Program 31. zasedání Rady městské části Praha 4 dne 28. listopadu 2012

P R O G R A M

31. zasedání Rady MČ Praha 4 dne 28. 11. 2012 

1.  Návrh k  pronájmu volných bytů ve smyslu „Závazného postupu při pronajímání bytů v domech ve vlastnictví (spoluvlastnictví) hl.m. Prahy svěřených městské části Praha 4“.
Předkládá: p. Caldr

2.  Návrh k rozhodnutí o bytovém případu ve smyslu „Závazného postupu při pronajímání bytů v domech ve vlastnictví (spoluvlastnictví) hl.m. Prahy svěřených městské části Praha 4“ v objektech základních a mateřských škol.
Předkládá: p. Caldr   

3.  Návrh k bytovým případům u bytů sociálních dle návrhu komise bytové politiky Rady městské části Praha 4.
Předkládá: p. Caldr   

4.  Návrh k rozhodnutí o bytových případech.
Předkládá: p. Caldr 

5.  Návrh na  poskytnutí slevy 20% z nájemného od 1.7.2012 do doby odstranění závady pro nájemce bytu č. x, paní P. N., a nájemce bytu č. 2, pana M. G., v domě č.p. xx,  Na Strži xx, Praha 4, k.ú. Krč, z důvodu zhoršené kvality bydlení nezaviněné nájemcem.
Předkládá: p. Caldr

6.  Návrh ke zveřejněnému záměru prodeje volné bytové jednotky č. 48/15 na adrese Podolská 48/156,  Praha 4 – Podolí, včetně ideálního spoluvlastnického podílu na společných částech domu a  včetně ideálních  podílů na zastavěném a souvisejícím  pozemku.
Předkládá: p. Caldr

7.  Návrh ke zveřejněnému záměru prodeje volné bytové jednotky č. 241/4 na adrese Podolská 241/23,  Praha 4 – Podolí, včetně ideálního spoluvlastnického podílu na společných částech domu a včetně ideálních  podílů na zastavěném a souvisejícím  pozemku.
Předkládá: p. Caldr 

8.    Návrh ke zveřejněnému záměru prodeje volné bytové jednotky č. 791/30 na adrese Lounských 791/10, Praha 4 – Nusle, včetně ideálního spoluvlastnického podílu na společných částech domu a včetně ideálního podílu na zastavěném a souvisejícím pozemku.
Předkládá: p. Caldr 

9.    Návrh ke zveřejněnému záměru prodeje volné bytové jednotky č. 798/4 na adrese 5. května 798/62, Praha 4 – Nusle, včetně ideálního spoluvlastnického podílu na společných částech domu a včetně ideálního podílu na zastavěném pozemku.
Předkládá: p. Caldr

10.  Návrh k záměru prodeje volné bytové jednotky č. 423/9 na adrese Týmlova 423/2, Praha 4 – Michle, včetně ideálního spoluvlastnického podílu na společných částech domu a včetně ideálního podílu na zastavěném  a souvisejícím pozemku.
Předkládá: p. Caldr

11.  Návrh ke zveřejněnému záměru prodeje volné bytové jednotky č. 1360/22 na adrese Čestmírova 1360/29, Praha 4 – Nusle, včetně ideálního spoluvlastnického podílu na společných částech domu a  včetně ideálního podílu na zastavěném  pozemku.
Předkládá: p. Caldr     

12.  Návrh k pronájmu nebytového objektu  č.p. 625, Křesomyslova 4, k.ú. Nusle, Praha 4.
Předkládá: p. Caldr 

13.  Návrh k uzavření dodatku č. 2 k nájemní smlouvě č. 2011/0528/OOM/RAD ze dne 26.5.2011, ve znění dodatku č. 1, s občanským sdružením Okamžik - sdružení pro podporu nejen nevidomých, IČ: 70837791 - nebytové prostory v objektu Na Strži 1683/40, Praha 4, k.ú. Krč.
Předkládá: p. Caldr     

14.  Návrh k ukončení nájemní smlouvy č. 2010/1568/OBYP/STAR uzavřené dne 16.12.2010, ve znění dodatku č. 1, s občanským sdružením Hospic Štrasburk, IČ: 61383457 na pronájem nebytového objektu  č.p. 3304, Malovická 2 a pozemků parc. č. 2848/874 a parc. č. 2848/284, vše k.ú. Záběhlice, Praha 4.
Předkládá: p. Caldr

