Program 33. zasedání Rady městské části Praha 4 dne 13. 11. 2013

P R O G R A M

33. zasedání Rady MČ Praha 4 dne 13. 11. 2013 

1. Návrh k pronájmu volných bytů ve smyslu „Závazného postupu při pronajímání bytů v domech ve vlastnictví (spoluvlastnictví) hl.m. Prahy svěřených městské části Praha 4“.
Předkládá: starosta

2. Návrh k uzavření nájemních smluv na pronájem volných bytů ve smyslu „Závazného postupu při pronajímání bytů v domech ve vlastnictví (spoluvlastnictví) hl.m. Prahy svěřených městské části Praha 4“.
Předkládá: starosta

3. Návrh k uzavření nájemních smluv na pronájem volných bytů v domech s pečovatelskou službou, ve smyslu „Závazného postupu při pronajímání bytů v domech s pečovatelskou službou městské části Praha 4“ a revokací části usnesení dle přílohy usnesení.
Předkládá: starosta

4. Návrh k rozhodnutí o bytových případech.
Předkládá: starosta

5. Návrh k bytovým případům u bytů sociálních dle návrhu komise bytové politiky Rady městské části Praha 4.
Předkládá: starosta

6. Návrh k volnému startovacímu bytu č. 10, o vel. 2+1, Roztylské nám. 2775/48, dle návrhu komise bytové politiky Rady městské části Praha 4.
Předkládá: starosta

7. Návrh na zveřejnění záměru prodeje volné bytové jednotky č. 1360/20 na adrese Čestmírova 1360/29, Praha 4 – Nusle, včetně ideálního spoluvlastnického podílu na společných částech domu a  včetně ideálního podílu na zastavěném  pozemku.
Předkládá: starosta

8. Návrh na zveřejnění záměru prodeje volné bytové jednotky č. 1066/1 na adrese Gončarenkova 1066/22,  Praha 4 – Braník, včetně ideálního spoluvlastnického podílu na společných částech domu a včetně ideálního podílu na zastavěném pozemku a souvisejících pozemcích.
Předkládá: starosta

9. Návrh na zveřejnění záměru prodeje volné bytové jednotky č. 1360/29 na adrese Čestmírova 1360/29, Praha 4 – Nusle, včetně ideálního spoluvlastnického podílu na společných částech domu a  včetně ideálního podílu na zastavěném  pozemku.
Předkládá: starosta

10. Návrh na zveřejnění záměru prodeje volné bytové jednotky č. 242/16 na adrese Nuselská 242/44 Praha 4 – Nusle, včetně ideálního spoluvlastnického podílu na společných částech domu a včetně ideálního podílu na zastavěném pozemku.
Předkládá: starosta

11. Návrh k ukončení nájmu bytu výpovědí a k podání žaloby na vyklizení bytu.
Předkládá: starosta

12. Návrh uzavření splátkové dohody, prominutí smluvní pokuty, zrušení usnesení č. 32R-1552/2012.
Předkládá: starosta

13. Návrh ke zveřejnění záměru prodeje objektu č.p. 1269 (stavba občanského vybavení), Na Líše 13, na pozemku parc.č. 2125/3 a pozemků parc.č. 2125/3 a parc.č. 2125/8, vše  katastrální území Michle, Praha 4.
Předkládá: starosta

14. Návrh k uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě č. 2013/1023/OOM/STAR ze dne 30.9.2013 se společností V.L.2001, s.r.o., IČ: 281 91 048 – nebytové prostory v objektu č.p. 1013, Novodvorská 151, katastrální území Lhotka, Praha 4.
Předkládá: starosta

15. Návrh ke zveřejnění záměru společného prodeje pozemků parc. č. 1837/3 a 1837/9 v k. ú. Braník.
Předkládá: starosta

16. Návrh k pronájmu nebytového prostoru č. 803 v domě č. p. 1245, ul. 5. května 49, katastrální území Nusle, Praha 4.
Předkládá: starosta

17. Návrh k uzavření nájemní smlouvy na pronájem krytu CO v ulici U Plynárny, katastrální území Michle, Praha 4 s Davidem Kučerou, nar. 1.6.1973, bytem Velká Hraštice 90, Malá Hraštice.
Předkládá: starosta

