Program 27. zasedání Rady městské části Praha 4 dne 31. října 2012

1. Návrh k pronájmu volných bytů ve smyslu „Závazného postupu při pronajímání bytů v domech ve vlastnictví (spoluvlastnictví) hl.m. Prahy svěřených městské části Praha 4“
Předkládá: p. Caldr

2. Návrh k uzavření nájemních smluv na pronájem volných bytů ve smyslu „Závazného postupu při pronajímání bytů v domech ve vlastnictví (spoluvlastnictví) hl.m. Prahy svěřených městské části Praha 4“
Předkládá: p. Caldr

3. Návrh k rozhodnutí o bytových případech
Předkládá: p. Caldr

4. Návrh k bytovým případům u bytů sociálních dle návrhu komise bytové politiky Rady městské části Praha 4
Předkládá: p. Caldr

5. Návrh k ukončení nájmu bytu výpovědí a k podání žaloby na vyklizení bytu
Předkládá: p. Caldr

6. Návrh ke zveřejněnému záměru prodeje volné bytové jednotky č. 313/14 na adrese Čestmírova 313/24, Praha 4 – Nusle, včetně ideálního spoluvlastnického podílu na společných částech domu a včetně ideálního podílu na zastavěném pozemku
Předkládá: p. Caldr

7. Návrh ke zveřejněnému záměru prodeje volné bytové jednotky č. 313/28 na adrese Čestmírova 313/24, Praha 4 – Nusle, včetně ideálního spoluvlastnického podílu na společných částech domu a včetně ideálního podílu na zastavěném pozemku
Předkládá: p. Caldr

8. Návrh ke zveřejněnému záměru prodeje volné bytové jednotky č. 1357/5 na adrese Mečislavova 1357/16, Praha 4 – Nusle, včetně ideálního spoluvlastnického podílu na společných částech domu a včetně ideálního podílu na zastavěném pozemku
Předkládá: p. Caldr

9. Návrh na zveřejnění záměru prodeje volné bytové jednotky č. 527/17 na adrese Krumlovská 527/4, Praha 4 – Michle, včetně ideálního spoluvlastnického podílu na společných částech domu a včetně ideálního podílu na zastavěném pozemku
Předkládá: p. Caldr

10. Návrh k pronájmu nebytových prostor v objektu č. p. 1683, Na Strži 40, k. ú. Krč
Předkládá: p. Caldr

11. Návrh ke zrušení části usnesení Rady MČ Praha 4 č. 18R-851/2012 ze dne 2. 8. 2012 - k pronájmu nebytových prostor v objektu č. p. 1594, Hvězdova 19, k. ú. Nusle
Předkládá: p. Caldr

12. Návrh ke zrušení bodu I. 2. usnesení Rady MČ Praha 4 č. 16R-791/2012 ze dne 27. 6. 2012 – k uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě č. 2011/1066/OOM/RAD ze dne 7. 12. 2011 na pronájem nebytových prostor v objektu č. p. 1683, Na Strži 40, k. ú. Krč se společností ALL INVESTMENT GROUP SE, se sídlem Revoluční 1082/8, Praha 1, IČ: 24708950
Předkládá: p. Caldr

13. Návrh k pronájmu části pozemků parc. č. 2869/302, 2869/306 a 2869/324 v k. ú. Krč, Společenství Bernolákova 1164/1, Praha 4
Předkládá: p. Caldr

14. Návrh ke zveřejnění záměru společného prodeje pozemku parc. č. 1239/3 a části pozemku parc. č. 1239/4 označeného dle GP č. 2387-19/2012 jako pozemek parc. č. 1239/8, vše v k. ú. Krč
Předkládá: p. Caldr

15. Návrh ke zveřejnění záměru prodeje pozemku parc. č. 310/25 v k. ú. Michle
Předkládá: p. Caldr

16. Návrh ke zmocnění Ing. Ziny Palacké, zaměstnance společnosti 4-Majetková, a. s. k zastupování městské části jako pověřeného vlastníka v souladu se zák. 72/12994 Sb a Stanovami společenství
Předkládá: p. Caldr

17. Návrh k vyhlášení grantů městské části Praha 4 pro oblast: sportu, tělovýchovy a využívání volného času dětí a mládeže; kultury a umění; sociální, zdravotní a životního prostředí pro rok 2013 a ke schválení Zásad pro poskytování grantů z rozpočtu městské části Praha 4 na rok 2013 včetně souvisejících příloh
Předkládá: p. Caldr

18. Návrh na poskytnutí finanční podpory ve výši 10 000,- Kč Tělovýchovné jednotě Sokol Nusle Praha, se sídlem Praha 4, Na Květnici 700/1a, IČ: 00569488, účelově určeného a k uzavření darovací smlouvy
Předkládá: starosta

19. Návrh na poskytnutí finančního daru ve výši 30 000,- Kč občanskému sdružení „POD PLATANY“, se sídlem Koněvova 129/1853, 13000 Praha 3 – Žižkov, IČ: 22864636, účelově určeného a k uzavření darovací smlouvy
Předkládá: p. Caldr

