Program 29. zasedání Rady městské části Praha 4 dne 14. listopadu 2012

1. Návrh k pronájmu volných bytů ve smyslu „Závazného postupu při pronajímání bytů v domech ve vlastnictví (spoluvlastnictví) hl. m. Prahy svěřených městské části Praha 4“
Předkládá: p. Caldr

2. Návrh k rozhodnutí o bytových případech ve smyslu „Závazného postupu při pronajímání bytů v domech ve vlastnictví (spoluvlastnictví) hl. m. Prahy svěřených městské části Praha 4“ v objektech základních a mateřských škol
Předkládá: p. Caldr

3. Návrh k rozhodnutí o bytových případech
Předkládá: p. Caldr

4. Návrh na zveřejnění záměru prodeje volné bytové jednotky č. 845/4 na adrese Na Pankráci 845/18, Praha 4 – Nusle, včetně ideálního spoluvlastnického podílu na společných částech domu a včetně ideálního podílu na zastavěném a souvisejícím  pozemku
Předkládá: p. Caldr

5. Návrh na zveřejnění záměru prodeje volné bytové jednotky č. 1358/48 na adrese Čestmírova 1358/25, Praha 4 – Nusle, včetně ideálního spoluvlastnického podílu na společných částech domu a  včetně ideálního podílu na zastavěném pozemku
Předkládá: p. Caldr

6. Návrh odpovědi k podání obyvatel domu č. p. 1171, v ulici Hurbanova č. 5, k. ú. Krč
Předkládá: p. Caldr

7. Návrh ve věci úhrady nákladů opravy havárie kotelny domu č. p. 1278, ulice Na Dolinách, Praha 4, k. ú. Nusle dle výše spoluvlastnického podílu ke dni 2. 2. 2009 na společných částech domu
Předkládá: p. Caldr

8. Návrh ve věci exekuce na peněžité plnění povinného J. S., bytem K Lesíku x, Dobřejovice
Předkládá: p. Caldr

9. Návrh k pronájmu nebytového prostoru 803 v č. p. 1065, Jivenská 10, Praha 4, k. ú. Michle K. P., nar. xxxxxx
Předkládá: p. Caldr

10. Návrh k pronájmu nebytového prostoru č. 802 v domě č. p. 1389, ul. V Horkách 11, k. ú. Nusle
Předkládá: p. Caldr

11. Návrh k pronájmu prostoru v domě č. p. 771, ul. Svatoslavova 7, k. ú. Nusle
Předkládá: p. Caldr

12. Návrh k pronájmu nebytového prostoru – budovy bez č.p./č.e. – garáže na pozemku parc. č. 358/2, ul. Mečislavova 224/12, k. ú. Nusle
Předkládá: p. Caldr

13. Návrh k uzavření nájemní smlouvy na pronájem garážového stání č. 12 v budově bez čp/če, jiné stavbě, na pozemku parc. č. 591/44, k. ú. Krč
Předkládá: p. Caldr

14. Návrh k uzavření smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene k tíži pozemků parc. č. 346/64 a parc. č. 549/2 v k. ú. Braník, ve prospěch společnosti PREdistribuce a. s. a vyslovení souhlasu s opravou stávajících kabelových skříní a opravou stávajících kabelových vedení, vše v k. ú. Braník
Předkládá: p. Caldr

15. Návrh k revokaci usnesení č. 23R-1102/2012 a k uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni k tíži pozemku parc. č. 2910/67 v k. ú. Nusle ve prospěch společnosti Dial Telecom, a. s.
Předkládá: p. Caldr

16. Návrh k revokaci usnesení č. 23R-1105/2012 a k uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene k pozemku parc. č. 2869/324 v k. ú. Krč ve prospěch společnosti Telefónica Czech Republic, a. s.
Předkládá: p. Caldr

17. Návrh k ukončení nájemní smlouvy č. 3119-261200/N a k pronájmu pozemku parc. č. 310/103 v k. ú. Michle, Družstvu vlastníků domu 1200 se sídlem Praha 4 – Michle, 140 00 Přímětická 1200/46
Předkládá: p. Caldr

18. Návrh k vyslovení souhlasu s opravou kabelového vedení NN 0,4kV, v k. ú. Michle
Předkládá: p. Caldr

19. Návrh ke zveřejnění záměru prodeje pozemku parc. č. 140/15 v k. ú. Lhotka
Předkládá: p. Caldr

20. Návrh k volbě člena představenstva společnosti 4-Energetická, a. s. se sídlem Praha 4, Táborská 350/32, PSČ 140 45, IČ: 28550901
Předkládá: p. Caldr

21. Návrh k zajištění zápisu dětí do mateřských škol zřizovaných městskou částí Praha 4 pro školní rok 2013/2014
Předkládá: pí Staňková

22. Návrh k odejmutí majetku předaného k hospodaření Základní škole s rozšířenou výukou cizích jazyků a rozšířenou výukou tělesné výchovy, Praha 4, Filosofská 3/1166 a jeho předání k hospodaření Základní  škole, Praha 4, Plamínkové 2/1593 s účinností od 20. 11. 2012
Předkládá: pí Staňková