15.  Návrh k dodatku č. 17 k nájemní smlouvě se 4-Majetkovou, a.s.
Předkládá: p. Caldr

16.  Návrh ke zveřejnění záměru prodeje pozemku parc.č. 2612/15 v katastrálním území Braník.
Předkládá: p. Caldr 

17.  Návrh ke zveřejnění záměru prodeje pozemku parc.č. 140/5 v katastrálním území Lhotka.
Předkládá: p. Caldr

18.  Návrh ke zveřejnění záměru prodeje pozemků parc.č. 2381/3 a 2381/10 v k. ú. Braník.
Předkládá: p. Caldr

19.  Návrh ke zveřejnění záměru prodeje pozemku parc.č. 2692/12 v katastrálním území Braník.
Předkládá: p. Caldr

20.  Návrh ke zveřejnění záměru prodeje pozemku parc.č. 258/1, 258/2 a 258/3 v k.ú. Michle.
Předkládá: p. Caldr     

21.  Návrh ke zveřejnění záměru prodeje části pozemku parc. č. 289/1 nově označeného dle GP 2638-91/2011 pro k. ú. Braník jako pozemek parc.č. 289/17 v k. ú. Braník.
Předkládá: p. Caldr 

22.  Návrh ke zveřejnění záměru prodeje pozemku parc.č. 310/23 v k.ú. Michle.
Předkládá: p. Caldr   

23.  Návrh ke zveřejnění záměru prodeje pozemku parc.č. 2474 v k.ú. Nusle.
Předkládá: p. Caldr     

24.  Návrh k ukončení nájemní smlouvy k části pozemku parc. č. 1588/1 v k.ú. Krč se společnostmi Budějovická s.r.o. a ASUZA s.r.o.
Předkládá: p. Caldr - STAŽENO

25.  Návrh k uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o pronájmu pozemku č. 40/2010/NAJE/OBYP/ZST ze dne 21. 12. 2009, s Českou Republikou s právem hospodaření s majetkem státu Ministerstvem obrany.
Předkládá: p. Caldr

26.  Návrh k uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene k umístění a provozování tepelného zařízení ve prospěch společnosti 4-Energetické, a.s. v nebytovém objektu č.p. 1370, Ohradní 12, Praha 4, katastrální území Michle.
Předkládá: p. Caldr

27.  Návrh k souhlasu s potvrzením o zániku věcného břemene zřízeného k tíži budovy č.p. 759 na pozemku parc.č. 1269, k.ú. Podolí z důvodu vyřazení úkrytu z evidence stálých úkrytů a z plánu ukrytí Havarijního plánu hl.m.Prahy.
Předkládá: p. Caldr   

28.  Návrh k uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene k části pozemku parc. č. 141/5  v k. ú. Braník ve prospěch společnosti Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost.
Předkládá: p. Caldr

29.  Návrh k volbě člena představenstva společnosti 4-Energetická, a.s. se sídlem Praha 4, Táborská 350/32, PSČ 140 45, IČ: 285 50 901.
Předkládá: p. Caldr - STAŽENO

30.  Návrh k uzavření  smlouvy o zabezpečení konání volby prezidenta České republiky spočívající v uskladnění výpočetní techniky  se Základní školou a Mateřskou školou se sídlem Mendíků 1/100, Praha 4 na dobu určitou od 10.1.2013 do 13.1.2013 za cenu 8 000,-Kč vč.DPH. 
Předkládá: tajemník

31.  Návrh k uzavření smlouvy o nájmu věcí  movitých se společností TPC spol. s r. o., se sídlem Průmyslová 1137, Jičín, IČ: 25257129.
Předkládá: tajemník

32.  Návrh k uzavření smlouvy o obstarání věci mezi městskou částí Praha 4  a 4–Volnočasovou, o.p.s., k zajištění vzdělávání  seniorů s trvalým pobytem na území MČ Praha 4 v rámci realizace projektu „Zpátky do školy  aneb Cesta do hlubin študákovy duše“ pro školní rok 2012/2013.
Předkládá: pí. Staňková