18. Návrh k uzavření nájemní smlouvy na pronájem nebytových prostor (ordinace č. N.10) o celkové výměře 35,21 m2 umístěných v objektu č.p. 1148, Jílovská 14 (Lékařský dům Jílovská), katastrální území Braník, Praha 4 se společností PREVEDIG spol. s r.o., IČ: 497 11 075.
Předkládá: starosta

19. Návrh k  pronájmu nebytových prostor o celkové výměře 303,1 m2 umístěných v objektu č.p. 1402, Nad Malým mýtem 2 a na pronájem pozemku parc. č. 1794/1 o výměře 2 201 m2, vše katastrální území Braník, Praha
Předkládá: starosta

20. Návrh k uzavření dodatku č. 6 k nájemní smlouvě na pronájem nebytové jednotky č. 711/802 v nemovitosti čp. 711, Michelská  č.or. 57, Praha 4, k.ú. Michle.
Předkládá: starosta

21. Návrh k uzavření kupní smlouvy a k uzavření dodatku č. 7 ke smlouvě o nájmu č. 2003/1280/OKT/NAJE/STAR ze dne 24.10.2003 se společností ROVE s.r.o., IČ: 289 42 451.
Předkládá: starosta

22. Návrh k ukončení nájemní smlouvy č. 1303/05/NEBYTY/OBFM/CIZI, uzavřené dne 3.11.2005, s J. D., na pronájem garáže č. 301, u objektu v ul. Zelinářská č.p. 598, č. or. 16, katastrální území Braník, Praha 4.
Předkládá: starosta

23. Návrh k ukončení nájemní smlouvy č. 2004/0057/OBF, uzavřené dne 16.1.2004, s J. D., a se S. D., na pronájem garáže č. 302, u objektu v ul. Zelinářská č.p. 598, č. or. 16, katastrální území Braník, Praha 4.
Předkládá: starosta

24. Návrh ke zrušení usnesení č. 11R-458/2013 ze dne 17.4.2013 a k udělení souhlasu k podnájmu části nebytové jednotky č. 242/403 v domě č.p. 242, Nuselská 44, katastrální území Nusle, Praha 4 – společnosti COBIN INC. INTERNATIONAL s.r.o., IČ: 25757610.
Předkládá: starosta

25. Návrh k podání žádosti o opravu údajů na listu vlastnictví 7513 pro katastrální území Michle.
Předkládá: starosta

26. Návrh ke zveřejnění záměru prodeje pozemku parc. č. 2426 v katastrálním území Nusle.
Předkládá: starosta

27. Návrh ke zveřejnění záměru prodeje pozemku parc. č. 2472 v katastrálním území Nusle.
Předkládá: starosta

28. Návrh k výpovědi nájmu pozemku parc. č. 1516 v k. ú. Podolí, pronajatého družstvu Kaplická 25 – bytové družstvo, družstvo.
Předkládá: starosta

29. Návrh k výpovědi nájmu pozemku parc. č. 65 v k. ú. Podolí, pronajatého Bytovému družstvu Rybářská.
Předkládá: starosta

30. Návrh k zaujetí stanoviska městské části Praha 4 k žádosti o úplatný převod pozemku parcelní číslo 2702/4 v katastrálním území Braník.
Předkládá: starosta

31. Návrh ke schválení rozpočtových opatření, kterými se mění závazné ukazatele schváleného rozpočtu na rok 2013.
Předkládá: starosta

32. Návrh k projednání protokolu o výsledku finanční kontroly městské části Praha 4 za rok 2012 provedené kontrolní skupinou magistrátu hlavního města Prahy a k opatřením k odstranění zjištěných nedostatků.
Předkládá: starosta

33. Návrh na uzavření smlouvy o poskytování služeb mezi městskou částí Praha 4 a společností CCG - Czech Communication Group, s.r.o. na poskytování PR služeb.
Předkládá: starosta

34. Návrh na přijetí finančního daru ve výši 300 000 Kč od společnosti Česká spořitelna, a.s. se sídlem Praha 4,  Olbrachtova 1972/62, IČ 452 44 782, účelově určeného a k uzavření darovací smlouvy.
Předkládá: starosta

35. Návrh na přijetí finančního daru ve výši 250 000 Kč od UniCredit Bank Czech Republic, a.s. se sídlem Praha 4,  Želetavská 1525/1, IČ 64948242, účelově určeného a k uzavření darovací smlouvy.
Předkládá: starosta

