Program 31. zasedání Rady městské části Praha 4 dne 14. září 2011

1. Návrh k prodeji volné bytové jednotky č. 762/8 na adrese Dvorecké náměstí 762/6, Praha 4 – Podolí, včetně ideálního spoluvlastnického podílu na společných částech domu a včetně ideálního podílu na zastavěném a souvisejícím pozemku
Předkládá: p. Caldr   
materiál na 6. zastupitelstvo

2. Návrh k prodeji volné bytové jednotky č. 733/7 na adrese Soudní 733/3, Praha 4 – Nusle, včetně ideálního spoluvlastnického podílu na společných částech domu a včetně ideálního podílu na zastavěném a souvisejícím pozemku
Předkládá: p. Caldr   
materiál na 6. zastupitelstvo

3. Návrh k pokračování prodeje v rámci privatizace po uplynutí šestiměsíční lhůty k přijetí nabídky na prodej bytové jednotky č. 711/8 v domě č. p. 711, Michelská or. č. 57 – zařazeném ve 4c) vlně privatizace bytového fondu
Předkládá: p. Caldr   
materiál na 6. zastupitelstvo

4. Návrh k prodeji bytové jednotky č. 481/7 v domě č. p. 481, Sezimova or. č. 15, na pozemku parc. č. 203, katastrální území Nusle – zařazeno ve 4c) vlně privatizace bytového fondu, jejímu oprávněnému nájemci
Předkládá: p. Caldr   
materiál na 6. zastupitelstvo

5. Návrh k prodeji bytových jednotek v domě č. p. 1359, Čestmírova č. o. 27,  k. ú. Nusle – zařazené ve 4c) vlně privatizace bytového fondu, jejich oprávněným nájemcům
Předkládá: p. Caldr   
materiál na 6. zastupitelstvo

6. Návrh k prodeji bytových jednotek v domě č. p. 213, Svatoslavova č. o. 28, k. ú. Nusle – zařazených ve 4c) vlně privatizace bytového fondu - jejich oprávněným nájemcům
Předkládá: p. Caldr   
materiál na 6. zastupitelstvo

7. Návrh k prodeji bytových jednotek, nebytového prostoru a ateliéru v domě č. p. 598, Zelinářská č. o. 16, k. ú. Braník – zařazené ve 4c) vlně privatizace bytového fondu, jejich oprávněným nájemcům
Předkládá: p. Caldr   
materiál na 6. zastupitelstvo

8. Návrh k prodeji bytových jednotek v domě č. p. 481, Sezimova or. č. 15, na pozemku parc. č. 203, katastrální území Nusle – zařazených ve 4c) vlně privatizace bytového fondu, jejich oprávněným nájemcům
Předkládá: p. Caldr   
materiál na 6. zastupitelstvo

9. Návrh k zániku předkupního práva k bytové jednotce č. 241/5 v domech č. p. 241, na pozemku parc. č. 27 a č. p. 242, na pozemku parc. č. 28, vše v katastrálním území Podolí, ul. Podolská 23 a Podolská 25, Praha 4
Předkládá: p. Caldr   
materiál na 6. zastupitelstvo

10. Návrh k zániku předkupního práva k bytové jednotce č. 21/6 v domě č. p. 21, na pozemku parc. č. 1633 v katastrálním území Michle, ul. Michelská 61, Praha 4
Předkládá: p. Caldr   
materiál na 6. zastupitelstvo

11. Návrh k žádosti o uzavření splátkové dohody
Předkládá: p. Caldr   
materiál na 6. zastupitelstvo

12. Návrh k dopisu pana V. N., Táborská xx, Praha 4 – Nusle, ze dne 2. 8. 2011
Předkládá: p. Caldr   
materiál na 6. zastupitelstvo

13. Návrh k dopisu pana Mgr. M. R., byt č. xx, Nuselská xxx, Praha 4 – Nusle, ze dne 27. 7. 2011
Předkládá: p. Caldr   
materiál na 6. zastupitelstvo

