Program 28. mimořádného zasedání Rady městské části Praha 4 dne 7. listopadu 2012

1. Návrh k zaujetí stanoviska městské části Praha 4 k zveřejnění oznámení zahájení zjišťovacího řízení podle §7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění, k záměru: „Administrativní centrum Budějovická, Praha 4 – Michle“
Předkládá: starosta

2. Návrh k zaujetí stanoviska městské části Praha 4 k návrhu limitů ve výstavbě pro stabilizované sídlištní soubory na území městské části Praha 4
Předkládá: starosta

3. Návrh k zaujetí stanoviska městské části Praha 4 k žádosti o svěření části pozemku parc. č. 3193 o výměře
21 m2 v katastrálním území Krč ve vlastnictví hl. m. Prahy do správy městské části Praha 4
Předkládá: starosta        
materiál na 11. zastupitelstvo

4. Návrh k přijetí účelově určeného peněžitého daru pro městskou část Praha 4 od Nadace Komerční
banky, a. s. – Jistota ve výši 100 000 Kč a k uzavření darovací smlouvy
Předkládá: pí Staňková

5. Návrh k uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č.: SML/2010/1315/OŽPAD ze dne 15. 3. 2010 se zhotovitelem společností STRABAG se sídlem Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5 na zhotovení díla představující veřejnou zakázku pod názvem „ZŠ Plamínkové – rekonstrukce sportovního areálu“ uzavřené na základě usnesení Rady MČ Praha 4 č. 29R-924/2010 ze dne 9. 8. 2010
Předkládá: Ing. Bodenlos