36. Návrh k uzavření kupní smlouvy městskou částí Praha 4 a vydavatelstvím MILPO MEDIA s.r.o., se sídlem Kouřimská 26, 130 00 Praha 3, IČ: 251 49 792.
Předkládá: starosta

37. Návrh k poskytnutí finančního daru ve výši 10 000 Kč Zoologické zahradě hlavního města  Prahy, se sídlem U Trojského zámku 120/3, Praha 7, PSČ 171 00, IČ 00064459, účelově určeného a k uzavření darovací smlouvy na podporu chovu tučňáka Humboldtova.
Předkládá: starosta

38. Návrh k uzavření smlouvy o výpůjčce věci movité digitální kamery SONY HDR-PJ320E spolu se všemi jejími součástmi a včetně příslušenství s Policií České republiky – Krajské ředitelství policie hlavního města Prahy, se sídlem: Kongresová 2, 140 21  Praha 4.
Předkládá: Bc Michková

39. Návrh na uzavření dodatku smlouvy o partnerství s finančním příspěvkem v rámci OPPA – „Firemní jesle“ - registrační číslo CZ.2.17/2.1.00/34319, jehož realizace potrvá od 1.5.2012 do 31.10.2014.
Předkládá: Mgr. Píša

40. Návrh k vyhlášení grantů městské části Praha 4 pro oblast: sportu, tělovýchovy a využívání volného času dětí a mládeže; kultury a umění; sociální; podporu rodinné politiky městské části Praha 4; zdravotní; životního prostředí pro rok 2014 a ke schválení Zásad pro poskytování grantů z rozpočtu městské části Praha 4 na rok 2014 včetně souvisejících příloh.
Předkládá: Mgr. Mikunda

41. Návrh ke změně vzorové smlouvy o nájmu pozemku.
Předkládá: tajemník

42. Návrh na uzavření  dodatku č.1  ke smlouvě na ostrahu Úřadu MČ Praha 4, Antala Staška 2059/80b, Praha č.2012/1002/OHOS/44 uzavřenou dne 30.10.2012 na základě usnesení č.26R-1242/2012 mezi INDUS, spol.s r.o., U Hostivařského nádraží 556/12, 102 00 Praha 10-Hostivař, IČ:45787492 a městskou částí Praha 4, Antala Staška 2059/80b, 140 46 Praha 4, IČ:00063584.
Předkládá: tajemník

43. Návrh k aktualizaci Pravidel pro stanovení platu a poskytování odměn ředitelům škol zřizovaných městskou částí Praha 4.
Předkládá: pí Staňková

44. Návrh k opravě součtové chyby a v důsledku toho ke změně usnesení  Rady městské části Praha 4 č. 31R-1347/2013 ze dne 23.10.2013 k navýšení provozního příspěvku vybraným základním školám na zajištění vzdělávacích  kurzů pro seniory v rámci projektu „ Zpátky do školy aneb Cesta do hlubin študákovy duše“ v prvním pololetí šk. roku 2013/2014.
Předkládá: pí Staňková

45. Návrh ke změně zápisu  Základní školy a Mateřské školy, Praha 4, Ohradní 49 v rejstříku škol a školských zařízení  z důvodu zvýšení kapacity školského zařízení školní jídelna mateřské školy na odloučeném pracovišti Ohradní 1367 dle zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon , ve znění pozdějších předpisů.
Předkládá: pí Staňková

46. Návrh k  předání movitého majetku k hospodaření  Mateřské škole, Praha 4, Voráčovská 2, s účinností od 25.11. 2013.
Předkládá: pí Staňková

47. Návrh k zajištění zápisu dětí do mateřských škol zřizovaných městskou částí Praha 4    pro školní rok 2014/2015.
Předkládá: pí Staňková

48. Návrh k udělení souhlasu První jazykové škole v  Praze 4, Praha 4, Horáčkova 1100, s poskytnutím daru - Digitálního zápisníku pro nevidomé - Ladě Blažkové.
Předkládá: pí Staňková

49. Návrh k upuštění od vymáhání pohledávky První jazykové základní školy v Praze 4, Praha 4, Horáčkova 1100, vzniklé jednáním bývalé zaměstnankyně školy.
Předkládá: pí Staňková