14. Návrh k prodeji pozemků parc. č. 3316 a 3317 v k. ú. Záběhlice
Předkládá: p. Caldr   
materiál na 6. zastupitelstvo

15. Informace k realizaci projektů GRAFFITI v rámci grantového řízení pro rok 2010 a 2011
Předkládá: p. Caldr   
materiál na 6. zastupitelstvo

16. Informace k vyúčtování grantů městské části Prahy 4 pro oblast životního prostředí pro rok 2010 – I. a II. kolo
Předkládá: p. Caldr   
materiál na 6. zastupitelstvo

17. Návrh ke Koncepci sociální oblasti městské části Praha 4 pro období 2011 – 2014
Předkládá: pí  Staňková   
materiál na 6.zastupitelstvo

18. Návrh k poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu hl. města Prahy na poskytování vybraných sociálních služeb pro občany celého správního obvodu městské části Praha 4 pro rok 2011 ve výši 868 100,- Kč
Předkládá: pí  Staňková   
materiál na 6. zastupitelstvo

19. Návrh ke Koncepci rozvoje školství na území městské části Praha 4 v letech 2011 - 2014 (v úplném znění)
Předkládá: pí  Staňková   
materiál na 6. zastupitelstvo

20. Návrh ke změně termínu zasedání Zastupitelstva městské části Praha 4 v prosinci 2011
Předkládá: starosta   
materiál na 6. zastupitelstvo

21. Návrh ke zprávě o činnosti Rady městské části Praha 4 v období od 31. 5. 20110 do 31. 8. 2011
Předkládá: starosta   
materiál na 6. zastupitelstvo

22. Návrh k pronájmu volných bytů ve smyslu „Závazného postupu při pronajímání bytů v domech ve vlastnictví (spoluvlastnictví) hl. m. Prahy svěřených městské části Praha 4“ a k rozhodnutí o bytových případech
Předkládá: p. Caldr

23. Návrh k uzavření nájemních smluv na pronájem volných bytů ve smyslu „Závazného postupu při pronajímání bytů v domech ve vlastnictví (spoluvlastnictví) hl. m. Prahy svěřených městské části Praha 4“
Předkládá: p. Caldr

24. Návrh na zveřejnění záměru prodeje volné bytové jednotky č. 921/14 na adrese Mikuláše z Husi 921/11, Praha 4 – Nusle, včetně ideálního spoluvlastnického podílu na společných částech domu a  včetně ideálního podílu na zastavěném  pozemku
Předkládá: p. Caldr

25. Návrh na zveřejnění záměru prodeje volné bytové jednotky č. 845/8 na adrese Na Pankráci 845/18, Praha 4 – Nusle, včetně ideálního spoluvlastnického podílu na společných částech domu a  včetně ideálního podílu na zastavěném a souvisejícím  pozemku
Předkládá: p. Caldr

26. Návrh na zveřejnění záměru prodeje volné bytové jednotky č. 785/2 na adrese Na Klaudiánce 785/30, Praha 4 – Podolí, včetně ideálního spoluvlastnického podílu na společných částech domu a  včetně ideálních podílů na zastavěných a souvisejících  pozemcích
Předkládá: p. Caldr

27. Návrh k podání dovolání do rozsudků o určení neplatnosti výpovědi z nájmu bytu č. 3x v domě čp. xxx, k. ú. Krč,  Ing. E. Š.
Předkládá: p. Caldr

28. Návrh k žádosti o uzavření splátkové dohody
Předkládá: p. Caldr

29. Návrh na kompenzaci nákladů vynaložených nájemci na vybudování bytu formou půdní vestavby podle zásad platných do 2. 4. 2003 při jeho prodeji ve vlně 4c) privatizace bytového fondu
Předkládá: p Caldr

30. Návrh k uzavření dodatku č. 3 k nájemní smlouvě č. 2004/1587/OKT/NAJE/STAR ze dne 14. 10. 2004, ve znění pozdějších dodatků,
s J. Hrušínským
Předkládá: p. Caldr

