Program 32. zasedání Rady městské části Praha 4 dne 12. prosince 2012

P R O G R A M

32. zasedání Rady MČ Praha 4 dne 12. 12. 2012 

1. Návrh k rozhodnutí o pronájmu volného bytu a o bytovém případu ve smyslu „Závazného postupu při pronajímání bytů v domech ve vlastnictví (spoluvlastnictví) hl. m. Prahy svěřených městské části Praha 4“ v objektech základních a mateřských škol
Předkládá: starosta Caldr

2. Návrh ke zveřejněnému záměru prodeje volné bytové jednotky č. 1044/10 na adrese 5. května 1044/30, Praha 4 – Nusle, včetně ideálního spoluvlastnického podílu na společných částech domu a včetně ideálního podílu na zastavěném pozemku
Předkládá: starosta Caldr

3. Návrh ke zveřejněnému záměru prodeje volné bytové jednotky č. 976/3 na adrese Podle Kačerova 976/3, Praha 4 – Michle, včetně ideálního spoluvlastnického podílu na společných částech domu a včetně ideálního podílu na zastavěném a souvisejícím pozemku
Předkládá: starosta Caldr

4. Návrh na zveřejnění záměru prodeje volné bytové jednotky č. 46/4 na adrese Podolské nábřeží 46/20, Praha 4 – Podolí, včetně ideálního spoluvlastnického podílu na společných částech domu a včetně ideálních podílů na zastavěném a souvisejícím pozemku
Předkládá: starosta Caldr

5. Návrh ke zveřejněnému záměru prodeje volné bytové jednotky č. 1041/11 na adrese 5. května 1041/36, Praha 4 – Nusle, včetně ideálního spoluvlastnického podílu na společných částech domu a včetně ideálního podílu na zastavěném pozemku
Předkládá: starosta Caldr

6. Návrh na poskytnutí slevy 15% z nájemného nájemci bytu č. x v domě Viktorinovaxx, Praha 4-Nusle, paní PhDr. B. K., z důvodu zhoršené kvality bydlení v období od 1. 10. 2011 do 31. 3. 2012|
Předkládá: starosta Caldr

7. Návrh ke zveřejnění záměru prodeje objektu č. p. 1157 (bytový dům), Bartoškova 1 na pozemku parc. č. 3201 a pozemku parc. č. 3201, vše k. ú. Nusle, Praha 4
Předkládá: starosta Caldr

8. Návrh ke zrušení usnesení č. 23R-1151/2012 ze dne 19. 9. 2012 k pronájmu nebytových prostor č. 801 v objektu č. p. 853, ul. 5. května 29, katastrální území Nusle, Praha 4
Předkládá: starosta Caldr

9. Návrh ke zrušení usnesení č. 27R-1294/2012 ze dne 31. 10. 2012 k pronájmu nebytových prostor v objektu č. p. 1683, Na Strži 40, katastrální území Krč
Předkládá: starosta Caldr

10. Návrh ke zrušení usnesení č. 29R-1352/2012 ze dne 14. 11. 2012 k pronájmu nebytového prostoru – budovy bez č.p./č.e. – garáže na pozemku parc. č. 358/2, ul. Mečislavova 224/12, katastrální území Nusle
Předkládá: starosta Caldr

11. Návrh ke zveřejnění záměru prodeje nebytové jednotky č. 1432/801 v domě č. p. 1432, V Horkách, k. ú. Nusle, Praha 4, včetně ideálního spoluvlastnického podílu na společných částech domu a na zastavěném pozemku parc. č. 437/1
Předkládá: starosta Caldr

12. Návrh ke zveřejnění záměru prodeje nebytové jednotky č. 1432/802 v domě č. p. 1432, V Horkách, k. ú. Nusle, Praha 4, včetně ideálního spoluvlastnického podílu na společných částech domu a na zastavěném pozemku parc. č. 437/1
Předkládá: starosta Caldr

13. Návrh ke zveřejnění záměru prodeje nebytové jednotky č. 1432/803 v domě č. p. 1432, V Horkách, k. ú. Nusle, Praha 4, včetně ideálního spoluvlastnického podílu na společných částech domu a na zastavěném pozemku parc. č. 437/1
Předkládá: starosta Caldr

14. Návrh k revokaci usnesení č. 23R-1101/2012 k vyslovení souhlasu se stavebními úpravami kabelového vedení a rozvodů distribuční sítě VN a NN, na pozemcích parc. č. 1560, 1567, 1648 a 1651/1 v k. ú. Podolí
Předkládá: starosta Caldr

