Program 3. zasedání Rady městské části Praha 4 dne 8. prosince 2010

1. Návrh k pronájmu volných bytů ve smyslu „Závazného postupu při pronajímání bytů v domech ve vlastnictví (spoluvlastnictví) hl. m. Prahy svěřených městské části Praha 4“ a k rozhodnutí o bytových případech
Předkládá: p. Caldr

2. Návrh k nepřijaté nabídce na odkoupení bytové jednotky č. 214/1 v domě č. p. 214,  na pozemku parc. č. 589, katastrální území Nusle, Nuselská or. č. 42, zařazené ve 4c) vlně privatizace bytového fondu
Předkládá: p. Caldr

3. Návrh k nepřijaté nabídce na odkoupení bytové jednotky č. 230/5 v domě č. p. 230, na pozemku parc. č. 10/11, katastrální území Nusle, Závišova or. č. 12, zařazené ve 4c) vlně privatizace bytového fondu
Předkládá: p. Caldr

4. Návrh k nepřijatým nabídkám na odkoupení bytových jednotek č. 762/1, 762/4, 762/5, 762/8, 762/17 v domě č. p. 762, Dvorecké náměstí or. č. 6 na pozemku 1267/1, katastrální území Podolí – zařazené ve 4c) vlně privatizace bytového fondu
Předkládá: p. Caldr

5. Návrh k nepřijatým nabídkám na odkoupení bytových jednotek č. 762/8, 762/10, 762/11, 762/14, 762/15 v domě č. p. 762, na pozemku parc. č 935, katastrální území Nusle, Žateckých or. č. 6, zařazených ve 4c) vlně privatizace bytového fondu
Předkládá: p. Caldr

6. Návrh k nepřijaté nabídce na odkoupení bytové jednotky č. 785/8, v domě č. p. 784, Na Klaudiánce or. č. 28, katastrální území Podolí a v domě č. p. 785, Na Klaudiánce or. č. 30, katastrální území Podolí – zařazené ve  4c) vlně privatizace bytového fondu
Předkládá: p. Caldr

7. Návrh k nepřijatým nabídkám na odkoupení bytových jednotek č. 760/13, 761/2, v domě č. p. 760, Podolská or. č. 110, katastrální území Podolí a v domě č. p. 761, Podolská or. č. 112, katastrálním území Podolí – zařazených ve 4c) vlně privatizace bytového fondu
Předkládá: p. Caldr

8. Návrh k rozhodnutí o bytových případech v objektech mateřských a základních škol
Předkládá: p. Caldr

9. Návrh k rozhodnutí o kompenzaci nákladů spojených s úpravami bytu č. 8, Na Pankráci 845/18, Praha 4 – Nusle
Předkládá: p. Caldr

10. Návrh k udělení souhlasu s provedením stavebních úprav v bytě č. x, v nemovitosti č. p. xxx, Bělehradská č. or. x, Praha 4, k. ú. Nusle, nájemcem panem K. B. a  k uzavření smlouvy o stavebních úpravách
Předkládá: p. Caldr

11. Návrh k udělení souhlasu s provedením stavebních úprav v bytě č. x, v nemovitosti č. p. xxx, Dolní č. or. x, Praha 4, k. ú. Nusle, nájemcem paní D. P. a k uzavření smlouvy o stavebních úpravách
Předkládá: p. Caldr

12. Návrh k návrhu na využití možnosti jednostranného zvyšování nájemného z bytů v domech ve vlastnictví hl. m. Prahy svěřených do správy MČ Praha 4 podle zákona č. 107/2006 Sb.
Předkládá: p. Caldr

13. Návrh na poskytnutí slevy z nájemného na období od 8. 7. 2010 do 12. 8. 2010 pro nájemce bytu č. 11 paní G. B. v domě čp. x, Ohradní č. or. x, Praha 4, k. ú. Michle z důvodu zhoršené kvality bydlení
Předkládá: p. Caldr

14. Návrh ve věci podání dovolání ve sporu o určení vlastnictví k nemovitostem - budově č. p. 805, Ke Krči 13 a pozemkům KN parc. č. 110 a 111, vše v k. ú. Braník
Předkládá: p. Caldr

15. Návrh k uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě č. 2010/1254/OBYP/ZST – 4-Volnočasová, o.p.s.
Předkládá: p. Caldr