33.  Návrh k uzavření nové dohody o vzájemné spolupráci v oblasti školství mezi městskou částí  Praha 4 a Domem učitelů Uralského federálního okruhu se sídlem 8 Marta ulice 13, Jekatěrinburg, Rusko.
Předkládá: pí. Staňková

34.  Návrh k přerušení provozu v mateřských školách zřizovaných městskou částí Praha 4 ve dnech 27., 28. a 31.12. 2012.
Předkládá: pí. Staňková

35.  Návrh ke stanovení výše platů ředitelů základních a mateřských škol zřizovaných městskou částí Praha 4 s účinností od 1.12.2012.
Předkládá: pí. Staňková 

36.  Návrh k uzavření dodatku č.1 ke smlouvě o zajišťování  realizace a financování akcí na pozemních komunikacích – úpravy přechodů na území městské části Praha 4 na bezbariérové č.: 3/09/2400/14 ze dne 2.7.2009 se společností Technická správa komunikací hl.m. Prahy se sídlem Řásnovka 770/8, Praha 1 115 00 IČ:63834197, uzavřené na základě usnesení Rady městské části Praha 4 č. 25R-714/2009 ze dne 11.6. 2009.
Předkládá: Ing. Bodenlos

37.  Návrh k uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. SML/2012/474/OŽPAD ze dne 6.6. 2012 se zhotovitelem TRUSTAV s.r.o., IČ 25031716, se sídlem K Popelce 2399/4, 150 00 Praha 5 - Smíchov, na základě zadávacího řízení k veřejné zakázce na stavební práce „Rekonstrukce zdravotnického zařízení jesle Rabasova - vícepráce“ zadávané podle § 34 (jednací řízení bez uveřejnění) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, na zvýšení celkové ceny díla v souvislosti se vznikem neočekávaných skutečností, které si vyžádají provedení víceprací. 
Předkládá: Ing. Bodenlos

38.  Návrh ke zrušení  usnesení Rady městské části Praha 4 č. 29R-1390/2012 ze dne 14.11.2012 a k uzavření dodatku č.1 ke smlouvě o dílo č.: SML/2011/0253/OŽPAD ze dne 5.5.2011 s Ing. Vladimírem Malým, Nadějovská 1181, 190 16 Praha 9, IČ: 40575110, na provedení plnění veřejné zakázky pod názvem „Výkon inženýrské činnosti v rámci akce ZŠ Plamínkové – rekonstrukce sportovního areálu“, uzavřené na základě usnesení Rady městské části Praha 4 č. 11R-240/2011 ze dne 30. 3. 2011.
Předkládá: Ing. Bodenlos

39.  Návrh k rozhodnutí ve věci veřejné zakázky malého rozsahu pod názvem „Demolice základu v ulici Vídeňská“.
Předkládá: Ing. Bodenlos

40.  Návrh k návrhu novely nařízení č.9/2011 Sb. hl.m. Prahy, kterým se vydává tržní řád.
Předkládá: starosta

41.  Návrh k návrhům odpovědí na interpelace z 10. zasedání Zastupitelstva MČ P4 ze dne 6. 9. 2012
Předkládá: starosta

42.  Návrh k zaujetí stanoviska městské části Praha 4  k výjimečně přípustnému funkčnímu využití dočasné stavby administrativně provozního areálu společnosti ZAPA beton a.s. na pozemcích parc.č. 3150/1, 3150/13, 3150/15, 3150/16 v k.ú. Michle.
Předkládá: starosta

43.  Návrh k revokaci usnesení Rady městské části Praha 4 č. 28R-884/2010 ze dne 04.08.2010.
Předkládá: starosta

44.  Návrh k zaujetí stanoviska městské části Praha 4 k žádosti o pronájem části  pozemku parc.č. 3240/3 v k.ú. Michle.
Předkládá: starosta

45.  Návrh k zaujetí stanoviska městské části Praha 4  k návrhu limitů ve výstavbě pro stabilizované rezidenční území : lokalita starý Spořilov – Záběhlice.
Předkládá: starosta

46.  Návrh k zaujetí stanoviska městské části Praha 4  k návrhu limitů ve výstavbě pro stabilizované lokality s blokovou zástavbou v historické části Nuslí na území městské části Praha 4: lokalita Družstevní ochoz, lokalita centrální Nusle.
Předkládá: starosta