50. Návrh ke stanovení výše náhrady ušlého výdělku pro rok 2014 neuvolněným členům Zastupitelstva městské části Praha 4.
Předkládá: tajemník
materiál na 17. zastupitelstvo

51. Návrh k žádosti nájemců bytů v domě Za Zelenou liškou 953/1a, Praha 4 – Krč.
Předkládá: starosta

52. Návrh k prodeji bytových jednotek v domě č.p. 867, Pod Svahem č. o. 6 na pozemku parc.č. 1542/1 a souvisejícím pozemku parc.č. 1543, k. ú. Braník – zařazených ve 4c) vlně privatizace bytového fondu, jejich nájemcům.
Předkládá: starosta
materiál na 17. zastupitelstvo
materiál byl stažen

53. Návrh k prodeji bytových jednotek v domě č.p. 219, Údolní č. o. 47 na pozemku parc.č. 2234 a souvisejícím pozemku parc.č. 2235, katastrální území Braník – zařazených ve 4c) vlně privatizace bytového fondu, jejich nájemcům.
Předkládá: starosta
materiál na 17. zastupitelstvo
materiál byl stažen

54. Návrh k prodeji bytových jednotek v domě č.p. 1066, Gončarenkova č.o.22 na pozemku parc.č. 380/2 a souvisejících pozemcích parc.č. 380/6 a parc.č. 378/2, k. ú. Braník – zařazených ve 4c) vlně privatizace bytového fondu, jejich nájemcům.
Předkládá: starosta
materiál na 17. zastupitelstvo
materiál byl stažen

55. Návrh k prodeji nebytové jednotky č. 607/201 v domě Budějovická 607/110, včetně ideálního spoluvlastnického podílu ve výši 283/4000 na společných částech domu a na zastavěném pozemku parc. č. 2091, vše katastrální území Krč, Praha 4.
Předkládá: starosta

56. Návrh k prodeji nebytové jednotky č. 607/202 v domě Budějovická 607/110, včetně ideálního spoluvlastnického podílu ve výši 278/4000 na společných částech domu a na zastavěném pozemku parc. č. 2091, vše katastrální území Krč, Praha 4.
Předkládá: starosta

57. Návrh k prodeji nebytové jednotky č. 962/801 v domě Hadovitá 962/10, včetně ideálního spoluvlastnického podílu ve výši 145/3389 na společných částech domu a na zastavěném pozemku parc. č. 1521 a včetně ideálního spoluvlastnického podílu ve výši 145/3389 na souvisejícím pozemku parc. č. 1522, vše katastrální území Michle, Praha 4.
Předkládá: starosta
materiál na 17. zastupitelstvo

58. Návrh k prodeji části pozemku parc. č. 1178/1 nově označené dle GP pro rozdělení pozemku č. 2635-16/2013, jako pozemek parc. č. 1178/6 o výměře 88 m2 v k.ú. Michle.
Předkládá: starosta
materiál na 17. zastupitelstvo
materiál byl stažen

59. Návrh k prodeji pozemku parc. č. 140/11 v k. ú. Lhotka.
Předkládá: starosta
materiál na 17. zastupitelstvo

60. Návrh k prodeji pozemku parc. č. 1254/16 v k. ú. Krč.
Předkládá: starosta
materiál na 17. zastupitelstvo

61. Návrh k prodeji pozemku parc. č. 1052/63 v katastrálním území Krč.
Předkládá: starosta
materiál na 17. zastupitelstvo

62. Návrh k prodeji pozemku parc. č. 2869/201 v k. ú. Krč a zřízení věcných břemen.
Předkládá: starosta
materiál na 17. zastupitelstvo

63. Návrh ke společnému prodeji pozemků parc. č. 455/113, 470/106, 470/210 a 470/223, vše v k. ú. Krč.
Předkládá: starosta
materiál na 17. zastupitelstvo

64. Návrh ke společnému prodeji pozemku parc. č. 1263/13 a části pozemku parc. č. 1263/25 označenému dle GP č. 2461-12/2013 jako pozemek parc. č. 1263/27, vše v k. ú. Krč.
Předkládá: starosta
materiál na 17. zastupitelstvo

65. Návrh ke společnému prodeji pozemků parc. č. 2869/38 a 2869/299 a částí pozemku parc. č. 2869/324 označených dle GP č. 2450-26/2013 jako pozemky parc. č. 2869/443 a 2869/444, vše v k. ú. Krč.
Předkládá: starosta
materiál na 17. zastupitelstvo