31. Návrh k úhradě části nákladů za vodné, stočné – Točitá 40/1752, k. ú. Krč
Předkládá: p. Caldr

32. Návrh k uzavření nájemní smlouvy na pronájem části střechy objektu č. p. 993, Krčská 57, k. ú. Krč se společností T-Mobile Czech Republic, a. s.
Předkládá: p. Caldr

33. Návrh k uzavření smlouvy o stavebních úpravách se společností 4-Majetková, a. s., IČ: 28477456 – objekt bez čp/če na pozemku parc. č. 2848/680, Bělčická, k. ú. Záběhlice
Předkládá: p. Caldr

34. Návrh k pronájmu nebytových prostor v nebytovém objektu č. p. 1592, Plamínkové 4, k. ú. Nusle
Předkládá: p. Caldr

35. Návrh k udělení souhlasu k podnájmu nebytových prostor v objektu č. p. 420, Na Pankráci 54, k. ú. Nusle a uzavření
Předkládá: p. Caldr

36. Návrh k udělení souhlasů k podnájmu nebytových prostor v objektu č. p. 2848, Bojanovická 1, k. ú. Záběhlice
Předkládá: p. Caldr

37. Návrh k pronájmu garážových stání v ulici Točitá, k. ú. Krč a k pronájmu garáže na pozemku parc. č. 162, k. ú. Podolí
Předkládá: p. Caldr

38. Návrh k uzavření smlouvy o nájmu pozemků parc. č. 2869/182 v k. ú. Krč a 1047/2 v k. ú. Lhotka s Pavlem Voborníkem, IČ: 66020000
Předkládá: p. Caldr

39. Návrh k uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene k pozemku parc. č. 856 v k. ú. Michle ve prospěch společnosti PREdistribuce, a. s.
Předkládá: p. Caldr

40. Návrh ke zrušení usnesení č. 27R-666/2011 ze dne 3. 8. 2011 a k uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene k pozemku parc. č. 1588/1 v k. ú. Krč ve prospěch společnosti Pražská teplárenská, a. s.
Předkládá: p. Caldr

41. Návrh ke zveřejnění záměru prodeje pozemku parc. č. 2869/82 v k. ú. Krč
Předkládá: p. Caldr

42. Návrh ke změně zápisu Základní školy a Mateřské školy, Praha 4, Mendíků 1 a mateřských škol zřizovaných městskou částí Praha 4 v rejstříku škol a školských zařízení, dle zákona č. 561/2004 Sb. ( školský zákon), s účinností od 1. 9. 2012
Předkládá: pí Staňková

43. Návrh k poskytnutí mimořádné finanční odměny Mgr. Jitce Pokové, ředitelce Základní školy a Mateřské školy, Praha 4, Mendíků 1, a Mgr. René Čermákovi, řediteli Základní školy s rozšířenou výukou jazyků, Praha 4, Jeremenkova 1003
Předkládá: pí Staňková

44. Návrh ke změně platové třídy Mgr. Jiřího Vybírala, ředitele Základní školy, Praha 4, Školní 700
Předkládá: pí Staňková

45. Návrh k rozhodnutí ve věci veřejné zakázky malého rozsahu pod názvem „Dodávka a instalace 2 ks automatické zábrany vjezdu“, v průjezdu ke KC Novodvorská Praha 4, dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, zahájeném dne 22. 8. 2011 odesláním výzvy k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace
Předkládá: Ing. Bodenlos

46. Návrh k návrhu úprav v oblasti provozních výdajů rozpočtu 2011
Předkládá: starosta

47. Návrh k návrhu úprav v oblasti provozních výdajů rozpočtu 2011
Předkládá: starosta

48. Návrh k návrhu navýšení příspěvku na provoz a k poskytnutí investičního příspěvku
Předkládá: starosta

49. Návrh k návrhu úprav v oblasti investičních výdajů rozpočtu 2011 – odbor stavebních investic a oprav
Předkládá: starosta