47.  Návrh k zaujetí stanoviska městské části Praha 4  k návrhu limitů ve výstavbě pro stabilizované rezidenční lokality na území městské části Praha 4 : lokalita Braník - Branická; lokalita Podolí – Lopatecká; lokalita Jeremenkova II - Nad kolonií a U družstva Práce.
Předkládá: starosta 

48.  Návrh k zadání veřejné zakázky na realizaci akce „Oprava bytu č.8 5.Května 1330/8, bytu č.18 Pikrtova 1316/11, bytu č.17 Nuselská 2/1 a bytu č.18 Severní 2914/2, Praha 4“.
Předkládá: starosta

49.  Návrh k zadání veřejné zakázky na realizaci akce: „Sanace vlhkosti suterénu v bytovém objektu  5. května 1330/8, Praha 4, k. ú. Nusle“.
Předkládá: starosta

50.  Návrh k zadání veřejné zakázky na realizaci akce: „Oprava střechy nebytového objektu Svatoslavova 227/27,  Praha 4, k. ú. Nusle“.
Předkládá: starosta

51.  Návrh k prodeji volné bytové jednotky č. 1241/7 na adrese 5.května 1241/42, Praha 4 – Nusle, včetně ideálního spoluvlastnického podílu na společných částech domu a včetně ideálního podílu na zastavěném pozemku parc.č. 943 a souvis.pozemku parc.č 944.
Předkládá: p. Caldr    materiál na 11. zastupitelstvo

52.  Návrh k prodeji volné bytové jednotky č. 1143/16 na adrese 5. května 1143/61, Praha 4 – Nusle, včetně ideálního spoluvlastnického podílu na společných částech domu a včetně ideálního podílu na zastavěném pozemku parc.č. 1110.
Předkládá: p. Caldr    materiál na 11. zastupitelstvo

53.  Návrh k prodeji volné bytové jednotky č. 921/14 na adrese Mikuláše z Husi 921/11, Praha 4 – Nusle, včetně ideálního spoluvlastnického podílu na společných částech domu a včetně ideálního podílu na zastavěném pozemku parc.č. 1573.
Předkládá: p. Caldr    materiál na 11. zastupitelstvo

54.  Návrh k prodeji volné bytové jednotky č. 761/5 na adrese Žateckých 761/8, Praha 4 – Nusle, včetně ideálního spoluvlastnického podílu na společných částech domu a včetně ideálního podílu na zastavěném pozemku.
Předkládá: p. Caldr    materiál na 11. zastupitelstvo

55.  Návrh k prodeji stavby bez č.p./č.e., garáže, na pozemku parc. č. 2074/4 a pozemku parc. č. 2074/4, vše katastrální území Nusle, Praha 4.
Předkládá: p. Caldr    materiál na 11. zastupitelstvo

56.  Návrh k prodeji id 27212/28022 pozemku parc. č. 2910/13 v k.ú. Nusle.
Předkládá: p. Caldr    materiál na 11. zastupitelstvo

57.  Návrh k rozhodnutí o zařazení nemovitého majetku ve vlastnictví HMP, svěřená správa MČ Praha 4.
Předkládá: p. Caldr    staženo    materiál na 11. zastupitelstvo

58.  Návrh k žádosti o zrušení usnesení na uzavření splátkové dohody s Evou Jelínkovou.
Předkládá: p. Caldr    materiál na 11. zastupitelstvo

59.  Návrh k návrhu Zásad pro hospodaření v období rozpočtového provizoria městské části Praha 4 na rok 2013.
Předkládá: starosta     materiál na 11. zastupitelstvo

60.  Návrh ke stanovení termínů zasedání Zastupitelstva městské části Praha 4 na rok 2013.
Předkládá: starosta     materiál na 11. zastupitelstvo

61.  Návrh ke sloučení Mateřské školy, Praha 4, Na Bučance 5, a Mateřské školy BoTa, Praha 4, Boleslavova 1a, s účinností od 1.1. 2013.
Předkládá: pí Staňková    materiál na 11. zastupitelstvo

62.  Návrh ke sloučení Mateřské školy, Praha 4, Kukučínova 1150, a Mateřské školy, Praha 4, Tajovského 1309, s účinností od 1.1. 2013.
Předkládá: pí Staňková    materiál na 11. zastupitelstvo

