Program 28. mimořádné zasedání Rady městské části Praha 4 dne 14. 12. 2015

P R O G R A M

28. mimořádné zasedání Rady MČ Praha 4 dne 14. 12. 2015

1. Návrh k rozhodnutí zadavatele v zadávacím řízení, vedeném v otevřeném řízení, k zadání nadlimitní veřejné zakázky na dodávky spočívající ve výběru dodavatele elektrické energie v objektech vlastněných MČ Praha 4 a v objektech organizací zřizovaných MČ Praha 4 v rámci centralizovaného zadávání dle § 3 zákona („Výběr dodavatele elektrické energie v objektech vlastněných MČ Praha 4 a v objektech organizací zřizovaných MČ Praha 4“), zahájeného odesláním oznámení o zahájení zadávacího řízení k uveřejnění do věstníku veřejných zakázek pod evidenčním číslem veřejné zakázky 524065.
Předkládá: Mgr. Zicha

2. Návrh k zaujetí stanoviska městské části Praha 4 k podnětům na pořízení úprav ÚP SÚ hl. m. Prahy.
Předkládá: Mgr. Rejchrtová
materiál na 12. zastupitelstvo

3. Návrh k vydání dodatku č. 3 ke zřizovací listině Mateřské školy, Praha 4, Němčická 16, kterým se doplňuje zřizovací listina v platném znění o další místo poskytování vzdělávání a školských služeb a který obsahuje úplné znění zřizovací listiny.
Předkládá: Ing. Míth
materiál na 12. zastupitelstvo

4. Návrh k. doplnění návrhu programu 12. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 4 dne 21. 12. 2015 usnesení 27R-1221/2015 ze dne 2.12.2015.
Předkládá: starosta

5. Různé.

Vytisknout