16. Návrh ke zrušení záměru pronájmu ZP NP 177/10 – Na Strži 40/1683, k. ú. Krč
Předkládá: p. Caldr

17. Návrh ke zrušení usnesení Rady městské části Praha 4 č. 43R-1261/2010 ze dne 27. 10. 2010
Předkládá: p. Caldr

18. Návrh k záměru pronájmu nebytového prostoru č. 802 v bytovém domě č. p. 853, tř. 5. května 29, Praha 4, k. ú. Nusle
Předkládá: p. Caldr

19. Návrh k uzavření nájemních smluv, dodatků na umístění reklamních zařízení
Předkládá: p. Caldr

20. Návrh ke zveřejnění záměru prodeje pozemků parc. č. 1775/26, parc. č. 1775/27 a parc. č. 1775/28, vše v k. ú. Nusle
Předkládá: p. Caldr

21. Návrh k ukončení nájmu pozemku parc. č. 2340 v katastrálním území Krč, Praha 4, obec hl. m. Praha, dohodou se společností Višňová s.r.o., v likvidaci, se sídlem Praha 4, Višňová 1343, PSČ 140 00
Předkládá: p. Caldr

22. Návrh k ukončení nájmu části pozemku parc. č 2848/365 v k. ú. Záběhlice, pronajatých Základní umělecké škole Dunická, dohodou
Předkládá: p. Caldr

23. Návrh k uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene k pozemkům parc. č. 123/1, 3072, 3073 a 3081/6, vše v katastrálním území Nusle
Předkládá: p. Caldr

24. Návrh školských zařízení z důvodu změny kapacity školského zařízení školní jídelna mateřské školy v objektech Bezová 1592/4, Hudečkova 893/8 a Točitá 1751/38 dle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
Předkládá: pí Staňková

25. Návrh k zajištění řízení Speciální mateřské školy, Praha 4, Horáčkova 1 v souvislosti s výkonem veřejné funkce ředitelkou školy PhDr. Miroslavou Měchurovou
Předkládá: pí Staňková

26. Návrh k přijetí dohody o pravidlech provozu lůžkového hospicového domu mezi městskou částí Praha 4 a občanským sdružením Hospic Štrasburk
Předkládá: pí Staňková

27. Návrh k předání movitého majetku k hospodaření Základní škole, Praha 4, Táborská 421/45, s účinností od 15. 12. 2010
Předkládá: pí Staňková

28. Návrh k zaujetí stanoviska zřizovatele k vyhlášení volných dnů v Základní škole, Praha 4, Jižní IV. 1750/10 zřizované městskou částí Praha 4 ve dnech 20. 12. – 22. 12. 2010
Předkládá: pí Staňková

29. Návrh k záměru vypracování demografické studie pro účely aktualizace koncepce rozvoje školství na území městské části Praha 4
Předkládá: pí Staňková

30. Návrh ke změnám a doplnění vzorových smlouvy o dílo a obchodních podmínek městské části Praha 4
Předkládá: tajemník

31. Návrh k úpravě platu Vandě Janovské, vedoucí odboru kanceláře starosty Úřadu městské části Praha 4
Předkládá: tajemník

32. Návrh k uzavření smlouvy o dílo „Rekonstrukce parkové plochy na pozemku č. 2848/365v ulici Choratická x Bojanovická“ podle § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb. (obchodní zákoník), v platném znění, mezi městskou částí Praha 4 a firmou ROSSY service s.r.o., se sídlem Nad Opatovem 2026, 149 00 Praha 4, IČ 26423804
Předkládá: Ing. Bodenlos

33. Návrh ke skončení zadávacího řízení „Údržba veřejné zeleně na území městské části Praha 4 – další služby“
Předkládá: tajemník

34. Návrh k uzavření smlouvy o dílo „Dodání, instalace a provozování vánočního osvětlení na stromořadí v ulici Táborská v termínu od 3. 12. do 10. 1. 2010“ podle § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb. (obchodní zákoník), v platném znění, mezi městskou částí Praha 4 a CZ Tradecom, s.r.o., se sídlem Praha 10, Frostova 347, PSČ 109 00, IČ: 28514653
Předkládá: tajemník

35. Návrh na uzavření smlouvy se zástupcem kolektivního systému ELEKTROWIN, a. s. o zajištění zpětného odběru elektrozařízení v areálu sběrného dvora Durychova na území městské části Praha 4 a smlouvy o umístění a provozování kontejneru ve sběrném dvoře Durychova
Předkládá: Ing. Bodenlos