50. Návrh k návrhu úprav v oblasti investičních výdajů rozpočtu 2011 - odbor životního prostředí a dopravy
Předkládá: starosta

51. Návrh k návrhu úprav v oblasti finančního plánu v  ekonomické činnosti
Předkládá: starosta

52. Návrh k poskytnutí finančního daru ve výši 35 000,- Kč METEORU KAČEROV, o. s., se sídlem Praha 4, Za Mlýnem 101, 
IČ: 45247412, účelově určeného a k uzavření darovací smlouvy
Předkládá: starosta

53. Návrh k uzavření darovací smlouvy o poskytnutí daru ve výši 25 000,- Kč mezi městskou částí Praha 4 a TJ zrakově postižených ZORA Praha, se sídlem Praha 1, Pštrosova 33, P.O. Box 330, PSČ 111 21, IČ: 41186427, výlučně určeného na podporu 15. ročníku memoriálu Ivety Petržíkové v showdownu jednotlivců a 19. mistrovství republiky žen a mužů v showdownu
Předkládá: starosta

54. Návrh k zaujetí stanoviska městské části Praha 4 k žádosti o úplatný převod pozemků parc. č. 1564/1, 1564/4, 1564/5, 1564/6, 1564/7, 1564/8 v katastrálním území Nusle, celkem o výměře 7473 m2, ve vlastnictví hlavního města Prahy
Předkládá: starosta
materiál byl stažen

55. Návrh k zaujetí stanoviska městské části Praha 4 k pronájmu a následnému úplatnému převodu části pozemku parc. č. 854/3 v katastrálním území Michle
Předkládá: starosta

56. Návrh k zaujetí stanoviska městské části Praha 4 k žádosti o úplatný převod části pozemku parc. č. 3134 v katastrálním území Krč ve vlastnictví hlavního města Prahy
Předkládá: starosta

57. Návrh k zaujetí stanoviska městské části Praha 4 k žádosti o úplatný převod pozemku parc. č. 1747/2 v katastrálním území Krč
Předkládá: starosta

58. Návrh k zaujetí stanoviska městské části Praha 4 k žádosti o úplatný převod nebo pronájem pozemku parc. č. 1571/9, k. ú. Podolí, o výměře 10 m2, ve vlastnictví hl. m. Prahy
Předkládá: starosta

59. Návrh k zaujetí stanoviska městské části Praha 4 k úplatnému převodu části pozemků parc. č. 1531/1 a 1890/2 o celkové výměře 75m2 v katastrálním území Podolí
Předkládá: starosta

60. Návrh k zaujetí stanoviska městské části Praha 4 k žádosti o úplatný převod pozemku parc. č. 17 v katastrálním území Nusle, o výměře 313 m2, ve vlastnictví hlavního města  Prahy
Předkládá: starosta

61. Návrh k uzavření smlouvy o dílo na realizaci akce „Malování interiérů ZŠ Plamínkové 2/1593, Praha 4“ s Václavem Koškou – fyzickou osobou
Předkládá: starosta

62. Návrh k uzavření smlouvy o dílo s firmou VESNA INTERIORS, s. r. o., Masarykova 1194, 698 01 Veselí nad Moravou, IČ: 25536699 na provedení plnění představujících veřejnou zakázku malého rozsahu pro akci: „Vybavení mobiliářem objektu Boleslavova 1675/1, Praha 4 – k. ú. Nusle“
Předkládá: starosta

63. Návrh k uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. SML/2010/0620/OSIO ze dne 7. 7. 2011 uzavřené podle § 536 a násl. zák. č. 513/1991 Sb. obchodní zákoník ve znění pozdějších předpisů a dle usnesení Rady MČ Praha 4 č. 22R-550/2011 ze dne 22. 6. 2011 pro akci „Oprava bytu č. 19 M. Cibulkové 448/17, bytu č. 1 Mečislavova 224/12, bytu č. 21 V Horkách 1431/26 a bytu č. 23 5. května 1245/49, Praha 4“
Předkládá: starosta

