Program 35. zasedání Rady městské části Praha 4 dne 27. 11. 2013

P R O G R A M

35. zasedání Rady MČ Praha 4 dne 27. 11. 2013 

1. Návrh k uzavření nájemních smluv na pronájem volných bytů ve smyslu „Závazného postupu při pronajímání bytů v domech ve vlastnictví (spoluvlastnictví) hl.m. Prahy svěřených městské části Praha 4“.
Předkládá: starosta

2. Návrh k rozhodnutí o bytovém případu ve smyslu „Závazného postupu při pronajímání bytů v domech ve vlastnictví (spoluvlastnictví) hl.m. Prahy svěřených městské části Praha 4“ v objektech základních a mateřských škol.
Předkládá: starosta

3. Návrh k rozhodnutí o bytovém případu – byt pro zaměstnance ÚMČ P4.
Předkládá: tajemník

4. Návrh k  žádosti Mgr. E. L.o koupi bytu č.x, o velikosti 2+1 s příslušenstvím, v Praze 4, Podolská ulice čp.xx, v rámci  4 c) vlny privatizace bytového fondu.  
Předkládá: starosta

5. Návrh k udělení souhlasu s provedením stavebních úprav v bytě č. x, v nemovitosti č.p. xx, Dolní č.o. x, Praha 4, k.ú. Nusle, nájemce bytu pí S. M., nar. Xx a k uzavření smlouvy o stavebních úpravách.
Předkládá: starosta

6. Návrh ke zveřejněnému záměru prodeje volné bytové jednotky č. 1042/11 na adrese 5. května 1042/34, Praha 4 – Nusle, včetně ideálního spoluvlastnického podílu na společných částech domu a včetně ideálního podílu na zastavěném a souvisejícím pozemku.
Předkládá: starosta

7. Návrh ke zveřejněnému záměru prodeje volné bytové jednotky č. 359/9 na adrese Týmlova 359/16, Praha 4 – Michle, včetně ideálního spoluvlastnického podílu na společných částech domu a včetně ideálního podílu na zastavěném a souvisejícím pozemku.
Předkládá: starosta

8. Návrh na zveřejnění záměru prodeje volné bytové jednotky č. 219/3 na adrese Údolní 219/47, Praha 4 – Braník, včetně ideálního spoluvlastnického podílu na společných částech domu a včetně ideálního podílu na zastavěném pozemku a souvisejícím  pozemku.
Předkládá: starosta

9. Návrh na zveřejnění záměru prodeje volné bytové jednotky č. 867/4 na adrese Pod Svahem 867/6,  Praha 4 – Braník, včetně ideálního spoluvlastnického podílu na společných částech domu a včetně ideálního podílu na zastavěném pozemku a souvisejícím  pozemku.
Předkládá: starosta
materiál byl stažen

10. Návrh k poskytnutí slevy na nájemném za pronájem nebytového prostoru č. 804 v domě č.p. 1245, ul. 5. května 49, katastrální území Nusle, Praha 4.
Předkládá: starosta

11. Návrh k ukončení nájemní smlouvy uzavřené dne 28.4.2009 s M. G. na pronájem nebytového prostoru č. 302 v domě č.p. 2, ul. Nuselská 1, katastrální území Nusle, Praha 4.
Předkládá. starosta

12. Návrh k ukončení nájemní smlouvy č. 2011/0136/OOM/RAD, ze dne 21.2.2011, se společností ELGAP energie, s r.o. na pronájem nebytových prostor v objektu č.p. 1683, Na Strži 40, k.ú. Krč.
Předkládá: starosta

13. Návrh na výpověď nájemní smlouvy na pronájem nebytového prostoru č. 607 v nemovitosti čp. 2772, Roztylské nám. 44, Praha 4, katastrální území Záběhlice, uzavřené se společností Medicentrum 2K, s. r. o., IČ 28258312.
Předkládá: starosta
materiál byl stažen

14. Návrh k žádosti J. J., IČ: 151 16 344 o prodloužení výpovědní lhůty - pronájem nouzového nebytového objektu umístěného na pozemku parc. č. 2207 a na pronájem části pozemků parc. č. 2207 a 2208, vše katastrální území Krč, Praha 4.
Předkládá: starosta
materiál byl stažen