36. Návrh na poskytnutí peněžitého daru ve výši 1000 Kč za zhotovení znaku MČ Praha 4 z odpadových materiálů, který zhotovily ZŠ a MŠ, jejichž zřizovatelem je MČ Praha 4 a poskytnutí peněžitého daru ve výši 10 000 Kč MŠ Táborská
Předkládá: Ing. Bodenlos

37. Návrh k zaujetí stanoviska městské části Praha 4 k žádosti o úplatný převod nebo pronájem pozemku parc. č. 1574/11 v k. ú. Podolí ve vlastnictví hl. m. Prahy z důvodu narovnání majetkoprávních vztahů
Předkládá: starosta

38. Návrh k zaujetí stanoviska městské části Praha 4 k žádosti o úplatný převod pozemku parc. č. 2265/23 v k. ú. Braník o výměře 19 m2 ve vlastnictví hl. m. Prahy za účelem majetkoprávního narovnání
Předkládá: starosta

39. Návrh k zaujetí stanoviska městské části Praha 4 k žádosti o úplatný převod pozemku parc. č. 2265/28 v katastrálním území Braník o výměře 18 m2 ve vlastnictví hlavního města Prahy za účelem majetkoprávního narovnání
Předkládá: starosta

40. Návrh k zaujetí stanoviska městské části Praha 4  k žádosti o úplatný převod části pozemku parc. č. 2044/2 k. ú. Krč, ve vlastnictví hl. m. Prahy za účelem sloučení se sousedním pozemkem parc. č. 2044/6 k. ú. Krč ve vlastnictví žadatele
Předkládá: starosta

41. Návrh k zaujetí stanoviska městské části Praha 4 k dělení pozemků parc. č. 3049/15, parc. č. 5500, parc. č. 5083, parc. č. 5098 vše katastrální území Záběhlice ve vlastnictví hlavního města Prahy za účelem oddělení částí pozemků s komunikacemi
Předkládá: starosta

42. Návrh k zaujetí stanoviska městské části Praha 4  k žádosti o pronájem části pozemku parc. č. 3092 v k. ú. Nusle (cca 5m²) ve vlastnictví hl. m. Prahy za účelem vystavení zboží z prodejny květin
Předkládá: starosta

43. Návrh k zaujetí stanoviska městské části Praha 4 k žádosti o úplatný převod pozemku parc. č. 2791/10 v k. ú. Krč, o výměře 943 m2, ve vlastnictví hl. m. Prahy za účelem rozšíření zahrad u RD č. p. 1918 a 1955 v k. ú. Krč ve vlastnictví žadatelů
Předkládá: starosta

44. Návrh k zaujetí stanoviska městské části Praha 4 k žádosti o pronájem části pozemku parc. č. 2910/129 v k. ú. Nusle ve vlastnictví hl. m. Prahy za účelem umístění kontejnerových stání
Předkládá: starosta

45. Návrh k zaujetí stanoviska městské části Praha 4 k dělení pozemků parc. č. 2082/1 a parc. č. 2083/1 oba katastrální území Braník dle GP č. 2558-125/2010 ve vlastnictví hlavního města Prahy za účelem oddělení částí pozemků s komunikacemi
Předkládá: starosta

46. Návrh k uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. SML/2010/1366/OSO ze dne 6. 10. 2010 uzavřené podle § 536 a násl. zák. č. 513/1991 Sb. obchodní zákoník ve znění pozdějších předpisů a dle usnesení Rady MČ Praha 4 č. 37R-1149/2010 ze dne 29. 9. 2010 pro akci „Oprava bytu č. 8 Svatoslavova 277/12, bytu č. 15 Na Bitevní pláni 1063/15, bytu č. 19 Na Bitevní pláni 1063/15, bytu č. 37 Adamovská 727/5 a bytu č. 13 Družstevní ochoz 1305/26, Praha 4“
Předkládá: starosta

47. Návrh k uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. SML/2010/1423/OSO ze dne 21. 10. 2010 uzavřené podle § 536 a násl. zák. č. 513/1991 Sb. obchodní zákoník ve znění pozdějších předpisů a dle usnesení Rady MČ Praha 4 č. 41R-1244/2010 ze dne 13. 10. 2010 pro akci „Oprava vytu č. 1 Nuselská 297/5, Praha 4“
Předkládá: starosta

