Program 31. zasedání Rady městské části Praha 4 dne 23. 10. 2013

P R O G R A M

31. zasedání Rady MČ Praha 4 dne 23. 10. 2013 

1. Návrh k pronájmu volných bytů ve smyslu „Závazného postupu při pronajímání bytů v domech ve vlastnictví (spoluvlastnictví) hl.m. Prahy svěřených městské části Praha 4“.
Předkládá: starosta

2. Návrh k pronájmu volných bytů ve smyslu „Závazného postupu při pronajímání bytů v domech ve vlastnictví (spoluvlastnictví) hl.m. Prahy svěřených městské části Praha 4“.
Předkládá: tajemník

3. Návrh o bytových případech ve smyslu „Závazného postupu při pronajímání bytů v domech ve vlastnictví (spoluvlastnictví) hl.m. Prahy svěřených městské části Praha 4“ v objektech základních a mateřských škol.
Předkládá: starosta

4. Návrh k rozhodnutí o bytových případech.
Předkládá: starosta

5. Návrh k vyslovení souhlasu s provedením stavebních úprav v bytě č. x, v nemovitosti č.p. xx, Na Zámecké x, Praha 4, k.ú. Nusle - nájemce pan B. Č. a paní T. Č.
Předkládá: starosta

6. Návrh k vyslovení souhlasu s provedením stavebních úprav v bytě č. x, v nemovitosti č.p.xx, Krchlebská x, Praha 4, k.ú. Krč - nájemce pan J. A.
Předkládá: starosta

7. Návrh k vyslovení souhlasu s provedením stavebních úprav v bytě č. x, v nemovitosti č.p. xx, Na Jezerce x, Praha 4, k.ú. Nusle - nájemce pan M. V.
Předkládá: starosta

8. Návrh k vyslovení souhlasu s provedením stavebních úprav v bytě č. x, v nemovitosti č.p. xx, Antala Staška x, Praha 4, k.ú. Krč - nájemce pan M. B.
Předkládá: starosta

9. Návrh na zveřejnění záměru prodeje volné bytové jednotky č. 1360/30 na adrese Čestmírova 1360/29, Praha 4 – Nusle, včetně ideálního spoluvlastnického podílu na společných částech domu a  včetně ideálního podílu na zastavěném  pozemku.
Předkládá: starosta

10. Návrh na zveřejnění záměru prodeje volné bytové jednotky č. 1143/37 na adrese 5. května 1143/61 Praha 4 – Nusle, včetně ideálního spoluvlastnického podílu na společných částech domu a včetně ideálního podílu na zastavěném pozemku.
Předkládá: starosta

11. Návrh na zveřejnění záměru prodeje volné bytové jednotky č.785/2 na adrese Na Klaudiánce 785/30, Praha 4 – Podolí, včetně ideálního spoluvlastnického podílu na společných částech domu a  včetně ideálních  podílů na zastavěných a souvisejících  pozemcích.
Předkládá: starosta

12. Návrh na zveřejnění záměru prodeje volné bytové jednotky č.761/1 na adrese Podolská 761/112,  Praha 4 – Podolí, včetně ideálního spoluvlastnického podílu na společných částech domu a  včetně ideálních  podílů na zastavěných a souvisejících  pozemcích.
Předkládá: starosta

13. Návrh k pronájmu nebytové jednotky č. 1143/806 v domě č. p. 1143, ul. 5. května 61, katastrální území Nusle, Praha 4.
Předkládá: starosta

14. Návrh k žádosti R. K., nájemce nebytové jednotky č. 1143/806 v domě č. p. 1143, ul. 5. května 61, katastrální území Nusle, Praha 4 o prominutí smluvní pokuty.
Předkládá: starosta

15. Návrh k pronájmu nebytového prostoru – jednotky č. 241/502 v čp. 241, Podolská 23, Praha 4, katastrální území Podolí, společnosti DOLEŽAL-DUHA, s.r.o., IČ 27069150.
Předkládá: starosta

16. Návrh k pronájmu nebytových prostor v objektu č.p. 1594, Hvězdova 19, katastrální území Nusle, Praha 4.
Předkládá: starosta

17. Návrh k žádosti společnosti SASAREU s.r.o., IČ: 28689313, nájemce nebytové jednotky č. 853/801 v domě č.p. 853, ul. 5. května 29, katastrální území Nusle, Praha 4, o navýšení zápočtu nákladů na provedení stavebních úprav předmětu nájmu.
Předkládá: starosta