64. Návrh k uzavření dodatku č. 2 na zúžení předmětu díla ke smlouvě o dílo č. 2009/420/OUI/DILO/STA ze dne 9. 4. 2009 ve znění jejího dodatku č. 1 (č. dodatku 2010/127/OIV/DILO/STA) ze dne 20. 1. 2010 se společností BOMART spol. s r. o., Ohradní 1159/65, Praha 4,
IČ: 25091905 na zpracování projektové dokumentace a veškerých souvisejících prací včetně inženýrské činnosti pro realizaci záměru demolice stávajícího objektu MŠ Boleslavova 1675/1, Praha 4 – k. ú. Nusle a výstavba nové budovy mateřské školy Boleslavova
Předkládá: starosta

65. Návrh k  uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. SML/20110645/OSIO se společností SPÚ s.r.o. na realizaci akce: „Objekt Jánošíkova 1320, Praha 4 – k. ú. Krč – sanace suterénu pavilonu F, oprava podlahy v tělocvičnách pavilonu E a v chodbě pavilonu B“
Předkládá: starosta

66. Návrh k uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. SML/2010/0779/OIV ze dne 2. 6. 2010 uzavřené podle § 536 a násl. zák. č. 513/1991 Sb. obchodní zákoník ve znění pozdějších předpisů a dle usnesení Rady MČ Praha 4 č. 18R-521/2010 ze dne 12. 5. 2010 na vypracování jednostupňové dokumentace projektu „Protihluková stěna Spořilov“ pro stavební řízení, realizaci stavby a stavební povolení
Předkládá: starosta

67. Návrh k uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. SML/2010/1148/OIV ze dne 25. 8. 2010 se společností RIPS projekt s. r. o. na omezení rozsahu díla u veřejné zakázky malého rozsahu pod názvem "Stavební úpravy a přístavba – MŠ Horáčkova“
Předkládá: starosta

68. Návrh k zadání veřejné zakázky na realizaci akce „Oprava  bytu č. 29, 5. května 1245/49 a bytu č. 2 Otakarova 219/9, Praha 4“
Předkládá: starosta

69. Návrh k návrhu programu 6. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 4 dne 22. 9. 2011
Předkládá: starosta

70. Informace přehled informací z oblasti rodinné politiky městské části Praha 4
Předkládá: pí Staňková    
materiál na 6. zastupitelstvo

71. Informace - zápisy ze zasedání výborů Zastupitelstva městské části Praha 4

72. Informace – kontrola úkolů ze zasedání Rady MČ Praha 4

73. Různé

74. Návrh k zadání veřejné zakázky na realizaci akce „Výměna oken v bytových jednotkách a nebytových prostorech směřujících do ulice v bytovém objektu Svatoslavova 227/27, Praha 4, k. ú. Nusle“
Předkládá: starosta

75. Návrh k zadání veřejné zakázky na realizaci akce „Výměna oken a dveří v bytovém objektu Marie Cibulkové 448/17, Praha 4,
k. ú. Nusle
Předkládá: starosta

76. Návrh k uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. SML/2011/0619/OSIO s firmou Mystav spol. s r. o., Na Záhonech 71, 141 00 Praha 4, IČ: 40765903 zohledňující provedené vícepráce a méněpráce veřejné zakázky malého rozsahu akce „Oprava chodeb 1. a 2. NP, oprava dveří 2. a 3. NP a rekonstrukce části příjezdové komunikace objektu Táborská 421/45, Praha 4 – k. ú. Nusle“
Předkládá: starosta

