh ke změně usnesení Zastupitelstva městské části Praha 4 č. 23Z-15/2010 ze dne 4. 6. 2010 k prodeji bytových jednotek v domě č. p. 733, Soudní or. č. 3 na pozemku parc. č. 2158, katastrální území Nusle – zařazených ve 4c) vlně privatizace bytového fondu, jejich oprávněným nájemcům, změna se týká bytové jednotky č. 733/12
Předkládá: p. Caldr    
materiál na 7. zastupitelstvo

49. Návrh k prodeji bytových jednotek 1359/1 a 1359/29 v domě č. p. 1359, Čestmírova č. o. 27,  k. ú. Nusle – zařazené ve 4c) vlně privatizace bytového fondu, jejich oprávněným nájemcům
Předkládá: p. Caldr    
materiál na 7. zastupitelstvo

50. Návrh k prodeji volné bytové jednotky č. 845/8 na adrese Na Pankráci 845/18, Praha 4 – Nusle, včetně ideálního spoluvlastnického podílu na společných částech domu a včetně ideálního podílu na zastavěném a souvisejícím pozemku
Předkládá: p. Caldr   
materiál na 7. zastupitelstvo

51. Návrh k zániku předkupního práva k bytové jednotce č. 230/8 v domě č. p. 230, ul. Závišova 12 na pozemku parc. č. 10/11, k. ú. Nusle
Předkládá: p. Caldr    
materiál na 7. zastupitelstvo

52. Návrh ke změně usnesení Zastupitelstva městské části Praha 4 č. 22Z-27/2010 ze dne 15. 4. 2010 na zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví H. B. k nemovitostem, a to domu č. p. 549 na pozemku parc. č. 2184, pozemkům parc. č. 2184, 2185/1, 2185/2 v k. ú. Braník
Předkládá: p. Caldr    
materiál na 7. zastupitelstvo

53. Návrh k zániku předkupního práva k bytové jednotce č. 513/5 v domě č. p. 513, na pozemku parc. č. 988/1, vše v katastrálním území Michle, ul. Nuselská 76, Praha 4
Předkládá: p. Caldr    
materiál na 7. zastupitelstvo

54. Návrh k žádosti o uzavření splátkové dohody M. J.
Předkládá: p. Caldr    
materiál na 7. zastupitelstvo

55. Návrh k žádosti o uzavření splátkové dohody Š. I.
Předkládá: p. Caldr    
materiál na 7. zastupitelstvo

56. Návrh k pronájmu pozemku parc. č. 262 v k. ú. Podolí vlastníkům jednotek v domě č. p. 82, ul. Sinkulova or. č. 24, Praha 4
Předkládá: p. Caldr   
materiál na 7. zastupitelstvo

57. Návrh k prodeji části pozemku parc. č. 1462/1, označené dle GP č. 2266-17/2011 jako pozemek parc. č. 1462/3 v k. ú. Krč
Předkládá: p. Caldr    
materiál na 7. zastupitelstvo

58. Návrh k prodeji pozemku parc. č. 261 v k. ú. Podolí vlastníkům jednotek v domě č. p. 82, ul. Sinkulova or. č. 24, Praha 4
Předkládá: p. Caldr    
materiál na 7. zastupitelstvo

59. Návrh k prodeji pozemků parc. č. 919/2 a parc. č. 919/3 vše v k. ú. Podolí
Předkládá: p. Caldr

60. Návrh k prodeji pozemku parc. č. 2869/82 v k. ú. Krč
Předkládá: p. Caldr    
materiál na 7. zastupitelstvo

61. Návrh ke svěření pozemku parc. č. 2692/75 v k. ú. Braník do správy městské části Praha 4
Předkládá: p. Caldr    
materiál na 7. zastupitelstvo

62. Návrh ke svěření pozemku parc. č. 5721/99 v k. ú. Záběhlice do správy městské části Praha 4
Předkládá: p. Caldr    
materiál na 7. zastupitelstvo

63. Návrh k žádosti o uzavření splátkové dohody H. P.
Předkládá: p. Caldr    
materiál na 7. zastupitelstvo

64. Návrh ve věci stanoviska městské části Praha 4 k návrhu hlavního města Prahy na zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví k nemovitostem, a to pozemku parc. č. 2387/1, pozemku parc. č. 2388, vše v k. ú. Nusle
Předkládá: p. Caldr    
materiál na 7. zastupitelstvo

65. Návrh ke zřízení výboru pro výchovu a vzdělávání Zastupitelstva městské části Praha 4
Předkládá: pí Staňková
materiál byl stažen

66. Návrh ke změně funkčního schématu Úřadu městské části Praha 4 pro rok 2011
Předkládá: tajemník

67. Návrh ke zveřejněnému záměru prodeje volné bytové jednotky č. 921/14 na adrese Mikuláše z Husi 921/11, Praha 4 – Nusle, včetně ideálního spoluvlastnického podílu na společných částech domu  včetně ideálního podílu na zastavěném  pozemku
Předkládá: p. Caldr