66. Návrh k uzavření splátkové dohody s R. Z.
Předkládá: starosta
materiál na 17. zastupitelstvo

67. Návrh k uzavření splátkové dohody  R. H.
Předkládá: starosta
materiál na 17. zastupitelstvo

68. Návrh k  uzavření splátkové dohody s E. L..
Předkládá: starosta
materiál na 17. zastupitelstvo

69. Návrh k uzavření splátkové dohody s D. M.
Předkládá: starosta
materiál na 17. zastupitelstvo

70. Návrh k zahájení zadávacího řízení podle § 21 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v otevřeném řízení na služby spočívající v pojištění městské části Praha 4 („Pojištění městské části Praha 4 II.“).
Předkládá: starosta

71. Informace k zápisu dětí k povinné školní docházce v základních školách zřizovaných městskou částí Praha 4 pro školní rok 2014/2015.
Předkládá: pí Staňková

72. Různé.

73. Návrh k poskytnutí finanční odměny ředitelům základních a mateřských škol zřizovaných městskou částí Praha 4 za hlavní činnost a činnost spojenou s užíváním majetku zřizovatele (doplňkovou činnost) v období školního roku 2012/2013.
Předkládá: pí Staňková

74. Návrh k vyslovení souhlasu s provedením stavebních úprav v bytě č. x, v nemovitosti č.p. xx, Na Jezerce x, Praha 4, k.ú. Nusle - nájemce paní I. K.
Předkládá: starosta

75. Návrh ke změně doby nájmu – Školní 195/3, katastrální území Braník, Praha 4.
Předkládá: starosta
materiál byl stažen

76. Návrh ke změně doby nájmu - Branická 145/41, katastrální území Braník, Praha 4.
Předkládá: starosta
materiál byl stažen

77. Návrh k vrácení a odpuštění plateb nájemného za pronájem nebytového prostoru č. 302 (nebytové jednotky č. 1358/302 – garáže) v domě č.p. 1358, ul. Čestmírova 25, katastrální území Nusle, Praha 4.
Předkládá: starosta

78. Návrh k uzavření dodatku č. 2 k nájemní smlouvě ze dne 18.8.2008, ve znění dodatku č. 1 - pronájem garážového stání č. 59, Točitá, katastrální území Krč, Praha 4.
Předkládá: starosta

79. Návrh k žádosti společnosti KOMPAKT spol. s.r.o., se sídlem Opletalova 683, 290 01 Poděbrady, IČ: 495 51 027 o souhlas s užitím znaku městské části Praha 4 na reklamním a informačním plakátu, který bude vyvěšen do domů ve správě městské části.
Předkládá: starosta

80. Návrh k přijetí daru od paní J. D., Branická xx, 147 00 Praha 4 – Braník.
Předkládá: starosta

81. Návrh k rozhodnutí ve věci veřejné zakázky malého rozsahu pod názvem Vypracování PD a inženýrské činnosti pro akci „Nové parkovací plochy a revitalizace vnitrobloku U Družstva Repo“.
Předkládá: Ing. Bodenlos

82. Návrh k rozhodnutí ve věci veřejné zakázky malého rozsahu pod názvem „Analýza povodní na území MČ Praha 4 v roce 2013“.
Předkládá: Ing. Bodenlos

83. Návrh k rozhodnutí ve věci veřejné zakázky malého rozsahu pod názvem „Rekonstrukce dětského hřiště ul. Adamovská, Praha 4, dodávka a montáž herních prvků“.
Předkládá: Ing. Bodenlos

84. Návrh ke zrušení  usnesení Rady městské části Praha 4 č. 28R-1225/2013 ze dne 25.9.2013 k rozhodnutí ve věci veřejné zakázky malého rozsahu pod názvem „Rekonstrukce hřiště pro malé děti , ul. Nad vinným potokem P-4“.
Předkládá: Ing. Bodenlos

85. Návrh k uzavření dodatku č.1 ke smlouvě o dílo č.: SML/2013/1092/OSIO ze dne 3.10. 2013 se společností BAU trade s.r.o., IČ: 466831119, se sídlem Senovážné náměstí 982/20, 110 00 Praha 1, na provedení plnění veřejné zakázky pod názvem „Obnova a využití parkových ploch Roztylského náměstí“, uzavřené na základě usnesení Rady městské části Praha 4 č. 28R-1212/2013 ze dne 25.9. 2013.
Předkládá: Ing. Bodenlos

