Program 29. zasedání Rady městské části Praha 4 dne 16. 12. 2015

P R O G R A M

29. zasedání Rady MČ Praha 4 dne 16. 12. 2015

1. Návrh ke zveřejnění záměru pronájmu volných startovacích bytů ve smyslu „Závazného postupu při pronajímání startovacích bytů v domech ve vlastnictví hl. m. Prahy svěřených městské části Praha 4“.
Předkládá: Mgr. Zicha

2. Návrh k rozhodnutí o bytových případech.
Předkládá: Mgr. Zicha

3. Návrh k žádosti o snížení nájemného za pronájem bytu č. x v domě Za Zelenou liškou xx, Praha 4, katastrální území Krč. 
Předkládá: Mgr. Zicha

4. Návrh k žádosti o odpis pohledávek.
Předkládá: Mgr. Zicha

5. Návrh ke zveřejněnému záměru prodeje volné bytové jednotky č. 853/10 v domě na adrese 5. května 853/29, Praha 4 – Nusle, včetně ideálního spoluvlastnického podílu na společných částech domu a ideálního podílu na zastavěném pozemku.
Předkládá: Mgr. Zicha

6. Návrh na zveřejnění záměru prodeje volné bytové jednotky č. 798/35 v domě na adrese 5. května 798/62, Praha 4 – Nusle, včetně ideálního spoluvlastnického podílu na společných částech domu a ideálního podílu na zastavěném pozemku.
Předkládá: Mgr. Zicha

7. Návrh k žádosti Společenství vlastníků Bělehradská 190/8, Praha 4, IČ: 014 95 852 na realizaci záměru částečné rekonstrukce bytového domu na adrese Bělehradská 190/8, katastrální území Nusle, Praha 4 financované úvěrem.
Předkládá: Mgr. Zicha

8. Návrh k žádostem M. N., IČ 61043443, o slevu nájemného za pronájem nebytové jednotky č. 21/801 v domě čp. 21, Michelská 61, Praha 4, katastrální území Michle.
Předkládá: Mgr. Zicha

9. Návrh k pronájmu nebytové jednotky č. 1040/401 v domě č. p. 1040, ul. 5. května 38, katastrální území Nusle, Praha 4.
Předkládá: Mgr. Zicha

10. Návrh k pronájmu nebytového prostoru č. 803 v domě č. p. 378, ul. Táborská 44, katastrální území Nusle, Praha 4.
Předkládá: Mgr. Zicha

11. Návrh ke změně usnesení č. 14R-398/2015 ze dne 20. 5. 2015 a k uzavření dodatku č. 8 k nájemní smlouvě ze dne 8. 10. 1993 ve znění dodatků č. 1 až 7 na pronájem nebytového prostoru č. 401 v domě č. p. 2, ul. Nuselská 1, katastrální území Nusle, Praha 4 s nájemcem – Česká spořitelna, a.s. IČ: 45244782.
Předkládá: Mgr. Zicha

12. Návrh ke zrušení usnesení Rady městské části Praha 4 č. 26R-1111/2015 ze dne 18. 11. 2015  a ke zveřejnění záměru zvýšení ceny nájemného za pronájem nebytových prostor v nebytovém objektu č. p. 1594, Hvězdova, katastrální území Nusle, Praha 4.
Předkládá: Mgr. Zicha

13. Návrh k uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě č. 2015/0964/OOM/ZST uzavřené dne 7. 12. 2015 s N. M., IČ: 041 78 211 na pronájem nebytového prostoru v objektu č.p. 1281, Štúrova 10, katastrální území Krč, Praha 4.
Předkládá: Mgr. Zicha

14. Návrh k uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě č. 2015/0958/OOM/ZST uzavřené dne 30. 11. 2015 s T. T. V., IČ: 605 17 786 na pronájem nebytového prostoru v objektu č.p. 1282, Štúrova 12, katastrální území Krč, Praha 4.
Předkládá: Mgr. Zicha

15. Návrh k uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě č. 2015/0955/OOM/ZST uzavřené dne 30. 11. 2015 se společností Profi Nail s.r.o., IČ: 284 13 725 na pronájem nebytového prostoru v objektu č.p. 1282, Štúrova 12, katastrální území Krč, Praha 4.
Předkládá: Mgr. Zicha