23. Návrh k poskytnutí účelově určeného finančního daru ve výši 30 000,- Kč Náboženské obci Církve československé husitské v Praze 4-Michle, se sídlem Praha 4- Michle, U Michelského mlýna 124/27, IČ: 63839555 a k uzavření darovací smlouvy
Předkládá: pí Staňková

24. Návrh k uzavření smlouvy o výpůjčce budovy, pozemků a souboru movitých věcí mezi MČ Praha 4 a Střední školou Aloyse Klara v souvislosti se zánikem Speciální mateřské školy Praha 4, Horáčkova 1 a zřízením mateřské školy a speciálně pedagogického centra při Střední škole Aloyse Klara
Předkládá: pí Staňková

25. Návrh k podání podnětu občanů dle § 8 písm. f) zákona č. 131/2000 Sb., o hl. m. Praze, ve znění pozdějších předpisů
Předkládá: tajemník

26. Návrh k uzavření Dohody o používání výplatního stroje k úhradě cen za poštovní služby mezi Českou poštou, s. p. se sídlem Praha 1, Politických vězňů 909/4, PSČ 225 99, IČ: 47114983 a městskou částí Praha 4, Antala Staška 2059/80b, Praha 4, IČ:00063584
Předkládá: tajemník

27. Návrh k doplnění otevřeného seznamu dodavatelů městské části Praha 4
Předkládá: tajemník

28. Návrh k poskytnutí finančního daru ve výši 10 000,- Kč Zoologické zahradě hlavního města Prahy, se sídlem U Trojského zámku 120/3, Praha 7, PSČ 171 00, IČ: 00064459, účelově určeného a k uzavření darovací smlouvy na podporu chovu tučňáka Humboldtova
Předkládá: starosta

29. Návrh k zaujetí stanoviska městské části Praha 4 k návrhu limitů ve výstavbě pro stabilizované sídliště Spořilov na území městské části Praha 4
Předkládá: starosta

30. Návrh k zaujetí stanoviska městské části Praha 4 k žádosti o úplatný převod části pozemku parc. č. 2998/1 v k. ú. Braník
Předkládá: starosta

31. Návrh k zaujetí stanoviska městské části Praha 4 k žádosti o úplatný převod části pozemku parc. č. 96/27 v katastrálním území Michle ve vlastnictví České republiky s právem hospodaření pro Bytovou správu Ministerstva vnitra
Předkládá: starosta

32. Návrh k zaujetí stanoviska městské části Praha 4 k žádosti o pronájem, popř. úplatný převod části pozemku parc. č. 2848/385 v katastrálním území Záběhlice ve vlastnictví hlavního města Prahy
Předkládá: starosta

33. Návrh k zaujetí stanoviska městské části Praha 4 ke stavebnímu záměru výstavby bytového domu v ul. Na Lysinách na pozemcích parc. č. 852/1, 852/42 a 1046/1 v katastrálním území Hodkovičky
Předkládá: starosta

34. Návrh k zaujetí stanoviska městské části Praha 4 ke stavebnímu záměru vestavby 3 bytů a přístavby výtahu k dvorní fasádě bytového domu č. p. 545, nám. Generála Kutlvašra 3 na pozemku parc. č. 608 v katastrálním území Nusle
Předkládá: starosta

35. Návrh k prodeji bytových jednotek v domě č. p. 1358, Čestmírova č. o. 25, k. ú. Nusle – zařazené ve  4c) vlně privatizace bytového fondu, jejich nájemcům
Předkládá: p. Caldr   
materiál na 11. zastupitelstvo

36. Návrh k prodeji pozemku parc. č. 1770/50 v k. ú. Podolí
Předkládá: p. Caldr   
materiál na 11. zastupitelstvo

37. Návrh ke schválení odůvodnění významné veřejné zakázky „Relaxační centrum Kosmos“ v souladu s ustanovením § 156 odst. 4 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění
Předkládá: starosta   
materiál na 11. zastupitelstvo

38. Návrh ke schválení odůvodnění významné veřejné zakázky „Stavební úpravy domů Táborská 376/40 a 1691/32, pozemku parc. č. 615/2, k. ú. Nusle, stavební úpravy v souvislosti se změnou užívání domů Táborská ulice č. 372/36, 375/38, 377/42 a 378/44, a úprava topného zdroje objektu Táborská 500“ v souladu s ustanovením § 156 odst. 4 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění
Předkládá: starosta   
materiál na 11. zastupitelstvo

39. Návrh ke schválení odůvodnění významné veřejné zakázky „Dům seniorů Hudečkova“ v souladu s ustanovením § 156 odst. 4 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění
Předkládá: starosta   
materiál na 11. zastupitelstvo

40. Návrh k zaujetí stanoviska městské části Praha 4 k podnětu se žádostí o zařazení limitů ve výstavbě pro lokality městské části Praha 4 mezi celoměstsky významné změny platného Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy (ÚP SÚ hl. m. Prahy)
Předkládá: starosta   
materiál na 11. zastupitelstvo