15. Návrh k uzavření smlouvy o výpůjčce částí pozemků parc. č. 2777, 2791/18, 2869/1, 2869/226, 2869/273, 2869/312, 2869/313, 2869/321, 2869/417, 2869/418, 2869/419 v k. ú. Krč, mezi hl. m. Prahou a MČ Praha 4
Předkládá: starosta Caldr

16. Návrh ke zveřejnění záměru prodeje pozemku parc. č. 2848/235 v k. ú. Záběhlice
Předkládá: starosta Caldr

17. Návrh ke zveřejnění záměru prodeje pozemku parc. č. 2848/240 v katastrálním území Záběhlice
Předkládá: starosta Caldr

18. Návrh ke zveřejnění záměru prodeje pozemku parc. č. 310/15 v katastrálním území Michle
Předkládá: starosta Caldr

19. Návrh ke zveřejnění záměru prodeje pozemku parc. č. 2612/7 v katastrálním území Braník
Předkládá: starosta Caldr

20. Návrh ke zveřejnění záměru prodeje pozemku parc. č. 140/41 v k. ú. Lhotka
Předkládá: starosta Caldr

21. Návrh na poskytnutí finančního daru ve výši 10 000,- Kč občanskému sdružení TJ Zora Praha, se sídlem Praha 1, Pštrossova 1507/33, IČ: 41186427, účelově určeného a k uzavření darovací smlouvy
Předkládá: starosta Caldr

22. Návrh k volbě člena představenstva společnosti 4-Energetická, a. s. se sídlem Praha 4, Táborská 350/32, PSČ 140 45, IČ: 28550901
Předkládá: starosta Caldr

23. Návrh k výpovědi smlouvy o dílo-komplexní servisní služby uzavřené s DELTA CVS spol. s r.o., sídlem Prosečská 189, 468 04 Jablonec nad Nisou, IČ: 25030272, č. 2001/1035/SÚ/DÍLO/TAJ/14 ze dne 25. 5. 2001
Předkládá: tajemník

24. Návrh k uzavření smlouvy o pomoci při materiálně technickém zabezpečení prezidentských voleb ve dnech 11. a 12. 1. 2013, příp. 2. kolo ve dnech 25. a 26. 1. 2013 se subjekty uvedenými v příloze č. 1
Předkládá: tajemník

25. Návrh k poskytnutí účelově určeného finančního daru ve výši 10 000,- Kč občanskému sdružení Lata – Programy pro ohroženou mládež, občanské sdružení, se sídlem Senovážné nám. 24, Praha 1 – Nové Město, IČ: 60447800 a k uzavření darovací smlouvy
Předkládá: pí Staňková

26. Návrh k poskytnutí účelově určeného finančního daru ve výši 30 000,- Kč společnosti Fosa, o.p.s., se sídlem Praha 4-Chodov, Filipova 2013/3, IČ: 24724017 a k uzavření darovací smlouvy
Předkládá: pí Staňková

27. Návrh ke k upuštění od vymáhání pohledávky Ústavu sociálních služeb v Praze 4, příspěvkové organizace
Předkládá: pí Staňková

28. Návrh k předání movitého majetku k hospodaření Mateřské škole, Praha 4, Plamínkové 1593/2, s účinností od 20. 12. 2012
Předkládá: pí Staňková

29. Návrh k odvolání Bc. B. W. z vedoucího pracovního místa ředitele Speciální mateřské školy, Praha 4, Horáčkova 1 v důsledku zrušení příspěvkové organizace
Předkládá: pí Staňková

30. Návrh k poskytnutí odměny ředitelům základních a mateřských škol zřizovaných městskou částí Praha 4 za hlavní činnost a činnost spojenou s užíváním majetku zřizovatele (doplňkovou činnost) v období školního roku 2011/2012
Předkládá: pí Staňková

31. Návrh na udělení ocenění policistů Oddělení hlídkové služby za mimořádně záslužný čin a vrchního komisaře vnějších služeb Obvodního ředitelství policie Praha IV za celoroční práci pro Prahu
Předkládá: starosta Caldr

32. Návrh na udělení ocenění strážníků Městské policie hl. m. Prahy za mimořádně záslužný čin a ředitele Obvodního ředitelství Městské policie Praha 4 za celoroční práci pro Prahu 4
Předkládá: starosta Caldr