20. Návrh k předání movitého majetku k hospodaření Základní škole s rozšířenou výukou jazyků a rozšířenou výukou tělesné výchovy, Praha 4, Filosofská 3, s účinností od 6. 11. 2012
Předkládá: pí Staňková

21. Návrh k přijetí dítěte s místem trvalého pobytu v obci Jíloviště k předškolnímu vzdělávání v Mateřské škole, Praha 4, Plamínkové 1589/42 od 1. 11. 2012 a k uzavření smlouvy
Předkládá: pí Staňková

22. Návrh k žádosti obce Slatina o snížení částky neinvestičních nákladů 38 187,- Kč jako úhrady za plnění povinné školní docházky ve školním roce 2011/2012 žákyně ZŠ Plamínkové Š. K. s místem trvalého pobytu v obci Slatina
Předkládá: pí Staňková

23. Návrh k rozhodnutí ve věci veřejné zakázky malého rozsahu pod názvem „Rekonstrukce parkoviště v ulici Sulická“
Předkládá: Ing. Bodenlos

24. Návrh k rozhodnutí ve věci veřejné zakázky malého rozsahu pod názvem „Stavební opatření proti rychlé jízdě v parku Jezerka“
Předkládá: Ing. Bodenlos

25. Návrh k rozhodnutí ve věci veřejné zakázky malého rozsahu pod názvem „Zajištění podkladů a zpracování podrobné  hlukové studie v lokalitě „Spořilovského plácku“ Praha 4“
Předkládá: Ing. Bodenlos

26. Návrh k rozhodnutí ve věci veřejné zakázky malého rozsahu pod názvem „Oprava cest v zeleni a rekultivace zpevněných ploch vnitrobloků v ulici Na Chodovci a Hlavní“, dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, zahájeném dne 17. 9. 2012 odesláním výzvy k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace
Předkládá: Ing. Bodenlos

27. Návrh k zaujetí stanoviska městské části Praha 4 k návrhu limitů ve výstavbě pro stabilizované rezidenční území: lokalita Jeremenkova – katastrální území  Podolí, Braník
Předkládá: starosta

28. Návrh k zaujetí stanoviska městské části Praha 4 k návrhu limitů ve výstavbě pro stabilizované rezidenční území: lokalita Lhotka – Nad Koupadly
Předkládá: starosta

29. Návrh k uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č. SML/2012/0003/OSIO ze dne 10. 1. 2012 se zhotovitelem 7s architektonická kancelář s.r.o., IČ: 28188845, na základě zadávacího řízení k podlimitní veřejné zakázce na služby „PD Rekonstrukce souboru budov a pozemku Táborská, Praha 4 - dodatečné služby“ podle § 34 (jednací řízení bez uveřejnění) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, na zvýšení celkové ceny díla a prodloužení termínu dokončení díla v souvislosti se vznikem neočekávaných skutečností, které si vyžádají provedení víceprací
Předkládá: starosta

30. Návrh k uzavření mandátní smlouvy s advokátem JUDr. Markem Bánským, IČ: 66222061, k zastupování MČ Praha 4 v zadávacích řízeních dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, k významným veřejným zakázkám na stavební práce: „Relaxační centrum Kosmos“, a „Rekonstrukce souboru budov a pozemku Táborská, Praha 4“
Předkládá: starosta

31. Návrh k uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. SML/2012/0770/OSIO se společností AG-REAL s.r.o., se sídlem Klapálkova 3138/16, 149 00 Praha 4, IČ: 60198770 na provedení plnění představujících  veřejnou zakázku malého rozsahu na realizaci akce „Oprava venkovního schodiště objektu Táborská 421/45, Praha 4“
Předkládá: starosta

32. Návrh k uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č. SML/2012/0211/OSIO ze dne 27. 3. 2012 uzavřené podle § 536 a násl. zák. č. 513/1991 Sb. Obchodní zákoník ve znění pozdějších předpisů a dle usnesení Rady MČ Praha 4 č. 7R-268/2012 ze dne 21. 3. 2012 pro akci „Oprava bytu č. 5 Marie Cibulkové 788/1 a bytu č. 3 Marie Cibulkové 837/32, Praha 4“
Předkládá: starosta

33. Návrh k zadání veřejné zakázky na realizaci akce: „Výměna oken a dveří v bytovém objektu Družstevní ochoz 1305/26, Praha 4, k. ú. Nusle“
Předkládá: starosta   
materiál byl stažen

34. Návrh ke schválení rozpočtových opatření, kterými se mění závazné ukazatele schváleného rozpočtu na rok 2012
Předkládá: starosta

35. Návrh k prodeji volné bytové jednotky č. 313/19 na adrese Čestmírova 313/24, Praha 4 – Nusle, včetně ideálního spoluvlastnického podílu na společných částech domu a včetně ideálního podílu na zastavěném pozemku
Předkládá: p. Caldr   
materiál na 11. zastupitelstvo

