Program 3. zasedání Rady městské části Praha 4 dne 10. 2. 2016

P R O G R A M 

3. zasedání Rady MČ Praha 4 dne 10. 2. 2016

1. Návrh k využití a pronájmu volných bytů ve smyslu „Závazného postupu při pronajímání bytů v domech ve vlastnictví (spoluvlastnictví) hl.m. Prahy svěřených městské části Praha 4“.
Předkládá: Mgr. Zicha

2. Návrh k uzavření nájemních smluv na pronájem volných bytů ve smyslu „Závazného postupu při pronajímání bytů v domech ve vlastnictví (spoluvlastnictví) hl.m. Prahy svěřených městské části Praha 4“.
Předkládá: Mgr. Zicha

3. Návrh k rozhodnutí o bytových případech.
Předkládá: Mgr. Zicha

4. Návrh k uzavření nájemních smluv o nájem volných bytů v domech s pečovatelskou službou ve smyslu „Závazného postupu při pronajímání bytů v domech s pečovatelskou službou městské části Praha 4“, k obnovení nájemního vztahu, k uzavření darovacích smluv.
Předkládá: Mgr. Zicha

5. Návrh k bytovým případům u bytů sociálních dle zápisu Komise pro sociální bydlení Rady městské části Praha 4.
Předkládá: Mgr. Zicha

6. Návrh k žádosti o poskytnutí slevy z nájemného pro nájemce bytu č. xx v domě na adrese. 5. května xxx, Praha 4 - Nusle, paní J. K., z důvodu zhoršené kvality bydlení.
Předkládá: Mgr. Zicha

7. Návrh k poskytnutí úhrady čistého nájemného nebo jeho části na zajištění bydlení osob s udělenou mezinárodní ochranou formou azylu nebo doplňkové ochrany v roce 2016.
Předkládá: Mgr. Zicha

8. Návrh na zveřejněnízáměru prodeje volné bytové jednotky č. 230/2 v domě na adrese Závišova 230/12, Praha 4 – Nusle, včetně ideálního spoluvlastnického podílu na společných částech domu a včetně ideálního podílu na zastavěném pozemku.
Předkládá: Mgr. Zicha

9. Návrh na zveřejněnízáměru prodeje volné bytové jednotky č. 214/1 v domě na adrese Nuselská 214/42, Praha 4 – Nusle, včetně ideálního spoluvlastnického podílu na společných částech domu a ideálního podílu na zastavěném pozemku.
Předkládá: Mgr. Zicha

10. Návrh na zveřejněnízáměru prodeje volné bytové jednotky č. 921/7 v domě na adrese Mikuláše z Husi 921/11, Praha 4 – Nusle, včetně ideálního spoluvlastnického podílu na společných částech domu a ideálního podílu na zastavěném pozemku.
Předkládá: Mgr. Zicha

11. Návrh na zveřejněnízáměru prodeje volné bytové jednotky č. 1330/36 v domě na adrese 5. května 1330/8, Praha 4 – Nusle, včetně ideálního spoluvlastnického podílu na společných částech domu a ideálního podílu na zastavěných pozemcích.
Předkládá: Mgr. Zicha
materiál byl přerušen

12. Návrh na zveřejněnízáměru prodeje volné bytové jednotky č. 788/8 v domě na adrese Marie Cibulkové 788/1, Praha 4 – Nusle, včetně ideálního spoluvlastnického podílu na společných částech domu a ideálního podílu na zastavěném pozemku.
Předkládá: Mgr. Zicha

13. Návrh na výpověď nájemní smlouvy na pronájem nebytového prostoru č. 208 v domě čp. 953, Za Zelenou liškou 1, Praha 4, katastrální území Krč a nájemní smlouvy na pronájem části pozemku, Záchranné potápěčské službě Praha, IČ 70857121.
Předkládá: Mgr. Zicha

14. Návrh ke změně usnesení č. 27R-1170/2015 ze dne 2. 12. 2015 k pronájmu nebytového prostoru č. 800 v domě č. p. 377, ul. Táborská 42, katastrální území Nusle, Praha 4.
Předkládá: Mgr. Zicha