77. Návrh k uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. SML/2011/0650/OSIO s firmou RENOSPORT s.r.o., Batelovská 1206/3, 140 00 Praha 4, IČ: 25513460 zohledňující provedené vícepráce a méněpráce při opravě podlahy tělocvičny v objektu Mendíků 1000/1 veřejné zakázky malého rozsahu akce „Oprava podlah v tělocvičnách objektů Mendíků 1000/1, Praha 4 – k. ú. Michle a Na Chodovci 2700, Praha 4 – k. ú. Záběhlice“
Předkládá: starosta

78. Návrh k pronájmu nebytových prostor v objektu č. p. 1683, Na Strži 40, k. ú. Krč
Předkládá: p. Caldr

79. Návrh k pronájmu bytu ve smyslu „Závazného postupu při pronajímání bytů domech ve vlastnictví (spoluvlastnictví) hl. m. Prahy svěřených městské části Praha 4“ k rozhodnutí o bytových případech v objektech základních a mateřských škol a informace o plnění usnesení Rady MČ Praha 4 č. 18R-421/2011 ze dne 25. 5. 2011
Předkládá: p. Caldr

80. Návrh k uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene k tíži pozemků parc. č. 2386/2 a parc. č. 3163/1 a k uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene k tíži pozemku parc. č. 2387/1 v katastrálním území Nusle ve prospěch společnosti PREdistribuce, a. s.
Předkládá: p. Caldr

81. Návrh k udělení souhlasu s provedením oprav nad rámec drobných oprav a obvyklé údržby společnosti 4-Majetková, a. s.,
IČ: 28477456 – Novodvorská 435/153, k. ú. Lhotka
Předkládá: p. Caldr

82. Návrh k výběru zájemce o pronájem volných prostor a k ostatním nebytovým případům
Předkládá: p. Caldr

83. Návrh ke zrušení komise Rady městské části Praha 4 grantové a spolupráci s partnerskými městy a zřízení komisi Rady městské části grantové a komisi Rady městské části Praha 4 pro zahraniční vztahy a ke jmenování jejich předsedy a členů
Předkládá: starosta

84. Návrh k zaujetí stanoviska městské části Praha 4 k revokaci usnesení č. 5Z-30/2011ze dne 23. 6. 2011 a k návrhu regulačních podmínek pro výstavbu na Kavčích horách
Předkládá: starosta   
materiál na 6. zastupitelstvo

85. Návrh k uzavření smlouvy o dílo na realizaci akce „Výměna vstupních dveří objektu Na Strži 1683, Praha 4“ se společností JALLUT s.r.o.
Předkládá: starosta

86. Návrh k uzavření smlouvy o dílo s firmou STANO PRAHA a. s., Jeseniova 1462/198, 130 00 Praha 3, IČ : 25680081 na provedení plnění představujících veřejnou zakázku malého rozsahu pro akci: „Provedení komunikace a terénních úprav části areálu při objektu Jitřní č. p. 185, Praha 4 – k. ú. Hodkovičky“
Předkládá: starosta

87. Návrh k rozhodnutí o zařazení nemovitého majetku ve vlastnictví HMP, svěřená správa MČ Praha 4
Předkládá: p. Caldr   
materiál na 6. zastupitelstvo

88. Návrh k uzavření podnájemní smlouvy se společností 4-Majetková, a. s. se sídlem Táborská 350, Praha 4, IČ: 28477456 na podnájem nebytových prostor v objektu „BETA VESTIBUL“ na adrese ul. Antala Staška 2059/80b, Praha 4
Předkládá: tajemník

89. Návrh k uzavření dohody se Správou služeb hl. města Prahy, IČ: 70889660, se sídlem Kundratka 1951/19, PSČ 180 00, Praha 8 – Libeň, o ukončení mandátní smlouvy uzavřené dne 20. 12. 1995 s příspěvkovou organizací SEZAM, IČ: 48137693, Kundratka 1951/19, PSČ 180 00, Praha 8 – Libeň
Předkládá: starosta

90. Návrh k prohlášení náhradníka Petra Kučery členem Zastupitelstva městské části Praha 4 na uprázdněný mandát po paní Ing. Kateřině Chalupníkové, Ph.D.
Předkládá: starosta