16. Návrh k uzavření dodatku č. 7 k nájemní smlouvě ze dne ze dne 25. 3. 1994, ve znění dodatků č. 1 až 6 na pronájem nebytového prostoru č. 801 v domě č. p. 1490, ul. Dolní 5, katastrální území Nusle, Praha 4.
Předkládá: Mgr. Zicha

17. Návrh k pronájmu pozemku parc. č. 245/2 se stavbou bez č.p./č.e.  - garáže, katastrální území Nusle, Praha 4.
Předkládá: Mgr. Zicha

18. Návrh ke změně přílohy usnesení č. 24R-1017/2015 ze dne 21. 10. 2015 uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene k tíži pozemku parc. č. 1993 v katastrálním území Braník.
Předkládá: Mgr. Zicha

19. Návrh k výpovědi smlouvy o nájmu části pozemku parc. č. 1588/1 v katastrálním území Krč, pronajatého Z. H. a návrh ke zveřejnění pronájmu částí pozemku parc. č. 1588/1 v katastrálním území Krč.
Předkládá: Mgr. Zicha

20. Návrh k zaujetí stanoviska městské části Praha 4 k návrhu Strategického plánu hl. m. Prahy - aktualizace 2015.
Předkládá: Mgr. Rejchrtová

21. Návrh k zaujetí stanoviska městské části Praha 4 k úplatnému převodu části pozemku parc.č. 501/1 a v katastrálním území Krč.
Předkládá: Mgr. Rejchrtová

22. Návrh k zaujetí stanoviska městské části Praha 4 k žádosti o úplatný převod části pozemku parc.č. 2692/100 v katastrálním území Braník ve vlastnictví hl. m. Prahy .
Předkládá: Mgr. Rejchrtová

23. Návrh k zaujetí stanoviska městské části Praha 4 k žádosti o úplatný převod části pozemku parc.č. 1195/6 v katastrálním území Podolí ve vlastnictví hl. m. Prahy.
Předkládá: Mgr. Rejchrtová

24. Návrh k návrhu požadavků městské části Praha 4 k záměru výstavby obytného souboru na Kavčích horách při ulici Pujmanové, Praha 4 – Nusle.
Předkládá: Mgr. Rejchrtová

25. Návrh ke změně přílohy č. 3 k usnesení Rady městské části Praha 4 č. 24R-1028/2015 ze dne 21. 10. 2015 - Složení hodnotící komise pro posouzení a hodnocení nabídek uchazečů, k nadlimitní veřejné zakázce na dodávky „Výběr e pro dodávky hardware pro městskou část Praha 4“.
Předkládá: Z. Pokorný

26. Návrh k uzavření dodatku č.4  ke smlouvě č.2014/0843/OHOS ze dne 30.7.2014 o technické a systémové podpoře  mezi T-MAPY spol.s.r.o., sídlem Špitálská 150, 500 03 Hradec Králové,IČ: 47451084 a městskou částí Praha 4, sídlem Antala Staška 2059/80b, 140 46 Praha 4, IČ:00063584.
Předkládá: Z. Pokorný

27. Návrh k uzavření dodatku č.4 ke smlouvě č.2014/0841/OHOS o technické podpoře mezi VITA software, s.r.o., sídlem Na Beránce 57/2, 160 00 Praha 6, IČ: 61060631a městskou částí Praha 4, sídlem Antala Staška 2059/80b, 140 46 Praha 4, IČ:00063584.
Předkládá: Z. Pokorný

28. Návrh k uzavření dodatku č.4 ke smlouvě č.2014/0840/OHOS ze dne 29.7.2014 o poskytnutí programového vybavení DATACENTRUM Klient-Aplikační server-SQL server (DC2) a jeho servisu  mezi DATACENTRUM systems & consulting, a. s., sídlem Písnická 30/13, 142 00 Praha 4-Kamýk,IČ: 25631721 a městskou částí Praha 4, sídlem Antala Staška 2059/80b, 140 46 Praha 4, IČ:00063584.
Předkládá: Z. Pokorný