18. Návrh k uzavření splátkové dohody s J. H., IČ: 408 77 272 - pronájem objektu č.p. 1451, Na Jezerce 2a, katastrální území Nusle, Praha 4.
Předkládá: starosta

19. Návrh ke zveřejnění záměru prodeje objektu č.p. 564 (jiná stavba), Vzdušná 8 na pozemku parc. č. 756 a pozemků parc. č. 756, 754/1 a parc. č. 757/1, vše katastrální území Lhotka, Praha 4.
Předkládá: starosta

20. Návrh ke zveřejnění záměru prodeje objektu č.p. 1268 (bývalé kotelny), V Zápolí 25 na pozemku parc.č. 1748/6, pozemku parc.č. 1748/6, a pozemku parc.č. 1748/20, vše katastrální území Michle, Praha 4.
Předkládá: starosta

21. Návrh k uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene k pozemkům parc. č. 879/1, 879/46 a 1052/107, vše v k. ú. Krč ve prospěch společnosti T-Systems Czech Republic a.s.
Předkládá: starosta

22. Návrh k uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene k pozemku parc. č. 826/3 v k. ú. Krč se společností ELCONEX s.r.o. a k uzavření smlouvy o provedení stavby přeložky přípojky horkovodu na pozemku parc. č. 585/1 v k. ú. Krč.
Předkládá: starosta
materiál byl stažen

23. Návrh k uzavření smlouvy o právu provést na pozemku parc.č. 1794/8 v k.ú. Braník stavbu - montovanou stavbu ocelového přístřešku pro ochranu sanitních vozidel Zdravotnické záchranné služby hl. m. Prahy.
Předkládá: starosta

24. Návrh k uzavření dodatku č. 3 k nájemní smlouvě ze dne 18.2.1998, ve znění pozdějších dodatků - pronájem garážového stání č. 18, Točitá, katastrální území Krč, Praha 4.
Předkládá: starosta

25. Návrh ve věci sporu o určení vlastnictví k nemovitostem - budově čp. 805, Ke Krči 13 a pozemkům KN parc.č. 110 a 111, vše v k.ú. Braník.
Předkládá: starosta

26. Návrh k uzavření dohody se společností 4-Majetková, a.s., IČ: 284 77 456 ve věci pokračování nájmu nebytových prostor (občerstvení) v objektu č.p. 1148, Jílovská 14, katastrální území Braník, Praha 4.
Předkládá: starosta

27. Návrh ke zveřejnění záměru prodeje části pozemku parc. č. 241/1 označené dle GP 2717-18/2013 pro k. ú. Braník jako pozemek parc.č. 241/12 v k. ú. Braník.
Předkládá: starosta

28. Návrh ke zveřejnění záměru prodeje částí pozemku parc. č. 2912/3 označených dle GP 2720-20/2013 pro k. ú. Braník jako pozemky parc.č. 2912/3, 2912/8, 2912/9, 2912/10 a 2912/11, vše v k. ú. Braník.
Předkládá: starosta

29. Návrh k vyslovení nesouhlasu s dopravním připojením a s využitím pozemků parc. č. 1285/74 a 1285/85, oba v k. ú. Krč.
Předkládá: starosta

30. Návrh k uzavření smlouvy o výpůjčce části pozemku se Společenstvím vlastníků Bartákova 1109, Společenstvím vlastníků Bartákova 1110/36, Praha 4 – Krč, Společenstvím pro dům Milevská 1111/28 a Společenstvím vlastníků Milevská 1112 Praha 4, ve věci revitalizace stanoviště kontejnerů.
Předkládá: starosta

31. Návrh ke změně vzorové smlouvy o obstarání věci na vzorovou smlouvu příkazní.
Předkládá: tajemník

32. Návrh ke změně vzorové smlouvy o nájmu pozemku.
Předkládá: tajemník
materiál byl stažen

33. Návrh ke změně vzorových kupních smluv na prodej jednotky dle zákona č. 72/1994 Sb.
Předkládá: tajemník

34. Návrh ke schválení plánu inventur na rok 2013 a ke  jmenování členů hlavní inventarizační komise a členů dílčích inventarizačních komisí pro inventarizaci majetku a závazků MČ P4.
Předkládá: tajemník