15. Návrh ke zrušení části usnesení č. 29R-1235/2015 ze dne 16. 12. 2015 k pronájmu nebytové jednotky č. 1040/401 v domě č. p. 1040, ul. 5. května 38, katastrální území Nusle, Praha 4.
Předkládá: Mgr. Zicha

16. Návrh k odpisu pohledávky ve výši 124 Kč za společností Subterra, a.s. IČ 45309612.
Předkládá: Mgr. Zicha

17. Návrh k nesouhlasu s uzavřením smlouvy o provedení stavby na pozemcích parc. č. 2160 a 2162/1, oba v katastrálním území Nusle.
Předkládá: Mgr. Zicha

18. Návrh k uzavření smlouvy o pronájmu části pozemku parc. č. 2910/150 v k. ú. Nusle.
Předkládá: Mgr. Zicha

19. Návrh k uzavření smlouvy o pronájmu části pozemku parc. č. 915/1 v katastrálním území Nusle.
Předkládá: Mgr. Zicha

20. Návrh k uzavření smlouvy o výpůjčce částí pozemků parc. č. 1230/2-zahrada, pozemku parc.č. 1315/1 – ostatní plocha, zeleň, pozemku parc.č. 1571/1 – ostatní plocha, jiná plocha, pozemku parc.č. 1572/1 – ostatní plocha, jiná plocha, pozemku parc.č. 1573/1 – zahrada, pozemku parc.č. 1900/2 – ostatní plocha, ostatní komunikace a pozemku parc.č. 1934/2 – ostatní plocha, ostatní komunikace, to vše v kat. území Podolí, mezi hl. m. Prahou a MČ Praha 4.
Předkládá: Mgr. Zicha

21. Návrh ke zveřejnění záměru prodeje pozemku parc. č. 977/8 a části pozemku parc. č. 977/3, označené dle GP č. 1323-120/2015 jako pozemek parc. č. 977/10, oba v katastrálním území Lhotka.
Předkládá: Mgr. Zicha
materiál byl stažen

22. Návrh ke zveřejnění záměru prodeje části pozemku parc. č. 977/3, označené dle GP č. 1323-120/2015 jako pozemek parc. č. 977/11 v katastrálním území Lhotka.
Předkládá: Mgr. Zicha

23. Návrh ke zveřejnění záměru prodeje id 27203/33948  části pozemku parc. č. 301 označené dle GP č. 1239-101/2015 jako pozemek parc. č. 301/4, katastrální území Hodkovičky.
Předkládá: Mgr. Zicha

24. Návrh ke zveřejnění záměru společného prodeje pozemků parc. č. 259 a parc. č. 260 v katastrální území Podolí.
Předkládá: Mgr. Zicha

25. Návrh ke zveřejnění záměru společného prodeje pozemků parc. č. 1516 a parc. č. 1517/1 v katastrálním území Podolí.
Předkládá: Mgr. Zicha

26. Návrh ke zveřejnění záměru prodeje pozemku parc. č. 65 v katastrální území Podolí.
Předkládá: Mgr. Zicha

27. Návrh k uzavření smlouvy o výpůjčce části pozemku s Družstvem vlastníků domu 1106, Bytovým družstvem Vavřenova 1107/18 a Společenstvím pro dům Vavřenova 1108, Praha 4 - Braník ve věci revitalizace stanoviště kontejnerů.
Předkládá: Mgr. Zicha

28. Návrh k uzavření smlouvy o výpůjčce části pozemku se Stavebním bytovým družstvem Praha 5,  ve věci revitalizace stanoviště kontejnerů.
Předkládá: Mgr. Zicha

29. Návrh k uzavření smlouvy o výpůjčce části pozemku se Společenstvím vlastníků bytových jednotek domů Jílovská 1154,1155,1156,1157, ve věci revitalizace stanoviště kontejnerů.
Předkládá: Mgr. Zicha

30. Návrh k uzavření smlouvy o výpůjčce části pozemku se Společenstvím Na Lysinách čp. 460-462 v Praze, Společenstvím pro dům Na Lysinách 458/24 a 459/26 v Praze,  ve věci revitalizace stanoviště kontejnerů.
Předkládá: Mgr. Zicha