48. Návrh k uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č. SML/2010/1137/OSO se společností  PH metal s.r.o., se sídlem Zelený pruh 95/97, 140 00 Praha 4, IČ: 26697459 na úpravu předmětu plnění   představující veřejnou zakázku malého rozsahu pro akci „Stavební úpravy pozemku - objekt Jitřní č. p. 185, Praha 4 – k. ú. Hodkovičky - doplnění částí oplocení”
Předkládá: starosta

49. Návrh k uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. SML/2010/1102/OSO ze dne 5. 8. 2010 uzavřené podle § 536 a násl. zák. č. 513/1991 Sb. obchodní zákoník ve znění pozdějších předpisů a dle usnesení Rady MČ Praha 4 č. 26R-810/2010 ze dne 14. 7. 2010 pro akci „Oprava podlahy a stropu bytu č. 9, 10, 18 a 19 Čestmírova 1359/27, Praha 4“
Předkládá: starosta

50. Návrh k rozhodnutím ve věci veřejné zakázky „Relaxační centrum KOSMOS – změna části stavby“, zadávané v otevřeném řízení podle ustanovení § 21 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění
Předkládá: starosta
materiál byl stažen

51. Návrh k ukončení smlouvy o dílo, uzavřené se společností Zumr Architekti s.r.o. dne 2. 6. 2010 týkající se vypracování architektonické studie a následně jednostupňového projektu včetně zajištění vydání a nabytí právní moci stavebního povolení a autorského dozoru pro stavební akci „MŠ Boleslavova 1675/4 Praha 4 – Nusle“
Předkládá: starosta
materiál byl stažen

52. Návrh k návrhu úprav v oblasti provozních výdajů a plánu oprav v r. 2010
Předkládá: starosta

53. Návrh k prodeji bytových jednotek č. 798/39, 798/40 a 798/41 v domě č. p. 798, 5. května or. č. 62 na pozemku parc. č. 1128, katastrální území Nusle – zařazených ve 4c) vlně privatizace bytového fondu, jejich oprávněným nájemcům
Předkládá: p. Caldr   
materiál na 2. zastupitelstvo

54. Návrh k prodeji bytové jednotky č. 761/17 v domě č. p. 761,  Žateckých, or.č. 8, katastrální území Nusle – zařazené ve 4c) vlně privatizace bytového fondu, jejímu oprávněnému nájemci
Předkládá: p. Caldr   
materiál na 2. zastupitelstvo

55. Návrh k prodeji bytové jednotky č. 241/1 v domě č. p. 241, Podolská or. č. 23, katastrální území Podolí a v domě č. p. 242, Podolská or. č. 25, katastrální území Podolí – zařazené ve 4c) vlně privatizace bytového fondu, jejímu oprávněnému nájemci
Předkládá: p. Caldr   
materiál na 2. zastupitelstvo

56. Návrh k prodeji bytové jednotky č. 242/19 v domě č. p. 242, Nuselská or. č. 44  katastrální území Nusle – zařazené ve 4c) vlně privatizace bytového fondu, jejím oprávněným nájemcům
Předkládá: p. Caldr   
materiál na 2. zastupitelstvo

57. Návrh k prodeji bytových jednotek č. 1278/33 a 1278/45 v domě č. p. 1278, Na Dolinách or. č. 47 na pozemku p. č. 1717, katastrální území Nusle – zařazených ve 4c) vlně privatizace bytového fondu, jejich oprávněným nájemcům
Předkládá: p. Caldr   
materiál na 2. zastupitelstvo

58. Návrh k prodeji bytových jednotek v domě č. p. 1486, Horní or. č. 7, v katastrálním území Nusle – zařazených ve 4c) vlně privatizace bytového fondu, jejich oprávněným nájemcům
Předkládá: p. Caldr
materiál byl stažen

59. Návrh k prodeji bytové jednotky č. 1045/2 v domě č. p. 1045, 5. května or. č. 28 na pozemku p. č. 2001, katastrální území Nusle – zařazeno ve 4c) vlně privatizace bytového fondu, její oprávněné nájemkyni
Předkládá: p. Caldr   
materiál na 2. zastupitelstvo

60. Návrh k prodeji bytové jednotky č. 230/3 v domě č. p. 230,  Závišova or. č. 12,  katastrální území Nusle – zařazených ve 4c) vlně privatizace bytového fondu, jejímu oprávněnému nájemci
Předkládá: p. Caldr   
materiál na 2. zastupitelstvo