15. Návrh ke změně výše nájemného nebytového prostoru č. 803,1 (prodejna potravin) v domě č.p. 1122, ul. Viktorínova 1, katastrální území Nusle, Praha 4
Předkládá: starosta

16. Návrh ke snížení ceny nájemného za pronájem garážových stání v ulici Točitá, katastrální území Krč, Praha 4.
Předkládá: starosta

17. Návrh k ukončení nájemní smlouvy č. 2013/0340/OOM/STAR ze dne 18.4.2013 na pronájem garáže, stavby bez čp/če, na pozemku parc. č. 1921/7 v ulici U Ledáren, katastrální území Braník, Praha 4.
Předkládá: starosta

18. Návrh k ukončení „Smlouvy o stavebních úpravách prováděných nájemcem na nemovitosti ve vlastnictví hlavního města Prahy a svěřené městské části Praha 4“ č. 2012/0982/OOM/RAD, uzavřené dne 23.10.2012 s nájemcem Česká pošta, s.p., se sídlem Politických vězňů 909/4, Praha 1, IČ 47114983, na stavební úpravy nebytového prostoru č. 401 v č.p. 750, Jiskrova 5, k.ú. Braník.
Předkládá: starosta

19. Návrh k zrušení usnesení č.26R-1074/2013 ze dne 4.9.2013 a k pronájmu části pozemku parc. č. 1847 v k. ú. Braník, Ing. M. K.
Předkládá: starosta

20. Návrh k zrušení usnesení č.26R-1134/2013 ze dne 4.9.2013 a k pronájmu pozemku parc. č. 1921/23 a id. 1/39 pozemku parc.č. 1921/41, vše v  k. ú. Braník, I. K.
Předkládá: starosta

21. Návrh na zrušení usnesení číslo 23R-964/2013 ze dne 6.8.2013, ve věci revitalizace stanoviště kontejnerů v ulici Vavřenova, na pozemku parc.č.2612/138, k.ú.Braník, o ploše 16,8m².
Předkládá: starosta

22. Návrh k uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě č. 732/08/NAJE/OMO/STAR ze dne 16.7.2008 na pronájem části pozemku parc. č. 96/42 k umístění stavby pro reklamu se společností  Czech Outdoor s.r.o., IČ: 241 99 427.
Předkládá: starosta

23. Návrh k pronájmu části pozemku parc. č. 2819/2 v k. ú. Záběhlice, Ing. P. Š., CSc.
Předkládá: starosta

24. Návrh k pronájmu části pozemku parc. č. 2819/2 v k. ú. Záběhlice, A. K.
Předkládá: starosta

25. Návrh ke zveřejnění záměru společného prodeje pozemků parc. č. 1828 a 1829 v k. ú. Braník.
Předkládá: starosta

26. Návrh ke zveřejnění záměru prodeje pozemku parc. č. 1217 v k. ú. Krč.
Předkládá: starosta

27. Návrh ke zveřejnění záměru prodeje pozemků parc. č. 2418 a 2419, oba v k.ú. Nusle.
Předkládá: starosta

28. Návrh ve věci určení vlastnictví  k pozemku parc. č. 743 k. ú. Michle.
Předkládá: starosta

29. Návrh k uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene k pozemkům parc. č. 879/46 a 887, oba v k. ú. Krč se společností Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s.
Předkládá: starosta

30. Návrh k uzavření dodatku č. 4 k nájemní smlouvě č. 1441/2000/OŠK/NAJE/STAR ze dne 5.10.2000, ve znění pozdějších dodatků se společností Dětské integrační centrum a mateřská škola, s.r.o., IČ: 257 03 773 – Hurbanova 1285, katastrální území Krč, Praha 4.
Předkládá: starosta

31. Návrh k uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene k umístění a provozování trafostanice ve prospěch společnosti PREdistribuce, a.s., IČ: 273 76 516 v budově bez čp/če, stavba technické vybavenosti, na pozemku parc. č. 2612/21, katastrální území Braník, Praha 4.
Předkládá: starosta

32. Návrh k uzavření Prováděcí smlouvy č. 8 – Implementace Oboustranné integrace spisové služby e-spis se spisovou službou IS RŽP UniSpis, k Rámcové smlouvě „Outsourcing IT technologií“ mezi  NESS Czech s.r.o., sídlem Praha 4, V Parku 2335/20,PSČ 148 00, IČ: 45786259  a městskou částí Praha 4, Antala Staška 2059/80b, Praha 4, IČ:0006358.
Předkládá: tajemník