31. Návrh k uzavření smlouvy o dílo se společností Nobiles s. r.o. na realizaci akce „Oprava ZTI (voda, kanalizace) v bytovém objektu Na Bitevní pláni 1063/15a, Praha 4“.
Předkládá: Ing. Kovářík

32. Návrh k uzavření smlouvy o dílo se zhotovitelem Evyt, s. r. o., Klouzková 74, 104 00  Praha 10, IČ: 27421775 na realizaci akce: „Instalace nového osobního výtahu v DPS Branická 65/46, Praha 4, k. ú. Braník“.
Předkládá: Ing. Kovářík

33. Návrh k rozhodnutí ve věci veřejné zakázky malého rozsahu pod názvem „Projekční práce a inženýrská činnost na akci revitalizace koupaliště Lhotka“
Předkládá: Ing. Kovářík

34. Návrh k uzavření dodatku č.1 ke smlouvě č. SML/2015/1027/OSIO ze dne 28.12.2015 uzavřené podle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů, a na základě usnesení Rady MČ Praha 4 č.29R-1278/2015 ze dne 16.12.2015 pro akci „ Oprava bytu č.5 Hadovitá 247/12, Praha 4.
Předkládá: Ing. Kovářík

35. Návrh k výběru poskytovatele lázeňských služeb seniorům starším 63 let a držitelům ZTP průkazů, občanům s trvalým pobytem na území městské části Praha 4 a k uzavření kupní smlouvy mezi městskou částí Praha 4 a Českou unií sportu z. s., se sídlem Praha 6, Břevnov, Zátopkova 100/2, PSČ 160 17, IČ: 00469548.
Předkládá: Mgr. Kotvová

36. Návrh k navýšení provozního příspěvku  základním školám zřizovaným městskou částí Praha 4 na zajištění provozu školní družiny před zahájením výuky pro žáky 1.stupně ZŠ z důvodu zajištění bezpečnosti žáků a podpory sladění osobního a pracovního života rodičů.
Předkládá: Ing. Míth

37. Návrh k rozpočtovým opatřením za měsíc prosince 2015, kterými se mění závazné ukazatele rozpočtu.
Předkládá: starosta

38. Návrh k zaujetí stanoviska městské části Praha 4 k záměru podat Ministerstvu vnitra ČR žádost o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu v rámci programu „Projekty obcí na podporu integrace cizinců na lokální úrovni v roce 2016“ na realizaci projektu „Žijeme na čtyřce společně 2016“.
Předkládá: starosta

39. Návrh ke změně části usnesení Rady MČ Praha 4 č. 21R-838/2015 ze dne 9. 9. 2015 – splatnost pohledávky městské části Praha 4 za společností 4-Energetická, a.s., IČ: 285 50 901 ve výši 5,304.342 Kč.
Předkládá: starosta

40. Návrh k zajištění vyvěšení tibetské vlajky na budovách Úřadu městské části Praha 4.
Předkládá: starosta

41. Návrh k doplnění otevřeného seznamu dodavatelů městské části Praha 4.
Předkládá:tajemnice

42. Návrh ke  schválení výběru dodavatele na Poskytování služeb informačních technologií pro  Úřad městské části Praha 4 a uzavření smlouvy s IKA DATA,spol. s r.o., sídlem Vinohradská 112, 130 00 Praha 3, IČ: 26155664.
Předkládá: Z. Pokorný

43. Návrh ke  schválení výběru dodavatele na měření sítě WAN ÚMČ Praha 4 a provedení průzkumu IT vybavení a připojení k internetu na základních školách zřizovaných MČ Praha 4 a uzavření smlouvy s  Altais, s.r.o., sídlem Ke Hřbitovu 219, PSČ 278 01 Kralupy nad Vltavou, IČ: 27579433.
Předkládá: Z. Pokorný

44. Návrh na vyhlášení dotačních programů městské části Praha 4 pro podporu v oblasti: sportovních a tělovýchovných aktivit; činnosti kulturních subjektů; bezpečnosti dětí a mládeže, rizikového chování dětí a mládeže a na podporu organizací zabývajících se snižováním rizik v oblasti protidrogové problematiky; zdravotní; integrace cizinců a národnostních menšin; životního prostředí; sociální; rodinné politiky pro rok 2016 a ke schválení Zásad pro poskytování dotací městské části Praha 4 pro rok 2016 včetně souvisejících příloh.
Předkládá: Z. Pokorný