61. Návrh k prodeji bytových jednotek č. 733/8, 733/11, 733/14 a 733/16 v domě č. p. 733, Soudní or. č. 3 na pozemku parc. č. 2158, katastrální území Nusle – zařazených ve 4c) vlně privatizace bytového fondu, jejich oprávněným nájemcům
Předkládá: p. Caldr    .   
materiál na 2. zastupitelstvo

62. Návrh k prodeji bytových jednotek č. 845/1 a č. 845/9 v domě č. p. 845, Na Pankráci or. č. 18 na pozemku parc. č. 1583/1, katastrální území Nusle – zařazených ve 4c) vlně privatizace bytového fondu, jejich oprávněným nájemcům
ředkládá: p. Caldr   
materiál na 2. zastupitelstvo

63. Návrh k prodeji bytové jednotky č. 318/10 v domě č. p. 318, Nuselská or. č. 6, na pozemcích parc. č. 245/1, parc. č. 245/3 a parc. č. 245/4, katastrální území Nusle – zařazeno ve 4c) vlně privatizace bytového fondu, jejímu oprávněnému nájemci
Předkládá: p. Caldr   
materiál na 2. zastupitelstvo

64. Návrh k prodeji bytové jednotky v domě č. p. 1143, 5. května or. č. 61 na pozemku parc. č. 1110, katastrální území Nusle – zařazených ve  4c) vlně privatizace bytového fondu, jejímu oprávněnému nájemci
Předkládá: p. Caldr-
materiál byl stažen

65. Návrh k prodeji bytové jednotky č. 1043/13, v domě č. p. 1043, 5. května or. č. 32, na pozemku parc. č. 2003 a v domě č. p. 1042, 5. května or. č. 34, na pozemku parc. č. 2004, vše v katastrálním území Nusle (domy spolu tvoří jeden funkční celek), zařazených ve 4c) vlně privatizace bytového fondu - její oprávněné nájemkyni
Předkládá: p. Caldr   
materiál na 2. zastupitelstvo

66. Návrh ke změně usnesení Zastupitelstva městské části Praha 4 č. 21Z-9/2010 ze dne 21. 1. 2010 k prodeji bytových jednotek v domě č. p. 798, 5. května or. č. 62 na pozemku parc. č. 1128, katastrální území Nusle – zařazených ve 4c) vlně privatizace bytového fondu, jejich oprávněným nájemcům, změna se týká bytové jednotky č. 798/33
Předkládá: p. Caldr   
materiál na 2. zastupitelstvo

67. Návrh k prodeji bytové jednotky č. 1040/1 v domě č. p. 1040, 5. května or. č. 38 na pozemku p. č. 2006, katastrální území Nusle – zařazeno ve 4c) vlně privatizace bytového fondu, jejímu oprávněnému nájemci Informace - dopisy adresované Radě městské části Praha 4
Předkládá: p. Caldr   
materiál na 2. zastupitelstvo

68. Návrh k prodeji bytové jednotky č. 8/3 v domě č. p. 8, Michelská or. č. 27 na pozemku parc. č. 1348, katastrální území Michle – zařazeno ve 4c) vlně privatizace bytového fondu, jejímu oprávněnému nájemci
Předkládá: p. Caldr   
materiál na 2. zastupitelstvo

69. Návrh k prodeji bytové jednotky č. 513/14 v domě č. p. 513, Nuselská or. č. 76 na pozemku parc. č. 988/1, katastrální území Michle – zařazeno ve 4c) vlně privatizace bytového fondu, jejímu oprávněnému nájemci
Předkládá: p. Caldr   
materiál na 2. zastupitelstvo

70. Návrh k prodeji pozemku parc. č. 1748/4 – zastavěná plocha a nádvoří (393 m2), katastrální území Michle, Praha 4, obec hl. m. Praha kupujícímu – Družstvo v Zápolí 27 se sídlem Praha 4, V Zápolí 27,  IČ: 618 61 693
Předkládá: p. Caldr   
materiál na 2. zastupitelstvo

71. Návrh k prodeji pozemku parc. č. 2335 – zastavěná plocha a nádvoří (366 m2), katastrální území Nusle, Praha 4, obec hl. m. Praha kupujícímu – Dolní 4/1476 - družstvo se sídlem Praha 4, Dolní 4/1476,  IČ: 618 61 006
Předkládá: p. Caldr   
materiál na 2. zastupitelstvo