41. Informace k zápisu dětí k povinné školní docházce v základních školách zřizovaných městskou částí Praha 4 pro školní rok 2013/2014
Předkládá: pí Staňková

42. Různé

43. Návrh k uzavření smlouvy o výpůjčce mezi MČ Praha 4 a hlavnim městem Prahou č. VYP/83/10/006157/2012
Předkládá: Ing. Bodenlos

44. Návrh k žádosti společnosti KOMPAKT spol. s.r.o., se sídlem Opletalova 683, 290 01 Poděbrady, IČ: 49551027 o souhlas s užitím znaku městské části Praha 4 na reklamním a informačním plakátu, který bude vyvěšen do domů ve správě městské části
Předkládá: starosta

45. Návrh k ukončení nájemní smlouvy dohodou s J. M. a uzavření nájemní smlouvy na pronájem nebytové jednotky č. xxx/ 803 v č. p. xxx, Michelská xxx, Praha 4, k. ú. Michle se společností DINOTRUCK s.r.o.
Předkládá: p. Caldr   

46. Návrh ve věci dalšího vedení sporu žalobce Ing. V. H. o zaplacení
Předkládá: p. Caldr

47. Návrh k ponechání měsíčních výnosů z pronájmu společných částí budovy č. p. 853, ul. 5. května 29, kat. území Nusle ve fondu oprav Společenství vlastníků 5. května 853/29
Předkládá: p. Caldr

48. Návrh na zveřejnění záměru prodeje bytového domu na adrese Křesomyslova 570/15, Praha 4 - Nusle, na pozemku parc. č. 1189 a pozemku parc. č. 1189 v k. ú. Nusle
Předkládá: p. Caldr

49. Návrh k žádosti Společenství vlastníků jednotek Krč 1014-1016 o prodej pozemků parc. č. 1278/1, 1282 v k. ú. Krč, případně ve věci věcného břemene k pozemkům
Předkládá: p. Caldr   
materiál na 11. zastupitelstvo

50. Návrh k prodeji bytové jednotky č. 761/17 v domě č. p. 761, Žateckých č. o. 8, katastrální území Nusle – zařazené ve 4c) vlně privatizace bytového fondu, jeho nájemci
Předkládá: p. Caldr   
materiál na 11. zastupitelstvo

51. Návrh ke Zprávě o plnění rozpočtu městské části Praha 4 za I.-III. čtvrtletí r. 2012
Předkládá: starosta   
materiál na 11. zastupitelstvo
materiál byl stažen

52. Návrh k uzavření smlouvy o poskytování právních služeb s advokátem Mgr. Jaroslavem Janáčkem, Trojská 593/140, PSČ 171 00 Praha 7 - Troja
Předkládá: p. Caldr

53. Návrh k poskytnutí účelové dotace pro tělovýchovné jednoty a sportovní kluby
Předkládá: starosta    
materiál na 11. zastupitelstvo

54. Návrh k uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č.: SML/2011/0253/OŽPAD ze dne 5. 5. 2011 s Ing. Vladimírem Malým, Nadějovská 1181, 190 16 Praha 9, IČ: 40575110, na provedení plnění veřejné zakázky pod názvem „Výkon inženýrské činnosti v rámci akce ZŠ Plamínkové – rekonstrukce sportovního areálu“, uzavřené na základě usnesení Rady městské části Praha 4 č. 11R-240/2011 ze dne 30. 3. 2011
Předkládá: Ing. Bodenlos

55. Návrh ke zrušení usnesení Rady městské části Praha 4 č. 27R-1311/2012 ze dne 31. 10. 2012 k rozhodnutí ve věci veřejné zakázky malého rozsahu – uzavření smlouvy o dílo „Oprava cest v zeleni a rekultivace zpevněných ploch vnitrobloků v ulici Na Chodovci a Hlavní“ se společností Compact Bau CZ spol. s r.o., IČ: 27167828, se sídlem Lednická 328/5 19800 Praha 9, a k uzavření smlouvy o dílo „Oprava cest v zeleni a rekultivace zpevněných ploch vnitrobloků v ulici Na Chodovci a Hlavní“ se společností CONSTRUCTING, s.r.o., IČ: 24282375, se sídlem Praha 10, Františka Diviše 1437/54n, 104 00
Předkládá: Ing. Bodenlos

56. Návrh k rozhodnutí ve věci veřejné zakázky malého rozsahu pod názvem „Údržba vybraných úseků cyklostezky na území MČ Praha 4“, dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, zahájeném dne 10. 9. 2012 odesláním výzvy k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace
Předkládá: Ing. Bodenlos

57. Návrh na poskytnutí finančního daru ve výši 30.000,- Kč slečně D. D., bytem Jižní xxx, 141 00 Praha 4, účelově určeného a k uzavření darovací smlouvy
Předkládá: p. Caldr

58. Návrh k zaujetí stanoviska k uzavření smlouvy o výpůjčce chodníků a komunikací na pozemku p. č. 2978, 2975 a 2971/1, k. ú. Nusle mezi společností GEOSAN THÉTA, s.r.o. a Hlavním městem Prahou jako vlastníkem předmětných pozemků
Předkládá: Ing. Bodenlos