45. Návrh na posouzení a vyřízení petice „za přemístění kontejnerů (nádob) na tříděný odpad z ulice Machovcova“ podle zákona č. 85/1990 Sb., o právu petičním, v platném znění, podanou na ÚMČ Praha 4 dne 15.01.2016 za výbor Společenství vlastníků Machovcova 1275/16, p. Tomáš Šimek, Praha 4.
Předkládá: Ing. Růžička

46. Návrh na posouzení a vyřízení petice „za přemístění kontejnerů (nádob) na tříděný odpad z ulice Machovcova“ podle zákona č. 85/1990 Sb., o právu petičním, v platném znění, podanou na ÚMČ Praha 4 dne 15.01.2016 za výbor Společenství vlastníků Machovcova 1276/18, Ing. Marcela Venclová, Praha 4.
Předkládá: Ing. Růžička

47. Návrh k návrhu obecně závazné vyhlášky, kterou se vyhlašuje Závazná část Plánu  odpadového hospodářství hl. města Prahy.
Předkládá: Ing. Růžička

48. Návrh k prodeji nebytových jednotek č. 727/101, 727/102 a 727/103 v domě č.p. 727, Adamovská 5, katastrální území Michle, Praha 4, včetně ideálních spoluvlastnických podílů na společných částech domu a na zastavěném pozemku parc. č. 1034.
Předkládá: Mgr. Zicha
materiál na 14. zastupitesltvo

49. Návrh k prodeji pozemku parc. č. 773/92 v katastrálním území Lhotka
Předkládá: Mgr. Zicha
materiál na 14. zastupitelstvo

50. Různé.


51. Návrh k vyjmutí lokality v části Spořilova z navržených zón placeného stání, které mají být zavedeny od května 2016 na území MČ Praha 4.
Předkládá: starosta

52. Infomace o důsledcích novel zákonů o evidenci obyvatel, cestovních dokladech a občanských průkazech na činnost odboru OSA.
Předkládá: tajemnice

53. Návrh ke zveřejnění změny podstatných náležitostí nájemní smlouvy na pronájem nebytového prostoru - v domě čp. 350, Táborská 32, Praha 4, katastrální území Nusle.
Předkládá: Mgr. Zicha

54. Návrh k ukončení nájemní smlouvy ze dne 2. 11. 2015 na pronájem nebytového prostoru č. 302 v domě č. p. 2, ul. Nuselská 1, katastrální území Nusle, Praha 4.
Předkládá: Mgr. Zicha

55. Návrh k doplnění usnesení Rady městské části Praha 4 č. 2R-122/2016 ze dne 27.1.2016 - krátkodobé pronájmy velkého sálu v Kulturním centru Novodvorská, Novodvorská 1013/151, katastrální území Lhotka, Praha 4.
Předkládá: Mgr. Zicha

56. Návrh ke změně části usnesení Rady MČ Praha 4 č. 2R-82/2016 ze dne 27.1.2016 – pronájem nebytového prostoru v objektu č.p. 1223, Vikova 4, katastrální území Krč, Praha 4.
Předkládá: Mgr. Zicha

57. Návrh ke smluvním vztahům se společností CAPPUCCINO REPUBLIC s.r.o, se sídlem Pod Kavalírkou 296/12, Praha 5,  IČ: 272 35 971.
Předkládá: Mgr. Zicha

58. Návrh k ukončení nájemní smlouvy č. 701/07/NAJE/OMO/STAR ze dne 12. 11. 2007, ve znění pozdějších dodatků, na pronájem pozemku parc. č. 954/2 se stavbou č.p. 1741, U Šálkovny 4 a na pronájem pozemku parc. č. 954/1, vše katastrální území Braník, Praha 4.
Předkládá: Mgr. Zicha

59. Návrh ke jmenování Ing. Hany Englové, vedoucí odboru kanceláře tajemníka, zástupcem tajemníka ÚMČ Praha 4 v době dovolené, nemoci a při jeho nepřítomnoti v zaměstnání z jiného důvodu.
Předkládá: tajemník
Vytisknout