29. Návrh k uzavření dodatku č.4 ke smlouvě č.2014/0842/OHOS ze dne 29.7.2014 o poskytování provozní podpory systému Proxio  mezi MARBES CONSULTING s.r.o., sídlem Brojova 2113/16, 326 00 Plzeň,IČ: 25212079a městskou částí Praha 4, sídlem Antala Staška 2059/80b, 140 46 Praha 4, IČ:00063584.
Předkládá: Z. Pokorný

30. Návrh k uzavření dodatku č. 4 ke smlouvě o podpoře č.2014/0864/OHOS ze dne 31.7.2014 mezi ICZ a.s., sídlem Na Hřebenech II 1718/10, 140 00 Praha 4-Nusle, IČ: 25145444 a městskou částí Praha 4, sídlem Antala Staška 2059/80b, 140 46 Praha 4, IČ:00063584.
Předkládá: Z. Pokorný

31. Návrh k uzavření dodatku č.4 ke smlouvě č.2014/0852/OHOS ze dne 31.7.2014 o provozování software iDES (legislativní maintenance)  mezi TOM-computer, s.r.o., sídlem Sládkova 476/3, 170 00 Praha 7, IČ: 60465832  a městskou částí Praha 4, sídlem Antala Staška 2059/80b, 140 46 Praha 4, IČ:00063584.
Předkládá: Z. Pokorný

32. Návrh k uzavření dodatku č.5 ke smlouvě č.2014/0866/OHOS ze dne 31.7.2014 o převodu práv k užití a poskytování podpory programového vybavení počítačového systému GINIS MC04 s GORDIC spol. s r.o., sídlem Erbenova 4, 586 01 Jihlava, IČ: 47903783 a městskou částí Praha 4, sídlem Antala Staška 2059/80b, 140 46 Praha 4, IČ:00063584.
Předkládá: Z. Pokorný

33. Návrh ke schválení zadávacích podmínek v zadávacím řízení, vedeném v užším řízení podle § 21 odst. 1 písm. b) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, k zadání nadlimitní významné veřejné zakázky na služby, spočívající v zajištění externího správce, tj. outsourcing informačních technologií a služeb („Zajištění externího správce, tj. outsourcing informačních technologií a služeb“), zahájeném dne 25. 6. 2015 uveřejněním oznámení ve věstníku veřejných zakázek pod evidenčním číslem 516945.
Předkládá: Z. Pokorný

34. Návrh k doplnění otevřeného seznamu dodavatelů městské části Praha 4.
Předkládá: tajemnice

35. Návrh k dodatku č. 30 k Organizačnímu řádu Úřadu městské části Praha 4 schválenému usnesením Rady městské části Praha 4 č. 11 R-336/2007 dne 23.5. 2007.
Předkládá: tajemnice

36. Návrh k uzavření dodatku č. 3 ke „Smlouvě o umístění technického zařízení na sběr a další zpracovávání dat pro cestovní pasy se strojově čitelnými údaji a s nosičem dat. s biometrickými údaji“.
Předkládá: tajemnice

37. Návrh k uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo, Činnost technika PO a BOZP, uzavřené se zhotovitelem Miroslavem Hlavíkem dne 15. 8. 2015.
Předkládá: tajemnice

38. Návrh ke schválení Finančního plánu ekonomické činnosti městské části Praha 4 na rok 2016.
Předkládá: starosta

39. Návrh k rozpočtovým opatřením, kterými se mění závazné ukazatele rozpočtu.
Předkládá: starosta

40. Návrh k uzavření smlouvy o poskytování právní pomoci s Mgr. L. M., advokátem se sídlem Formánkova 1654/6, Praha 8, PSČ 182 00, IČ: 02703670.
Předkládá: starosta

41. Návrh k návrhu koncepce provozu tramvají a autobusů na území metropole v rámci Pražské integrované dopravy.
Předkládá: starosta

42. Návrh k povolení výjimky podle ustanovení § 23 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, a § 4 odst. 7 vyhlášky č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a plnění povinné školní docházky, vše ve znění pozdějších předpisů, z nejvyššího počtu žáků v 7. ročníku Základní školy, Praha 4, Školní 700, od 1. 1. 2016 s tím, že bude dodržena cílová kapacita školy, zachována kvalita vzdělávací činnosti školy a budou splněny podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví.
Předkládá: Ing. Míth