63.  Návrh ke sloučení Mateřské školy, Praha 4, Plamínkové 1589, a Mateřské školy, Praha 4, Sedlčanská 14, s účinností od 1.1. 2013.
Předkládá: pí Staňková    materiál na 11. zastupitelstvo

64.  Návrh ke sloučení Mateřské školy Zahrádka, Praha 4, Ohradní 1367, a Základní školy,    Praha 4, Ohradní 49, s účinností od 1.1. 2013.
Předkládá: pí Staňková    materiál na 11. zastupitelstvo

65.  Návrh k poskytnutí účelové dotace pro tělovýchovné jednoty a sportovní kluby.
Předkládá: starosta    materiál na 11. zastupitelstvo

66.  Návrh k rozhodnutí ve věci veřejné zakázky malého rozsahu pod názvem „Revitalizace vnitrobloku Matěchova“.
Předkládá: Ing. Bodenlos

67.  Návrh ke  schválení financování projektu s pracovním názvem „OP PK – Revitalizace vnitrobloku Rybářská - Podolí“, z programu OP PK – MHMP.
Předkládá: Caldr        materiál na 11. zastupitelstvo

68.  Návrh k zaujetí stanoviska k projektu zavedení zón placeného stání na území městské části Praha 4.
Předkládá: Ing. Bodenlos    materiál na 11. zastupitelstvo

69.  Informace ke zprávě o činnosti Rady městské části Praha 4 v období od 16. 5. 2012
do 14. 11. 2012.
Předkládá: starosta

70.  Návrh k návrhu programu 11. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 4 dne 6. 12. 2012.
Předkládá: starosta

71.  Informace k  schválenému projektu s pracovním názvem „OP PK – Digitalizace a důvěryhodná archivace dokumentů městské části Prahy 4“ z programu OP PK – MHMP
Předkládá: tajemník

72.  Různé.

73.  Návrh k částečné revokaci usnesení č. 7R-256/2012 ze dne 21.3.2012 k předání movitého majetku k hospodaření ZŠ a MŠ, jejichž zřizovatelem je MČ Praha 4 s účinností od 1.12.2012.
Předkládá: Ing. Bodenlos 

74.  Návrh k doplnění otevřeného seznamu dodavatelů městské části Praha 4.
Předkládá: tajemník

75.  Návrh k dodatku č. 23 k Organizačnímu řádu Úřadu městské části Praha 4 schválenému usnesením Rady městské části Praha 4 č. 11 R-336/2007 dne 23.5.2007.
Předkládá: tajemník

76.  Návrh k ukončení nájmu bytu výpovědí a k podání žaloby na vyklizení bytu.
Předkládá: p. Caldr

77.  Návrh k jednání zaměstnanců Úřadu městské části Praha 4, odboru obecního majetku, jménem městské části Praha 4 na prvních schůzích shromáždění vlastníků jednotek.
Předkládá: p. Caldr

78.  Návrh k uzavření Dodatku č. l k Dohodě městské části Praha 4 a Bytového družstva v Horkách 17 č. 2003/0503/OSTA/OPBF, uzavřené dne 25.4.2003 o obsazení bytu č. 27 v domě čp. 1406 v Praze 4, v Horkách č. 17.
Předkládá: p. Caldr

79.  Návrh k uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene k  pozemkům parc. č. 2612/89, 2612/136 a 2612/203 v k.ú. Braník ve prospěch společnosti PREdistribuce, a.s.
Předkládá: p. Caldr

80.  Návrh k vyslovení souhlasu s vjezdem a výjezdem přes část pozemku parc. č. 1588/1 v k.ú. Krč.
Předkládá: p. Caldr

81.  Návrh k vyslovení souhlasu s převodem spoluvlastnických podílů na pozemcích parc. č. 260/1, 260/2 a 260/3 k. ú. Michle.
Předkládá: p. Caldr

82.  Návrh k uzavření nájemních smluv na pronájem volných bytů ve smyslu „Závazného postupu při pronajímání bytů v domech ve vlastnictví (spoluvlastnictví) hl.m. Prahy svěřených městské části Praha 4“. 
Předkládá: p. Caldr

83.  Návrh k uzavření nájemních smluv na pronájem volných bytů v domech s pečovatelskou službou, ve smyslu „Závazného postupu při pronajímání bytů v domech s pečovatelskou službou městské části Praha 4“.
Předkládá: p. Caldr 