35. Návrh k doplnění otevřeného seznamu dodavatelů městské části Praha 4.
Předkládá: tajemník

36. Návrh k předání movitého majetku k hospodaření  Základní škole a Mateřské škole, Praha 4, Ohradní 49, s účinností od 1.11.2013.
Předkládá: pí Staňková

37. Návrh k předání movitého majetku k hospodaření Krčské mateřské škole, Praha 4, Tajovského 1309, s účinností od 1.11.2013.
Předkládá: pí Staňková

38. Navýšení k navýšení provozního příspěvku  vybraným základním školám v celkové výši 163.000,- Kč na zajištění počítačových kurzů pro seniory a pro rodiče do 5 let věku dítěte.
Předkládá: pí Staňková

39. Návrh k navýšení provozního příspěvku vybraným základním školám v celkové výši 72 200 Kč na zajištění vzdělávacích kurzů pro seniory v rámci projektu „Zpátky do školy aneb Cesta do hlubin študákovy duše“ v prvním pololetí školního roku 2013/2014.
Předkládá: pí Staňková

40. Návrh k povolení výjimky podle ustanovení § 23 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., a § 7 odst. 1 vyhlášky č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a plnění povinné školní docházky, ve znění pozdějších předpisů, z nejvyššího počtu žáků v přípravné třídě Základní školy,  Praha 4, Poláčkova 1067, pro školní rok 2013/2014 s tím, že bude dodržena cílová kapacita školy, zachována kvalita vzdělávací činnosti školy a budou splněny podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví.
Předkládá: pí Staňková

41. Návrh k poskytnutí účelově určeného finančního daru ve výši 15 000,-Kč společnosti Domov Sue Ryder, o.p.s., se sídlem Praha 4, Michelská 1/7, IČ 26204673 a k uzavření darovací smlouvy.
Předkládá: pí Staňková

42. Návrh k přerušení provozu v mateřských školách zřizovaných městskou částí Praha 4 ve dnech 23., 27., 30. a 31.12. 2013 z ekonomických a provozních důvodů s výjimkou Mateřské školy, Praha 4, V Zápolí 1249, která bude mít 23.12. 2013 běžný provoz.
Předkládá: pí Staňková

43. Návrh ke změně platu PhDr. Bc. Františka Prokopa, ředitele Základní školy, Praha 4, Táborská 45.
Předkládá: pí Staňková

44. Návrh k uzavření smlouvy o dílo se společností REKONSTA s.r.o. na realizaci akce „Oprava bytu č.3 Dolní 1489/7, bytu č.13 Dolní 1490/5 a bytu č.2 Na Pankráci 1252/67, Praha 4“.
Předkládá: Ing. Bodenlos

45. Návrh k rozhodnutí uzavřít smlouvu o zajištění provedení přeložky plynárenského zařízení mezi Městskou částí Praha 4 a společností Pražská plynárenská Distribuce,a.s., členem koncernu Pražská plynárenská, a.s. v souvislosti s realizací stavební akce „Dům seniorů Hudečkova“.
Předkládá: Ing. Bodenlos

46. Návrh k uzavření dodatku č.1 ke smlouvě o dílo č. SML/2013/0957/OSIO ze dne 16.9.2013 uzavřené podle § 536 a násl. Zák. č. 513/1991 Sb. Obchodní zákoník ve znění pozdějších předpisů a dle usnesení Rady MČ Praha 4 č. 26R-1088/2013 ze dne 4.9.2013 pro akci „Oprava bytů č.7,9,23,24,27,30,44,101,114,116 DPS Branická 65/46, Praha 4“.
Předkládá: Ing. Bodenlos

47. Návrh k žádosti České pošty, s.p. o prominutí smluvní pokuty a úroku z prodlení.
Předkládá: starosta
materiál byl stažen
materiál na 17. zastupitelstvo

48. Informace o spolupráci mezi Městskou policií a městskou částí Praha 4 v objektech Táborské ul.
Předkládá: tajemník

49. Různé.

50. Návrh k rozhodnutí jediného akcionáře společnosti 4-Majetková, a.s. se sídlem Jílovská 1148/14, IČ 28477456, Praha 4  o schválení řádné účetní závěrky této společnosti za rok 2012, o úhradě ztráty z hospodaření společnosti v roce 2012 a výroční zprávy společnosti 4-Majetková, a.s. za rok 2012 zahrnující i zprávu o podnikatelské činnosti a o stavu jejího majetku ke dni 31. 12. 2012 a o vzetí na vědomí zprávy společnosti 4-Majetková, a.s. o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2012 a zprávy dozorčí rady společnosti 4-Majetková, a.s. o schválení účetní závěrky společnosti 4-Majetková, a.s. za rok 2012 a o přezkoumání zprávy o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2012.
Předkládá: starosta