91. Návrh ke změně složení komise pro přípravu projektů spolufinancovaných z EU Rady městské části Praha 4 z důvodu rezignace předsedkyně Ing. Kateřiny Chalupníkové, Ph.D.
Předkládá: starosta

92. Návrh k rozhodnutí o sjednocení vlastnictví pozemků základních a mateřských škol zřizovaných městskou částí Praha 4 a veřejných parků
Předkládá: p Caldr
materiál na 6. zastupitelstvo
materiál byl stažen

93. Návrh „Lékařský dům Jílovská“, Jílovská 1148/14, katastrální území Braník
Předkládá: p. Caldr

94. Návrh k zahájení zadávacího řízení podle § 21 odst. 1 písm. f) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve zjednodušeném podlimitním řízení na služby spočívající ve vypracování studie, dokumentace pro územní rozhodnutí, dokumentace pro stavební povolení, výkonu inženýrské činnosti, vypracování projektu pro provedení stavby a výkonu autorského dozoru při provádění stavby, ve vypracování výkazu výměr, kontrolního rozpočtu a harmonogramu stavby Domu seniorů Hudečkova na pozemku parc. č. 884 a parc. č. 887, k. ú. Krč, Praha 4, a dále spočívající v účasti při posuzování kvalifikace a nabídek uchazečů v zadávacím řízení na výběr zhotovitele stavby („PD Dům seniorů Hudečkova, Praha 4“)
Předkládá: starosta

95. Informace k připravovanému projektu „Izolační zeleň / SFŽP“
Předkládá: Ing. Bodenlos   
materiál na 6. zastupitelstvo

96. Návrh na poskytnutí pěti funkčních PC kolektivnímu systému ASEKOL s.r.o., která zprostředkuje jejich předání 5 dětským domovům
Předkládá: Ing. Bodenlos

97. Návrh ke svěření pozemků parc. č. 1052/143, 2869/178, 2869/230, 3218/3 a částí pozemku parc. č. 3218/1, vše v k. ú. Krč do správy městské části Praha 4
Předkládá: p. Caldr   
materiál na 6. zastupitelstvo

98. Návrh ke svěření tří částí pozemku parc. č. 3275/6, část pozemku parc. č. 3300/7, část pozemku parc. 176/1, část pozemku parc. č. 3300/9, část pozemku parc. č. 3274 a pozemku parc. č. 310/146, vše v k. ú. Michle, a pozemek parc. č. 963/5 v k. ú. Lhotka do svěřené správy nemovitostí městské části Praha 4
Předkládá: p. Caldr       
materiál na 6. zastupitelstvo

99. Návrh ke svěření pozemků parc. č. 2910/127, 2910/128, 2910/307 a částí  pozemků parc. č. 2910/129 a 3103/1, vše v k. ú. Nusle a pozemku parc. č. 1770/88 v k. ú. Podolí  do správy městské části Praha 4
Předkládá: p. Caldr   
materiál na 6. zastupitelstvo

100. Návrh ke svěření pozemku parc. č. 402/3 a části pozemku parc. č. 852/1 oba v k. ú. Hodkovičky, pozemku parc. č. 1969/4 a částí pozemků parc. č. 2692/76, 3124/39 a 3124/49 vše v k. ú. Braník do správy městské části Praha 4
Předkládá: p. Caldr   
materiál na 6. zastupitelstvo

101. Návrh k zaujetí stanoviska městské části Praha 4 k záměru realizace stavby nazvané: „Bytový dům V podhájí“  na místě stávající ubytovny č. p. 1231
Předkládá: starosta

102. Návrh k doplnění otevřeného seznamu dodavatelů městské části Praha 4
Předkládá: tajemník

103. Návrh k úpravě věcného břemene k objektu v ul. Pacovská č. p. 869 na pozemku parc. č. 1254/20 v k. ú. Krč
Předkládá: p. Caldr   
materiál na 6. zastupitelstvo