84.  Návrh k pronájmu pozemku parc.č. 2075, katastrální území Nusle.
Předkládá: p. Caldr

85.  Návrh na zrušení části usnesení Rady MČ Praha 4 č. 26R-1277/2012, bod 2, ze dne 17.10.2012 o prominutí smluvní pokuty – Ing. Jaroslav Smetana, IČ: 14902702 a Karel Trefil, IČ: 15070794.
Předkládá: p. Caldr

86.  Návrh k žádosti nájemců, Ing. Jaroslav Smetana, IČ: 14902702 a Karel Trefil, IČ: 15070794, o prominutí smluvní pokuty – NP Mečislavova 11/414, k.ú. Nusle, Praha 4.
Předkládá: p. Caldr    materiál na 11. zastupitelstvo

87.  Návrh k prominutí povinnosti zaplatit příslušenství pohledávek a smluvní pokuty.
Předkládá: Caldr    materiál na 11. zastupitelstva 

88.  Návrh k úplatnému nabytí id.11/65 pozemku parc. č. 761 v katastrálním území Braník.
Předkládá: p. Caldr         materiál na 11. zastupitelstvo

89.  Návrh k žádosti o uzavření dohody o převzetí dluhu s P. B..
Předkládá: p. Caldr        materiál na 11. zastupitelstvo

90.  Návrh k uzavření dodatku č. 3 k nájemní smlouvě ze dne 8.9.1997, ve znění pozdějších dodatků, se Základní uměleckou školou Adolfa Voborského, Praha 4, Botevova 3114, IČ: 613 86 715  - Školní 24/4, k.ú. Braník, Praha 4.
Předkládá: p. Caldr

91.  Návrh ke schválení rozpočtových opatření, kterými se mění závazné ukazatele schváleného rozpočtu na rok  2012.
Předkládá:starosta    materiál na 11. zastupitelstvo

92.  Návrh ke Zprávě o plnění rozpočtu městské části Praha 4 za I. - III. čtvrtletí r. 2012.
Předkládá:starosta        materiál na 11. zastupitelstvo

93.  Návrh ke schválení Směrnice k provádění inventarizace majetku a závazků městské části Praha 4 a Plánu inventur na rok 2012.
Předkládá: starosta

94.  Návrh k uzavření dodatku č.1 ke smlouvě o dílo č. SML/2012/0845/OSIO ze dne 3.10.2012 uzavřené podle § 536 a násl. Zák. č. 513/1991 Sb. Obchodní zákoník ve znění pozdějších předpisů a dle usnesení Rady MČ Praha 4 č. 23R-1135/2012 ze dne 19.9.2012 pro akci „Oprava teras v bytových objektech Viktorinova 1122/1, 1151/3 a 1210/8,
Praha 4“.
Předkládá: starosta

95.  Návrh k  uzavření  smlouvy  o dílo  se společností PLÁN PLUS, s.r.o. na zhotovení projektové dokumentace a dodávky souvisejících prací pro akci : „Vestavba dočasně zřízené 1 třídní mateřské školy v přízemí pavilonu B v ZŠ Ohradní na adrese Ohradní 1366/49, Praha 4, k.ú. Michle“.
Předkládá: starosta

96.  Návrh k zadání veřejné zakázky na realizaci akce: „Výměna oken a dveří  v bytovém objektu Družstevní ochoz 1305/26,  Praha 4, k.ú. Nusle“.
Předkládá: starosta

97.  Návrh k  uzavření dodatku smlouvy o dílo se zhotovitelem M-Interier s.r.o., Na Ovesníku 203, Praha 9, IČ: 25096061, na provedení plnění představující veřejnou zakázku malého rozsahu pod názvem „Dodávka vybavení zdravotnického zařízení v rámci projektu OPPA – firemní jesle “, 18R-954/2012.
Předkládá: tajemník

98.  Návrh k prodeji objektu č.p. 1300 (objekt občanské vybavenosti), Jánošíkova 6 na pozemku parc. č. 2869/127 a pozemků  parc. č. 2869/127, 2869/146 a 2869/147, vše k.ú. Krč, Praha 4.
Předkládá: p. Caldr        materiál na 11. zastupitelstvo