33. Návrh k zaujetí stanoviska městské části Praha 4  k záměru prodloužení doby užívání dočasné stavby čerpací stanice pohonných hmot společnosti OMV Česká republika, s.r.o. na pozemcích parc.č. 3120/18, 3120/9, 2805/1, 2805/2, 2805/3, 2805/4, 2806/1 vše v katastrálním území Braník.
Předkládá: starosta

34. Návrh k aktualizaci a uplatnění podnětů městské části Praha 4 na změny stávajícího platného Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy.
Předkládá: Mgr. Mikunda

35. Návrh k zaujetí stanoviska městské části Praha 4 k záměru podat u Magistrátu hl. m. Prahy žádost o účelovou neinvestiční dotaci na poskytování sociálních služeb pro občany správního obvodu MČ Praha 4 pro rok 2014 v rámci vyhlášeného dotačního řízení.
Předkládá: pí Staňková

36. Návrh k uzavření dodatku č.2 ke smlouvě o dílo č. SML/2013/1098/OSIO ze dne 10.10.2013 uzavřené podle § 536 a násl. Zák. č. 513/1991 Sb. Obchodní zákoník ve znění pozdějších předpisů a dle usnesení Rady MČ Praha 4 č. 29R-1243/2013 ze dne 30.9.2013 pro akci „Oprava střechy bytového objektu Na Pankráci 604/113, Praha 4.
Předkládá: Ing. Bodenlos

37. Návrh ke stanovení  funkčního schématu Úřadu městské části Praha 4 pro rok 2014.
Předkládá: tajemník
materiál byl stažen

38. Návrh k pověření pana Michaela Kříže vedením odboru personálně-mzdového Úřadu městské části Praha 4 a stanovení platu pana Michaela Kříže.
Předkládá: tajemník
materiál byl stažen

39. Návrh k informaci o plnění rozpočtu městské části Praha 4 za I. - III. čtvrtletí r. 2013.
Předkládá: starosta
materiál na 17. zastupitelstvo

40. Návrh k návrhu Zásad pro hospodaření v období rozpočtového provizoria městské části Praha 4 na rok 2014.
Předkládá: starosta
materiál na 17. zastupitelstvo

41. Návrh k prodeji volné bytové jednotky č. 423/28 na adrese Týmlova 423/2, Praha 4 – Michle, včetně ideálního spoluvlastnického podílu na společných částech domu a včetně ideálního podílu na zastavěném  a souvisejícím pozemku.
Předkládá: starosta
materiál na 17. zastupitelstvo

42. Návrh k prodeji volné bytové jednotky č. 1194/6 na adrese Lopatecká 1194/36, Praha 4 – Nusle, včetně ideálního spoluvlastnického podílu na společných částech domu a včetně ideálního podílu na zastavěném pozemku.
Předkládá: starosta
materiál na 17. zastupitelstvo

43. Návrh k prodeji volné bytové jednotky č. 437/3 na adrese Na Usedlosti 437/22, Praha 4 - Braník, včetně ideálního spoluvlastnického podílu na společných částech domu a včetně ideálního podílu na zastavěném  a souvisejícím pozemku.
Předkládá: starosta
materiál na 17. zastupitelstvo

44. Návrh k záměru prodeje bytového domu č.p. 319, ul. Svatoslavova  na pozemku parc.č. 562 a pozemku parc.č. 562 v k.ú. Nusle.
Předkládá: starosta
materiál na 17. zastupitelstvo

45. Návrh k odsvěření budovy č.p. 1095 na pozemcích parc. č. 1052/16, 1052/17 a 1052/18 a k odsvěření pozemků parc. č. 1052/16, 1052/17, 1052/18, 1052/92 a 1052/93, vše katastrální území Krč a k odsvěření pozemku parc. č. 1770/73, katastrální území Podolí, Praha 4 a ke svěření budovy č.p. 1248 na pozemcích parc. č. 310/91, 310/92 a 310/93 a ke svěření pozemků parc. č. 310/91, 310/92, 310/93 a 310/113, vše katastrální území Michle, Praha 4.
Předkládá: starosta
materiál na 17. zastupitelstvo