72. Návrh k  prodeji  pozemku parc. č. 313 – zastavěná plocha a nádvoří (288 m2), katastrální území Nusle, Praha 4, obec hl. m. Praha kupujícímu – VLASTA, s.r.o. se sídlem Praha 4, Vlastislavova 418/9, IČ: 60471859
Předkládá: p. Caldr   
materiál na 2. zastupitelstvo

73. Návrh k  prodeji  pozemků parc. č. 2612/16, parc. č. 2612/17 a parc. č. 2612/18, katastrální území Braník, Praha 4, obec hl. m. Praha kupujícímu – Bytové družstvo Vavřenova 1144, 1145, 1146  se sídlem Praha 4-Braník, Vavřenova 1144,  IČ: 61464538
Předkládá: p. Caldr   
materiál na 2. zastupitelstvo

74. Návrh k prodeji pozemku parc. č. 261 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 362 m², katastrální území Podolí, obec hl. m. Praha, kupujícím – vlastníkům jednotek v domě č. p. 82, ul. Sinkulova or. č. 24, katastrální  území Podolí, Praha 4
Předkládá: p. Caldr
materiál byl stažen

75. Návrh k prodeji spoluvlastnického podílu na zastavěném pozemku parc. č. 848 v k. ú. Hodkovičky
Předkládá: p. Caldr   
materiál na 2. zastupitelstvo

76. Návrh k prodeji části pozemku parc. č. 140/90, označené dle GP č. 1230-202/2010 jako pozemek parc. č. 140/201 v k. ú. Lhotka
Předkládá: p. Caldr   
materiál na 2. zastupitelstvo

77. Informace k uzavření smlouvy o dílo č. 2010/1477/OBYP/ODB – odstranění havárie plynové kotelny Na Pankráci 420/54, Praha 4
Předkládá: p. Caldr   
materiál na 2. zastupitelstvo

78. Informace o výsledku kontroly smluvních vztahů uzavřených s Literární akademií, Soukromou vysokou školou Josefa Škvoreckého, s. r. o.
Předkládá: p. Caldr

79. Informace k vytvoření a aplikaci preventivně vzdělávacích modulů pro žáky základních škol
Předkládá: pí. Staňková

80. Informace dopisy adresované Radě městské části Praha 4

81. Návrh ke stanovení výše platů ředitelů základních a mateřských škol zřizovaných městskou částí Praha 4 s účinností od 1. 12. 2010
Předkládá: pí Staňková

82. Návrh k uzavření smlouvy o provedení stavby a o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na pozemcích parc. č. 2838/29 a 2838/30, vše v k. ú. Nusle
Předkládá:p. Caldr
materiál byl stažen

83. Různé

84. Návrh ke zrušení pověření pana Lannyho Dudry vedením odboru životního prostředí a dopravy dle usnesení rady číslo 26R-648/2007 ze dne 6. 9. 2007, k pověření pana Jaroslava Vodáka vedením odboru životního prostředí a dopravy do jmenování nového vedoucího odboru životního prostředí a dopravy a stanovení platu Jaroslava Vodáka
Předkládá: tajemník

85. Návrh k uzavření smlouvy o dílo na přípravu dat pro jejich následnou migraci ze stávajících programů DES do systému iDES se společností TOM – computer, s.r.o.
Předkládá: tajemník

86. Návrh k úpravě platu Ing. Miloslavy Soukupové, vedoucí odboru hospodářské správy Úřadu městské části Prahy 4
Předkládá: tajemník

87. Návrh k uzavření dohody o podmínkách vypracování aktualizace znaleckého posudku s Ing. Stanislavem Vinklerem
Předkládá: p. Caldr

88. Návrh k uzavření smlouvy o dílo na realizaci akce: „Jánošíkova 1320, Praha 4, k. ú. Krč – havarijní oprava střešního pláště“
Předkládá: starosta

89. Návrh k uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č. SML/2010/1369/OSO se společností  Mibosport Praha s.r.o.,  se sídlem Choteč 50, PSČ 252 26, IČ: 27603466 na změnu ceny díla (snížení)  započtením méně a víceprací veřejné zakázky malého rozsahu  pod názvem "Stavební úpravy pozemku a hřišť při objektu Jitřní č. p. 185, Praha 4 – povrchy a  kanalizace“
Předkládá: starosta

90. Návrh ke zřízení komisí Rady městské části Praha 4 a ke jmenování jejich předsedů a členů
Předkládá: starosta

Vytisknout