36. Návrh k prodeji volné bytové jednotky č. 785/2 na adrese Na Klaudiánce 785/30, Praha 4 – Podolí, včetně ideálního spoluvlastnického podílu na společných částech domu a  včetně ideálních podílů na zastavěných a souvisejících  pozemcích
Předkládá: p. Caldr   
materiál na 11. zastupitelstvo

37. Návrh k prodeji pozemku parc. č. 1982 v k. ú. Michle
Předkládá: p. Caldr   
materiál na 11. zastupitelstvo

38. Návrh k prodeji části pozemku parc. č. 2896/1 nově označené dle GP 2426-54/2011 pro k. ú. Michle jako pozemek parc. č. 2896/3
Předkládá: p. Caldr       
materiál na 11. zastupitelstvo

39. Návrh ke změně usnesení Rady městské části Praha 4 č. 14R-581/2012 z 30. 5. 2012 k zaujetí stanoviska městské části Praha 4 k návrhu společného postupu městské části Praha 4 a hlavního města Prahy při zajišťování podmínek pro uskutečňování předškolního vzdělávání dětí se zdravotním postižením a zdravotním znevýhodněním na území městské části Praha 4 ve znění usnesení Rady městské části Praha 4 č. 23R-1114/2012 z 19. 9. 2012
Předkládá: pí Staňková   
materiál na 11. zastupitelstvo

40. Informace o počtu dětí v mateřských školách a žáků v základních školách zřizovaných městskou částí Praha 4 ve školním roce 2012/2013
Předkládá: pí Staňková

41. Různé

42. Návrh k uplatnění zákonodárné iniciativy Zastupitelstva hl. m. Prahy ve věci zákona o silničním okruhu kolem Prahy (SOKP)
Předkládá: starosta

43. Návrh k zaujetí stanoviska městské části Praha 4 k zveřejnění oznámení zahájení zjišťovacího řízení podle § 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění, k záměru: „Administrativní centrum Budějovická, Praha 4 – Michle“
Předkládá: starosta   
materiál byl stažen

44. Návrh k zaujetí stanoviska Rady městské části Praha 4 k plánu zimní údržby na místních komunikacích na území městské části Praha 4
Předkládá: Ing. Bodenlos

45. Návrh ke zveřejnění záměru prodeje id 27212/28022 pozemku parc. č. 2910/13 v katastrálním území Nusle
Předkládá: p. Caldr

46. Návrh na uzavření dodatku č. 1 k dohodě c: SML/2012/0938/OKAS o povolení reprodukce a udělení jednorázového reprodukčního práva na výrobu kalendáře na rok 2013 „Zmizelá Praha 4“ a prezentace kalendáře v časopise Tučňák a na webových stránkách MČ Praha 4 mezi městskou částí Praha 4 a hlavním městem Prahou
Předkládá: starosta

47. Návrh k uzavření smlouvy o dílo „Dodání a instalace části odcizeného informačního systému arboreta v Centrálním parku hrazené Českou podnikatelskou pojišťovnou, a.s. z pojistného plnění č.4120513718“ mezi městskou částí Praha 4 a firmou KÁBA-reklama, s.r.o., se sídlem Františka Diviše 944, 104 00 Praha 10, IČ: 26738805
Předkládá: Ing. Bodenlos

48. Návrh k pronájmu nebytové jednotky č. 781/401 v č. p. 781, Na Klaudiánce 19, Praha 4, k. ú. Podolí
Předkládá: p. Caldr

49. Návrh k uzavření darovací smlouvy a dodatku č. 1 ke smlouvě o výpůjčce ze dne 7. 10. 2009 s Maranatha o.s.
Předkládá: p. Caldr

50. Návrh k návrhu obecně závazné vyhlášky hlavního města Prahy, kterou se stanoví místa a čas, na kterých lze provozovat loterie a jiné podobné hry
Předkládá: starosta

51.  Návrh k volbě členů dozorčí rady společnosti 4-Majetková, a. s.
Předkládá: p. Caldr

52. Návrh ke jmenování člena dozorčí rady společnosti 4 – Volnočasové, o.p.s. se sídlem Praha 4, Novodvorská 1013, IČ: 28389841
Předkládá: starosta

53. Návrh k poskytnutí peněžitých darů za přínos k rozvoji městské části Praha 4
Předkládá: starosta

54. Návrh k uzavření dohody o poskytování realitních služeb se společností Vanelia s.r.o., IČ: 24175218
Předkládá: p. Caldr

55. Návrh k uzavření mandátní smlouvy se společností NOCAROVÁ JAŠEK & PARTNERS, v.o.s., IČ: 26692678, k zastupování MČ Praha 4 v zadávacím řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, k realizaci výstavby parkovacího domu na pozemku parc. č. 2869/182 při ulici Štúrova, Praha 4
Předkládá: starosta