68. Návrh ke zveřejněnému záměru prodeje volné bytové jednotky č. 785/2 na adrese Na Klaudiánce 785/30, Praha 4 – Podolí, včetně ideálního spoluvlastnického podílu na společných částech domu a včetně ideálních podílů na zastavěných a souvisejících  pozemcích
Předkládá: p. Caldr

69. Návrh k podání návrhu na povolení vkladu do katastru nemovitostí Prohlášení vlastníka budovy - bytový dům č. p. 1360 na pozemku parc. č. 342, kat. území Nusle, ul. Čestmírova or. č. 29
Předkládá: p. Caldr

70. Návrh k výběru zájemce o pronájem volných prostor a k ostatním nebytovým případům
Předkládá: p. Caldr

71. Návrh k pronájmu nebytových prostor v nebytových objektech – Lékařský dům Jílovská, k. ú. Braník a Na Strži 1683/40, k. ú. Krč
Předkládá: p. Caldr

72. Návrh k umístění staveb pro reklamy - Na Strži 1683/40, k. ú. Krč a pozemky parc. č. 3483/2, k. ú. Michle, parc. č. 3487/2, k. ú. Michle a parc. č. 2056, k. ú. Braník
Předkládá: p. Caldr

73. Návrh ke smluvním vztahům se společností 4-Energetická, a. s., se sídlem Táborská 350, Praha 4, IČ: 28550901
Předkládá: p. Caldr

74. Návrh k uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene tíži pozemků parc. č. 2692/60, 2692/133 v k. ú. Braník a pozemků parc. č. 140/46 a 140/100 v k. ú. Lhotka ve prospěch společnosti T-Systems Czech Republic, a. s.
Předkládá: p. Caldr

75. Návrh k uzavření smlouvy o provedení stavby a smlouvy o nájmu části pozemku parc. č. 234/2 a části pozemku parc. č. 236, vše v k. ú. Michle, za účelem provedení zateplení fasády domu Třeboňská č. p. 593
Předkládá: p. Caldr

76. Návrh k odvolání a volbě člena představenstva společnosti 4-Energetická, a. s.
Předkládá: starosta

77. Návrh k odvolání a volbě člena představenstva společnosti 4-Majetková, a. s.
Předkládá: starosta

78. Návrh k návrhu programu 7. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 4 dne 14. 12. 2011
Předkládá: starosta
materiál byl stažen

79. Informace k ukončení pronájmu části pozemku parc. č. 2316/1 v k. ú. Michle s panem JUDr. J. D.
Předkládá: p. Caldr

80. Informace k ukončení pronájmu části pozemku parc. č. 1254/2 v k. ú. Krč, společnosti SILBA – Elstav s.r.o.
Předkládá: p. Caldr

81. Informace o ukončení činnosti v komisi Bc. S. Š. MBA
Předkládá: starosta

82. Informace k úhradě neinvestičních výdajů za žáky s místem trvalého pobytu mimo hlavní město Prahu, kteří ve školním roce 2010/2011 plnili povinnou školní docházku v základních školách zřizovaných městskou částí Praha 4
Předkládá: pí Staňková

83. Informace – kontrola úkolů ze zápisů ze zasedání Rady městské části Praha 4

84. Informace - zápisy ze zasedání komisí Rady městské části Praha 4
materiál byl stažen

85. Informace - dopisy adresované Radě městské části Praha 4

86.  Různé

87. Návrh k uzavření smlouvy o přístupu držitele licence k rozvodnému tepelnému zařízení pro dopravu tepelné energie se společností Pražská teplárenská, a. s.
Předkládá: p. Caldr

88. Návrh k uzavření smlouvy o poskytování služeb v oblasti IT a elektronických komunikací mezi společností T-Systems Czech Republic, a. s., sídlem Praha 4, Na Pankráci 1685/17, 19, PSČ 140 21, IČ: 61059382, a městskou částí Praha 4, Antala Staška 2059/80b, 140 46 Praha 4, IČ: 00063584
Předkládá: tajemník

89. Návrh k vyhlášení grantů městské části Praha 4 pro oblast: sportu, tělovýchovy a využívání volného času dětí a mládeže; kultury a umění; sociální, zdravotní a životního prostředí pro rok 2012 a ke schválení Zásad pro poskytování grantů z rozpočtu městské části Praha 4 na rok 2012 včetně souvisejících příloh
Předkládá: p. Caldr    
materiál na 7. zastupitelstvo

90. Návrh k uzavření smlouvy o dílo na montáž a demontáž vánoční výzdoby budov čp. 500 Úřadu MČ Praha 4 v Táborské ulici a čp. 2059/80b na Antala Staška a montáže a demontáže vánoční výzdoby 7 stromů na pozemku parc. č. 3016/1, k. ú.Nusle, se společností CZ Tradecom, s.r.o., Praha 10, Frostova 347, PSČ 109 00, IČ: 28514653 a městskou částí Praha 4, Antala Staška 2059/80b, Praha 4, IČ: 00063584
Předkládá: tajemník

91. Návrh na uzavření smlouvy o výpůjčce mezi hlavním městem Praha, sídlem Mariánské nám. 2, Praha 1, IČ: 00064581 a městskou částí Praha 4, sídlem Antala Staška 2059/80b, IČ: 00063584
Předkládá: tajemník