33. Návrh k zaujetí stanoviska městské části Praha 4 k záměru výstavby bytového domu Michelská při křižovatce ulic Michelská a U michelského mlýna na pozemcích parc. č.888/1, 888/2, 889/1, 889/4, 889/5, 889/6, 890, 891/1 vše k. ú. Michle
Předkládá: starosta Caldr

34. Návrh k zaujetí stanoviska městské části Praha 4 k záměru prodloužení doby užívání dočasné stavby čerpací stanice pohonných hmot společnosti OMV Česká republika, s.r.o. na pozemcích parc. č. 3120/18, 3120/9, 2805/3, 2805/4, 2806/1 vše v katastrálním území Braník
Předkládá: starosta Caldr

35. Návrh k zaujetí stanoviska městské části Praha 4 k žádosti o úplatný převod části pozemku parc. č. 3248/107 v k. ú. Krč
Předkládá: starosta Caldr

36. Návrh k zaujetí stanoviska městské části Praha 4 k žádosti o úplatný převod části pozemku parc. č. 2963/2 v katastrálním území Braník ve vlastnictví hlavního města Prahy
Předkládá: starosta Caldr

37. Návrh k uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. SML 2012/0323/OSIO ze dne 17. 4. 2012 se společností BAU plus, a. s., se sídlem Praha 5 - Hlubočepy, Na Zlíchově 228/4, PSČ 152 00, IČ: 25607618 na realizaci veřejné zakázky realizovanou na základě zadávacího řízení pod názvem: „Rekonstrukce bytových domů čp. 2774 a 2775, k. ú. Záběhlice (Roztylské náměstí 47 a 48, Praha 4)“  uzavírají smluvní strany s cílem ujednat doplnění platebních podmínek a změnu lhůty dílčího  plnění  pod bodem T5
Předkládá: starosta Caldr

38. Návrh k zadání veřejné zakázky na realizaci akce „Oprava bytu č. 6 Na Pankráci 1252/67, bytu č. 3 Na Pankráci 604/113, bytu č. 5 V Horkách 1434/20 a bytu č. 14 Michelská 1027/66, Praha 4“
Předkládá: starosta Caldr

39. Návrh k zadání veřejné zakázky na realizaci akce: „Oprava fasády, balkónů a říms bytového objektu Dvorecká 773/3, Praha 4, k. ú. Podolí“
Předkládá: starosta Caldr

40. Návrh k uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. SML/2012/0765/OSIO ze dne 11. 9. 2012 uzavřené podle § 536 a násl. Zák. č. 513/1991 Sb. Obchodní zákoník ve znění pozdějších předpisů a dle usnesení Rady MČ Praha 4 č. 21R-1035/2012 ze dne 29.8.2012 pro akci „Oprava dešťového svodu a dvorní kanalizace Na Bitevní pláni 1063/15, odstranění dřevomorky a sanace suterénu Na Novině 1068/14, Praha 4“
Předkládá: starosta Caldr

41. Návrh k uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. SML/2012/0774/OSIO ze dne 24. 9. 2012 se zhotovitelem díla společností Linhart spol. s r.o., IČ: 47052121, na realizaci akce „Rekonstrukce školního sportovního hřiště na parc. č. 585/1, k. ú.Krč objektu ZŠ Na Planině 1393/13 v obci Praha 4“
Předkládá: starosta Caldr

42. Návrh k uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č. SML/2012/0573/OSIO ze dne 10. 7. 2012 se zhotovitelem VLTAVÍN HOLDING stavební podnik s.r.o., IČ: 48026921, na základě zadávacího řízení k podlimitní veřejné zakázce na stavební práce „Stavební úpravy Novodvorská 435/153, Praha 4 – dodatečné stavební práce“ podle § 34 (jednací řízení bez uveřejnění) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, na zvýšení celkové ceny díla a prodloužení termínu dokončení díla v souvislosti se zjištěným skutečným stavem nemovitosti, který si vyžádá provedení víceprací a současně s tím nebudou provedeny některé stavební práce
Předkládá: starosta Caldr

43. Návrh ke změně složení komise pro domy s pečovatelskou službou Rady městské části Praha 4
Předkládá: starosta Caldr

44. Návrh k pronájmu volných bytů ve smyslu „Závazného postupu při pronajímání bytů v domech ve vlastnictví (spoluvlastnictví) hl. m. Prahy svěřených městské části Praha 4“
Předkládá: starosta Caldr

45. Návrh k rozhodnutí o bytových případech
Předkládá: starosta Caldr

46. Návrh k pronájmu budovy bez č.p./č.e. – garáže na pozemku parc. č. 1583/7, ul. Na Pankráci 845/18, katastrální území Nusle, Praha 4
Předkládá: starosta Caldr