43. Návrh k zaujetí stanoviska zřizovatele ke změně organizačního řádu Zdravotnického zařízení městské části Praha 4, příspěvkové organizace.
Předkládá: Mgr. Kotvová

44. Návrh ke změně pracovní doby a stanovení platu ředitele Zdravotnického zařízení městské části Praha 4, příspěvková organizace, Kotorská 1590/40 Praha 4 – Nusle, IČ 44846291.
Předkládá: Mgr. Kotvová

45. Návrh ke stanovení platu Bc. Jana Schneidera, pověřeného řízením Ústavu sociálních služeb v Praze 4, příspěvkové organizace.
Předkládá: Mgr. Kotvová

46. Návrh na poskytnutí finančního daru ve výši 5 000 Kč obecně prospěšné společnosti Polovina nebe, o.p.s., sídlem K dolům 73/65, Modřany, 143 00 Praha 4, IČ: 27035271 a k uzavření darovací smlouvy.
Předkládá: Gjuričová Ph.D.

47. Na navýšení finančních prostředků získaných od společnosti ASEKOL s.r.o., ELEKTROWIN, a.s., OKAS, ekologická výchova a osvěta pro ZŠ Filosofská za účelem zhotovení a výroby panelů pro školní naučnou stezku.
Předkládá: Ing. Růžička

48. Návrh k uzavření smlouvy o dílo se společností  SUNCAD, s.r.o. na zhotovení projektové dokumentace a dodávky souvisejících prací pro akci: „ ZŠ Školní 700/5 – rekonstrukce staré budovy Školní 195/3, Praha 4, k.ú. Braník“.
Předkládá: Ing. Kovářík

49. Návrh k uzavření smlouvy o dílo se společností REDBLOCK PROJECT s. r. o. na realizaci akce „Oprava bytu č. 16 v bytovém objektu Vlastislavova 303/3, Praha 4, k. ú. Nusle“.
Předkládá: Ing. Kovářík

50. Návrh k uzavření smlouvy o dílo se společností Imramovská – vegetační úpravy s.r.o., Mladoboleslavská 489, 190 17 Praha 9, IČ 271 51 514 na zhotovení stavebních prací  veřejné zakázky malého rozsahu pod názvem „Rozšíření areálu MŠ Voráčovská 324/2 o herní plochu na parcele č. 831, Praha 4 – k.ú. Podolí“.
Předkládá: Ing. Kovářík

51. Návrh k uzavření smlouvy o dílo se společností Private Construction s.r.o. na realizaci akce „Oprava bytu v objektu MŠ Táborská 122/2, Praha 4, k. ú. Nusle“.
Předkládá: Ing. Kovářík

52. Návrh k uzavření smlouvy o dílo se společností AG-REAL s.r.o. na realizaci akce „Oprava bytu č.5 Hadovitá 247/12, Praha 4“.
Předkládá: Ing. Kovářík

53. Návrh k uzavření smlouvy o poskytování právních služeb se společností ŘANDA HAVEL LEGAL advokátní kancelář s.r.o., IČ 276 36 836, na zastupování městské části Praha 4 dle § 151 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon), v zadávacím řízení k zadání podlimitní veřejné zakázky na stavební práce „ZŠ Filosofská 1166/3, Praha 4 - k.ú. Braník - rekonstrukce školní kuchyně“.
Předkládá: Ing. Kovářík

54. Návrh k uzavření Dodatku č.1 ke smlouvě č. SML/2015/0690/OSIO ze dne 4.9.2015 uzavřené podle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů, a na základě usnesení Rady MČ Praha 4 č.20R-771/2015 ze dne 26.8.2015 pro akci „ Instalace termoregulačních ventilů u vytápěných těles a vyregulování vytápěcích systémů v MŠ Boleslavova 1675/1, Táborská 122/9, Na Bučance 1189/5, Družstevní ochoz 1308/5, Jihozápadní IV 1760/4, K Podjezdu 1077/2, Kaplická  K Sídlišti 840, Na Zvoničce 1030/13, Ohradní 1367, Přímětická 1247 a Alšovy sady Na Větrově 1022/22, Praha 4.
Předkládá: Ing. Kovářík

55. Návrh k rozhodnutí ve věci veřejné zakázky malého rozsahu pod názvem „Rekonstrukce oplocení 5 dětských hřišť na území MČ Praha 4“.
Předkládá: Ing. Kovářík