86. Návrh k uzavření smlouvy o dílo se zhotovitelem KROS – stav, a. s., Körnerova 7, 602 00  Brno, IČ: 26227657 na  realizaci akce „Sanace  suterénu v bytovém  objektu  Podolská 322/21, Praha 4, k. ú. Podolí“.
Předkládá: Ing. Bodenlos

87. Návrh k uzavření dodatku č.1 ke smlouvě o dílo č.SML/2013/1019/OSIO ze dne 30.9.2013 se zhotovitelem Sport -Technik Bohemia s.r.o. na změnu předmětu díla, změnu ceny díla a změnu doby zhotovení díla při realizaci akce „Objekt Sdružení 1080/2a, Praha 4, k.ú. Nusle - rekonstrukce povrchu víceúčelového hřiště včetně rekonstrukce oplocení na parcele č. 2753/14“.
Předkládá: Ing. Bodenlos

88. Návrh k uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo s firmou „SARK engineering, s.r.o. Praha 4-Krč, Za Jalovým dvorem 1949/7a, PSČ 140 00, IČ:278 80 214 na rozšíření  plnění pro akci „Výměna oken v objektu Horáčkova 1096/2, Praha  4“  k.ú. Krč, na pozemku parc. č. 1052/14, 1052/251.
Předkládá: Ing. Bodenlos

89. Návrh k uzavření dodatku č.1 ke smlouvě o dílo č. SML/2013/1098/OSIO ze dne 10.10.2013 uzavřené podle § 536 a násl. Zák. č. 513/1991 Sb. Obchodní zákoník ve znění pozdějších předpisů a dle usnesení Rady MČ Praha 4 č. 29R-1243/2013 ze dne 30.9.2013 pro akci „Oprava střechy bytového objektu Na Pankráci 604/113, Praha 4.
Předkládá: Ing. Bodenlos

90. Návrh k uzavření dodatku č.2 ke smlouvě o dílo č. SML/2013/0957/OSIO ze dne 16.9.2013 uzavřené podle § 536 a násl. Zák. č. 513/1991 Sb. Obchodní zákoník ve znění pozdějších předpisů a dle usnesení Rady MČ Praha 4 č. 26R-1088/2013 ze dne 4.9.2013 pro akci „Oprava bytů č.7,9,23,24,27,30,44,101,114,116 DPS Branická 65/46, Praha 4“.
Předkládá: Ing. Bodenlos

91. Návrh k uzavření dodatku č.1 ke smlouvě o dílo č. SML/2013/0956/OSIO ze dne 10.9.2013 uzavřené podle § 536 a násl. Zák. č. 513/1991 Sb. Obchodní zákoník ve znění pozdějších předpisů a dle usnesení Rady MČ Praha 4 č. 26R-1143/2013 ze dne 4.9.2013 pro akci „Oprava bytu č.19 Podolská 554/96 a bytu č.13 Michelská 1027/66, Praha 4“.
Předkládá: Ing. Bodenlos

92. Návrh k uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. SML/2013/0704/OSIO ze dne 9.7.2013 se zhotovitelem  Jallut, s.r.o. na změnu předmětu díla, změnu ceny díla a změnu doby zhotovení díla při realizaci akce „ Objekt Školní 700/5, Praha 4, k.ú. Braník – oprava sociálního zařízení v 1. patře objektu“.
Předkládá: Ing. Bodenlos

93. Návrh na zrušení usnesení č.22R-944/2013 ze dne 24.7.2013, týkajícího se rozhodnutí ve věci veřejné zakázky malého rozsahu pod názvem „Rekonstrukce za účelem odstranění havarijního stavu rampy vnitrobloku v ulici Čestmírova“ o výběru nejvhodnější nabídky.
Předkládá: Ing. Bodenlos

94. Návrh k prodeji nebytové jednotky č. 598/403 v domě Zelinářská 598/16, včetně ideálního spoluvlastnického podílu ve výši 303/10965 na společných částech domu, na zastavěných pozemcích parc. č. 1797/1 a 1797/6 a na souvisejícím pozemku parc. č. 1798, vše katastrální území Braník, Praha 4.
Předkládá: starosta