47. Návrh k pronájmu garáží v ulici U Ledáren, k. ú. Braník a k pronájmu garážových stání v ulici Točitá, k. ú. Krč
Předkládá: starosta Caldr

48. Návrh na zrušení usnesení č. 27R-1328/2012 ze dne 31. 10. 2012 a k uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o nájmu a o stavebních úpravách nebytové jednotky č. 781/401 v č. p. 781, Na Klaudiánce 19, Praha 4, katastrální území Podolí se společností GOLF & GOLD s.r.o.
Předkládá: starosta Caldr

49. Návrh k ukončení nájemní smlouvy č. 2010/827/OBYP/ZST, uzavřené dne 14. 6. 2012 se společností Elpida, o.p.s., IČ: 27948706, na pronájem nebytových prostor v objektu č. p. 1683, Na Strži 40, katastrální území Krč
Předkládá: starosta Caldr

50. Návrh k pronájmu nebytových prostor č. 401 v domech č. p. 1042 a č. p. 1043, ul. 5. května 34 a 32, katastrální území Nusle, Praha 4
Předkládá: starosta Caldr

51. Návrh k pronájmu nebytových prostor č. 806 v domě č. p. 1496, ul. Nuselská 66, katastrální území Nusle, Praha 4
Předkládá: starosta Caldr

52. Návrh k rozhodnutí ve věci veřejné zakázky malého rozsahu pod názvem „Demolice části objektu kotelny, U Družstva REPO“
Předkládá: Ing. Bodenlos

53. Různé

54. Návrh k výpovědi smlouvy o poskytování průběžné spolupráce v rámci poradenské činnosti v oblasti PR a marketingu mezi městskou částí Praha 4 a M. S., s místem podnikání Kodaňská 485/63, 101 00 Praha 10 – Vršovice, IČ: 70766827
Předkládá: tajemník

55. Návrh k uzavření dodatku č. 2 k nájemní smlouvě č. 2012/0613/OOM/RAD ze dne 16. 7. 2012 se společností 4-Volnočasová, o.p.s., se sídlem Novodvorská 1013, Praha 4, IČ: 28389841
Předkládá: starosta Caldr

56. Návrh k odkoupení vybavení v NP 801 v č. p. 603, Nuselská 94, Praha 4, katastrální území Michle od Komerční banky, a. s., IČ: 45317054
Předkládá: starosta Caldr

57. Návrh na kompenzaci nákladů vynaložených nájemci na vybudování bytu formou půdní vestavby podle zásad platných do 2. 4. 2003 při jeho prodeji ve vlně 4c) privatizace bytového fondu
Předkládá: starosta Caldr

58. Návrh k pronájmu garážového stání v objektu č. p. 1683, Na Strži 40, katastrální území Krč
Předkládá: starosta Caldr

59. Návrh k pronájmu nebytového prostoru č. 301 v domě č. p. 1041, Olbrachtova 4, katastrální území Krč, Praha 4
Předkládá: starosta Caldr

60. Návrh k pronájmu nebytového prostoru č. 301 v domě č. p. 68, Pod Vinohradem 18, katastrální území Braník, Praha 4
Předkládá: starosta Caldr

61.  Návrh k pronájmu nebytových prostor č. 806 v domě č. p. 1278, ul. Na Dolinách 47, katastrální území Nusle, Praha 4.
Předkládá: starosta Caldr

62.  Návrh k pronájmu nebytových prostor v  objektu č.p. 1683, Na Strži 40, katastrální území Krč.
Předkládá: starosta Caldr

63.  Návrh k pronájmu nebytového prostoru č. 209 v domě č.p. 953, Za Zelenou liškou 1a, katastrální území Krč, Praha 4.
Předkládá: starosta Caldr

64.  Návrh k pronájmu nebytového prostoru č. 801 v domě č.p. 408, Kapitulská 10, katastrální území Michle, Praha 4.
Předkládá: starosta Caldr

65.  Návrh ke jmenování redakční rady měsíčníku městské části Praha 4 Tučňák pro období prosinec 2012 – 2014.
Předkládá: starosta Caldr

66.  Návrh k odstoupení od smlouvy o krátkodobém podnájmu uzavřenou se společností Agentura NKL Žofín s.r.o., IČ: 615 04 823, se sídlem Tunelářů 325, 156 00 Praha 5 dne 18. 5. 2012.
Předkládá: starosta Caldr