46. Návrh k prodeji pozemku parc. č. 470/218 v k. ú. Krč.
Předkládá: starosta
materiál na 17. zastupitelstvo

47. Návrh k prodeji pozemku parc. č. 1254/13 v k. ú. Krč.
Předkládá: starosta
materiál na 17. zastupitelstvo

48. Návrh k prodeji pozemku parc. č. 2869/115 v k. ú. Krč.
Předkládá. starosta
materiál na 17. zastupitelstvo

49. Návrh k prodeji pozemku parc. č. 2123/1 v k.ú. Nusle.
Předkládá: starosta
materiál na 17. zastupitelstvo

50. Návrh k prodeji pozemků parc. č. 1655/1, 1655/2, 1656/1 a 1656/2 v katastrálním území Nusle.
Předkládá: starosta
materiál na 17. zastupitelstvo

51. Návrh k prodeji podílu id 1/2 pozemků parc. č. 2250 a 2251, oba v katastrálním území Nusle.
Předkládá: starosta
materiál na 17. zastupitelstvo

52. Návrh k prodeji id 15585/207354 pozemku parc. č. 1250/10 v k. ú. Krč.
Předkládá: starosta
materiál na 17. zastupitelstvo

53. Návrh k prodeji id 4942/39318 pozemku parc. č. 1309 v k. ú. Krč.
Předkládá: starosta
materiál na 17. zastupitelstvo

54. Návrh ke společnému prodeji pozemku parc. č. 1264/14 a části pozemku parc. č. 1264/16 označenému dle GP č. 2472-104/2013 jako pozemek parc. č. 1264/63, vše v k. ú. Krč.
Předkládá: starosta
materiál na 17. zastupitelstvo

55. Návrh k prodeji části pozemku parc. č. 140/86 označené dle GP 1270-2012525/2012 pro k. ú. Lhotka jako pozemek parc.č. 140/206 v k. ú. Lhotka.
Předkládá: starosta
materiál na 17. zastupitelstvo

56. Návrh k prodeji bytových jednotek v domě č.p. 219, Údolní č. o. 47 na pozemku parc.č. 2234 a souvisejícím pozemku parc.č. 2235, katastrální území Braník – zařazených ve 4c) vlně privatizace bytového fondu, jejich nájemcům.
Předkládá: starosta
materiál na 17. zastupitelstvo

57. Návrh k prodeji bytových jednotek v domě č.p. 867, Pod Svahem č. o. 6 na pozemku parc.č. 1542/1 a souvisejícím pozemku parc.č. 1543, k. ú. Braník – zařazených ve 4c) vlně privatizace bytového fondu, jejich nájemcům.
Předkládá: starosta
materiál byl stažen
materiál na 17. zastupitelstvo

58. Návrh k rozhodnutí o bytových případech.
Předkládá: starosta

59. Návrh k bytovým případům u bytů sociálních dle zápisu komise bytové politiky Rady městské části Praha 4.
Předkládá: starosta

60. Návrh k ukončení nájmu bytu výpovědí a k podání žaloby na vyklizení bytu.
Předkládá: starosta

61. Návrh k žádosti o snížení plochy bytu, a tím snížení nájemného z bytu, vyjmutím sklepní kóje z předmětu nájmu pro nájemce bytu č. x, Matěchova xx, Praha 4, k.ú. Krč, pana M. H.
Předkládá: starosta

62. Návrh k odstoupení od nájemní smlouvy na pronájem nebytového prostoru č. 402 (nebytové jednotky č. 113/402) v domě č.p. 113, ul. Nuselská 17, katastrální území Nusle, Praha 4, uzavřené dne 8.10.2010 s A. Š., IČ: 48105309.
Předkládá: starosta

63. Informace ke zprávě o činnosti Rady městské části Praha 4 v období od 5. 6. 2013 do 13. 11. 2013.
Předkládá: starosta
materiál na 17. zastupitelstvo

64. Informace o plnění vyplývající ze smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny mezi městskou částí Praha 4 & organizacemi městskou částí Praha 4 zřízenými a Pražskou energetikou, a.s.
Předkládá: Ing. Bodenlos

65. Různé.

66. Návrh ke snížení ceny nájemného za pronájem nebytového prostoru v  objektu č.p. 1683, Na Strži 40, katastrální území Krč, Praha 4, neziskové organizaci OKAMŽIK, IČ: 708 37 791.
Předkládá: starosta