95. Návrh k prodeji nebytové jednotky č. 598/402 v domě Zelinářská 598/16, včetně ideálního spoluvlastnického podílu ve výši 460/10965 na společných částech domu, na zastavěných pozemcích parc. č. 1797/1 a 1797/6 a na souvisejícím pozemku parc. č. 1798, vše katastrální území Braník, Praha 4.
Předkládá: starosta

96. Návrh k uzavření smlouvy o dílo s Miloslavem Haboněm-HENI, na realizaci akce „Oprava bytu č.1 Branická 185/71 a bytu č.3 Na Strži 1040/30, Praha 4“.
Předkládá: Ing. Bodenlos

97. Návrh k prodeji objektu č.p. 1070, Tilschové (stavba technického vybavení), na pozemku parc. č. 1263/5 a pozemku parc. č. 1263/5, vše katastrální území Krč, Praha 4.
Předkládá: starosta
materiál na 17. zastupitelstvo

98. Návrh k uzavření dodatku č.1 ke smlouvě o dílo č. SML/2013/1134/OSIO ze dne 18.10.2013 uzavřené podle § 536 a násl. Zák. č. 513/1991 Sb. Obchodní zákoník ve znění pozdějších předpisů a dle usnesení Rady MČ Praha 4 č. 30R-1282/2013 ze dne 9.10.2013 pro akci „Oprava bytu č.1,19 DPS M.Cibulkové 626/4 a odstranění vlhkosti v bytě č.1 Na Zvoničce 363, Praha 4.
Předkládá: Ing. Bodenlos

99. Návrh k uzavření nájemní smlouvy na pronájem volného bytu ve smyslu „Závazného postupu při pronajímání bytů v domech ve vlastnictví (spoluvlastnictví) hl.m. Prahy svěřených městské části Praha 4“.
Předkládá: starosta

100. Návrh k uzavření smlouvy o dílo s Petrem Vašatou, na realizaci akce „Úprava vestibulu DPS Branická 65/46, Praha 4“.
Předkládá: Ing. Bodenlos

101. Návrh k zahájení zadávacího řízení podle § 21 odst. 1 písm. f) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen ZVZ), ve zjednodušeném podlimitním řízení k zadání veřejné zakázky na dodávky spočívající v zajištění dodávky kompostérů a souvisejícího zboží pro městskou část Praha 4 („Dodávka kompostérů a souvisejícího zboží pro městskou část Praha 4“), odesláním výzvy k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace.
Předkládá: Mgr. Píša

102. Návrh k rozhodnutí ve věci veřejné zakázky malého rozsahu pod názvem „Poradenské služby na posouzení prodeje pozemku p.č. 1588/1 v k.ú. Krč“.
Předkládá: tajemník

103. Návrh k rozhodnutí o vyloučení zájemců o účast v zadávacím řízení, vedeném v užším řízení podle § 21 odst. 1 písm. b) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, na zadání veřejné zakázky na stavební práce, spočívající v provedení stavebních úprav objektu č.p. 1013, Praha („Relaxační centrum Kosmos – stavební úpravy a změna užívání části stavby č.p. 1013, k.ú. Lhotka, Praha 4“).
Předkládá: Ing. Bodenlos

104. Návrh k uzavření smlouvy o dílo s firmou IM-stav Praha s.r.o. Zenklova 344/107, 180 00, Praha 8, IČ:264 65 728 na provedení plnění představující veřejnou zakázku malého rozsahu pro akci „Stavební úpravy 3.NP, Táborská č.p. 1691- Městská policie, Praha 4“.
Předkládá: Ing. Bodenlos

105. Návrh k vyjádření nesouhlasu Rady městské části Praha 4 se záměrem Hl.m. Prahy pokácet 47 lip v ulici Jeremenkova. 
Předkládá: Ing. Bodenlos

106. Návrh k převodu finančních prostředků z investiční rezervy Rady MČ Praha 4 na krytí výdajů projektu „Separace bioodpadů v městské části Praha 4“ v souladu s rozhodnutím zastupitelstva MČ Praha 4 č. 15Z-50/2013 ze dne 19. 6. 2013.
Předkládá: Mgr. Píša

Pavel Caldr,
v.r. starosta MČ Praha 4