51. Návrh k uzavření smlouvy o obstarání věci mezi městskou částí Praha 4 a Sportovním klubem Freetime Praha, občanské sdružení, na zajištění akce „Podpora činnosti sportovních center pro děti“.
Předkládá: p. Kadleček

52. Návrh k uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. SML/2013/0742/OSIO ze dne 11.07.2013 se zhotovitelem REGULUM spol. s r.o., IČ 604 71 107, na základě zadávacího řízení k podlimitní veřejné zakázce na stavební práce „Oprava střešního pláště střech části objektu Filosofská 1166, Praha 4, k.ú. Braník – dodatečné stavební práce“ podle § 34 (jednací řízení bez uveřejnění) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, na zvýšení celkové ceny díla a prodloužení doby provedení díla v souvislosti se zjištěným skutečným stavem nemovitosti, který si vyžádá provedení víceprací a současně s tím nebudou provedeny některé stavební práce.
Předkládá: Ing. Bodenlos

53. Návrh k rozhodnutí uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí o připojení na napěťové hladině NN č. 8831308506 mezi Městskou částí Praha 4 a společností PREdistribuce, a.s.
Předkládá: Ing. Bodenlos

54. Návrh k uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytování právních služeb s advokátní kanceláří Švehlík & Mikuláš advokáti s.r.o., v souvislosti se snížením základního kapitálu společnosti 4-Energetická, a.s.
Předkládá: starosta

55. Návrh k uzavření splátkové dohody s E. B., IČ: 112 06 641 a k ukončení nájemní smlouvy č. 1711/04/NEBYTY/OBFM/CIZI ze dne 19.11.2004, ve znění pozdějších dodatků - pronájem nebytových prostor v objektu Vzdušná 8/564, k.ú. Lhotka, Praha 4.
Předkládá: starosta

56. Návrh k uzavření smlouvy o dílo se zhotovitelem  ASOKNO spol. s r. o., Maternova 56, 148 00 Praha 4 – Kunratice, IČ: 41189353 na  realizaci akce „Výměna oken a dveří v bytovém  objektu V Horkách 1434/20, Praha 4, k. ú. Nusle“.
Předkládá: Ing. Bodenlos

57. Návrh k uzavření smlouvy o dílo se společností Středočeská stavební společnost,spol.r.o. na realizaci akce „Oprava zdravotně technické instalace (voda, kanalizace), výměna oken v 1.NP - jižní strana nebytového objektu Choceradská 2600/13, Praha 4“.
Předkládá: Ing. Bodenlos

58. Návrh k zahájení zadávacího řízení podle § 21 odst. 1 písm. f) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen ZVZ), ve zjednodušeném podlimitním řízení, k zadání veřejné zakázky na dodávky spočívající v nákupu 4 nových osobních automobilů pro městskou část Praha 4 a odkoupení 5 osobních automobilů protiúčtem („Nákup nových osobních automobilů pro městskou část Praha 4“), odesláním výzvy k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace.
Předkládá: tajemník

59. Návrh k uzavření smlouvy o dílo - vypracování prohlášení vlastníka podle obecně závazných právních předpisů
Předkládá: starosta

60. Návrh k uzavření dohody o ukončení nájmu s občanským sdružením Hospic Štrasburk, IČ: 613 83 457 - pronájem nebytového objektu č.p. 3304, Malovická 2 a pozemků parc. č. 2848/874 a 2848/284, vše  katastrální území Záběhlice, Praha 4
Předkládá: starosta

61. Návrh k uzavření kupní smlouvy s ČR - Úřadem práce hl.m. Prahy, IČ: 724 96 991 o prodeji movitých věcí.
Předkládá: starosta

62. Návrh k rozhodnutí ve věci veřejné zakázky malého rozsahu pod názvem „Ověřovací studie – program centralizovaného provozování hlídaných parkovacích ploch“
Předkládá: Ing. Bodenlos

Pavel Caldr,
v.r. starosta MČ Praha 4