56. Návrh k zadání pro pokračování investiční akce „Revitalizace koupaliště Lhotka, Praha 4“.
Předkládá: Ing. Kovářík

57. Návrh k žádosti příjemce grantu Nadace na ochranu zvířat, IČ: 61387878 se sídlem Pujmanové 1219/8, 140 00 Praha 4
Předkládá: Pokorný
materiál nebyl schválen  

58. Návrh k žádosti příjemce grantu spolku SPORTOVNÍ KLUBY PRAHY 4, IČ: 00542041 se sídlem Děkanská vinice I 987/5, Praha 4-Nusle, 140 00  Praha 4.
Předkládá: Pokorný
materiál nebyl schválen

59. Návrh k prodeji volné bytové jednotky č.1360/18 na adrese Čestmírova 1360/29, Praha 4 – Nusle, včetně ideálního spoluvlastnického podílu na společných částech domu a ideálního podílu na zastavěném pozemku.
Předkládá: Mgr. Zicha
materiál na 13. zastupitelstvo

60. Návrh k prodeji volné bytové jednotky č. 1040/4 na adrese 5. května 1040/38, Praha 4 – Nusle, včetně ideálního spoluvlastnického podílu na společných částech domu a ideálního podílu na zastavěném pozemku
Předkládá: Mgr. Zicha
materiál na 13. zastupitelstvo

61. Informace k organizačnímu zajištění a průběhu konání čtvrtého veřejného fóra konaného v ZŠ Jižní IV na Spořilově dne 12. ledna 2016 od 18.00 hodin.
Předkládá: starosta

62. Informace k dietnímu stravování v základních a mateřských školách zřizovaných městskou částí Praha 4.
Předkládá: Ing. Míth

63. Informace k udělování souhlasu/nesouhlasu obce podle § 33 odst. 6 zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů.
Předkládá: Mgr. Kotvová

64. Různé.

65. Návrh k uzavření smlouvy o dílo na dodávku a montáž vodoměrů SV a TUV pro bytový dům 5. května 1208/55, Praha 4 – Nusle.
Předkládá: Mgr. Zicha

66. Návrh k bezúplatnému převodu technického zhodnocení objektu č.p. 1590, Kotorská 40, na pozemku parc.č. 2910/65 katastrální území Nusle, Praha 4.
Předkládá: Mgr. Zicha

67. Návrh ke zveřejnění změny podstatné náležitosti nájemní smlouvy k pronájmu nebytového prostoru v objektu č.p. 2772, Roztylské náměstí 44, katastrální území Záběhlice, Praha 4.
Předkládá: Mgr. Zicha

68. Návrh k pronájmu pozemku parc. č. 1504, zastavěná plocha a nádvoří, se stavbou č.p. 411, Branická 63, katastrální území Braník, Praha 4
Předkládá: Mgr. Zicha

69. Návrh k uzavření kupní smlouvy na prodej zařízení tepelného hospodářství umístěného v domě č.p. 921, Mikuláše z Husi 11, katastrální území Nusle, Praha 4 a k uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o pachtu zařízení tepelného hospodářství č. 2015/0719/OOM/STAR uzavřené dne 1.9.2015, ve znění dodatku č. 1, se společností 4-Energetická, a.s., IČ: 285 50 901
Předkládá: starosta

70. Návrh ke změně usnesení č. 27R-1210/2015 ze dne 2.12.2015 k nepřijetí nabídky úplatného nabytí pozemku parc. č. 2869/404 v katastrálním území Krč.
Předkládá: Mgr. Zicha
materiál na 12. zastupitelstvo

71. Návrh k udělení souhlasu s natáčením v objektu Na Strži 1683/40, katastrální území Krč, Praha 4 pro firmu FILMMAKERS s.r.o., IČ: 257 38 429.
Předkládá: Mgr. Zicha

72. Návrh k udělení souhlasu s umístěním sídla spolku Triangl Horáčkova z.s., IČ: 701 06 185, na adresu Horáčkova 1100, katastrální území Krč, Praha 4
Předkládá: Mgr. Zicha

Mgr. Petr Štěpánek
starosta MČ Praha 4

Vytisknout