67. Návrh k přijetí daru od společnosti STR PRAHA s. r. o., IČ: 442 65 646, se sídlem Jemnická 13, 140 00 Praha 4.
Předkládá: starosta

68. Návrh k přistoupení městské části Praha 4 k České parkovací asociaci z.s.p.o.
Předkládá: Ing. Bodenlos

69. Návrh ke zrušení části usnesení RMČ P4 č. 7R-287/2012 ze dne 21.3.2012 - k výběru zájemce na pronájem nebytového objektu č.p. 44 (označovaného jako Branický nebo Dominikánský dvůr), ulice Branická na pozemku parc. č. 1769/1 a pozemků parc. č. 1769/1, 1765/18, 1770/2, 1765/13 a parc. č. 1764/14 a na pronájem budovy nezapsané v KN, tzv. „Hláska“ na pozemku parc. č. 1764/14, vše katastrální území Braník, Praha 4.
Předkládá: starosta

70. Návrh k uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o poskytování právních služeb s advokátní kanceláří Švehlík & Mikuláš advokáti s.r.o., v souvislosti se snížením základního kapitálu společnosti 4-Energetická, a.s. se sídlem Praha 4, Táborská 350/32, PSČ 140 45, IČ: 285 50 901 a ve věci úpravy stanov této společnosti a společnosti 4-Majetková, a.s., se sídlem Praha 4, Jílovská 1148/14, PSČ 142 00, IČ: 284 77 456 za účelem souladu stanov těchto společností s právní úpravou účinnou od 1.1.2014.
Předkládá: starosta

71. Návrh k udělení souhlasu s umístěním sídla Nadace na ochranu zvířat, IČ: 613 87 878 na adrese Pujmanové 1219/8, katastrální území Krč, Praha 4.
Předkládá: starosta

72. Návrh ke svěření pozemků v k. ú. Hodkovičky, Krč, Michle, Nusle, Podolí a Záběhlice do správy městské části Praha 4.
Předkládá: starosta
materiál byl stažen
materiál na 17. zastupitelstvo

73. Návrh na přijetí účelově určeného peněžitého daru ve výši 11 000 Kč od Sdružení Za starý Braník, o.s., se sídlem Nad Vinohradem 1/250, 147 00 Praha 4, IČ: 22662901 a k uzavření darovací smlouvy.
Předkládá: starosta

74. Návrh k právnímu zastoupení městské části Praha 4 v soudních sporech s SK OAZA Praha a k dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytování právních služeb č. SML/2013/1110/OPR ze 7.10.2013 uzavřené s JUDr. Ivanem Solilem, advokátem.
Předkládá: starosta

75. Návrh k uzavření smlouvy o dílo se zhotovitelem JOVIS STAVBY s. r. o., Bellušova 1829/57, 155 00  Praha 5, IČ: 01390473 na  realizaci akce „Oprava bytů č. 28  v bytovém  objektu  Viktorinova 1122/1 a č. 12 v bytovém objektu Hodonínská 967/13, Praha 4“.
Předkládá: Ing. Bodenlos

76. Návrh k uzavření smlouvy o dílo se společností ZIPPY s.r.o., Rovná 222, 252 25 Ořech, IČ: 26752549 na realizaci akce „ Oprava štítové stěny Podolská 554/96, Praha 4“.
Předkládá: Ing. Bodenlos

77. Návrh k uzavření smlouvy o dílo se zhotovitelem REKONSTA s. r. o., V Průčelí 1655/4, 149 00  Praha 4, IČ: 28862066 na realizaci akce „Rozdělení bytů č. 41,43 V Horkách 1407/19 a bytu č. 34 Adamovská 727/5, každý na dvě bytové jednotky, Praha 4“.
Předkládá: Ing. Bodenlos

78. Informace o akci společnosti Medicon a.s. v 1.NP Beta vestibul.
Předkládá: tajemník

79. Návrh k prodeji části pozemku parc. č. 1178/1 nově označené dle GP pro rozdělení pozemku č. 2635-16/2013, jako pozemek parc. č. 1178/6 o výměře 88 m2 v k.ú. Michle.
Předkládá: starosta
materiál na 17. zastupitelstvo

Pavel Caldr,
v.r. starosta MČ Praha 4