67.  Návrh k žádostem o upuštění od vymáhání pohledávek, k žádostem o prominutí poplatku z prodlení, k žádosti o uzavření splátkové dohody, k žádostem o prominutí smluvní pokuty.
Předkládá: starosta Caldr

68.  Návrh k zahájení zadávacího řízení podle §28 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů ve věci veřejné zakázky „Údržba zeleně v Centrálním parku Pankrác a v parku Na Jezerce Praha 4“, dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.
Předkládá: Ing. Bodenlos 

69.  Návrh k navýšení provozního příspěvku Speciální mateřské škole, Praha 4, Horáčkova 1/1095 na poskytnutí odstupného zaměstnancům školy v souvislosti se zrušením příspěvkové organizace uplynutím dne 31.12.2012
Předkládá: pí. Staňková

70.  Návrh k zaujetí stanoviska městské části Praha 4 k záměru podat u Magistrátu hl. m. Prahy žádost o dotaci na poskytování sociálních služeb na území městské části v rámci vyhlášení dotačního řízení v roce 2013.
Předkládá: pí. Staňková

71.  Návrh k uzavření smlouvy o dílo mezi městskou částí Praha 4 a  firmou STAV-ING s.r.o, se sídlem Gen. Janouška 889/36, 198 00 Praha 9, IČ 28185269 na provedení plnění představujících veřejnou zakázku malého rozsahu pro akci „Oprava škod po vytopení nebytového objektu Táborská č.p. 350,  Praha 4 - k.ú. Nusle“.
Předkládá: starosta Caldr

72.  Návrh k uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě na pronájem NJ č. 46/301 v domě č.p. 46, Podolské nábřeží 20, Praha 4, katastrální území Podolí, Praha 4 se společností Iweryola plus s.r.o.,  IČ: 247 85 377.
Předkládá: starosta Caldr 

73.  Návrh k uzavření dodatku č. 5 ke smlouvě o nájmu č. 2003/1280/OKT/NAJE/STAR uzavřené dne 24.10.2003 se společností ROVE s.r.o., IČ: 289 42 451, ve znění pozdějších dodatků - nebytové prostory v objektu Novodvorská 1013/151, katastrální území Lhotka, Praha 4.
Předkládá: starosta Caldr

74.  Návrh k pověření paní Mgr. Daniely Kazdové vedením odboru kanceláře starosty Úřadu městské části Praha 4 a stanovení platu paní Mgr. Daniley Kazdové.
Předkládá: tajemník

75.  Návrh ke zrušení pověření pana Lanny Dudry vedením odboru kanceláře tajemníka dle usnesení rady číslo 8R-145/2011 ze dne 7.3.2011, a k jmenování a stanovení platu Ing. Hany Englová vedoucí odboru kanceláře tajemníka Úřadu městské části Prahy 4.
Předkládá: tajemník

76.  Návrh ke zřízení komise Místní agendy 21 („MA 21“) Rady městské části Praha 4 a ke změně složení komise grantové Rady městské části Praha 4.
Předkládá: starosta Caldr

77.  Návrh k odpovědi Mgr. Lukáši Manhartovi radnímu pro oblast transparentní veřejné správy a legislativy RHMP ve věci regulace provozu loterií a jiných podobných her na území městské části Praha 4.  
Předkládá: tajemník

78.  Návrh k uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. SML/2012/0858/OŽPAD ze dne 2.10. 2012 se zhotovitelem Hydroizol Katrák, s.r.o., IČ: 24205371, se sídlem Lannova 2061/8, 110 00 Praha 1, ve věci veřejné zakázky malého rozsahu pod názvem „Úprava parkoviště v ulici Pujmanové, Praha 4“ .
Předkládá: Ing. Bodenlos

79.  Návrh k uzavření dohody o bezplatném užívání motorového vozidla pro služební a soukromé účely s Pavlem Caldrem, starostou městské části Praha 4 a s Bc. Lucií Michkovou, uvolněnou členkou Rady městské části Praha 4.
Předkládá: tajemník 

80.  Návrh ke stanovení  funkčního schématu Úřadu městské části Praha 4 pro rok 2013.
Předkládá: tajemník

81.  Informace ke zrušení 5 licencí GORDIC WIN.
Předkládá: tajemník

82.  Návrh k odstoupení z funkce členek správní rady a dozorčí rady a ke jmenování členky správní rady společnosti 4 – Volnočasové, o.p.s. se sídlem Praha 4, Novodvorská 1013, IČ: 283 89 841.
Předkládá: starosta Caldr